Vydání 5/2007

Číslo: 5/2007 · Ročník: V

1157/2007

Stavební řízení: občanskoprávní námitky

Ejk 116/2007
Stavební řízení: občanskoprávní námitky
k § 58 odst. 2 a § 137 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 262/1992 Sb. a č. 83/1998 Sb.*)
I. Povinností prokázat vlastnické nebo jiné právo k pozemku nebo ke stavbě ve smyslu § 58 odst. 2 stavebního zákona z roku 1976 zatížil zákonodárce výlučně stavebníka; přenesení důkazního břemene na jiného účastníka řízení při jejím nesplnění ze strany stavebníka postrádá zákonnou oporu.
II. Pokud stavebník vlastnické či jiné právo k pozemku neprokáže, nemůže stavební úřad postupovat podle § 137 odst. 3 stavebního zákona z roku 1976 a učinit si o věci úsudek sám, přestože je splněna podmínka námitek občanskoprávní povahy uplatněných jiným účastníkem stavebního řízení.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 11. 2006, čj. 57 Ca 62/2005-60)
Věc:
a) Jaroslava S. a b) František S. proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje o stavební povolení.
Městský úřad Města Touškov udělil rozhodnutím ze dne 25. 5. 2005 stavební povolení pro stavební úpravy a rekonstrukci střechy. V odůvodnění uvedl, že na základě protokolu o vytýčení hranice pozemku, ve kterém se uvádí, že hranici mezi pozemky stavebníka a žalobců nelze v terénu vytýčit, vyzval vlastníky pozemků k určení vlastnické hranice vzájemnou dohodou. Jelikož dohoda nebyla předložena, odkázal vlastníky pozemků na soud. Ve stanovené lhůtě nebyl stavebnímu úřadu předložen důkaz o tom, že byl u soudu podán návrh na rozhodnutí ve sporné věci. Na základě toho si stavební úřad učinil úsudek sám a rozhodl.
Žalobci a) a b), majitelé sousední nemovitosti, proti rozhodnutí podali odvolání, které Krajský úřad Plzeňského kraje rozhodnutím ze dne 12. 9. 2005 zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Proti rozhodnutí žalovaného podali žalobci a) a b) žalobu u Krajského soudu v Plzni. V žalobě uvedli, že povolená stavba střechy zasáhne v přesahu 65 cm do proluky mezi pozemky st. p. č. 348 a st. p. č. 345. Správní orgány obou stupňů vydaly povolení, aniž by stavebník prokázal vlastnické nebo jiné právo k uvedené proluce. Stavebník neprokázal vlastnictví k celé proluce a nevyužil ani možnosti podání žaloby o určení vlastnictví soudem. Stavební úřad své rozhodnutí odůvodnil tak, že si o věci učinil úsudek sám a rozhodl. Ani jedno z napadených rozhodnutí však již blíže neuvádí, jaký úsudek o vlastnictví k proluce si stavební úřad učinil. Z čeho žalovaný usoudil, že proluka je ve vlastnictví stavebníka, není zřejmé. Stavební úřad sdělil stavebníkovi dopisem ze dne 21. 6. 2004, že doklady, které předložil, nenahrazují doklady o vytyčení hranice pozemku a vyzval jej k předložení dokladu o vytyčení hranice pozemku. Žalobci se pokusili prostřednictvím oprávněné firmy vytyčit hranice pozemku, jak však vyplývá z protokolu, tuto hranici není možné v terénu určit. Hranice pozemků stavebníka a žalobců tak zůstává sporná.
Žalovaný ve svém vyjádření odmítl tvrzení o porušení § 58 odst. 2 stavebního zákona, neboť stavebník ve stavebním řízení prokázal, že je vlastníkem stavby. Stavební povolení bylo vydáno na stavbu stavební úpravy domu, rekonstrukce střechy. Za řízení byla vznesena námitka vyplývající z vlastnických práv k proluce. Stavebník doplnil doklady, ze kterých dovozuje své vlastnické právo k proluce mezi pozemky. Jednalo se o geometrický plán ze dne 19. 3. 1963, stavební nárys z roku 1875, protokol ze dne 19. 3. 1876, stavební protokol ze dne 15. 5. 1886 a plán na vystavění chléva ze dne 2. 9. 1900. Žalobce a) předložil protokol o vytyčení hranic, ze kterého vyplývá, že fotogrammetrická metoda neumožňuje - vzhledem k absenci jakýchkoliv měřených údajů v terénu - určit tuto hranici s vyhovující přesností. Ze závěru protokolu proto vyplývá, že v terénu nelze hranici vytyčit. Stavební úřad se pokusil o dosažení dohody mezi účastníky tím, že navrhl možný způsob řešení sporné otázky vlastnictví proluky. K dohodě nedošlo, proto účastníky řízení odkázal podle § 137 odst. 2 stavebního zákona na soud. Důkaz o podání návrhu ve stanovené lhůtě předložen nebyl, a tak ve smyslu § 137 odst. 2 věty druhé stavebního zákona si učinil stavební úřad o námitce úsudek sám a ve věci rozhodl. Rozhodnutí stavebního úřadu ve věci není překážkou, aby se účastníci i po jeho vydání domáhali svého práva žalobou u soudu. Žalovaný přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí stavebního úřadu v celém rozsahu a na základě spisového materiálu dospěl ke shodnému závěru jako stavební úřad, tedy k úsudku, že stavebník je vlastníkem sporné proluky. Z historických listin předložených stavebníkem je nanejvýš pravděpodobné, že před výstavbou domu stavebníka bylo jednáno tehdejším vlastníkem pozemku v roce 1876 s vlastníky sousedních nemovitostí, kteří neměli námitek.
Krajský soud napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Soud především dal zcela za pravdu žalobcům, že povinností prokázat vlastnické nebo jiné právo k pozemku nebo ke stavbě ve smyslu § 58 odst. 2 stavebního zákona zatížil zákonodárce výlučně stavebníka a přenesení důkazního břemene na jiného účastníka řízení při jejím nesplnění ze strany stavebníka postrádá zákonnou oporu. To lze jednoznačně dovodit ze slov
„Stavebník musí prokázat, že je vlastníkem... anebo že má... jiné právo“
. Vlastníkem se pak ve smyslu § 139 písm. b) stavebního zákona rozumí též osoba, která na základě zákona nebo písemné smlouvy je oprávněna ve věcech upravených tímto zákonem na místě vlastníka jednat, stavebníkem dle § 139 písm. d) stavebního zákona též investor a objednatel stavby, případně dle § 58 odst. 3 stavebního zákona právnická nebo fyzická osoba, která je nájemcem stavby, a to při splnění dalších podmínek v uvedeném ustanovení předepsaných. V souladu s tímto názorem § 16 odst. 2 písm. a) vyhl. 132/1998 Sb. ukládá stavebníkovi povinnost takový doklad přiložit již k žádosti o vydání stavebního povolení. Koneckonců odporovalo by zcela zásadám logiky, aby při záměru stavebníka realizovat stavbu, její změnu či udržovací práce na stavbě prokazovala vlastnické nebo jiné právo k pozemku nebo ke stavbě osoba od stavebníka odlišná. Že nelze tuto povinnost delegovat na osobu jinou, která je například účastníkem předmětného stavebního řízení, vyplývá dle názoru soudu z dalších ustanovení stavebního zákona. Neposkytuje-li předložená žádost o stavební povolení dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby nebo udržovacích prací na ní, vyzve stavební úřad stavebníka, aby žádost v přiměřené lhůtě doplnil, a upozorní jej, že jinak stavební řízení zastaví (§ 60 odst. 1 stavebního zákona). Jestliže stavebník nedoplnil žádost ve stanovené lhůtě, stavební úřad stavební řízení zastaví (§ 60 odst. 2 stavebního zákona). Řečeno jinak, krajním právním důsledkem nesplnění povinnosti uložené v § 58 odst. 2 stavebního zákona stavebníkem je zastavení řízení, nikoliv přenos důkazního břemene na jiný subjekt. Závěr o nemožnosti
„delegovat“
důkazní břemeno založené stavebníkovi § 58 odst. 2 stavebního zákona podle názoru soudu zůstává nedotčen i v situaci, kdy stavebník svoji povinnost nesplnil, přes tuto okolnost stavební úřad jeho žádosti o stavební povolení vyhověl a prostřednictvím mimořádného opravného prostředku (obnovy řízení) či prostředků instančního dozoru stavební řízení bylo znovu otevřeno.
Od situace, kdy stavebník nesplní povinnost založenou § 58 odst. 2 stavebního zákona, tedy neunese důkazní břemeno prokázat vlastnické nebo jiné právo k pozemku nebo ke stavbě, a stavební úřad, aniž oznámí dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům zahájení stavebního řízení ve smyslu § 61 odst. 1 stavebního zákona, řízení zastaví, je třeba odlišit situaci, kdy stavebník k žádosti o povolení stavby např. doloží výpis z katastru nemovitostí, podle něhož je vlastníkem pozemku, na kterém hodlá stavět, a účastník řízení - soused, bude v rámci stavebního řízení prostřednictvím námitek stavebníkovo vlastnické právo zpochybňovat. Námitky jsou specifickým právním prostředkem ochrany účastníka řízení upraveným ve stavebním zákoně, uplatnitelným pouze v určité fázi řízení. Ve stavebním řízení podle § 61 odst. 1 věta první a druhá stavebního zákona stavební úřad oznámí zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům a nařídí ústní jednání spojené s místním šetřením. Současně upozorní účastníky, že své námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, určí, do kdy mohou účastníci uplatnit námitky, a upozorní je, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto; určená lhůta nesmí být kratší než sedm dní (§ 61 odst. 3 věta druhá stavebního zákona). Pokud účastníkem řízení uplatněné námitky vyplývají z vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám, jsou stavební úřady povinny postupovat podle § 137 stavebního zákona. V prvé fázi se pokusí vždy u takových námitek o dosažení dohody účastníků, byť překračují rozsah pravomoci stavebního úřadu nebo spolupůsobících orgánů státní správy (§ 137 odst. 1 stavebního zákona). Nedojde-li mezi účastníky řízení k dohodě, přičemž jde o občanskoprávní námitku, která, kdyby se zjistilo její oprávnění, by znemožnila uskutečnit požadované opatření nebo by umožnila jeho uskutečnění jen v podstatně jiné míře či formě, odkáže stavební úřad navrhovatele nebo jiného účastníka podle povahy námitky na soud a řízení přeruší (§ 137 odst. 2 stavebního zákona). Zároveň stavební úřad stanoví lhůtu, ve které musí být předložen důkaz, že u soudu byl podán návrh na rozhodnutí ve sporné věci. Nebude-li důkaz o podání návrhu ve stanovené lhůtě předložen stavebnímu úřadu, učiní si stavební úřad úsudek o námitce sám a rozhodne ve věci (§ 137 odst. 3 stavebního zákona).
V přezkoumávané věci stavební úřad postupoval podle § 137 stavebního zákona, a protože k dohodě o vlastnictví proluky mezi stavebníkem a žalobci nedošlo a přes výzvu vůči stavebníkovi i žalobcům k doplnění dokladů a přerušení řízení nebyl ve stanovené lhůtě předložen důkaz o tom, že byl soudu podán návrh na rozhodnutí sporné věci, učinil si stavební úřad úsudek sám (viz třetí odstavec první strany stavebního povolení). Přes v odvolání prezentovaný nesouhlas žalobců s úsudkem stavebního úřadu, žalovaný rozhodnutí stavebního úřadu potvrdil s argumentem, že bylo vydáno v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Stavební úřad, potažmo žalovaný porušili § 58 odst. 2 stavebního zákona vadnou interpretací a aplikací, když vydali stavební povolení, aniž vlastník, na němž leželo výlučně důkazní břemeno, prokázal vlastnické či jiné právo k proluce.
*) S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.