Vydání 2/2004

Číslo: 2/2004 · Ročník: II

88/2004

Stavební řízení a zásada koncentrace

Stavební řízení: zásada koncentrace
k § 36 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
k § 4 odst. 2 správního řádu
Koncentrační zásada vyjádřená v § 36 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, se vztahuje i na námitky obce obsahující nesouhlas obce s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Pokud obec jako účastník územního řízení uplatnila takovou námitku opožděně, nemůže stavební úřad z důvodu zachování zásady procesní rovnosti účastníků řízení (§ 4 odst. 2 spr. ř.) k takové námitce přihlížet.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 11. 2003, čj. 52 Ca 1/2003-77)
Věc:
Společnost s ručením omezeným I. v H. proti Krajskému úřadu Pardubického kraje o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Rozhodnutím bývalého Okresního úřadu Pardubice ze dne 9. 12. 2002 bylo zamítnuto odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, jímž byl podle ustanovení § 39 stavebního zákona zamítnut návrh na vydání územního rozhodnutí pro umístění staveb tří bytových domů a dalších staveb na pozemcích v katastrálním území O.
V žalobě proti tomuto rozhodnutí žalobkyně mj. namítala, že ač správní orgán I. stupně stanovil lhůtu pro uplatnění námitek v územním řízení do 12. 7. 2002 a následně ji prodloužil do 19. 7. 2002, námitky obce O. jako jednoho z účastníků řízení byly podány až dne 26. 7. 2002, a tedy opožděně. Správní orgán I. stupně i žalovaný však k těmto námitkám přesto přihlédli. Tím bylo porušeno ustanovení § 36 odst. 2 stavebního zákona, podle kterého mohou účastnící řízení uplatnit námitky ve stanovené lhůtě, přičemž k později uplatněným námitkám nebude v řízení přihlédnuto.
Podle názoru žalovaného, obsaženého ve správním spisu, stavební úřad nepochybil, když přihlédl k nesouhlasnému stanovisku obce O. k projektové dokumentaci i po termínu stanoveném stavebním úřadem k uplatnění námitek. Toto stanovisko mělo totiž pro stavební úřad zásadní význam, protože obec je účastníkem územního řízení hájícím důležité místní zájmy v lokalitě, kde měly být stavby umístěny.
Krajský soud napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení podle § 76 odst. 1 písm. c) a § 78 odst. 1 s. ř. s.
Z odůvodnění:
Žalobou napadené rozhodnutí i jemu předcházející rozhodnutí správního orgánu I. stupně byla vydána v územním řízení podle § 32 a násl. stavebního zákona, v němž stavební úřad rozhoduje o vydání územního rozhodnutí. Pokud v tomto řízení stavební úřad upustí od ústního jednání, určí podle ustanovení § 36 odst. 2 stavebního zákona lhůtu, ve které mohou účastníci územního řízení uplatnit námitky. Současně účastníky upozorní, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. V ustanovení § 36 odst. 2 stavebního zákona je tak zakotvena koncentrační zásada, podle které může účastník uplatnit námitky proti navrhovanému umístění stavby jen ve lhůtě určené správním orgánem. Pokud účastník územního řízení tuto lhůtu nedodrží a podá námitky po jejím marném uplynutí, nedává zákon správnímu orgánu možnost k takové námitce přihlédnout. Pouze v případě, že obsahem uplatněné námitky bude tvrzení o porušení kogentního předpisu hmotného nebo procesního práva, je správní orgán povinen se námitkou zabývat i v případě, že byla uplatněna po marném uplynutí lhůty. To lze vyvodit z ustanovení § 3 odst. 1 a § 46 spr. ř. zakotvujících požadavek zákonnosti správního rozhodnutí a zároveň i z článku 2 Listiny základních práv a svobod, podle nějž lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.1) Dále je nutné konstatovat, že tato koncentrační zásada se vztahuje na všechny účastníky územního řízení bez rozdílu, což je důsledkem uplatnění zásady procesní rovnosti účastníků správního řízení, kterým je i územní řízení (§ 4 odst. 2 spr. ř.).
V projednávané věci nebylo mezi účastníky soudního řízení sporu o žalobkyní tvrzené skutečnosti, že v územním řízení uplatnila obec O. své námitky po uplynutí lhůty stanovené správním orgánem I. stupně, a že tedy byla porušena zmíněná koncentrační zásada. Takové skutkové zjištění proto považoval soud za nesporné a vzal je za své (§ 64 s. ř. s. a § 120 odst. 4 o. s. ř.). Ze správního spisu, a to z podání obecního úřadu O. ze dne 26. 7. 2003, které bylo doplněno podáním obce O. ze dne 5. 8. 2002, soud zjistil, že obsahem opožděně uplatněných námitek obce jako účastníka územního řízení byl její nesouhlas s projektovou dokumentací stavby předloženou žalobkyní v územním řízení z důvodu "hájení zájmů místních občanů, kteří v této lokalitě mají trvalá bydliště a zásadně nesouhlasí s tímto předloženým návrhem investora". Obsahem námitky nebylo tedy tvrzení o porušení kogentního hmotného nebo procesního právního předpisu, ale pouze nesouhlas s projektovou dokumentací a stavbou. Na takovou námitku se plně vztahuje zmíněná koncentrační zásada a jak správní orgán I. stupně, tak i žalovaný pochybili, když k této námitce přihlédli a uvedli ji jako jeden z důvodů pro zamítnutí návrhu na vydání územního rozhodnutí. Navíc závěr těchto správních orgánů o tom, že stavební úřad přihlíží k opožděně uplatněné námitce obce jako účastníka řízení proto, že obec hájí v řízení veřejné zájmy, je mylný. Jak již bylo uvedeno, koncentrační zásada se vztahuje na všechny účastníky řízení, tedy i na obec, a nelze ji uplatňovat jen u některých, správním orgánem dle jeho vlastní úvahy vybraných, účastníků územního řízení. To, že obec v územním řízení hájí místní zájmy, není důvodem pro neuplatnění koncentrační zásady v případě, kdy obec jako účastník tohoto řízení uplatnila námitky po marném uplynutí lhůty stanovené stavebním úřadem v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 stavebního zákona. Tato skutečnost má význam jen při vymezení účastníků řízení a vedla zákonodárce k založení účasti obce v územním řízení ze zákona (§ 34 odst. 3 stavebního zákona). Důvodem této zákonné úpravy byla potřeba zabezpečit ochranu místních zájmů i v případě, že obec nemá vlastnická či jiná práva k pozemkům, stavbám na nich včetně sousedních pozemků a staveb na nich a nemohla by být považována za účastníka řízení (§ 34 odst. 1 stavebního zákona). Přihlédnutím k opožděně uplatněné námitce obce s odkazem na její zvláštní postavení v územním řízení z důvodu zabezpečení ochrany místních zájmů správní orgán I. stupně nerespektoval zásadu procesní rovnosti účastníků správního řízení (§ 140 stavebního zákona a § 4 odst. 2 spr. ř.), a porušil tak ustanovení o řízení před správním orgánem, což mělo za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé (§ 76 odst. 1 písm c) s. ř. s.).
(oř)
1 Ve vztahu ke koncentrační zásadě v řízení o povolení stavby tak judikoval Vrchní soud v Praze (Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 619/2000).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.