Vydání 11/2011

Číslo: 11/2011 · Ročník: IX

2418/2011

Stavební řízení: dodatečné povolení stavby; výjimka z obecných požadavků na výstavbu; pojem "okna z obytných místností v protilehlých stěnách"

Stavební řízení: dodatečné povolení stavby; výjimka z obecných požadavků na výstavbu; pojem "okna z obytných místností v protilehlých stěnách"
k § 25 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.
k § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
I. Pojem "
okna z obytných místností v protilehlých stěnách
" obsažený v § 25 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je nutné chápat jako jakákoliv okna, jež vedou z obytných místností, umístěná po celé délce protilehlých stěn, bez ohledu na odlišnou délku protilehlých stěn.
II. Požádá-li v rámci řízení o dodatečném povolení stavby stavebník o udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu (§ 169 stavebního zákona z roku 2006), je stavební úřad povinen zohlednit především charakter vedeného řízení (zde: provádění stavby v rozporu se stavebním povolením) a pokusit se o dohodu mezi účastníky řízení. Nebude-li taková dohoda uzavřena, stavební úřad, s respektem k vlastnickému právu a k právu na ochranu soukromí dotčených osob, zváží jejich požadavky na provedení stavebně technických úprav, zejména pokud budou požadavky konstruktivně vyjádřeny (např. stanovením podmínek pro udělení výjimky), a včlení je jako podmínky do rozhodnutí o udělení výjimky, příp. přezkoumatelným způsobem odůvodní, proč takovému požadavku vlastníka sousední nemovitosti nebylo možné vyhovět.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2011, čj. 1 As 69/2011-176)
Prejudikatura:
č. 20/2003 Sb. NSS, č. 576/2005 Sb. NSS, č. 792/2006 Sb. NSS, č. 804/2006 Sb. NSS a č. 1202/2007 Sb. NSS; Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 982/2002; nález Ústavního soudu č. 233/2007 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 1133/07).
Věc:
JUDr. Václav J. proti Krajskému úřadu Jihočeského kraje, za účasti 1) Ing. Jitky J. a 2) Josefa G., o dodatečné povolení stavby, o kasační stížnosti žalobce.
Dne 12. 12. 2005 zahájil Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, řízení o odstranění stavby podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),*) v jehož průběhu byli stavebníci (manželé Josef a Marie G.) přípisem ze dne 21. 2. 2006 vyzváni k předložení žádosti o dodatečné povolení stavby, jehož součástí měla být i žádost o povolení výjimky z odstupových vzdáleností. Dne 5. 4. 2006 podali stavebníci u stavebního úřadu žádost o dodatečné povolení stavby rodinného domu na pozemku v k. ú. Homole. Žádostí ze dne 14. 11. 2007 požádali o povolení výjimky "
z ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky OTP
".
Stavební úřad rozhodnutím ze dne 30. 6. 2008 povolil výjimku z § 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. K odvolání žalobce bylo rozhodnutí stavebního úřadu o udělení výjimky potvrzeno žalovaným dne 14. 10. 2008.
Poté stavební úřad rozhodl podle § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona z roku 1976 o dodatečném povolení stavby rodinného domu na pozemku v k. ú. Homole. Odvolání žalobce žalovaný rozhodnutím ze dne 8. 1. 2010 zamítl.
Žalobce brojil proti rozhodnutí žalovaného žalobou podanou u Krajského soudu v Českých Budějovicích, který ji rozsudkem ze dne 30. 4. 2010 zamítl. Ke kasační stížnosti žalobce Nejvyšší správní soud uvedený rozsudek krajského soudu zrušil rozsudkem ze dne 29. 9. 2010, čj. 1 As 77/2010-95, částečně pro nepřezkoumatelnost a částečně pro nesprávné právní posouzení otázky týkající se možnosti přezkumu rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu v rámci žaloby směřující proti dodatečnému povolení stavby.
V novém řízení o žalobě krajský soud rozsudkem ze dne 28. 2. 2011, čj. 10 A 7/2010-126, žalobu opět zamítl. Námitky žalobce směřující proti aplikaci nesprávného právního předpisu při rozhodování o udělení výjimky ani námitky týkající se věcné správnosti rozhodnutí o výjimce neshledal důvodnými. Nepřisvědčil ani tvrzením o porušení procesních práv žalobce či námitce nicotnosti rozhodnutí o výjimce.
Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností. Krajský soud se podle stěžovatele zcela neřídil právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným ve výše citovaném rozsudku čj. 1 As 77/2010-95.
Podle stěžovatele krajský soud nedostatečně posoudil otázku "
oken z obytných místností v protilehlých stěnách
". Nevysvětlil, z jakých důvodů nepovažuje okno z obytné kuchyně manželů G. za okno z obytné místnosti v protilehlé stěně. Okno z této kuchyně je ve vzdálenosti cca 3 m od rodinného domu stěžovatele. Pokud v místě nejsou stísněné podmínky (k čemuž dospěly správní orgány), nebyly podle stěžovatele dány podmínky pro povolení výjimky v rozsahu, v jakém byla vydána. Případné nové podmínky výjimky měly totiž zohledňovat skutečnost, že stavebníci protiprávně posunuli stavbu domu blíže k hranici pozemku. Tímto způsobem by byla lépe ochráněna práva stěžovatele.
V doplnění kasační stížnosti stěžovatel uvedl, že tvrzení žalovaného, že okno z obytné místnosti rodinného domu manželů G. není v protilehlé stěně, je nesprávné a účelově zkreslené. Ze spisového materiálu totiž jednoznačně vyplývá, že dané okno je umístěno proti rohu domu ve spoluvlastnictví stěžovatele, a to ve vzdálenosti 3 m. Okno je umístěno v protilehlé západní stěně, tedy ve směru k vlastnické hranici i ve směru k rodinnému domu ve spoluvlastnictví stěžovatele. Krajský soud ve shodě s žalovaným tuto otázku nesprávně posoudili.
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že je významnou skutečností, že stavební úřad svým rozhodnutím ze dne 30. 6. 2008 povolil výjimku z § 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a snížil odstupovou vzdálenost mezi rozestavěným rodinným domem stavebníků a domem ve vlastnictví stěžovatele, a to na 2,67 m v přední uliční části a na 2,415 m v zadní dvorní části. Pro posuzovanou věc nemá význam měření odstupové vzdálenosti domu a zdi. Stavební úřad i žalovaný se v řízení o udělení výjimky dostatečně zabývali všemi hledisky a požadavky nutnými pro naplnění podmínek pro udělení výjimky. S námitkami žalobce se správní orgány vypořádaly dostatečně.
V projednávané věci byla výjimka z odstupových vzdáleností povolena za situace, kdy ve stěně rozestavěného rodinného domu stavebníků, která sousedí s pozemkem stěžovatele a osoby zúčastněné na řízení 1), je okno z obytné místnosti; v této části se však již nejedná o protilehlou stěnu. Z ověřeného pasportu rodinného domu stěžovatele je zřejmé, že se v protilehlé stěně nachází pouze okno z koupelny.
Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...)
V.c) Námitka nesprávného posouzení povahy okna z obytné místnosti
[40] Stěžovatel v kasační stížnosti zpochybnil rovněž správnost posouzení povahy okna z obytné místnosti rodinného domu manželů G. Domnívá se, že se jedná o okno z obytné místnosti umístěné v protilehlé stěně. Z tohoto důvodu dovozuje, že nebyly splněny podmínky pro udělení výjimky z odstupových vzdáleností. Dodal, že případné nové podmínky výjimky by měly zohledňovat skutečnost, že stavebníci neoprávněně posunuli stavbu domu blíže k hranicím pozemku. Krajský soud neshledal uvedenou námitku důvodnou a uzavřel, že žalovaný i správní orgán prvního stupně povahu okna z obytné místnosti posoudili správně.
[41] Podle § 169 odst. 2 stavebního zákona lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit výjimku z obecných požadavků na výstavbu, jakož i řešení územního plánu nebo regulačního plánu odchylně od nich, "
pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.
"
[42] Problematiku vzájemných odstupů staveb upravuje § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Z odstavce prvého citovaného ustanovení vyplývá, že "[v]
zájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.
" Z druhého odstavce dále plyne, že pokud je "
mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije.
" Čtvrtý odstavec citovaného ustanovení pak stanoví, že pokud jsou "
v některé z protilehlých stěn sousedí- cích staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.
"
[43] Z § 26 citované vyhlášky pak plyne, že za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona lze povolit mimo jiné výjimku z § 25 odst. 2, 3, 4, 5 a 7 této vyhlášky.
[44] Výjimka byla udělena z § 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., přičemž správní orgány uzavřely, že v daném místě nejsou zvláště stísněné podmínky. Ve vztahu k povaze oken pak správní orgány konstatovaly, že v posuzovaném případě nejsou v protilehlých stěnách rodinných domů žádná okna z obytných místností.
[45] Ze správního spisu vyplývá, že původní projektová dokumentace předložená k žádosti o stavební povolení počítala se dvěma okny z obytných místností v západní části novostavby rodinného domu (stěna rodinného domu sousedící s pozemkem stěžovatele), a to oknem z kuchyně a oknem z pokoje č. 7 (srov. půdorys přízemí, výkres č. 3 z února 1997), a dále s oknem z koupelny, záchodu a spíže. K žádosti o dodatečné stavební povolení ze dne 14. 11. 2007 však stavebníci přiložili upravenou projektovou dokumentaci, v níž bylo v přízemí rodinného domu vypuštěno okno z kuchyně; nově bylo tedy v západní stěně rodinného domu počítáno toliko s okny z koupelny, záchodu, spíže a s oknem z pokoje č. 7. Jelikož okno z pokoje se nachází podle projektové dokumentace v severní části západní stěny, kam už sousední rodinný dům nezasahuje, dospěly správní orgány k závěru, že citované okno z pokoje nelze chápat jako "
okno v protilehlé stěně
".
[46] S tímto názorem se Nejvyšší správní soud neztotožňuje z níže uvedených důvodů. Jazykovým (gramatickým) výkladem pojmu "
okna obytných místností v protilehlých stěnách
" obsaženého v § 25 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. lze dospět k závěru, že se jedná o okna z obytných místností, která jsou umístěna po celé délce protilehlých stěn, bez ohledu na délku protilehlých stěn. Pouze s gramatickým výkladem však v tomto případě nelze vystačit. Ostatně, jak ve své judikatuře zdůrazňuje Ústavní soud, gramatický výklad je pouhým prvotním přiblížením se k aplikované právní normě. "
Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad
e ratione legis
atd.). Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující si, a to buď úmyslně, nebo v důsledku nevzdělanosti, smysl a účel právní normy činí z práva nástroj odcizení a absurdity
" (nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. IV. ÚS 1133/07, N 233/47 SbNU 1029). Konečný výklad právní normy by tedy měl být průnikem a vyvážením jednotlivých výkladových metod - logické, systematické, historické, teleologické, srovnání v právu aj. (srov. rozsudky NSS ze dne 21. 8. 2003, čj. 5 A 116/2001-46, č. 20/2003 Sb. NSS, ze dne 11. 2. 2004, čj. 7 A 72/2001-53, č. 576/2005 Sb. NSS, a dále též rozsudek rozšířeného senátu ze dne 26. 10. 2005, čj. 1 Afs 86/2004-54, č. 792/2006 Sb. NSS).
[47] Historickou interpretací lze dospět k obdobnému závěru. Oproti předchozí právní úpravě obecných technických požadavků na výstavbu došlo za účinnosti vyhlášky č. 501/2006 Sb. ke změně úpravy odstupových vzdáleností staveb. Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vstoupila v účinnost společně se stavebním zákonem z roku 1976 dne 1. 10. 1976. Citovaná vyhláška pracovala s pojmem "
okna z obytných místností v protilehlých částech stěn
"; podle § 41 odst. 1 věty druhé citované vyhlášky platilo, že pokud jsou "
v některé z protilehlých částí stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, nesmí být odstup staveb menší než výška vyšší stěny, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domků podle § 44
". S účinností od 1. 7. 1998 byla uvedená vyhláška nahrazena vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Rovněž tato vyhláška používala pojem "
okna z obytných místností v protilehlých částech stěn
". Z § 8 odst. 2 věty třetí citované vyhlášky plynulo, že "[v]
e zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých částí stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se nemusí uplatnit požadavek na odstup od společných hranic pozemků
". Vyhláška č. 501/2006 Sb. však v § 25 již nehovoří o oknech v protilehlých částech stěn, ale o oknech v protilehlých stěnách (srov. § 25 odst. 2 a 4 citované shora). Je tak zřejmé, že Ministerstvo pro místní rozvoj ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. opustilo dosavadní výraz "
okna v protilehlých částech stěn
". S ohledem na níže uvedený účel této právní úpravy dospěl zdejší soud k závěru, že uvedenou změnu je nutné zohlednit i v rozhodovací praxi správních orgánů, neboť představuje vyšší standard ochrany práva na soukromí obou vlastníků sousedících nemovitostí.
[48] Závěrem provedl zdejší soud výklad teleologický. Zabýval se účelem přijetí nové vyhlášky č. 501/2006 Sb. a přihlédl k zájmům, které mají být chráněny. Obsah citované vyhlášky je nezbytné vykládat ve spojení se smyslem a účelem stavebního zákona z roku 2006. Z důvodové zprávy k citovanému zákonu vyplývá, že "[t]
radice územního plánování a jeho právní úprava vychází ze zkušenosti, že změny prováděné v uspořádání území a na jednotlivých pozemcích mají vždy vliv na širší okolí, jeho kvalitu mohou významně ovlivnit a jsou i na ní závislé. Územní plánování je výrazem potřeby společnosti z těchto důvodů usměrňovat nakládání s územím a s jeho částmi a chránit při tom veřejné zájmy.
[...]
Podle povahy daného případu má příslušný orgán územního plánování nebo stavební úřad možnost zvolit odpovídající postup s cílem, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány na straně jedné, ale současně, aby byla zaručena přiměřená ochrana veřejných zájmů a ochrana práv a oprávněných zájmů dotčených osob
" (sněmovní tisk č. 998/0, dostupný v digitálním repozitáři www.psp.cz). Je nepochybné, že smyslem přesného stanovení minimálních odstupových vzdáleností staveb je především ochrana soukromí (bližší vymezení účelu stanovení odstupových vzdáleností viz § 25 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). Z popsaných důvodů je v odstavci druhém a čtvrtém § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. upraven rovněž specifický odstup staveb pro případ, že se v protilehlých stěnách staveb nacházejí okna z obytných místností. Stanovení těchto specifických odstupů má bránit především obtěžování vlastníka sousední stavby pohledem nebo hlukem.
[49] V případě, že by se na umístění okna z obytné místnosti v části stěny přesahující protilehlou stěnu sousední nemovitosti nevztahovaly požadavky vymezené v § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., mohly by se vytvářet zjevné nerovnosti mezi sousedními vlastníky nemovitostí. Sousední vlastník by následně nemohl svoji stávající nemovitost stavebními úpravami prodloužit podél protilehlých stěn nemovitostí, jelikož by mu v tom bránilo právě okno z obytné místnosti nemovitosti prvního vlastníka (§ 25 odst. 4 zmíněné vyhlášky a z něho vyplývající požadavky na odstupy staveb). Záleželo by tak toliko na pořadí, v jakém vlastník stavbu postaví: první vlastník by nebyl limitován v umístění okna do části stěny své nemovitosti přesahující protilehlou stěnu souseda, naopak druhý vlastník by následně byl omezen požadavky na vzájemné odstupy staveb a nemohl by svou stavbu dál prodloužit s poukazem na předchozí stavbu prvního vlastníka. Podle Nejvyššího správního soudu nelze ospravedlnit takovéto neodůvodněné rozdíly pramenící ze skutečnosti, že jeden ze sousedních vlastníků začne stavět dříve na úkor vlastníka druhého.
[50] Stanovení podmínek pro vzájemné odstupy staveb, resp. specifických pravidel pro případ, že se v protilehlých stěnách staveb nacházejí okna z obytných místností, je v zájmu obou vzájemně sousedících vlastníků. V případě, že jedna protilehlá stěna přesahuje svojí délkou protilehlou stěnu sousední stavby, zájem na stanovení určitých odstupových vzdáleností zůstává jistě zachován. Stejně jako by mohla být nepříjemně chápána krátká vzdálenost mezi dvěma okny z obytných místností v protilehlých stěnách, bude negativně vnímán i malý odstup okna z obytné místnosti jedné budovy od hranice sousedního pozemku. Obtěžování stěžovatele pohledem z obytné místnosti stavebníků je při sníženém odstupu sousedních staveb patrné a může představovat zásah do jeho práva na soukromí; to platí současně i obráceně, neboť právě stavebníci se následně mohou cítit obtěžování pohledy ze stěžovatelova pozemku do jejich obytné místnosti.
[51] Ze všech shora uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že pojem "
okna z obytných místností v protilehlých stěnách
" obsažený v § 25 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je nutné chápat jako jakákoliv okna, jež vedou z obytných místností, umístěná po celé délce protilehlých stěn, bez ohledu na odlišnou délku protilehlých stěn. V posuzovaném případě je z dokumentace předložené k řízení o dodatečném povolení stavby patrné, že se v západní stěně rodinného domu manželů G. nachází jedno okno z obytné místnosti (z pokoje č. 7). Bylo tedy na stavebním úřadu, aby v takové situaci dále posuzoval, zda jsou splněny podmínky uvedené v § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., případně aby udělil výjimku i z tohoto ustanovení. Stavební úřad a následně i žalovaný tedy otázku povahy okna v protilehlé stěně posoudili nesprávně, v důsledku čehož se nezabývali naplněním požadavků podle § 25 odst. 4 citované vyhlášky. Ani krajský soud následně v napadeném rozsudku uvedené pochybení nerozpoznal. S ohledem na výše uvedené tedy zdejší soud konstatuje, že skutková podstata, z níž správní orgány v řízení vycházely, nemá oporu ve spisech, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu měl krajský soud napadené rozhodnutí zrušit.
V.d) Námitka nesprávného posouzení podmínek pro udělení výjimky
[52] Stěžovatel již v žalobě namítal, že udělením výjimky bylo nepřípustně zasaženo do jeho práv, neboť umístěním sousední stavby v rozporu se stavebním povolením blíže k jeho pozemku je postupováno na úkor jeho vlastnického práva. Krajský soud v tomto ohledu nezákonnost v napadeném rozhodnutí o udělení výjimky neshledal a stejně jako správní orgány odkázal stěžovatele s těmito námitkami na občanské soudní řízení.
[53] Z výše citovaného § 169 odst. 2 stavebního zákona vyplývá, že výjimku z obecných požadavků na výstavbu (kam spadá i výjimka z odstupových vzdáleností staveb) lze udělit při splnění následujících podmínek: 1) předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, 2) neohrozí se tím bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby a 3) bude dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu. V souladu s § 2 odst. 2 písm. e) téhož zákona pak lze obecnými požadavky na výstavbu rozumět především obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené provádějícími právními předpisy.
[54] V posuzovaném případě je významné hodnotit zejména skutečnost, že výjimka z odstupových vzdáleností byla vydána v řízení o odstranění stavby (resp. v řízení o jejím dodatečném povolení). Ustanovení § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona stanoví jasné pravidlo, že stavební úřad nařídí vlastníku stavby její odstranění, je-li stavba prováděna v rozporu se stavebním povolením. Při aplikaci tohoto ustanovení nemá místo správní uvážení, neboť zákon výslovně stanoví, že stavba postavená v rozporu se stavebním povolením musí být odstraněna (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2005, čj. 10 Ca 220/20047-26, č. 804/2006 Sb. NSS). Stavební úřad stavbu neodstraní jedině tehdy, prokáže-li stavebník v souladu s § 129 odst. 2 citovaného zákona, že "
a) není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území, b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem
".
[55] Má-li tedy být dodatečně povolena stavba postavená bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním, musí stavebník prokázat soulad stavby s veřejným zájmem a ve stanovené lhůtě podat žádost o její dodatečné povolení doloženou vyžádanými podklady a doklady. Důkazní břemeno při prokazování souladu nepovolené stavby s veřejným zájmem "
leží výlučně na stavebníkovi, což lze ostatně považovat i za logické, neboť zákonem předpokládaný stav byl porušen právě počínáním stavebníka, a lze tedy nepochybně po něm spravedlivě požadovat, aby on sám prokázal, že škodlivé následky jeho počínání nedosahují intenzity, která by vedla k porušení veřejných zájmů
" (srov. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 11. 2001, čj. 29 Ca 62/2001-24, Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 982/2002).
[56] Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 8. 2. 2007, čj. 1 As 46/2006-75, č. 1202/2007 Sb. NSS, ve vztahu k řízení o dodatečném odstranění stavby uvedl, že "[n]
ení totiž možno připustit takový výklad zákona, který by stanovil mírnější kritéria pro dodatečné povolení stavby, resp. její změny, než jaká jsou kladena na řádné stavební povolení. Má-li norma určité požadavky na řádné rozhodnutí v situaci, kdy žadatel postupoval podle zákona, tím spíše je musí mít na rozhodnutí svou povahou mimořádné, kdy žadatel od počátku zákon nerespektoval (
argumentum a minori ad maius
)
." Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby musí tedy splňovat stejné požadavky a nároky, jaké jsou zákonem kladeny na samotné stavební povolení. Provádí-li stavebník stavbu v rozporu se stavebním povolením a následně požádá stavební úřad o její dodatečné povolení, musí v průběhu řízení o dodatečném povolení prokázat podmínky vyjmenované v § 129 odst. 2 stavebního zákona, snažit se minimalizovat zásahy do práv a oprávněných zájmů dotčených osob a usilovat o dohodu ve sporných otázkách, vědom si svých předešlých pochybení.
[57] Podle Nejvyššího správního soudu nelze v obecné rovině připustit, aby vlastník sousední nemovitosti byl krácen na svých ústavně garantovaných právech (právo na ochranu soukromí, nerušený výkon vlastnického práva) postupem stavebníka, který postaví stavbu v rozporu se stavebním povolením. V řízení o výjimce z odstupových vzdáleností staveb stěžovatel navrhl stavebnímu úřadu konkrétní požadavky, které požadoval zahrnout do rozhodnutí v případě, že by byla výjimka povolena. Ve vyjádření ze dne 13. 5. 2008 podaném v průběhu řízení o výjimce stěžovatel uvedl, že se stavebníci "
nezavázali k takovým stavebně technickým úpravám vlastní stavby rodinného domu
[...]
a hraniční zdi, které by dostatečně respektovaly mé oprávněné zájmy jako spoluvlastníka sousedních nemovitostí, včetně práv a oprávněných zájmů na ochranu soukromí a majetku
[...]
výška hraniční zdi by měla být vyšší
[...]". Stavební úřad však v rozhodnutí o výjimce konstatoval, že "[s]
tavebníci v rámci projednávané výjimky neměli povinnost zavázat se ke stavebně technickým úpravám na rozestavěné stavbě, které by respektovaly zájmy spoluvlastníků sousedních nemovitostí, včetně práv a oprávněných zájmů na ochranu soukromí a majetku. Případné stavebně technické úpravy na stavbě po vzájemné dohodě účastníků řízení mohou být předmětem projednání v řízení o dodatečném povolení stavby.
" Odvolací orgán pak k téže námitce uplatněné v odvolání proti rozhodnutí o povolení výjimky dodal, že "
z podkladů pro rozhodnutí o povolení výjimky nevyplývá, že by povolení požadované výjimky bylo podmíněno úpravou stavby
".
[58] Citovaný právní názor správních orgánů, že případné stavebně technické úpravy budou projednány v řízení o dodatečném povolení stavby, ovšem nemůže obstát. Nejvyšší správní soud totiž ve svém předchozím rozsudku čj. 1 As 77/2010-95 ve vztahu k řízení o výjimce konstatoval, že "
je samostatným řízením, v němž se podpůrně postupuje podle správního řádu;
[...]
rozhodnutí o výjimce je rozhodnutím v materiálním smyslu podle § 65 odst. 1 s. ř. s. Rozhodnutí o výjimce je správním aktem se všemi náležitostmi správního rozhodnutí, který s konečnou platností určí, zda stavebník je oprávněn určitým způsobem postupovat a využívat tímto způsobem svůj pozemek
[...]." Řízení o výjimce je konečným rozhodnutím ve vztahu k odstupovým vzdálenostem staveb, proto je na stavebním úřadu, aby v souladu se zásadou subsidiarity právě v tomto řízení případně stanovil přiměřené podmínky pro stavebníka, které by přispěly k ochraně práv dotčených vlastníků. Bude převážně na dotčených vlastnících, aby v součinnosti se stavebním úřadem a se stavebníkem v tomto ohledu formulovali své požadavky.
[59] Nutnost respektovat práva dotčených osob v řízení o výjimce z obecných požadavků na výstavbu (dříve z obecných technických požadavků na výstavbu) potvrdil Nejvyšší správní soud již v rozsudku ze dne 18. 2. 2005, čj. 4 As 33/2003-106, v němž bylo uvedeno, že správní orgány mají náležitě zvažovat a odůvodnit, zda "
povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu a dodatečné povolení stavby postavené v rozporu se stavebním povolením v přímém sousedství žalobců, nezasahují do práv žalobců nad přípustnou míru
". Obdobně v rozsudku ze dne 21. 7. 2010, čj. 6 As 5/2009-102, zdejší soud konstatoval, že výjimku z obecných požadavků na výstavbu je možné udělit tehdy, bude-li stavba splňovat další kritéria stanovená právními předpisy, zejm. bude-li řešením podle povolené výjimky dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu. Při rozhodování správního orgánu o povolení výjimky je zde prostor pro správní uvážení; možnost pro udělení výjimky však není neomezená. Výjimka povolená stavebním úřadem nesmí popřít samotnou podstatu a smysl ustanovení, z něhož byla udělena (k tomu srov. rozsudek NSS ze dne 27. 1. 2011, čj. 1 As 96/2010-141).
[60] Požádá-li v rámci řízení o dodatečném povolení stavby stavebník o udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu, je stavební úřad povinen zohlednit především charakter vedeného řízení (zde: provádění stavby v rozporu se stavebním povolením) a pokusit se o dohodu mezi účastníky řízení. Nebude-li taková dohoda uzavřena, stavební úřad, s respektem k vlastnickému právu a k právu na ochranu soukromí dotčených osob, zváží jejich požadavky na provedení stavebně technických úprav, zejména pokud budou požadavky konstruktivně vyjádřeny (např. stanovením podmínek pro udělení výjimky), včlení je jako podmínky do rozhodnutí o udělení výjimky, příp. přezkoumatelným způsobem odůvodní, proč takovému požadavku vlastníka sousední nemovitosti nebylo možné vyhovět.
[61] Ze shora uvedených závěrů vyplývá, že v posuzovaném případě stavební úřad nerespektoval povahu řízení o výjimce jako samostatného řízení, v němž se s konečnou platností určí právní poměry účastníků řízení ve vztahu k odstupovým vzdálenostem staveb. Nevzal rovněž v úvahu do jisté míry sankční charakter řízení o dodatečném povolení stavby, v němž mají být chráněna především práva a oprávněné zájmy dotčených osob. Proto Nejvyšší správní soud uzavírá, že rozhodnutí o výjimce bylo vydáno v rozporu se zákonem; námitka nesprávného posouzení podmínek pro udělení výjimky je tedy důvodná.
*)
S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.