Vydání 12/2008

Číslo: 12/2008 · Ročník: VI

1732/2008

Státní sociální podpora: rodičovský příspěvek

Státní sociální podpora: rodičovský příspěvek
k § 30 odst. 1 a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb.
Rodič pečující o dvě nezletilé děti do čtyř let věku splňuje podmínku osobní, celodenní a řádné péče pro nárok na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, i tehdy, pokud jedno z dětí navštěvuje jesle, mateřskou školku či jiné obdobné zařízení v rozsahu větším než uvedeném v § 30 odst. 3 písm. a) citovaného zákona.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2007, čj. 1 Cad 98/2006-34)
Věc:
Diana T. proti Krajskému úřadu Středočeského kraje o rodičovský příspěvek.
Úřad práce Praha-západ vydal dne 8. 6. 2006 rozhodnutí, kterým podle § 62 zákona č. 117/1995 Sb. uložil žalobkyni povinnost vrátit přeplatek rodičovského příspěvku ve výši 3635 Kč.
Proti rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 27. 7. 2006 zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
Žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného podala žalobu u Městského soudu v Praze. Uvedla, že vychovává dvojčata a byla si vědoma, že dle zákona může rodičovský příspěvek obdržet pouze, splní-li podmínky pro získání rodičovského příspěvku alespoň jedno z dvojčat. Proto mateřskou školu navštěvovalo vždy pouze jedno z dvojčat měsíčně. V docházce předškolního zařízení se dvojčata střídala pravidelně, a to ob jeden měsíc. Tuto skutečnost mateřská škola potvrdila. Na formuláři žádosti o rodičovský příspěvek v kolonce
„jméno dítěte“
, kde je možné vypsat pouze jméno jednoho dítěte, uváděla jen jméno prvního z dvojčat. Pokud úřady trvají na vyplácení rodičovského příspěvku
„na jméno“
dítěte, jednají formalisticky, proti smyslu zákona a zcela přehlíží věcnou podstatu problému. Dítě není příjemce příspěvku, ale je jen jednou z podmínek získání příspěvku, která byla v tom čase pro jedno z dvojčat jasně naplněna. Dle § 30 zákona č. 117/1995 Sb. nárok na rodičovský příspěvek nezanikne v případě, že dítě navštěvuje mateřskou školu maximálně pět dnů v měsíci. Tento limit u dvojčat nikdy nepřekročila a jak výše popsala, dvojčata se v docházce střídala ob jeden měsíc. Ač zákonný nárok na příspěvek naplňuje v rozhodném období alespoň jedno z dvojčat, správní orgán jí rodičovský příspěvek odepřel.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že dne 5. 2. 2003 podala žalobkyně žádost o rodičovský příspěvek z důvodu osobní péče o syna Andreje T., narozeného 26. 4. 2002. Oznámením Úřadu práce Praha-západ ze dne 5. 2. 2003 bylo žalobkyni sděleno, že jí byl přiznán rodičovský příspěvek na syna Andreje T. Skutečnost, že dítě, na které žalobkyně žádá o rodičovský příspěvek, je Andrej T., vyplývá i z tiskopisu
„Žádost o rodičovský příspěvek“
podaného 25. 5. 2005, který byl určen ke zjištění doplňujících údajů o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek. Skutečnost, že dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek navštěvuje v přípustném rozsahu ode dne 1. 9. 2005 mateřskou školu, sdělila žalobkyně dne 1. 2. 2006 příslušnému úřadu práce tiskopisem
„Hlášení změny k rodičovskému příspěvku“
a zároveň doložila
„Potvrzení o návštěvě dítěte“
a délce doby trvání této návštěvy v mateřské škole za měsíc září 2005 až leden 2006 potvrzené Mateřskou školou Roztoky. V rámci kontrolní činnosti si příslušný úřad práce vyžádal od Mateřské školy Roztoky seznam dětí mladších čtyř let navštěvující mateřskou školu ve školním roce 2005 – 2006. Z doloženého seznamu ze dne 9. 3. 2006 vyplynulo, že syn žalobkyně Andrej T. navštěvoval mateřskou školu v září 2005, v listopadu 2005 a v lednu 2006 v rozsahu převyšujícím pět dnů v kalendářním měsíci. Ze seznamu dále vyplývá, že dvojčata žalobkyně Andrej a Marek se vlastně po kalendářních měsících střídala tak, že vždy jedno z nich navštěvovalo mateřskou školu v povoleném rozsahu. Dávka rodičovského příspěvku byla však přiznána v souvislosti s osobní, celodenní a řádnou péčí o syna Andreje T. Z uvedeného důvodu došlo na dávce rodičovského příspěvku k přeplatku za měsíce září a listopad 2005 a leden 2006, neboť podmínky nároku ve smyslu § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb. nebyly splněny.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb. nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do čtyř let věku, nebo do sedmi let věku, jde-li o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Dávka rodičovského příspěvku podle § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění platném ke dni 1. 9. 2005, náležela, jestliže dítě navštěvovalo jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku nejvýše pět kalendářních dní v kalendářním měsíci. Podmínky vzniku nároku na rodičovský příspěvek jsou tedy stanoveny v § 30 zákona č. 117/1995 Sb. Základní podmínkou vzniku nároku na rodičovský příspěvek je, že rodič osobně, celodenně a řádně pečuje o jedno dítě ve věku do čtyř let věku nebo do sedmi let věku, jde-li o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Rodičovský příspěvek je tedy nárokem rodiče. Zákonem je stanovena další podmínka, že rodičovský příspěvek náleží, jestliže dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku nejvýše pět kalendářních dní v kalendářním měsíci. V daném případě bylo zjištěno, že žalobkyně pečovala o dvě nezletilé děti narozené 26. 4. 2002, tedy splňovala podmínku uvedenou v § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb. Ve správním řízení však nebylo postaveno najisto, zda žalobkyně splňovala též podmínku uvedenou v § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., tedy zda aspoň jedno dítě navštěvovalo jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku nejvýše pět kalendářních dní v kalendářním měsíci. Podmínku stanovenou v § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb. je třeba posuzovat ve vztahu k oběma dětem, nikoliv pouze k dítěti, na které byl v žádosti nárok o příspěvek uplatněn.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.