Vydání 12/2014

Číslo: 12/2014 · Ročník: XII

3128/2014

Státní památková péče: ochrana a užívání kulturních památek; pokuty za porušení povinností při výkonu podnikání

Státní památková péče: ochrana a užívání kulturních památek; pokuty za porušení povinností při výkonu podnikání
k § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb a č. 307/2008 Sb.
I. "Znehodnocení" a "
zničení
" ve smyslu § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je nutno vykládat jako podstatné snížení kulturní hodnoty památky (až na hodnotu nulovou), respektive její podstatné poškození (až destrukci).
II. Dojde-li v důsledku jednání vlastníka kulturní památky pouze k nepodstatnému snížení kulturní hodnoty památky nebo k jejímu nepodstatnému poškození, může se jednat pouze o některý z ohrožovacích deliktů dle § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Toto nepodstatné snížení hodnoty či poškození je účinkem, který lze zohlednit při stanovení výše sankce.
III. Mezi skutkovými podstatami poruchových a ohrožovacích deliktů obsaženými v § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, existuje vztah subsidiarity, a jejich jednočinný souběh je proto vyloučen.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2014, čj. 7 As 44/2014-79)
Prejudikatura:
č. 1546/2008 Sb. NSS.
Věc:
Akciová společnost Karlovarské minerální vody proti Krajskému úřadu Karlovarského kraje o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalovaného.
Rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary, oddělení památkové péče, ze dne 2. 2. 2012, (ve spojení s rozhodnutím žalovaného) byla žalobkyni uložena pokuta 1 800 000 Kč za správní delikt podle § 35 odst. l písm. c) zákona o státní památkové péči, neboť neplnila povinnosti stanovené v § 9 odst. 1 uvedeného zákona, tj. jako vlastník kulturní památky na vlastní náklad nepečovala o její zachování, neudržovala ji v dobrém stavu a nechránila před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením.
Na základě odvolání žalobkyně proti tomuto rozhodnutí žalovaný dne 14. 3. 2012 částečně změnil rozhodnutí I. stupně, a to ve výčtu objektů ve vlastnictví žalobkyně zahrnutých do nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek (dále jen "dotčené objekty").
Rozhodnutí žalovaného napadla žalobkyně u Krajského soudu v Plzni, který rozsudkem ze dne 31. 1. 2014, čj. 57 A 37/2012-201, rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Krajský soud při svém rozhodování vyšel ze závěru, že § 35 odst. 1 písm. c) zákona o státní památkové péči sankcionuje čtyři ohrožovací a dva poruchové delikty. To ovlivňuje i výklad a použitelnost § 36 uvedeného zákona. V případě ohrožovacího deliktu není možné přihlížet ke způsobené škodě a v případě poruchového deliktu k hrozící škodě. Co se týče výroku rozhodnutí I. stupně, byla žalobkyni uložena pokuta za tři ohrožovací delikty. Ve skutečnosti však byla žalobkyni uložena pokuta za širší okruh správních deliktů, aniž by tyto další delikty byly uvedeny ve výroku uvedeného rozhodnutí. Správní orgán I. stupně nejen že při stanovení výše pokuty nezákonně přihlížel ke způsobené škodě, nýbrž zcela pominul zásadu, že trest je možné ukládat pouze za skutky, jejichž spáchání se měla žalobkyně podle výroku rozhodnutí dopustit.
Tím, že správní orgány neuvedly ve výroku rozhodnutí poruchové delikty, jejichž spáchání žalobkyni ve skutečnosti přičítaly, zásadně zkrátily žalobkyni na jejím právu na obhajobu. Správní orgány si tak nepřípustně zjednodušily postup v řízení. Pokud by totiž uvedly poruchové delikty ve výroku rozhodnutí I. stupně, byly by povinny konkrétně popsat k jakému poškození u které památky došlo, kdy se tak stalo a jak se tak stalo. Spáchání těchto skutků by pak byly také povinny ve správním řízení prokázat. Správní orgány shledaly žalobkyni odpovědnou za výsledný stav dotčených objektů, avšak nijak nespecifikovaly, kdy ke konkrétním poškozením kulturních památek došlo. Nelze tedy například vůbec zjistit, zda žalobkyni není přičítáno něco, co nezpůsobila, či něco, co jí již pro uplynutí lhůt uvedených v § 37 odst. 2 zákona o státní památkové péči přičítat nelze. Nebyly předloženy žádné listiny dokládající provádění soustavné kontroly plnění povinností žalobkyně. Totéž platí pro závěr o počátku porušování povinností vytýkaných žalobkyni obecně od roku 2004, resp. 2005, jelikož tento je dovozován toliko z několika málo fotografií neuvedeného data pořízení.
Proti rozsudku krajského soudu podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost. Stěžovatel namítl, že dle dikce zákona o státní památkové péči je nepochybné, že zákonodárce u skutkových podstat, které krajský soud označil jako poruchové, vždy použil dokonavý vid - "
znehodnotí
" a "
zničí
". Z toho lze dovodit, že má jít o jednání ukončené, a tedy fakticky jednorázové. Předmětem postihu není v tomto případě soustavné jednání v podobě "
znehodnocování
" nebo "
ničení
" kulturní památky, tj. které by bylo v logice rozsudku krajského soudu možné označit pouze jako skutek ohrožovací. Jak soustavné "
znehodnocování
" tak "
ničení
" kulturní památky jsou projevem dvou jiných skutkových podstat, které krajský soud označil jako ohrožovací, a to "
neudržování kulturní památky v dobrém stavu
" a "
nepečování o zachování kulturní památky
". Výsledkem tohoto protiprávního jednání musí být proměna stavu kulturní památky, tj. pachatel svým jednáním (převážně nečinností) uvádí kulturní památku do horšího stavu nebo do stavu, který vylučuje nebo ztěžuje její zachování. V obou případech k naplnění skutkové podstaty nestačí pouhé neprovádění činnosti, ale musí dojít k poškození (poruchám). Pokud vlastník kulturní památky neudržuje kulturní památku v dobrém stavu, pak logickým výsledkem musí být změna stavu kulturní památky k horšímu, a tedy výskyt poruch kulturní památky. Skutková podstata v tomto případě nepředpokládá pro své naplnění prosté "
neudržování
" kulturní památky, ale neudržování kulturní památky v "
dobrém stavu
". Proměna stavu kulturní památky z dobrého na stav horší tak musí být podmínkou pro naplnění této skutkové podstaty a jejím výsledkem je stejně jako v případě "
znehodnocení
" poškození kulturní památky. Předmětem postihu je nečinnost, jejíž projevy jsou dlouhodobé povahy a projevují se průběžnou změnou stavu kulturní památky. Pokud by nedošlo k negativní změně na předmětu ochrany, nebylo by možné prokázat ani naplnění skutkové podstaty. Výsledek naplnění skutkové podstaty "
neudržování kulturní památky v dobrém stavu
" a "
znehodnocení
" kulturní památky se na předmětu ochrany může odrazit nástupem jiných typů poruch, které pro zachování kulturní památky mohou mít zcela odlišný dopad. Znehodnocením kulturní památky může být rozbití oken, pomalování jejích zdí sprejem, výsledkem neudržování kulturní památky v dobrém stavu může být propad krovu a stropů. Komentář zákona, který použil krajský soud, neobsahuje rozdělení skutkových podstat, tak jak je popsal krajský soud. Krajský soud chybně rozdělil skutkové podstaty na poruchové a ohrožovací, a to v důsledku pominutí vidu použitého slovesa "
znehodnotí
". To reaguje na porušení povinnosti vlastníka v podobě jeho aktivní činnosti, jejímž projevem je fakticky jednorázové poškození kulturní památky. Na nečinnost vlastníka reagují jiné skutkové podstaty. Krajský soud fakticky položil rovnítko mezi poruchové a jednorázové delikty a mezi ohrožovací a trvající delikty. Obě skupiny se mohou prolínat a překrývat. V důsledku toho krajský soud napadeným rozhodnutím nesprávně vytýká, že u poruchových deliktů se musí prokázat, kdy nastal konkrétní účinek, což u trvajícího poruchového deliktu je problém, protože z povahy věci je proměna věci k horšímu soustavná a dlouhodobá. Nelze pak prokázat, ke které minutě v důsledku nepečování odpadla konkrétní částečka omítky nebo dřevokazná houba vypustila konkrétní sporu. Krajský soud tak dospěl k mylným závěrům ohledně náležitostí dokazování. Krajský soud fakticky tvrdí, že se měla žalobkyně dopustit pokračování správního deliktu v podobě "
znehodnocení
" kulturní památky, přičemž každá dílčí změna dosavadního stavu k horšímu je samostatným skutkem, u kterého je třeba provést dokazování o čase jeho spáchání a okolnostech. Takový výklad jde za hranu logického a systematického výkladu § 35 odst. 1 písm. c) a § 9 zákona o státní památkové péči. Nelze souhlasit, že by žalobkyně byla zkrácena na svém právu na obhajobu.
Žalobkyně ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že správní delikty v § 35 odst. 1 písm. c) zákona o státní památkové péči jsou určeny k ochraně téhož zájmu - zachování kulturní památky. Znakem poruchových správních deliktů je účinek, který v případě ohrožovacích deliktů není předvídán. Poruchové (které postihují znehodnocení nebo zničení kulturní památky) a ohrožovací správní delikty jsou ve vzájemném poměru speciality. Jejich jednočinný souběh je vyloučen. Je-li žalobkyni přičítána odpovědnost za výsledný stav dotčených objektů, je vyloučeno ji současně činit odpovědnou za jednání popsané ve výroku rozhodnutí I. stupně. V případě prvních čtyř správních deliktů dle § 35 odst. 1 písm. c) zákona o státní památkové péči se jedná o delikty ohrožovací. Poslední dva delikty postihují jednání, jímž již došlo k vyvolání poruchy chráněného zájmu.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatel v kasační stížnosti brojí proti závěru krajského soudu, že správní orgán I. stupně jednání žalobkyně kvalifikoval ve výroku rozhodnutí jako ohrožovací delikt, zatímco v odůvodnění rozhodnutí je popisoval jako delikt poruchový. Z tohoto závěru plynou veškeré důvody, pro které bylo žalobou napadené rozhodnutí zrušeno - porušení práva na obhajobu, nesprávný popis skutku, nedostatečně zjištěný skutkový stav či nesprávné hodnocení důkazů. Stěžovatel v kasační stížnosti argumentuje ve prospěch závěru, že správní delikty uvedené v § 35 odst. 1 písm. c) zákona o státní památkové péči se nedělí na ohrožovací a poruchové, nýbrž na trvající a jednorázové, přičemž v případě žalobkyně šlo o delikt trvající.
Tato námitka není důvodná. (...)
Z § 9 odst. 1 zákona o státní památkové péči plynou vlastníku kulturní památky povinnosti, jejichž porušení je na základě § 35 odst. 1 písm. c) tohoto zákona sankcionováno uložením pokuty až do výše 2 000 000 Kč. Jelikož se jedná o různorodý okruh povinností, také k jejich porušení může docházet jednáním rozdílného charakteru a s různými důsledky. Proto § 35 odst. 1 písm. c) zákona o státní památkové péči nelze pokládat za jedinou skutkovou podstatu správního deliktu, nýbrž jako souhrn relativně různorodých skutkových podstat. Důvodem jejich zahrnutí do jediného ustanovení je zde skutečnost, že jde vždy o porušení některé z povinností uvedených v § 9 odst. 1 zákona o státní památkové péči.
Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s krajským soudem v závěru, že jednotlivé správní delikty popsané v § 35 odst. 1 písm. c) zákona o státní památkové péči lze rozčlenit na delikty ohrožovací a poruchové. Důvodem je skutečnost, že u některých jednání zjevně postačuje ohrožení právem chráněného zájmu, zatímco jiné již ze své povahy způsobují porušení právem chráněného zájmu.
Do první skupiny spadá "
nepečování o zachování kulturní památky
", "
neudržování kulturní památky v dobrém stavu
", "
užívání kulturní památky způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu
" a "
nechránění kulturní památky před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením
". Ve všech těchto případech k naplnění skutkové podstaty správního deliktu nemusí dojít k účinku, tj. změně na hmotném předmětu útoku, zde konkrétně ke zhoršení stavu kulturní památky. Jedná se tedy o delikty ohrožovací.
Druhou skupinu tvoří "
znehodnocení kulturní památky
" a "
zničení kulturní památky
". U obou těchto skutkových podstat je z jejich popisu zřejmé, že musí dojít ke zhoršení stavu kulturní památky (k jejímu znehodnocení či zničení). Jde tedy o delikty poruchové.
Způsobení účinku ovšem automaticky nevede k závěru, že pachatelovo jednání není ohrožovacím deliktem. Účinek v takovém případě sice není obligatorním znakem skutkové podstaty, může však být pachateli přičítán k tíži při stanovení výše sankce. Správní orgány tedy v projednávané věci nemusely pochybit tím, že jednání žalobkyně na jednu stranu kvalifikovaly jako ohrožovací delikt a na druhou stranu přihlížely k výši způsobené škody. Takovýto postup by byl obecně možný, ovšem pouze v případě, že by dané jednání s ohledem na vzniklý účinek nenaplňovalo také skutkovou podstatu poruchového deliktu (zakotveného v zákoně na ochranu téhož zájmu).
Obsahuje-li skutková podstata poruchového deliktu všechny znaky ohrožovacího deliktu a navíc ještě znak účinku, jsou obě skutkové podstaty v poměru subsidiarity. Tato okolnost vylučuje jednočinný souběh obou deliktů. Nedojde-li k účinku, popisovanému ve skutkové podstatě poruchového deliktu, je nutno jednání (při splnění všech znaků skutkové podstaty) kvalifikovat pouze jako ohrožovací delikt. Dojde-li k takovému účinku je totéž jednání nutno kvalifikovat výlučně jako poruchový delikt.
V projednávané věci je tak nutno posoudit, zda mezi poruchovými a ohrožovacími delikty obsaženými v § 35 odst. 1 písm. c) zákona o státní památkové péči existuje popsaný vztah subsidiarity, a pokud ano, zda s ohledem na zhoršení stavu dotčených objektů popsané správními orgány mohlo dojít k naplnění některé ze skutkových podstat poruchových deliktů.
Klíčový je zde výklad pojmů "
znehodnotí
" a "
zničí
", a to hned v několika ohledech. V prvé řadě je potřeba posoudit, zda některý z těchto pojmů zahrnuje také poškození kulturní památky, aniž by došlo k úplné destrukci kulturní památky. V druhé řadě jde o interpretaci těchto pojmů s ohledem na použitý dokonavý vid, z něhož stěžovatel dovozuje, že se jedná o delikt jednorázový.
Nejvyšší správní soud má za to, že pojmy "
znehodnocení
" a "
zničení
" je nutno v souladu s jejich obecným významem vykládat jako podstatné snížení kulturní hodnoty památky (až na hodnotu nulovou), respektive její podstatné poškození (až destrukci). Zatímco v případě "
zničení
" jde o fyzickou změnu stavu památky k horšímu (např. výrazné chátrání památkově chráněného domu), pro "
znehodnocení
" postačuje snížení kulturní hodnoty památky (např. poškození fresky, pro kterou je dům památkově chráněn). Pro naplnění obou skutkových podstat tedy nemusí dojít ke krajní situaci, kdy již památka nemá zcela žádnou kulturní hodnotu, respektive kdy dojde k její úplné destrukci. Zároveň však nepostačuje snížení kulturní hodnoty či poškození památky pouze v nepodstatné míře (například rezivějící okap, či několik chybějících střešních tašek). Takovýto účinek není dostatečně intenzivní pro naplnění skutkové podstaty poruchových deliktů znehodnocení či zničení kulturní památky.
Dojde-li tedy v důsledku jednání vlastníka kulturní památky pouze k nepodstatnému snížení kulturní hodnoty památky nebo k jejímu nepodstatnému poškození, může se jednat pouze o některý z ohrožovacích deliktů dle § 35 odst. 1 písm. c) zákona o státní památkové péči. Toto nepodstatné snížení hodnoty či poškození je pak účinkem, který lze zohlednit při stanovení výše sankce.
Dojde-li však k podstatnému snížení hodnoty či poškození kulturní památky, zákon nerozlišuje mezi způsoby, jakými k tomuto účinku došlo. K naplnění skutkových podstat poruchových deliktů tedy může dojít kterýmkoliv způsobem, který je popsán u ohrožovacích deliktů. Nastane-li výše popsaný účinek, je nutno jednání považovat za poruchový delikt "
znehodnocení
" nebo "
zničení
" kulturní památky, bez ohledu na to, zda k němu došlo v důsledku "
nepečování o zachování kulturní památky
", "
neudržování kulturní památky v dobrém stavu
", "
užívání kulturní památky způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu
" nebo "
nechránění kulturní památky před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením
". Skutkové podstaty poruchových deliktů dle § 35 odst. 1 písm. c) zákona o státní památkové péči jsou oproti zde obsaženým skutkovým podstatám ohrožovacích deliktů toliko doplněny o jeden znak, konkrétně dostatečně intenzivní účinek. Je-li účinek v takové míře naplněn, může být pachatel postižen pouze pro poruchový delikt.
Lze uzavřít, že samotné přihlédnutí ke vzniklé škodě ze strany správních orgánů v projednávané věci nebylo
a priori
v rozporu s kvalifikací jednání žalobkyně jako ohrožovacího deliktu. Poškození dotčených objektů, jak bylo správními orgány popsáno, nicméně vykazuje znaky podstatného poškození kulturní památky, a tudíž i znaky poruchového deliktu "
zničení kulturní památky
" (viz dále). V takovém případě byla žalobkyně nezákonně postižena pro delikt ohrožovací.
Podle názoru Nejvyššího správního soudu k naplnění skutkové podstaty vyjádřené použitím slovesa v dokonavém vidu (zde "
znehodnotí
", resp. "
zničí
") může dojít jak jednorázovým aktem, tak jednáním rozloženým do delšího časového úseku. K samotnému účinku spočívajícímu ve zničení (ve smyslu podstatného poškození, jak bylo vyloženo výše) může totiž dojít nejen v jediném konkrétním okamžiku, ale také postupně v rámci déletrvajícího období. Dojde-li v důsledku jednání (konání či opomenutí) vlastníka k pozvolnému chátrání kulturní památky, které nabude intenzity "
zničení
", stále bude možné vyslovit závěr, že vlastník památku "
zničil
". Jeho jednání tedy bude možné vyjádřit slovesem v dokonavém vidu. Dokonavý vid zde necharakterizuje samotné jednání, pouze klade důraz na důsledek (účinky). Skutečnost, že účinek (charakter poškození památky) se může kvalitativně i kvantitativně v průběhu času měnit, neznamená, že by každá změna představovala nový útok pokračujícího deliktu. Není tedy například nutné v rozhodnutí o správním deliktu popsat (včetně časové identifikace) a v řízení prokázat každou postupnou změnu na předmětu útoku. Podstatná je celková změna mezi původním stavem v okamžiku zahájení jednání vlastníka a konečným stavem v době ukončení jednání. Tyto stavy však musí být správním orgánem dostatečně popsány a prokázány. Je proto lichá obava stěžovatele, že by musel například prokazovat, kdy odpadla konkrétní částečka omítky nebo dřevokazná houba vypustila konkrétní sporu. Ačkoliv některé úvahy krajského soudu tuto obavu stěžovatele podporují, postačuje závěry krajského soudu v tomto směru korigovat.
V případě objektu č. p. 64 v k. ú. Kyselka z výroku prvostupňového rozhodnutí vyplývá, že žalobkyni bylo vytýkáno "
neprovádění běžné opravy a údržby klempířských prvků a dalších součástí střech včetně střech technické části objektu, nezajišťování komínových těles proti devastaci, nechránění a neošetřování dřevěných prvků venkovních konstrukcí schodiště a balkonu
", a to v období od roku 2004 do zahájení správního řízení.
V případě objektu č. p. 53 v k. ú. Kyselka bylo žalobkyni vytýkáno "
neprovádění běžných oprav a údržby klempířských prvků a dalších součástí střech hlavního objektu i přilehlých částí, neúdržba konstrukce krovů, nezajištění komínových těles proti devastaci, nezamezení nebezpečného zasypávání zadní části objektu sutí z přiléhajícího svahu, neúdržba konstrukčních prvků chránících fasádu hlavního objektu
", a to v období od roku 2005 do zahájení správního řízení.
V případě objektu č. p. 74 v k. ú. Radošov pak bylo žalobkyni vytýkáno "
neprovádění běžných oprav a údržby klempířských prvků a dalších součástí střech a krovu, nezabezpečení statických poruch způsobených dlouhodobým zatékáním do prostoru v zadní části schodiště, nezabezpečení vnitřních konstrukcí proti dalšímu poškozování vlivem zatékání
", a to v období od roku 2005 do doby zahájení správního řízení.
Ve světle výše uvedeného mohou všechna uvedená jednání žalobkyně představovat některý z ohrožovacích i poruchových deliktů uvedených v § 35 odst. 1 písm. c) zákona o státní památkové péči. Rozhodující pro posouzení, zda jde o ohrožovací či poruchový delikt, je povaha správním orgánem zjištěných poškození dotčených objektů.
V odůvodnění rozhodnutí I. stupně správní orgán poukázal na poškození třech objektů. V případě vily Stallburg mělo například dojít ke zřícení střechy přístavku a zadní část objektu je zapadaná sutí. V případě Löschnerova pramene mělo dojít mimo jiné k částečnému zřícení dřevěného bočního schodiště, v objektu mělo být velké množství suti a neustále do něj zatékat. A v případě Hotelu Praha správní orgány zmiňují úplnou destrukci či zmizení některých hodnotných prvků a dlouhodobé zatékání. Stejně jako správní orgán I. stupně i žalovaný ve svém rozhodnutí popisuje poškození dotčených objektů jako značné: "
Výše uvedené objekty se právě proto ocitly ve stavu, který magistrát podrobně popsal v napadeném rozhodnutí, tedy ve stavu značného poškození, což bylo způsobeno právě vlivem nepéče a neúdržby
[žalobkyně]
, která je jejich vlastníkem.
[...]
Odvolací orgán musí konstatovat, že se v daném případě nejedná o pokutu exemplární, ale o pokutu odpovídající míře znehodnocení a nevratné devastace předmětných součástí kulturní památky.
[...]
Tímto protiprávním jednáním došlo k závažnému poškození památkové hodnoty předmětných objektů a tím i k narušení celku, jehož jsou tyto objekty součástí.
"
S ohledem na skutkový stav, jak je správními orgány popisován, je zcela zřejmé, že poškození dotčených objektů není nijak nepodstatné. Ostatně ani správní orgány je jako nepodstatné nepovažovaly a výrazně je promítly do výše uložené sankce. Takováto rozsáhlá a intenzivní poškození je přitom v souladu s výše uvedeným závěry nutno považovat za "
zničení
" ve smyslu § 35 odst. 1 písm. c) zákona o státní památkové péči.
Správní orgány tedy pochybily, jestliže žalobkyni na jedné straně přičítaly k tíži výrazná poškození dotčených objektů a na straně druhé její jednání kvalifikovaly jako ohrožovací delikt, spočívající v tom, že žalobkyně "
na vlastní náklad nepečovala o její zachování, neudržovala ji v dobrém stavu a nechránila před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením
". Je nutno souhlasit s krajským soudem, že tento zásadní nesoulad mezi výrokem správního rozhodnutí I. stupně a jeho odůvodněním představuje podstatné pochybení, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.
V prvé řadě byla totiž žalobkyně fakticky postihována za jiný správní delikt, než jaký byl uveden ve výrokové části rozhodnutí I. stupně. Tento výrok v důsledku toho neobsahoval veškeré podstatné náležitosti, neboť nepopisoval účinek, který je znakem skutkové podstaty poruchového deliktu, pro který byla žalobkyně fakticky postižena (tj. správního deliktu "
zničení kulturní památky
"). Jak přitom uvedl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (usnesení ze dne 15. 1. 2008, čj. 2 As 34/2006-73, č. 1546/2008 Sb. NSS), "[v]
ýrok rozhodnutí o jiném správním deliktu musí obsahovat popis skutku uvedením místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je třeba k tomu, aby nemohl být zaměněn s jiným. Neuvede-li správní orgán takové náležitosti do výroku svého rozhodnutí, podstatně poruší ustanovení o řízení [§ 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s].
"

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.