Vydání 6/2013

Číslo: 6/2013 · Ročník: XI

2829/2013

Stavební řízení: stavební úpravy; parkovací a odstavná stání

Stavební řízení: stavební úpravy; parkovací a odstavná stání
k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 68/2007 Sb. a č. 191/2008 Sb.
k čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky č. 7/2003 Sb. hl. m. Prahy (v textu jen "vyhláška")
Při povolování stavby (zde dodatečného povolení stavební úpravy rodinného domu spočívající v rozšíření stávajícího bytu a zřízení nových administrativních prostor včetně dvou parkovacích stání u stavby nacházející se v čistě obytné části města) se stavba posuzuje vždy jako jeden funkční celek. Proto nelze posuzovat dvě součásti stavebních úprav (na jedné straně stavební úpravy samotného domu, na straně druhé zřízení parkovacích stání) odděleně, nýbrž společně (viz čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2012, čj. 7 As 120/2012-40)
Věc:
MUDr. Petr S. proti Magistrátu hlavního města Prahy o dodatečné povolení stavební úpravy, o kasační stížnosti žalovaného.
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 6 (dále jen "stavební úřad") rozhodnutím ze dne 15. 7. 2008 povolil stavebníkům PaedDr. Zdeňku Š. a Haně Š. dodatečné stavební úpravy rodinného domu č. p. 1219 v katastrálním území Dejvice, Praha 6. Povolené stavební úpravy spočívaly v dispozičních změnách ve všech podlažích rodinného domu, v rozšíření stávající podkrovní bytové jednotky ve 3. NP do půdního prostoru nad bytem se zřízením terasy a zřízení administrativních prostor v prostorách 1. PP včetně zřízení dvou parkovacích stání a nového uličního oplocení na pozemku p. č. 1840 a 1841 v k. ú. Dejvice (dále jen "stavba").
Proti rozhodnutí stavebního úřadu podal žalobce odvolání, na jehož základě žalovaný dne 25. 11. 2008 částečně změnil rozhodnutí I. stupně tak, že ve výroku rozhodnutí v popisu stavby v části týkající se rozšíření stávající podkrovní bytové jednotky vypustil text "ve 3. NP" a ve zbytku rozhodnutí potvrdil.
Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Městského soudu v Praze, který rozsudkem ze dne 24. 5. 2012, čj. 9 Ca 33/2009-50, rozhodnutí žalovaného zrušil. V odůvodnění rozsudku městský soud uvedl, že změny stavby včetně zřízení dvou parkovacích stání měly být posouzeny jako celek, a to i dotčenými správními orgány, které se však vyjadřovaly pouze ke změnám domu č. p. 1219, nikoli k parkovacím stáním. Pokud stavební úřad přistoupil při dodatečném povolení stavby k posouzení, zda stavba může být povolena jedině v případě, pokud bude zajištěno související zařízení pro dopravu v klidu (parkovací a odstavná stání), pak musel mít vyřešenu otázku, zda to závazné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují. V tomto směru shledal městský soud rozhodnutí žalovaného nepřezkoumatelným, neboť v něm nelze nalézt odpovědi na výše uvedenou otázku. Za situace, kdy i zřízení parkovacích stání je podmíněnou stavební úpravou související s rekonstrukcí předmětného domu a kdy nejde o standardní terénní úpravy z hlediska technické úpravy pozemku, nýbrž o stavební úpravu podmiňující existenci výjimečně přípustného využití části rodinného domu z hlediska územního plánu, pak stanovisko Úřadu městské části Praha 6 ze dne 28. 4. 2008 mělo být ve smyslu metodického pokynu k územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ze dne 22. 10. 2002 (dále jen "metodický pokyn") projednáno a vypořádáno jako námitka či připomínka. Napadené rozhodnutí je tak podle městského soudu nepřesvědčivé pro rozpor ve vymezení předmětu výroku, kde se stanoví, jaká stavba se dodatečně povoluje, a předmětu odůvodnění (proč byla parkovací a odstavná stání posouzena jako terénní úpravy, a tím oddělena od náležitého posuzování celé stavby jako celku; proč se žalovaný, ač považoval rozhodnutí stavebního úřadu za v tomto neodůvodněné, se závěry stavebního úřadu ztotožnil). Žalovaný se také nijak nevypořádal s obsáhlými námitkami, které se týkají práv žalobce s ohledem na stávající zastavěnost pozemku a jeho dotčení jako vlastníka sousedního pozemku. Žalobce namítal, že příjezdová cesta je navržena tak, že se dotýká hranice jeho pozemku, a je provedena tak, že drátěné pletivo oddělující plot je v kontaktu s betonovým obrubníkem této příjezdové cesty prakticky v celé délce hranice sousedících pozemků. Pokud se k těmto námitkám správní orgány obou stupňů vyjadřovaly z hlediska odstínění v místě vytvořených parkovacích stání a příjezdové cesty podle hranice sousedního pozemku, pak toto řešení nabídly pouze z hlediska příslibu stavebníků výsadbou celoroční zeleně. Tento příslib není závaznou podmínkou, a z hlediska vydaného dodatečného povolení je tedy právně irelevantní. V řízení a ve vydaných rozhodnutích také nebylo náležitě konkrétně porovnáno a vyargumentováno, jak je řešena otázka parkovacích míst v nejbližším okolí daného území v případě obdobných rekonstrukcí objektů bydlení. Správní orgány nedoplnily řízení ani stanoviskem příslušného orgánu, který by se vyjadřoval k urbanistickému a architektonickému prostředí dané lokality, k zachování zeleně a jejímu umenšování ve vztahu k charakteru a povaze bydlení v daném místě.
Žalovaný (stěžovatel) podal proti rozhodnutí městského soudu kasační stížnost, v níž namítal, že žádný právní předpis striktně nestanoví nutnost řešit dopravu v klidu pouze v samostatných garážích či jako součást stavby. Poukázal na to, že se jinou možností zajištění dopravy v klidu zabýval a především na základě předložené dokumentace dospěl k závěru, že v daném případě nelze navýšení parkovacích stání řešit uvnitř rodinného domu a rovněž s ohledem na stávající zástavbu a zastavěnost pozemku rodinného domu by nebyla vhodná realizace samostatné stavby garáže. Stavebník navrhl provedení odstavného stání ze zatravňovacích dlažic a stavební úřad tato parkovací stání posoudil jako terénní úpravu nepodléhající ohlášení ani stavebnímu povolení. S tímto posouzením se stěžovatel ztotožnil, neboť položení zatravňovacích dlaždic na pozemek není stavbou, nýbrž terénní úpravou, kterou se podstatně nemění vzhled prostředí ani odtokové poměry, protože profil terénu zůstal v podstatě nezměněn. Položení zámkové dlažby do štěrkopískového lože umožňuje zasakování dešťové vody a nedochází zde k hromadění této vody, jako by tomu bylo v případě provedení celoplošného zaasfaltování či vybetonování. Položení zámkové dlažby na pozemek je podle stěžovatele mimo působnost územního plánu. Požadavek na doložení vyjádření městské části Praha 6 a hlavního města Prahy plynul pouze z toho, že navrhovanými změnami došlo ke změně užívání části stavby, resp. zřízení administrativních prostor. Stavba rodinného domu se nachází podle územního plánu v území sloužícím pro bydlení a doplňkovými stavbami mohou být parkoviště a parkovací stání. V tomto území jsou výjimečně přípustné i nerušící služby, což jsou v daném případě kancelářské prostory. Podle metodického pokynu si stavební úřad vyžádá k umístění výjimečně přípustné stavby, tj. v daném případě pouze zřízení kanceláře, stanovisko hl. m. Prahy a městské části, na jejímž území má být taková stavba umístěna. Z tohoto důvodu se stanovisko Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy v doplněných podkladech vyjadřovalo pouze k umístění kancelářských prostorů, a nikoli ke zřízení parkovacích stání. Nelze proto postupovat podle právního názoru vysloveného v napadeném rozsudku a vyžádat si stanovisko k provedení zámkové dlažby, neboť pro to nejsou splněny podmínky dané uvedeným metodickým pokynem. Vyjádření k parkovacím stáním, která jsou přípustnou doplňkovou funkcí, by představovalo vybočení z jeho mezí. Stěžovatel také poukázal na to, že odstavné stání nemusí být ani zřízeno položením zámkové dlažby, ale může být realizováno přímo na pozemku, tj. na trávníku. Položením zámkové dlažby rovněž nemůže dojít ke zvýšení zastavěnosti nadzemními stavbami, jak se domnívá městský soud, neboť položení dlažby není "
nadzemní stavbou
". Dále stěžovatel vyslovil nesouhlas se závěrem, že se nevypořádal s námitkou týkající se dopadů na sousední pozemky. Odkázal na tu část svého rozhodnutí, kde se zabýval charakterem změny v užívání části rodinného domu a s tím spojeného dopravního zatížení okolí. Ke změně části stavby rodinného domu i k provedení dvou parkovacích stání vydal kladné stanovisko odbor péče o prostředí Úřadu městské části Praha 6, který změny posoudil mimo jiné z hlediska ochrany přírody a krajiny. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší a vlivu stavby na krajinný ráz byla změna stavby včetně zřízení parkovacích stání posouzena odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. V kompetenci těchto orgánů bylo posoudit zřízení odstavných stání i z hlediska "
úbytku zeleně
". Jak vyplývá z obsahu spisu, k úbytku zeleně nedošlo, resp. nedošlo k nutnosti kácení dřevin na pozemku v souvislosti se zřízením parkovacích stání. Pokud jde o výsadbu dřevin, ta není a ani nemůže být předmětem stavebního řízení, z tohoto důvodu nemohl být příslib stavebníka ohledně vysázení dřevin včleněn do podmínek dodatečného povolení změn stavby. Stěžovateli ani stavebnímu úřadu nemůže jít k tíži ani to, že na pozemku parkuje více vozidel, než pro kolik bylo odstavné stání zřízeno. Stavební úřad je vázán žádostí a nemůže předjímat porušení právních povinností stavebníkem.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...) V dané věci je zásadní určit, z jakých hledisek měla být stavba posuzována, především s ohledem na ustanovení stavebního zákona z roku 2006 a vyhlášky.
Vyhláška v čl. 1 stanoví "
základní požadavky na územně technické řešení staveb a zařízení a na účelové a stavebně technické řešení staveb a zařízení, které náleží do působnosti stavebních úřadů a orgánů hlavního města Prahy a jeho částí podle § 117, § 118, § 119, § 120, § 123 a § 124 stavebního zákona
". Podle čl. 2 odst. 2 vyhlášky se její ustanovení uplatní také "
při stavebních úpravách, udržovacích pracích, při změnách v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště a u nástaveb, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují
".
Podle čl. 10 odst. 3 vyhlášky musí být stavby "
vybaveny zařízením pro dopravu v klidu (parkovací a odstavná stání) odpovídajícím velikosti, funkci a umístění stavby a řešeným přednostně jako součást stavby nebo její provozně neoddělitelná část, anebo umístěným na pozemku stavby včetně komunikace pro zajíždění vozidel na jednotlivá stání. U bytových domů mohou být odstavná a parkovací stání umístěna v dostupné vzdálenosti i mimo pozemek stavby; stání pro návštěvníky podle odstavce 5 písm. a) bod 2. musí být veřejně přístupná. Z celkového počtu stání stanovených podle této vyhlášky musí být v garážích umístěn nejméně počet stání rovnající se počtu bytů, nebo požadovaný počet stání, je-li menší než počet bytů.
"
V posuzovaném případě, pokud to jiné okolnosti podle čl. 2 odst. 2 vyhlášky nevylučují, lze stavbu posoudit jako stavební úpravu, a proto se vyhláška uplatní. Stavba byla realizována včetně zřízení dvou parkovacích stání, tudíž vyhovuje čl. 10 odst. 3 vyhlášky v tom směru, že je vybavena zařízením pro dopravu v klidu. Úkolem stavebního úřadu je pak posouzení, zda tato parkovací stání odpovídají dalším požadavkům čl. 10 odst. 3 vyhlášky, a to bez ohledu na to, zda by při jejich samostatné realizaci bylo vyžadováno stavební povolení či ohlášení. Nejvyšší správní soud se tak ztotožňuje se závěrem městského soudu, že stavba byla předmětem dodatečného povolení jako celek, a k takto vymezené stavbě tedy měly být shromážděny veškeré podklady pro posouzení dodatečného povolení stavby, tedy i stanoviska dotčených orgánů státní správy. Takto měla být stavba posouzena i z hlediska souladu s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy. Názor stěžovatele, že citovaný článek neukládá povinnost řešit dopravu v klidu pouze v samostatných garážích či jako součást stavby a nevylučuje parkování na vlastním pozemku, je správný. Nicméně není-li možné realizovat parkovací místa určitým způsobem, například z důvodu nadměrné zastavěnosti pozemku, neznamená to, že je bez dalšího posouzení možné je realizovat způsobem jiným, v dané věci v podobě odstavného stání a parkovacích míst ze zatravňovacích dlaždic.
Přestože by položení dlažby nepodléhalo posouzení souladu s územním plánem, pak stavba jako celek bezpochyby do působnosti územního plánu spadá. Pokud tedy realizací stavby dochází ke změně užívání části stavby, pak je namístě vyjádření městské části a hlavního města Prahy ke stavbě jako celku. Opačný závěr by vedl k nesmyslnému tříštění jednotlivých částí stavby a popření účelu regulace městské výstavby, neboť z pohledu vyhlášky je vybavenost zařízením pro dopravu v klidu nedílnou součástí výstavby.
Ze stejného důvodu Nejvyšší správní soud vyhodnotil jako nedůvodnou i stížní námitku, že nelze postupovat podle rozsudku městského soudu, pokud jde o stanovisko Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy k provedení zámkové dlažby, neboť pro to nejsou splněny podmínky stanovené metodickým pokynem.
Podle části VIII. metodického pokynu si příslušný stavební úřad vyžádá k umístění výjimečně přípustné stavby stanovisko stěžovatele - sekce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a rovněž městské části, na jejímž území má být výjimečně přípustná stavba umístěna. Výjimečně přípustnou stavbou je pak podle metodického pokynu taková stavba, která nemusí zcela odpovídat hlavní funkční náplni v území. Jde o funkce, jejichž poloha, množství a kapacita může charakter území narušit. Jejich umístění je vždy nutno individuálně posuzovat ve vztahu k místním podmínkám. Výjimečná přípustnost posuzované stavby vyplývá ze skutečnosti, že stavba se nachází v území OB - čistě obytném, její užívání je však zamýšleno k jiným než k obytným účelům.
Se stěžovatelem lze souhlasit potud, že položení zámkové dlažby je mimo působnost územního plánu. Nicméně jak bylo uvedeno výše, předmětem posuzování je stavba jako celek - a ta v působnosti územního plánu je a jako celek měla být i posouzena z hlediska souladu s územním plánem, a to včetně postupu podle metodického pokynu pro výjimečně přípustnou stavbu. To se však nestalo, neboť stanovisko Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ze dne 7. 4. 2008 se vyjadřuje pouze k záměru rekonstrukce a úprav domu na 3 bytové jednotky v 1. až 3. NP. Nejvyšší správní soud se proto ztotožnil se závěrem městského soudu, že stěžovatel nesprávně oddělil tu část stavby, kterou tvoří zřízení parkovacích stání, takže ji oproti výroku rozhodnutí vyňal z dopadu stanovisek dotčených orgánů státní správy pro účely posouzení stavby. Proto se lze ztotožnit i se závěry městského soudu ohledně nepřihlédnutí ke stanovisku Úřadu městské části Praha 6 ze dne 28. 4. 2008. Toto pochybení mohlo mít vliv na zákonnost rozhodnutí stěžovatele.
Se stěžovatelem lze sice souhlasit v tom, že v důsledku změny patrně nedojde ke zvýšení dopravního zatížení, a vliv na okolí tedy bude minimální, ale takové vypořádání námitky žalobce nelze považovat za dostatečné a k tomu směřují i výtky městského soudu. Předmětná námitka totiž opět směřuje ke spornému zřízení parkovacích míst a s tím spojenému zajíždění automobilů do vnitrobloku zahrad a rozsahu terénních úprav spočívajících v pokrytí původní zahrady dlažbou. Souvisí tak s posouzením, zda parkovací místa odpovídají velikosti, funkci a umístění stavby ve smyslu čl. 10 odst. 3 vyhlášky. Stanoviska dotčených orgánů, která zmiňuje stěžovatel, plní svou důležitou roli ve vztahu k jednotlivým potenciálně zasaženým složkám chráněným právními předpisy na úseku stavebním, územněplánovacím či úseku ochrany životního prostředí. Nenahrazují ovšem roli stavebního úřadu a stěžovatele, kterou je celkové posouzení stavby ve všech souvislostech, tedy i z hlediska terénní úpravy podmiňující využití předmětných úprav rodinného domu v souladu s územním plánem. Jak stěžovatel sám připomíná v napadeném rozhodnutí, posouzení akceptovatelnosti změn stavby, jakož i vhodnosti realizace odstavných stání je plně v kompetenci stavebního úřadu.
Pokud jde o výsadbu dřevin, pak i tato námitka žalobce v odvolacím řízení směřovala k řešení parkovacích stání, přesněji k jejich odstínění a zachování zahradního charakteru předmětného pozemku. Stěžovatel sice uznal, že odůvodnění stavebního úřadu ohledně odstínění je v rozporu s projektovou dokumentací, která s žádným odstíněním od pozemku žalobce nepočítá, nicméně dodal, že povolování výsadby okrasné zeleně nespadá do jeho působnosti. Řešení odstínění představuje v odůvodnění rozhodnutí stavebního úřadu součást vypořádání námitek žalobce. Pokud stěžovatel dospěl k závěru, že bylo odůvodnění chybné, pak již z jeho rozhodnutí není zřejmé, zda a jak je třeba otázku odstínění řešit, tedy zda je třeba provést odstínění způsobem, o kterém by musel stavební úřad rozhodnout, případně není natolik nutné a postačí řešení jiné. Povinnosti vypořádat tuto námitku se nelze zbavit odkazem na to, že projektová dokumentace odstínění nějak řeší.
Důvodná není ani stížní námitka, že městský soud stěžovateli a stavebnímu úřadu přičítá k tíži skutečnost, že na pozemku parkuje více vozidel, než pro kolik bylo odstavné stání zřízeno. Městský soud dospěl k závěru, že závěr stěžovatele o nárůstu pouze o dvě parkovací místa neodpovídá fotodokumentaci založené ve správním spisu a že k rozměrům stání nelze z rozhodnutí stěžovatele zjistit žádné údaje. Fotodokumentace předložená žalobcem a výtka městského soudu tak nesměřují pouze k tomu, že na pozemku parkuje více vozidel než dvě, ale že v rámci provedených dodatečně povolovaných stavebních úprav jsou parkovací místa využívána více automobily než dvěma. Pokud na dvou zřízených parkovacích stáních parkují bez viditelných obtíží čtyři automobily, pak jsou namístě pochybnosti o velikosti povolovaných parkovacích míst, respektive o správnosti projektové dokumentace - a je na stavebním úřadu, případně na stěžovateli, aby tyto námitky řádně vypořádal. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.