Vydání 6/2012

Číslo: 6/2012 · Ročník: X

2611/2012

Stavební řízení: povinnost stavebníka prokázat právo k pozemku, na němž má být zřízena stavba; řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení

Stavební řízení: povinnost stavebníka prokázat právo k pozemku, na němž má být zřízena stavba Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení
k § 34 soudního řádu správního
k § 58 odst. 2 a § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.*)
I. Stavebník, jemuž byla povolena dočasná stavba, nemůže mít v řízení o žalobě proti tomuto správnímu rozhodnutí postavení osoby zúčastněné na řízení dle § 34 s. ř. s. poté, kdy doba trvání tohoto oprávnění již uplynula.
II. Podle § 58 odst. 2 stavebního zákona z roku 1976 byl stavebník povinen prokázat právo k cizímu pozemku, jež ho opravňovalo zřídit na tomto pozemku stavbu, i v případě, že tato stavba spočívala na jiné stavbě, která se již na pozemku nacházela a byla ve vlastnictví třetí osoby.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2008, čj. 5 As 11/2008-76)
Prejudikatura:
č. 9/2003 Sb. NSS a č. 1202/2007 Sb. NSS; Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 636/2000; č. 76/2007 Sb. NS.
*)
S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.