Vydání 1/2019

Číslo: 1/2019 · Ročník: XVII

3828/2019

Stavební řízení: opatření na sousedním pozemku

Stavební řízení: opatření na sousedním pozemku
k § 141 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Stavební úřad je dle § 141 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, oprávněn uložit ve veřejném zájmu vlastníkům sousedních nemovitostí, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků či staveb. Toto oprávnění nelze rozšiřovat tak, že by zahrnovalo i uložení povinnosti strpět omezení vlastnických práv za účelem řádného užívání sousední stavby v průběhu stavebních prací.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 11. 2018, čj. 4 As 272/2018-34)
Prejudikatura:
č. 3073/2014 Sb. NSS.; č. 72/2018 Sb. NS.
Věc:
Akciová společnost ROTOCAST proti Magistrátu hlavního města Prahy, za účasti 1) Petra K. a 2) Pavla K., o uložení opatření na sousedním pozemku nebo stavbě, o kasační stížnosti žalobce.
Úřad městské části Praha 5 rozhodnutím ze dne 7. 12. 2016 zamítl žádost žalobce o uložení opatření podle § 141 stavební zákona. Uvedl, že pozemky, jejichž součástí je stavba, pro kterou mělo být opatření na sousedních pozemcích stavebním úřadem uloženo, jsou přístupné z ulice H. Stavba domu je obklopena pozemkem ve vlastnictví žadatele, ze kterého lze podle názoru stavebního úřadu provádět údržbu stavby bez toho, aby bylo uloženo opatření na sousedních pozemcích v intencích a z důvodů uvedených v žádosti. Pokud lze práce provést bez využití sousedních nemovitostí, nelze rozhodnutí o uložení opatření na sousedním pozemku nebo stavbě vydat.
Rozhodnutí I. stupně následně potvrdil i žalovaný dne 15. 6. 2017.
Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Městského soudu v Praze. Namítal, že uložení opatření podle § 141 stavebního zákona bylo nutné z důvodu nezbytných prací na jeho nemovitostech, které znemožní užívání jediného vstupu do nemovitosti.
Městský soud zamítl žalobu rozsudkem ze dne 14. 8. 2018, čj. 6 A 183/2017-35. Konstatoval, že § 141 stavebního zákona taxativním výčtem stanoví případy, ve kterých je stavební úřad oprávněn vydat rozhodnutí a uložit sousedům, přesněji vlastníkům nebo osobám, které mají jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, aby umožnili (strpěli) provedení prací (včetně přístupu) ze svých pozemků nebo staveb. Soud se ztotožnil s názorem žalovaného, že žalobce, tak jak svou žádost formuloval, nepožadoval uložení povinnosti jiným osobám k umožnění provedení samotných prací, ale umožnění (náhradního) přístupu do domu, v němž budou takové práce prováděny. Tak široce založenou povinnost však § 141 stavebního zákona neobsahuje, jelikož své využití limituje výslovně na stav, kdy je nutné uložit k provedení prací. Tak tomu podle obsahu spisu v daném případě nebylo, proto nebylo možné již z tohoto důvodu k uložení této povinnosti, která výrazně omezuje třetí osoby ve výkonu vlastnického práva, přistoupit.
Podle městského soudu tedy v posuzovaném případě nebyly naplněny zákonné podmínky pro uložení povinnosti podle § 141 odst. 1 stavebního zákona, neboť žalobce dostatečně nedoložil „
potřebnost vstupu
“ na sousední nemovitosti, respektive to, z jakého důvodu nelze využít vlastního pozemku pro přístup k nemovitosti, kdy takové řešení v případě nedohody vlastníků sousedních nemovitostí musí být prioritou. Žalobce sice obecně zdůvodnil, že je to kvůli tomu, že je potřeba nemovitost odkopat, nanést funkční izolaci, zajistit opravu cihlové zdi a zapřažení severního svahu, avšak dostatečně nezdůvodnil, z jakého důvodu musel všechny tyto úpravy dělat v takovém rozsahu najednou, a za vědomí toho, že si znemožní jediný přístup k nemovitosti.
Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek městského soudu kasační stížností. Namítal, že zamýšlené práce na nemovitostech jsou zcela nezbytné a nutné a že těmito pracemi dojde k přerušení jediného přístupu do nemovitosti stěžovatele. Nemovitost stěžovatele má poškozenou svislou hydroizolaci. Práce na provedení nutné opravy hydroizolace domu vyžadují úplné odtěžení přístupového chodníku, který nyní kopíruje severní a východní stranu bytového domu. Provedení těchto prací je s ohledem na vlhnutí nemovitosti nevyhnutelné. Zamýšlené práce lze označit za udržovací práce podle § 3 odst. 4 stavebního zákona, podle kterého se údržbou stavby rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.
K argumentaci soudu a žalovaného, že zajištění přístupu do domu není součástí provádění nezbytných prací dle § 141 stavebního zákona, resp. tyto práce nebudou vykonávány z předmětných sousedních pozemků, stěžovatel uvádí, že zajištění přístupu do domu po dobu provádění udržovacích prací lze podřadit pod § 141 stavebního zákona. Nejedná se totiž pouze o samotné udržovací práce, ale o zajištění podmínek pro tyto udržovací práce a jednou z podmínek pro vykonání výše uvedených udržovacích prací je mj. zajištění přístupu do domu. V opačném případě by nebylo možné tyto udržovací práce provést.
Stěžovatel odkázal také na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3398/2016, podle kterého lze podle § 141 stavebního zákona dosáhnout přístupu na pozemek bez dostatečného přístupu obdobně jako prostřednictvím soukromoprávních institutů. Pokud by zajištění vstupu do nemovitosti nebylo možné v žádném případě podřadit pod udržovací práce a s tím související možnost opatření dle § 141 stavebního zákona,
ad absurdum
by provedení jakýchkoliv udržovacích prací, které znemožní přístup do nemovitosti, bylo odkázáno pouze na souhlas a domluvu s vlastníky sousedních nemovitostí pro zajištění přístupu bez ohledu na nutnost udržovacích prací. Opatření dle § 141 stavebního zákona však směřuje právě k těmto situacím, kdy udržovací práce jsou nezbytné a domluva není možná.
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že se ztotožňuje s posouzením věci městským soudem. Za zásadní považoval skutečnost, že stavba domu je obklopena pozemkem ve vlastnictví stěžovatele, ze kterého lze provádět údržbu stavby. Žalovaný také trvá na závěru, že podle § 141 stavebního zákona lze přístup na pozemek nařídit pro umožnění provedení prací z pozemků či staveb, nikoliv pro zajištění přístupu do domu po dobu provádění udržovacích prací.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
III.
Posouzení kasační stížnosti
[18] Podle § 141 odst. 1 stavebního zákona platí, že „[p]
ro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, udržovacích prací a k odstranění stavby nebo zařízení může stavební úřad uložit těm, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě. Účastníkem řízení je ten, v jehož prospěch má být povinnost uložena, a ten, z jehož pozemku nebo stavby mají být práce prováděny
.“
[19] Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s výkladem tohoto ustanovení provedeným městským soudem a správními orgány. Citované ustanovení dává stavebnímu úřadu oprávnění nařídit vlastníkům pozemků a staveb umožnit provedení prací na sousední stavbě ze svých pozemků nebo staveb v taxativně vyjmenovaných případech. Ustanovení výslovně umožňuje stavebnímu úřadu pouze uložit dotčeným osobám povinnost umožnit provedení prací ze svého pozemku nebo stavby, a nikoliv umožnit přístup ke stavbě na sousedním pozemku z důvodu provádění prací na této stavbě. Ostatně již v rozsudku ze dne 4. 2. 2016, čj. 9 As 1/2016-50, bod 20, Nejvyšší správní soud uvedl: „
podmínkou pro to, aby těm, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, mohlo být uloženo, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, je kromě nemožnosti dospět mezi zúčastněnými osobami k dohodě též to, aby provedení prací nebylo možné jinak než ze sousedních pozemků či staveb
“.
[20] Je namístě také zdůraznit, že citované ustanovení užitím pojmu „
může
“ dává stavebnímu úřadu správní uvážení, zda v uvedených případech uloží jiným vlastníkům umožnit provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, či nikoliv (srov. např. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2014, čj. 8 As 37/2011-154, č. 3073/2014 Sb. NSS).
[21] Jelikož citované ustanovení umožňuje stavebnímu úřadu poměrně významný zásah do vlastnického práva, není možné jej vykládat extenzivně. Stavební zákon jako právní předpis veřejného práva nemůže sloužit k řešení situací, které jsou primárně předmětem soukromého práva (viz § 1022 a § 1029 až § 1036 občanského zákoníku). Z § 141 stavebního zákona proto nelze dovozovat, že umožňuje stavebnímu úřadu uložit vlastníkům pozemků a staveb povinnost umožnit také nerušené užívání sousední stavby, na které jsou prováděny práce, které dosavadnímu způsobu užívání dočasně brání. Je třeba poukázat na to, že § 141 stavebního zákona je nutné vykládat a aplikovat v souladu s obecnou úpravou zvláštních pravomocí stavebního úřadu obsaženou především v § 132 odst. 2, 3 a 5 stavebního zákona. Z těchto ustanovení vyplývá, že využití pravomoci stavebního úřadu k uložení umožnění opatření na sousedním pozemku či stavbě je možné ve veřejném zájmu, přičemž takovým veřejným zájmem může být i zajištění toho, aby stavba neohrožovala životy, zdraví, majetek či jiné hodnoty. Tento veřejný zájem je třeba v rozhodnutí stavebního úřadu náležitě odůvodnit. Oprávnění stavebního úřadu dle § 141 stavebního zákona tedy nemá sloužit primárně k ochraně soukromých práv a zájmů, včetně zájmu stěžovatele na zajištění řádného užívání jím vlastněné nemovitosti v souladu s jejím účelem po dobu provádění rekonstrukčních prací. Tomuto výkladu odpovídá i to, že za zásah do práva vlastníka sousední nemovitosti dle § 141 stavebního zákona nenáleží tomuto dotčenému vlastníku náhrada za omezení vlastnického práva (ani stavební příspěvek dle § 138 stavebního zákona), pouze případná náhrada způsobené škody (srov. § 141 odst. 2 stavebního zákona). Extenzivní připuštění oprávnění stavebního úřadu omezovat v zájmu komfortnějšího či ekonomičtějšího způsobu provádění stavebních prací, tj. v soukromém zájmu, vlastnická práva sousedů, by znamenalo porušení ústavním pořádkem zaručeného práva na ochranu vlastnictví (čl. 11 Listiny základních práv a svobod) tam, kde je namístě především řešení soukromoprávní cestou, tedy např. dohodou sousedů i za cenu případné finanční
kompenzace
.
[22] K odlišnému závěru nelze dospět ani na základě rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3398/2016, č. 72/2018 Sb. NS, na který na podporu své argumentace v kasační stížnosti odkazuje stěžovatel. Podle tohoto rozsudku zásah správního orgánu do soukromoprávních poměrů podle § 141 stavebního zákona má subsidiární povahu ve vztahu k § 1022 občanského zákoníku, který se týká využití sousedního pozemku pro účely práce na stavbě včetně možnosti uplatnit právo přístupu na sousední pozemek žalobou. Uvedený rozsudek sice § 141 stavebního zákona přisuzuje obdobný význam jako ustanovením občanského zákoníku umožňujícím přístup na pozemek bez dostatečného přístupu, ale tomu je třeba rozumět pouze ve výše uvedeném smyslu, tj. za účelem provedení nezbytných prací na stavbě při shledání veřejného zájmu.
[23] Nad rámec potřebného odůvodnění Nejvyšší správní soud dodává, že stěžovatel nezbytnost užití sousední nemovitosti k zajištění přístupu do stavby za účelem provedení stavebních úprav neprokázal. Stěžovatel v kasační stížnosti připouští, že provedení všech prací zároveň je pro něj ekonomicky výhodnější, přičemž nevylučuje možnost jiných (jakkoli nákladnějších) řešení. Námitka, že pokud nebudou všechny práce provedeny současně, dojde k vyššímu zatížení okolí imisemi, nebyla nijak přezkoumatelně doložena. Podstatné je také to, že dotčená stavba je ze tří stran obklopená pozemkem ve vlastnictví stěžovatele, který je přístupný z ulice H. či ze schodiště ve vlastnictví hlavního města Prahy. Tyto okolnosti ve svém souhrnu Nejvyšší správní soud vedou k závěru, že užití sousedního pozemku k zajištění přístupu do stavby dotčené stavebními úpravami je pro stěžovatele výhodnější, ale nikoliv nezbytné.
[24] Zajištění přístupu do stavby dotčené stavebními pracemi nájemcům je nakonec soukromoprávní povinností, která pro stěžovatele vyplývá ze zákonných ustanovení o nájmu bytu. Příslušná ustanovení občanského zákoníku ostatně obsahují i úpravu situací, kdy lze provádět stavební práce omezující užívání bytu i bez souhlasu nájemce (srov. § 2259 a násl.). Nejedná se však o
relevantní
okolnost pro posouzení nyní rozhodované věci.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.