Vydání 1/2018

Číslo: 1/2018 · Ročník: XVI

3662/2018

Stavební řízení: certifikát autorizovaného inspektora; podmínky provedení stavby

Stavební řízení: certifikát autorizovaného inspektora; podmínky provedení stavby
k § 117 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 191/2008 Sb. a č. 350/2012 Sb.
Je-li stavební povolení nahrazeno certifikátem autorizovaného inspektora, jímž je podle § 117 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006 ověřena projektová dokumentace a připojené podklady, mohou podmínky provedení stavby vyplývat přímo z projektové dokumentace, aniž by byly vtěleny do textu certifikátu.
Podmínky provedení stavby však nemohou být stanoveny v ověřených podkladech, jejichž účelem je pouze odborné posouzení dopadů stavby a z něj vyplývající doporučení.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2017, čj. 10 A 218/2013-66)
Věc:
Akciová společnost HT Floor CZ proti Magistrátu hlavního města Prahy o uložení pokuty.
Úřad městské části Praha 4 uložil žalobkyni v rozhodnutí ze dne 4. 6. 2013 pokutu ve výši 250 000 Kč za správní delikt podle § 181 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, čehož se měla žalobkyně dopustit prováděním nočních stavebních prací na stavbě VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU VAVŘENOVA, a to v rozporu s certifikátem autorizovaného inspektora. Odvolání žalobkyně proti rozhodnutí orgánu I. stupně žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 28. 8. 2013.
Žalobkyně se domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného žalobou, v níž namítala, že žalovaný rozhodoval na základě nesprávně zjištěného skutkového stavu, neboť certifikát autorizovaného inspektora neobsahoval žádné omezení práce na stavbě na dobu od 7 do 21 hod. S prováděním prací mimo tuto dobu naopak certifikát výslovně počítal a stanovil pro tento případ hlukové limity. Certifikát byl tak zcela v souladu se stavební dokumentací, v níž jsou též uvedeny hlukové limity pro práci v noci. Podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí však nebylo žádné objektivní měření hluku na stavbě, které by mohlo prokázat, že stanovené hlukové limity byly překračovány.
Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že žalobkyně prováděla stavbu v rozporu s příslušným certifikátem autorizovaného inspektora, z něhož jednoznačně plynulo, že stavba bude prováděna jen v denních hodinách mezi 7 a 21 hod.
Městský soud v Praze rozhodnutí žalovaného a rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(…) Dále se městský soud zabýval prvním žalobním bodem o nenaplnění skutkové podstaty správního deliktu z důvodu absence regulace provedení stavebních prací v certifikátu autorizovaného inspektora.
Jak bylo uvedeno výše, jednání žalobkyně mělo být posouzeno podle § 180 odst. 5 písm. c) stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012, podle něhož se správního deliktu dopustí právnická osoba jako stavební podnikatel tím, že jako zhotovitel provádí pro jiného „
stavbu nebo změnu stavby bez stavebního povolení (§ 115), veřejnoprávní smlouvy (§ 116), certifikátu autorizovaného inspektora (§ 117) nebo v rozporu s nimi
“. Dle § 117 odst. 3 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 autorizovaný inspektor certifikátem „
stvrzuje, že ověřil projektovou dokumentaci a připojené podklady z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a 2 a že navrhovaná stavba může být provedena. Na projektové dokumentaci tuto skutečnost vyznačí, uvede své jméno a příjmení, datum vydání certifikátu a opatří ji svým podpisem a razítkem se státním znakem České republiky.
Platí tedy, že ověří-li autorizovaný inspektor projektovou dokumentaci, stávají se podklady v ní obsažené nedílnou součástí jeho certifikátu. Aby se žalobkyně dopustila porušení certifikátu autorizovaného inspektora, není vždy nutné, aby porušila podmínku uvedenou přímo v textu tohoto certifikátu. Jedná-li se o podmínku, která jednoznačně vyplývá z ověřené stavební dokumentace, lze jejím porušením naplnit skutkovou podstatu výše uvedeného správního deliktu.
Na druhé straně však platí, že ne každý podklad ověřený autorizovaným inspektorem je takové povahy, aby mohl obsahovat závazné podmínky stavby. Pokud se měla žalobkyně dopustit správního deliktu tím, že provedla stavbu v rozporu se stavební dokumentací ověřenou autorizovaným inspektorem, musí se tento rozpor vztahovat k takové součásti stavební dokumentace, jež jednoznačně stanoví, jakým způsobem stavba musí být provedena. Takovým podkladem by byla například souhrnná technická zpráva (
obligatorní
část B stavební dokumentace) nebo zásady organizace výstavby (část E stavební dokumentace), v nichž jsou uváděny zvláštní podmínky provedení stavby. Naopak součástí stavební dokumentace, která stanoví jednoznačné podmínky provedení stavby, nejsou takové odborné podklady, které pouze nabízejí analýzu možností provedení stavby, byť by obsahovaly doporučení ohledně optimálních podmínek.
Správní orgány v nyní projednávané věci netvrdí, že by se žalobkyně dopustila porušení podmínky, která byla stanovena v samotném textu certifikátu autorizovaného inspektora. Městský soud ověřil, že certifikát skutečně žádnou podmínku týkající se provádění stavby v nočních hodinách neobsahuje. Jak ovšem vyplývá z popisu deliktního skutku, porušení podmínek certifikátu autorizovaného inspektora se měla žalobkyně dopustit tím, že stavbu prováděla v rozporu s akustickou studií provedenou Ing. J. B. v březnu roku 2007. Skutečnost, že je tato studie součástí schválené projektové dokumentace, části dokladové, stvrdil autorizovaný inspektor svým razítkem a podpisem dne 26. 8. 2008.
Jak městský soud uvedl výše, není vyloučeno, aby k porušení podmínek certifikátu došlo pouhým porušením ověřené stavební dokumentace. Akustická studie však není takovou součástí stavební dokumentace, z níž vyplývají jednoznačné podmínky provedení stavby. Jak se uvádí v úvodu akustické studie, jejím cílem je „
vyhodnotit hlukovou zátěž, která bude vznikat u nejbližší okolní zástavby při provádění výstavby nového bytového domu
[…]
, a to včetně staveništní dopravy
“. Studie tedy poskytuje pouze vstupní údaje pro posouzení toho, zda lze stavbu provádět při zachování hlukových limitů a za jakým podmínek, sama ovšem neobsahuje jednoznačné podmínky provedení stavby, které by mohl autorizovaný inspektor pouze stvrdit. Měl-li autorizovaný inspektor za to, že stanovení podmínek ohledně nočního provádění stavby je nutné, měl žádat po stavebníkovi, aby tyto podmínky učinil součástí některé ze závazných součástí stavební dokumentace.
V tomto případě se nabízejí zásady organizace výstavby, které podle přílohy č. 1 části E bodu 1 písm. h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, obsahují „
stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví
“. Zásady organizace výstavby však v nyní projednávané věci nestanoví podmínku, že stavební práce nesmějí být prováděny v nočních hodinách. Naopak obsahují jiné podmínky ohledně stavebních mechanizmů, které lze používat pro snížení hlukové zátěže. To znamená, že stavební dokumentace ověřená certifikátem autorizovaného inspektora provádění stavby v noci nezapovídala.
Navíc platí, že i kdyby akustická studie teoreticky mohla obsahovat závazné podmínky provedení stavby, v nyní projednávané věci by takové podmínky nebylo možné jednoznačně určit. Je sice pravdou, že akustická studie v kapitole 4,
Výpočet hluku z výstavby bytového domu
, na s. 10 uvádí: „
Stavební práce budou prováděny pouze v denní době, a to maximálně v době od 7,00 do 21,00 hodin, tedy nejvýše 14 hodin denně.
“ Zároveň se však v části 6.3,
Návrh opatření na snížení hluku při stavební činnosti
, na s. 30 uvádí: „
V žádném případě neprovádět hlučné stavební práce před 7. a po 21. hodině
“. Z této formulace doporučení se jeví, že jiné než hlučné práce by v nočních hodinách prováděny být mohly. Nelze tedy tvrdit, že by z hlukové studie jako celku vyplývala jednoznačná podmínka, že žádné stavební práce nesmějí být prováděny v nočních hodinách.
Správní delikt podle § 180 odst. 5 písm. c) stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 je deliktem formálním. Pro jeho spáchání je tedy nutné, aby pachatel prováděl stavební práce v rozporu s příslušným povolením nebo jej nahrazujícím aktem. V nyní projednávané věci správní orgány založily svá rozhodnutí na mylném předpokladu, že certifikátem autorizovaného inspektora ve spojení s ověřenou stavební dokumentací byla stanovena podmínka, že mezi 21. hodinou a 7. hodinou nesmí být prováděny žádné stavební práce. Jelikož taková podmínka stanovena nebyla, nemohla se žalobkyně jejím porušením dopustit uvedeného správního deliktu. V tomto rozsahu je tedy žaloba důvodná. (…)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.