Vydání 4/2008

Číslo: 4/2008 · Ročník: VI

1521/2008

Stavební řízení: posuzování vlivů na životní prostředí

Ej 20/2008
Stavební řízení: posuzování vlivů na životní prostředí
k § 37 odst. 2 a § 62 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 43/1994 Sb. a č. 83/1998 Sb. *)
k § 5 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí **)
k § 1 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Bylo-li územní řízení o umístění stavby (podle stavebního zákona z roku 1976) pravomocně skončeno do 31. 12. 2001, ten, kdo hodlal provádět stavbu, která nebyla uvedena v příloze č. 1 a 2 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění do 31. 12. 2001, nebyl povinen oznámit ji příslušnému orgánu ve smyslu § 5 citovaného zákona.
Ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve vztahu k tehdy účinnému stavebnímu zákonu z roku 1976, "záměr" stavby je třeba vztáhnout i na řízení o povolení stavby (stavební řízení), nikoliv jen na územní řízení o umístění stavby (územní řízení). V obou řízeních byl stavební úřad, mimo jiné, povinen zkoumat, zda záměr stavby je v souladu se zákony o životním prostředí a posuzování vlivů na životní prostředí.
Bylo-li řízení o povolení stavby (podle stavebního zákona z roku 1976) zahájeno po 31. 12. 2001, tedy po nabytí účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo třeba postupovat, pokud jde o záměr stavby, podle tohoto zákona. Z žádného ustanovení tohoto zákona nevyplývá, že by záměry, které nepodléhaly režimu zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (do 1. 1. 2002), nepodléhaly režimu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Opak vyplývá např. z § 1 odst. 3, § 10 odst. 3 a 4 citovaného zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2007, čj. 5 As 9/2006-146)
Prejudikatura:
č. 503/2005 Sb. NSS.
Věc:
Občanské sdružení Ekologický právní servis proti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, za účasti 1) České republiky, 2) města Znojma, o stavební povolení, o kasační stížnosti města Znojma.
Město Znojmo podalo u Městského úřadu ve Znojmě dne 11. 4. 2002 žádost o stavební povolení stavby Městská plovárna Znojmo - Louka. Územní rozhodnutí vydal dne 10. 9. 2001 Okresní úřad Znojmo (v právní moci dne 18. 10. 2001).
Stavební řízení bylo zahájeno 11. 4. 2002. Žalobce písemným podáním ze dne 14. 10. 2002 vznesl námitku podjatosti všech pracovníků stavebního úřadu, kterou odůvodnil poměrem mezi těmito pracovníky a stěžovatelem jakožto účastníkem řízení a zároveň jejich zaměstnavatelem, jakož i dalšími vazbami mezi jednotlivými orgány stěžovatele a pracovníky stavebního úřadu.
Rozhodnutím ze dne 21. 10. 2002 rozhodla vedoucí stavebního úřadu, že pracovníci stavebního úřadu nejsou ve věci předmětného stavebního řízení podjati. Rozhodnutím ze dne 23. 10. 2002 rozhodla tajemnice Městského úřadu ve Znojmě, že vedoucí stavebního úřadu není ve věci předmětného stavebního řízení podjatá.
Stavebním povolením ze dne 22. 10. 2002 (podepsané vedoucí stavebního úřadu) povolil stavební úřad stavbu Městská plovárna Znojmo - Louka. V odůvodnění rozhodnutí stavební úřad odkázal (na straně 10) na rozhodnutí tajemnice Městského úřadu ve Znojmě a vedoucí stavebního úřadu.
Proti stavebnímu povolení se žalobce odvolal ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, kde namítal pochybení při rozhodování o námitce podjatosti pracovníků stavebního úřadu. Žalovaný rozhodnutím ze dne 29. 1. 2003 stavební povolení zrušil, i když se neztotožnil s odvolací námitkou žalobce.
V rámci nového projednání žalobce ve svých písemných námitkách ze dne 20. 2. 2003 uvedl, že na svém právním názoru týkajícím se podjatosti pracovníků stavebního úřadu trvá.
Stavebním povolením ze dne 6. 3. 2003 stavební úřad stavbu opět povolil a na straně 11 znovu bez dalšího odkázal na rozhodnutí tajemnice Městského úřadu ve Znojmě a vedoucí stavebního úřadu.
Proti rozhodnutí se žalobce odvolal. Mimo jiné namítal absenci stanoviska k posouzení vlivů stavby na životní prostředí před vydáním rozhodnutí I. stupně. Stavba Městské plovárny Znojmo - Louka nepodléhala v právním režimu zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (dále jen "zákon č. 244/1992"), posuzovacímu řízení dle § 5 a násl. tohoto zákona. Nebylo tedy pochybením stavebního úřadu, pokud za účinnosti této úpravy vydal územní rozhodnutí na tuto stavbu, neboť požadavek plynoucí z ustanovení § 11 odst. 1 věty druhé citovaného zákona se zde neuplatnil. Nová právní úprava [zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen "zákon č. 100/2001 Sb.")] ale s účinností od 1. 1. 2002 tuto stavbu posouzení EIA podmíněně podřadila.
Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 19. 8. 2005 zrušil rozhodnutí správních orgánů obou stupňů a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Souhlasil se žalobcem ohledně evidentního antidatování některých ze správních rozhodnutí a rozhodování úřední osoby, u níž nebyla dosud pravomocně vyřešena otázka její (ne)podjatosti v meritu věci. Důvodnou shledal i námitku žalobce spočívající v tvrzené absenci stanoviska k posouzení vlivů stavby na životní prostředí před vydáním rozhodnutí I. stupně. Předmětná stavba měla být podrobena
"screeningovému procesu"
, tedy posouzení ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 věty druhé zákona č. 100/2001 Sb. Tomuto postupu, který by předcházel samotnému stavebnímu řízení, není na překážku již dříve vydané pravomocné územní rozhodnutí, které s ohledem na předcházející právní úpravu proces posuzování EIA nevyžadovalo.
Proti rozsudku podalo město Znojmo (stěžovatel) kasační stížnost. Stěžovatel zejména namítal, že eventuální rozpor v datování rozhodnutí správního orgánu I. stupně o námitce podjatosti dnem 23. 10. 2002 a rozhodnutím o vydání stavebního povolení dnem 22. 10. 2002 je nepochybně irelevantní, neboť rozhodnutí o stavebním povolení z 22. 10. 2002 nenabylo právní moci a bylo následně zrušeno. Právně významným je teprve stavební povolení vydané dne 6. 3. 2003. Ke dni vydání tohoto stavebního povolení byla problematika podjatosti nepochybně již řadu měsíců vyřešena. Dále měl za to, že závěr krajského soudu o povinnosti aplikace zákona č. 100/2001 Sb. na konkrétní stavební řízení je nepřípustnou retroaktivitou. S odvoláním na ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. namítal, že posuzování vlivů na životní prostředí zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb. Za zahájení posuzování je třeba považovat oznámení podle § 5 zákona č. 244/1992 Sb. Protože citovaný zákon nepožadoval proces EIA, záměr nespadal pod jeho přílohy, oznámení nebylo podáno a investor mohl podat přímo žádost o zahájení správního řízení.
Žalobce ve svém vyjádření ke kasační stížnosti zejména uvedl, že § 24 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. na daný případ vůbec nedopadá, neboť se výslovně týká pouze
"posouzení"
, tedy procesů posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) jako zvláštních postupů se specifickým procesním režimem a cílem, jež byly v českém právním řádu od 1. 7. 1992 upraveny zákonem č. 244/1992 Sb. a od 1. 1. 2002 jsou upraveny zákonem č. 100/2001 Sb., zahájených před účinností zákona č. 100/2001 Sb. Takováto
"posouzení"
se podle citovaného ustanovení dokončí v procesním režimu zákona č. 244/1992 Sb. Citované ustanovení tedy vůbec nedopadá na případy, kdy určitý záměr [§ 3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb.] nepodléhal posuzování svých vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb., ale po nabytí účinnosti zákona č. 100/2001 Sb. se předmětem posuzování ve smyslu § 4 odst. 1 tohoto zákona stal. Žalobce také poukázal na to, že předmětné stavební řízení nejenže nebylo před nabytím účinnosti zákona č. 100/2001 Sb. (tedy před 1. 1. 2002) ukončeno, ale bylo dokonce až po tomto dni zahájeno (konkrétně dne 11. 4. 2002).
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Podle názoru Nejvyššího správního soudu je nepochybné, že oba správní orgány nepostupovaly při rozhodování o námitce podjatosti uplatněné žalobcem úplně správně. Předně, uplatnil-li tuto námitku žalobce vůči všem pracovníkům stavebního úřadu, včetně jeho vedoucí, písemností ze dne 14. 10. 2002, pak po jejím dojití do sféry správního orgánu prvního stupně bylo třeba, aby příslušný orgán rozhodl o námitce podjatosti proti vedoucí stavebního úřadu, a teprve pak, vyznělo-li by rozhodnutí tak, že není vyloučena, mohla vedoucí stavebního úřadu rozhodnout o námitce podjatosti proti ostatním pracovníkům stavebního úřadu, kteří se na projednávání a rozhodování této konkrétní věci skutečně podíleli. Neodpovídá záměru zákonodárce na spravedlivém a nezaujatém rozhodování, aby o námitce podjatosti rozhodoval ten, vůči němuž tato námitka rovněž směřuje a o níž zákonem stanoveným způsobem nebylo dosud rozhodnuto. Navíc došlo i k tomu, že tajemnice Městského úřadu ve Znojmě rozhodla o námitce podjatosti vedoucí stavebního úřadu dne 23. 10. 2002 (toto rozhodnutí bylo doručeno žalobci 1. 11. 2002), avšak již dne 22. 10. 2002 vydal Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby, rozhodnutí - stavební povolení, na stavbu
"Městská plovárna Znojmo - Louka"
, přičemž toto rozhodnutí podepsala, tedy rozhodla, vedoucí odboru výstavby a v odůvodnění rozhodnutí poukázala na rozhodnutí tajemnice ze dne 23. 10. 2002. Pochybení správního orgánu druhého stupně spatřuje Nejvyšší správní soud v tom, že tvrzení o nesprávném postupu při rozhodování o námitce podjatosti neuznal. Nicméně rozhodnutím odvolacího orgánu Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem územního plánování a stavebního řádu, ze dne 29. 1. 2003 bylo rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 22. 10. 2002 zrušeno a věc mu byla vrácena k novému projednání a rozhodnutí, i když z jiných důvodů. Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby, jako stavební úřad znovu rozhodl dne 6. 3. 2003 a stavbu
"Městská plovárna Znojmo - Louka"
povolil, přičemž rozhodnutí podepsala, tedy rozhodla, vedoucí odboru výstavby. Nejvyšší správní soud má za to, že v tomto případě rozhodovala vedoucí odboru výstavby stavebního úřadu, v době, kdy již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, že není vyloučena z projednávání a rozhodování této právní věci z důvodů, které žalobce ve správním řízení uplatnil. Pokud se na projednávání a rozhodování této věci podílela jen vedoucí odboru výstavby, stavebního úřadu, pak rozhodnutí ze dne 6. 3. 2003 bylo vydáno pracovníkem stavebního úřadu - jeho vedoucí, ve vztahu k níž bylo o námitce podjatosti rozhodnuto a vedoucí stavebního úřadu z tohoto hlediska v projednávání a rozhodování této konkrétní právní věci nic nebránilo. Toto rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 6. 3. 2003 přezkoumal správní orgán druhého stupně, žalovaný, rozhodnutím ze dne 9. 6. 2003, které bylo předmětem soudního přezkumu v řízení před krajským soudem. V této části lze kasační stížnosti stěžovatele přisvědčit. Nejvyšší správní soud přitom vychází z toho, že napadený rozsudek krajského soudu přezkoumává na základě podané kasační stížnosti stěžovatele, tedy osoby zúčastněné na řízení - města Znojma, z důvodů v kasační stížnosti jím uplatněných.
K otázce povinnosti aplikace zákona č. 100/2001 Sb.
(...) Podle § 1 zákona č. 244/1992 Sb. (ve znění do 31. 12. 2001, tj. do účinnosti zákona č. 100/2001 Sb.) zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich užívání (dále jen
"stavby"
), činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů (dále jen
"koncepce
") a výrobků na životní prostředí a určuje orgány státní správy příslušné k posuzování vlivů na životní prostředí. Podle § 2 odst. 1 téhož zákona předmětem posuzování jsou stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 a 2 tohoto zákona. Stavba, o kterou v daném případě šlo, v přílohách č. 1 a č. 2 uvedena není. Město Znojmo tedy nestíhala povinnost oznámit ji podle § 5 citovaného zákona příslušnému orgánu, tedy pro územní rozhodnutí, když řízení o něm bylo zahájeno a pravomocně skončilo před 1. 1. 2002. Stěžovatel - město Znojmo také připouští, že záměr stavby neoznámil, ale z této situace vyvozuje, že tím, že nebyl povinen stavbu oznámit, bylo zahájeno posuzování a toto posuzování mělo být dokončeno podle zákona č. 244/1992 Sb. vzhledem k ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb.
Podle § 1 zákona č. 244/1992 Sb. (ve znění po 31. 12. 2001, to je po účinnosti zákona č. 100/2001 Sb.) zákon upravuje posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů (dále jen
"koncepce"
) na životní prostředí a určuje příslušný orgán k posuzování vlivů na životní prostředí, kterým je Ministerstvo životního prostředí (dále jen
"příslušný orgán"
). V § 14 pak upravuje posuzování koncepcí [koncepcí se rozumí pro účely tohoto zákona koncepce předkládaná a schvalovaná na úrovni ústředních orgánů státní správy (dále jen
"schvalující orgán"
)], a to v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství, nakládání s odpady, těžby a zpracování nerostů, rekreace a turistiky. Za koncepci se dále považují územně plánovací dokumentace a směrný vodohospodářský plán. Zákon v tomto znění pak dále obsahuje jen § 23 stanovící, že na tento zákon se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. A § 24 o dni účinnosti tohoto zákona.
Zákon č. 100/2001 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2002, ve znění do 30. 4. 2004 (doby rozhodování žalovaného i správního orgánu prvního stupně o žádosti města Znojma o povolení stavby Městská plovárna Znojmo - Louka ze dne 11. 4. 2002), v § 1 stanoví svůj předmět úpravy: podle odst. 1 zákon upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. Podle odst. 2 posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Podle odst. 3 účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů. Tento podklad je jedním z podkladů v řízeních podle zvláštních právních předpisů.
Z porovnání obou právních úprav vyplývá, že od 1. 1. 2002 zákon č. 244/1992 Sb. vzhledem ke svým § 1 a § 14 upravoval jen posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů, přičemž koncepcí se rozuměla pro účely tohoto zákona koncepce předkládaná a schvalovaná na úrovni ústředních orgánů státní správy. Posuzování v jiných případech vymezených v § 1 zákona č. 100/2001 Sb. upravuje tento zákon.
Zákon č. 100/2001 Sb. obsahuje Přílohu č. 1, v ní Kategorii I - záměry vždy podléhající posouzení a Kategorii II - záměry vyžadující zjišťovací řízení. Dále obsahuje Přílohu 2 obsahující zásady pro zjišťovací řízení, podle nichž: Při zjišťovacím řízení příslušný úřad zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Používá přitom následující kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí. V bodu I. je uvedena charakteristika záměru, v bodu II. umístění záměru.
Podle § 3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. pro účely tohoto zákona se rozumí záměrem stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
Zákon č. 100/2001 Sb. tedy stanoví, že posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry. Podstatné tedy je, co je třeba považovat za
"záměr"
podle citovaného zákona v daném případě ve vztahu k tehdy účinnému stavebnímu zákonu, neboť podle něho probíhalo nejprve územní a později stavební řízení o stavbě Městská plovárna Znojmo - Louka. Zda záměr stavby vztáhnout jen pro územní rozhodnutí, nebo i pro stavební řízení. Význam posuzování vlivů na životní prostředí spočívá především v tom, že se zvažují důsledky
"záměrů a koncepcí"
na životní prostředí ještě předtím, než se přistoupí k jejich realizaci. Proces posuzování vlivů na životní prostředí přispívá k naplňování principu prevence v oblasti ochrany životního prostředí a ke snižování nákladů na odstraňování možných budoucích škod na životním prostředí. Z tohoto hlediska posuzováno a dále i s přihlédnutím k § 1 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., podle něhož účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, přičemž tento podklad je jedním z podkladů v řízeních podle zvláštních právních předpisů, dochází Nejvyšší správní soud k závěru, že
"záměr"
stavby je třeba vztáhnout i na řízení o povolení stavby, nikoliv jen na řízení o územním rozhodnutí. Podle § 37 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad v územním řízení posoudí návrh především z hlediska péče o životní prostředí a potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků; přezkoumá návrh a jeho soulad s podklady podle odstavce 1 a předchozími rozhodnutími o území, posoudí, zda vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu a obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, popřípadě předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární, bezpečnosti práce a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu apod., pokud posouzení nepřísluší jiným orgánům. Podle § 62 odst. 1 písm. b) stavebního zákona ve stavebním řízení stavební úřad přezkoumá zejména, zda dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a života, a odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu a zvláštnímu předpisu. Z uvedeného vyplývá, že v obou řízeních byl stavební úřad povinen zkoumat, zda záměr stavby je v souladu se zákonem o životním prostředí a o posuzování vlivů na životní prostředí. Podle § 26 odst. 1 stavebního zákona dotýká-li se řízení podle tohoto zákona zájmů chráněných zvláštními předpisy, rozhodne stavební úřad jen v dohodě, popřípadě se souhlasem orgánu státní správy, který chráněné zájmy hájí (dotčený orgán státní správy). Dotčený orgán státní správy může svůj souhlas vázat na splnění podmínek stanovených ve svém rozhodnutí (stanovisku, vyjádření, souhlasu, posudku apod.) v souladu se zvláštním zákonem, na jehož podkladě je oprávněn zájem chránit. V odst. 4 téhož ustanovení jsou uvedeny výjimky, které však žalovaný ani stěžovatel ani netvrdili.
Podle přechodného ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. posouzení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb.
Krajský soud vycházel z toho, že stavba Městská plovárna Znojmo - Louka nepodléhala v právním režimu zákona č. 244/1992 Sb. posuzovacímu řízení dle § 5 a následujících tohoto zákona. Tento jeho závěr účastníci nezpochybňují. Stěžovatel z něho a z § 24 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. vyvozuje, že pokud se posouzení zahájená před 1. 1. 2002 dokončila podle zákona č. 244/1992 Sb., pak i na případ, kdy záměr nebyl posuzován podle zákona č. 244/1992 Sb., bylo třeba výlučně aplikovat (zřejmě na navazující řízení podle zvláštních předpisů) tento zákon č. 244/1992 Sb., nikoliv zákon pozdější č. 100/2001 Sb.
S tímto názorem stěžovatele Nejvyšší správní soud nesouhlasí. Posuzování podle zákona č. 244/1992 Sb. mohlo začít podáním oznámení ve smyslu ustanovení § 5 tohoto zákona nebo jiným způsobem stanoveným tímto zákonem. Bylo-li by takto zahájeno, a nebylo ukončeno do 31. 12. 2001, to je do účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., pak by se vzhledem k ustanovení § 24 odst. 2 tohoto zákona dokončilo podle zákona č. 244/1992 Sb. Pokud ale takové řízení nebylo zahájeno, například jako v daném případě proto, že záměr stavby nepodléhal režimu zákona č. 244/1992 Sb., nebylo možné je dokončit podle tohoto zákona. Z žádného ustanovení zákona č. 100/2001 Sb. nevyplývá, že by záměry, např. stavby, které nepodléhaly režimu zákona č. 244/1992 Sb. (do 1. 1. 2002), nepodléhaly režimu zákona č. 100/2001 Sb. Z různých ustanovení zákona č. 100/2001 Sb. však vyplývá opak. Např. z ustanovení § 1 odst. 3, výše citovaného, z ustanovení § 10 odst. 3 a 4. Výsledkem posuzování příslušného orgánu podle tohoto zákona je stanovisko (...).
*)
S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
**)
S účinností od 1. 5. 2004 zrušen zákonem č. 93/2004 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.