Vydání 9/2009

Číslo: 9/2009 · Ročník: VII

1900/2009

Státní občanství: osvědčení o státním občanství

Státní občanství: osvědčení o státním občanství
k § 20 odst. 1 písm. c) a odst. 4 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
k § 156 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Osvědčení o státním občanství České republiky vydané podle § 20 odst. 4 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, je deklaratorním správním aktem, který sám o sobě nezakládá státoobčanský vztah dané osoby k České republice, ale pouze existenci takového státoobčanského vztahu, vzniklého na základě jiných skutečností stanovených zákonem, osvědčuje. Předmětným osvědčením se tedy státní občanství nenabývá, ale toliko prokazuje, stejně jako občanským průkazem či cestovním dokladem [§ 20 odst. 1 písm. c) téhož zákona].
Osvědčení o státním občanství ČR, vydané podle § 20 odst. 4 uvedeného zákona, může být, ať již z jakýchkoliv důvodů, vydáno v rozporu se zákonem osobě, která státním občanem ČR ve skutečnosti není. V takovém případě je na místě postup podle § 156 odst. 2 správního řádu z roku 2004, tedy zrušení takového osvědčení usnesením toho správního orgánu, který je vydal.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2008, čj. 9 Ca 12/2007-45)
Věc:
Iris Elizabeth S. proti Magistrátu hlavního města Prahy o vydání osvědčení o státním občanství.
Žalobkyně podala žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR dne 23. 2. 2004. Správní orgán I. stupně (Úřad městské části Praha 6) provedl šetření ohledně státního občanství otce žalobkyně a dne 24. 8. 2004 vydal žalobkyni osvědčení o státním občanství ČR.
Následně správní orgán I. stupně dospěl k závěru, že žalobkyni bylo osvědčení vydáno nesprávně, a rozhodnutím z 16. 10. 2004 prohlásil toto osvědčení za neplatné. Správní orgán I. stupně poučil žalobkyni o tom, že si může podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb. zvolit státní občanství ČR prohlášením. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání.
Žalovaný v odvolacím řízení rozhodnutím z 9. 4. 2005 zrušil rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Správní orgán I. stupně poté v souladu s odůvodněním zrušujícího rozhodnutí odvolacího orgánu zaslal dne 23. 5. 2005 zástupci žalobkyně sdělení, že osvědčení o státním občanství ČR bylo žalobkyni vydáno v rozporu se zákonem na základě chybné aplikace příslušného právního předpisu a že se z tohoto důvodu jedná o akt od počátku nicotný. Úřad věcně příslušný k vydávání osvědčení o státním občanství ČR podle ustanovení § 20 a § 24 zák. č. 40/1993 Sb. jedná ve správním řízení, když vydává v případě kladně vyřízené žádosti namísto rozhodnutí ve smyslu § 47 správního řádu (č. 71/1967 Sb.) osvědčení (potvrzení) o státním občanství ČR jakožto správní akt deklaratorního charakteru, který osvědčuje (potvrzuje) stav, který již existuje. Žalovaný zastává názor, že pokud byla tato osvědčení vydána v rozporu se zákonem (například na základě neúplně zjištěného skutkového stavu věci nebo na základě chybné aplikace příslušného právního předpisu) a v důsledku toho byl osvědčen státoobčanský stav, který neexistuje, jednalo se o správní akt, který bylo nutno označit od počátku za nicotný, a to formou sdělení přímo účastníkovi řízení.
Rozhodnutím z 11. 7. 2005 správní orgán I. stupně žádost žalobkyně o vydání osvědčení o státním občanství ČR zamítl.
Rozhodnutím z 27. 10. 2006 žalovaný zamítl odvolání podané žalobkyní proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně a toto rozhodnutí potvrdil. Žalovaný mj. uvedl, že nesdílí názor žalobkyně, že osvědčení je prakticky konstitutivním aktem. Osvědčení o státním občanství ČR vydávaná podle § 20 zákona č. 40/1993 Sb. mají jednoznačně
deklaratorní
charakter, to jest osvědčují stav, který již existuje. Je-li takové osvědčení vydáno v rozporu se zákonem a v důsledku toho je osvědčen státoobčanský stav, který neexistuje, nelze tento nedostatek překlenout pouhým vydáním správního aktu, který státoobčanský
status
nesprávně deklaruje. Argumentace žalobkyně by ve svém důsledku vedla k porušení čl. 12 odst. 1 Ústavy ČR, podle něhož nabývání a pozbývání státního občanství ČR stanoví zákon. Žalovaný v této souvislosti zmínil, že způsoby nabytí státního občanství ČR jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 2 zák. č. 40/1993 Sb. Současně připustil, že v mezích právní úpravy účinné v okamžiku zahájení správního řízení neexistovalo zákonné ustanovení, které by řešilo postup správních orgánů v případech, kdy bylo žadateli nesprávně vydáno osvědčení o státním občanství ČR podle § 20 zák. č. 40/1993 Sb., a to například z důvodu těžkých vad příslušnosti, chybné aplikace zákona či nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci. Žalovaný je však toho názoru, že z absence výslovného zákonného ustanovení nelze dovodit absolutní nemožnost nápravy v případech nesprávně vydaných osvědčení. Neztotožňuje se s námitkou žalobkyně, že správní řízení v předmětné věci může být zahájeno pouze na základě nové žádosti o vydání osvědčení podané žadatelem nebo jeho zákonným zástupce, neboť v takovém případě by správní orgán byl nucen vyčkávat, bude-li vůbec taková žádost podána, a to s vědomím toho, že původní osvědčení bylo vydáno v rozporu se zákonem. Vzhledem k tomu, že osvědčení o státním občanství ČR není rozhodnutím ve správním řízení, a bylo-li tedy nesprávně vydáno, nebylo možné využít mimořádných opravných prostředků podle správního řádu, správní orgán I. stupně dle žalovaného vycházel z právního názoru Ministerstva vnitra obsaženého ve stanovisku ze dne 18. 2. 2004 a osvědčení o státním občanství ČR vydané žalobkyni posoudil jako nicotný správní akt deklarující neexistující státoobčanský stav. Toto zjištění bylo žalobkyni oznámeno. Původní žádost žalobkyně byla následně zamítnuta ve správním řízení, neboť pouze tímto postupem bylo možné zachovat žalobkyni veškerá procesní práva, a to zejména možnost podání řádných i mimořádných opravných prostředků. Pro srovnání a pro posouzení přiměřenosti tohoto postupu správního orgánu I. stupně žalovaný poukázal na nyní účinnou právní úpravu obsaženou v § 156 odst. 2 správního řádu z roku 2004 (č. 500/2004 Sb.), který umožňuje zrušit usnesením vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu, které je v rozporu s právními předpisy, a to s účinky ode dne, kdy bylo zrušované vyjádření nebo osvědčení vydáno anebo sdělení učiněno.
Rozhodnutí žalovaného napadla žalobkyně žalobou u Městského soudu v Praze. Žalobkyně krom jiného namítla, že podle v rozhodné době platných právních předpisů nebylo možné zahájit řízení o vydání osvědčení o státním občanství, které vedl správní orgán, bez návrhu samotného účastníka řízení. Takový návrh nebyl v souzené věci podán a správní orgán tak provedl řízení, které nebylo zahájeno v souladu se zákonem. Nelze přitom vyjít z
fikce
, kterou správnímu orgánu I. stupně nastínil žalovaný, tedy z toho, že původně vydané osvědčení bylo vydáno nesprávně. Správní orgán I. stupně již jednou vydal osvědčení, které bylo vydáno příslušným orgánem v rámci jeho zákonné působnosti a tímto správním aktem je vázán správní orgán I. stupně i každý jiný orgán včetně soudu, pokud se neprokáže v jiném řízení opak, popřípadě pokud nejde v trestním řízení o posouzení viny obviněného. Tímto správním aktem také zcela skončilo předchozí správní řízení, a to podle zvláštního právního přepisu - zákona č. 40/1993 Sb., způsobem vymykajícím se správnímu řízení podle správního řádu a způsobem, který neumožňuje řádnou obnovu ani přezkum mimo odvolací řízení. Podle § 25 zákona č. 40/1993 Sb. se totiž v případě, že se žadateli vyhovuje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Nové řízení by mohlo být zahájeno pouze na základě nové žádosti o vydání osvědčení. Správní orgán I. stupně mohl podle zákona provést veškerá zpochybnění státního občanství žalobkyně v řízení před vydáním osvědčení. Pokud ale jednou osvědčení vydal a pokud zákon stanovil, že se toto osvědčení nevydává podle správního řádu, tak tím zákonodárce jednou provždy vyloučil možné zpochybnění tohoto výsledku, a to v zájmu zachování právních jistot účastníků státoobčanských vztahů. Žalobkyně poukázala na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 11. 1998, čj. 5 A 12/96-31, v němž jmenovaný soud vyslovil názor, že:
"Osoba, které československý státní orgán vydáním veřejné listiny osvědčil, že je československým státním občanem, jím je, ledaže by byl proveden důkaz opaku. Důkazem opaku může být toliko rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení občanství, popř. zamítnutí vydání osvědčení k původní žádosti vydaná, nikoliv absence kladného rozhodnutí v archivních dokladech."
Postup správního orgánu I. stupně, který provedl řízení a zasáhl do práv žalobkyně bez zákonného zmocnění, je dle žalobkyně překročením zákonných pravomocí, a je tedy v rozporu s ustanovením článku 2 odst. 3 Ústavy ČR.
K úvaze žalovaného, že výklad zastávaný žalobkyní by vedl k povýšení osvědčení jako deklaratorního aktu na akt
konstitutivní
, žalobkyně podotkla, že tomu tak prakticky je, přičemž důvody, proč tomu tak je, je nutno spatřovat v potřebě zákonodárce stanovit vysokou úroveň právní jistoty ve státoobčanských vztazích. Státní občanství je právní vztah, který má svůj praktický obsah, a postup správního orgánu, kterým by se měnila práva požívaná v dobré víře, by byl porušením ústavního zákazu na zbavení státního občanství. Jediným rozdílem mezi konstitutivním a deklaratorním aktem by v daném případě byla situace, kdy by si žalobkyně sama požádala o vydání nového osvědčení, což se nestalo. Z tohoto důvodu nemělo být řízení vůbec zahájeno, a pokud bylo zahájeno, mělo být zastaveno jako protiprávně zahájené. Tyto nedostatky měl žalovaný zhojit v odvolacím řízení, v němž měl odvoláním napadené rozhodnutí zrušit a věc nevracet správnímu orgánu I. stupně. Žalobkyně dále uvedla, že pokud by neplatila výše zmíněná pravidla svědčící správní nepřezkoumatelnosti po právu vydaných osvědčení o státním občanství, tak by každý, kdo nenabyl občanství konstitutivním aktem (udělením), mohl být neomezeně šikanován neustálým přezkoumáváním toho, zda je nebo není státním občanem.
Žalobkyně dále namítla, že správní orgán I. stupně sice cituje stanovisko Ministerstva vnitra, jež pojednává o nicotných správních aktech, ovšem úvahy o nich nelze vztáhnout na případ žalobkyně. Nicotným správním aktem není jakékoliv právně vadné rozhodnutí (osvědčení), ale rozhodnutí zatížené takovou vadou, která je činí absolutně neplatným např. z důvodu absence zákonného zmocnění nebo vydání nepříslušným orgánem. Za nicotné tak lze paradoxně označit rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrzené napadeným rozhodnutím, protože bylo vydáno bez zákonného zmocnění. Skutečnost, že nicotnost správního aktu nemůže být založena na prosté nesprávnosti, vyplývá rovněž z toho, že existuje systém
presumpce
správnosti a platnosti, který by neobstál ve světle nicotnosti každého věcně vadného rozhodnutí. Žalobkyně připustila, že současná právní úprava zná od 1. 1. 2006 právem upravenou proceduru zpochybnění vydaného osvědčení. Pokud současná právní úprava zná takový postup a tehdejší právní úprava jej neznala, lze tento posun v právu vykládat pouze tak, že tehdejší právo takový postup neumožňovalo. Pozdější právní úpravy procesních předpisů nemohou legitimovat předchozí akty, které byly učiněny v rozporu s tehdejší právní úpravou. Dle názoru žalobkyně se ovšem ani současná úprava správního řádu na vydaná osvědčení nevztahuje, protože vynětí z aplikovatelnosti i současného správního řádu na toto osvědčení zakotvené v § 25 zák. č. 40/1993 Sb., není ničím omezeno.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 11. 7. 2005 zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobkyní uplatněných žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 s. ř. s.). Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba je zčásti důvodná a že je na místě napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušit, protože řízení, v němž byla tato rozhodnutí vydána, bylo zatíženo podstatnými vadami [§ 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s.]. K tomuto závěru soud dospěl na základě následujících úvah:
Ve shodě se žalobkyní má soud za to, že osvědčení o státním občanství ČR, které jí bylo správním orgánem I. stupně vydáno dne 24. 8. 2004, nelze označit za nicotné. Předně je třeba uvést, že správní řád účinný v době vydání zmíněného osvědčení ani soudní řád správní důvody způsobující nicotnost správního aktu nestanovil. Uplatňovaly se tak důvody nicotnosti vymezené právní naukou a soudní judikaturou, jako např. absolutní věcná nepříslušnost k vydání správního aktu, uložení povinnosti
non
-subjektu, absolutní nedostatek formy projevu vůle vykonavatele veřejné správy, nemožnost ukládaného plnění či vydání rozhodnutí v řízení zahájeném z moci úřední, ačkoliv šlo o řízení, které bylo možné zahájit pouze na návrh. Mezi důvody nicotnosti (nulity) správního aktu však nikdy nebyla řazena "pouhá" nezákonnost individuálního správního aktu způsobená tím, že tento akt byl vydán v rozporu se zákonem na základě chybné aplikace příslušného právního předpisu ze strany správního orgánu. Taková vada správního aktu má za následek nikoliv jeho nicotnost, ale nezákonnost - jedná se o akt, který byl vydán v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem. Ostatně stejně tomu je i v současné době, kdy již nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) v § 77 důvody nicotnosti rozhodnutí výslovně stanoví.
Není pochyb o tom, že osvědčení o státním občanství ČR vydané žalobkyni dne 24. 8. 2004 bylo vydáno k tomu věcně příslušným správním orgánem, který v řízení o žádosti žalobkyně postupoval dle platného právního předpisu upravujícího vydávání těchto osvědčení, tj. podle zákona č. 40/1993 Sb. Jak vyplývá ze shora řečeného, případné pochybení správního orgánu spočívající ve vydání předmětného osvědčení osobě, která státním občanem ČR není, nelze označit za vadu způsobující nicotnost vydaného osvědčení, jak s poukazem na stanovisko Ministerstva vnitra založené ve spise mylně dovozuje žalovaný. Na osvědčení o státním občanství ČR vydané žalobkyni tudíž nelze pohlížet jako na neexistující; toto osvědčení existuje a vztahuje se na něj zásada
presumpce
správnosti správního aktu. V souladu s § 134 o. s. ř. se jedná o listinu vydanou jiným státním orgánem ČR než soudem v mezích jeho pravomoci, která potvrzuje, že jde o prohlášení orgánu, který tuto listinu vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v ní osvědčeno. Vydáním tohoto osvědčení, jímž správní orgán I. stupně postupem podle § 25 zákona č. 40/1993 Sb., v plném rozsahu vyhověl žádosti žalobkyně ze dne 23. 2. 2004, bylo správní řízení o této žádosti ukončeno. Existence žalobkyni vydaného osvědčení o státním občanství dle náhledu soudu bránila v dalším pokračování v témže řízení, a pokud v tomto řízení správní orgány obou stupňů, vycházejíce z nesprávného právního názoru Ministerstva vnitra, pokračovaly, zatížily řízení podstatnou vadou. V jejím důsledku nyní vedle sebe existují dva protichůdné správní akty - na jedné straně osvědčení o státním občanství ČR vydané žalobkyni a na straně druhé pravomocné rozhodnutí správního orgánu o zamítnutí žádosti žalobkyně o vydání takového osvědčení. Tento krajně nežádoucí stav, zakládající nejistotu ohledně státoobčanského vztahu žalobkyně k České republice, považuje soud za nepřípustný.
Soud se nicméně neztotožňuje s názorem žalobkyně, že osvědčení o státním občanství ČR, které jí bylo vydáno dne 24. 8. 2004, není možné žádným způsobem přezkoumat. Zmíněné osvědčení v žádném případě nemá povahu konstitutivního správního aktu. Jedná se o ryze
deklaratorní
správní akt, který sám o sobě nezakládá státoobčanský vztah žalobkyně k České republice, ale pouze existenci tohoto státoobčanského vztahu, vzniklého na základě jiných skutečností stanovených zákonem, osvědčuje. Předmětným osvědčením o státním občanství České republiky se v souladu s § 20 odst. 1 písm. c) zák. č. 40/1993 Sb. státní občanství nenabývá, ale toliko prokazuje, stejně jako občanským průkazem či cestovním dokladem. Nejvyšší správní soud již judikoval, že mylné vyznačení státního občanství ČR do cestovního dokladu má pouze
deklaratorní
charakter a nebrání zamítnutí žádosti majitele cestovního dokladu o vydání osvědčení o státním občanství ČR, je-li v řízení spolehlivě prokázáno, že toto občanství nenabyl (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 3. 2004, čj. 6 A 87/2000-42). Nutno připustit, že i osvědčení o státním občanství ČR vydané podle § 20 odst. 4 zák. č. 40/1993 Sb. může být, ať již z jakýchkoliv důvodů, vydáno v rozporu se zákonem osobě, která státním občanem ČR ve skutečnosti není, neboť zákonem stanoveným způsobem nikdy občanství České republiky nenabyla. V takovém případě je na místě postup podle § 156 odst. 2 správního řádu z roku 2004, tedy zrušení takového osvědčení usnesením toho správního orgánu, který je vydal. A právě tohoto postupu měly správní orgány v dané věci využít, pokud dospěly k závěru, že předmětné osvědčení bylo žalobkyni vydáno v rozporu se zákonem.
Soud si je vědom skutečnosti, že v době, kdy žalobkyně svou žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR podala, ještě neplatilo ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu z roku 2004, neboť tento zákon nabyl účinnosti až dne 1. 1. 2006. V době vydání napadeného rozhodnutí však již správnímu orgánu I. stupně nic nebránilo zahájit řízení o vydání usnesení, jímž by bylo zrušeno dříve vydané osvědčení o státním občanství žalobkyně pro jeho rozpor s právními předpisy. Ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu z roku 2004 výslovně stanoví, že usnesení o zrušení vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu, které je v rozporu s právními předpisy a které nelze opravit podle odstavce 1, lze vydat po dobu, po kterou trvají účinky vyjádření, osvědčení nebo sdělení. Toto ustanovení je dle náhledu soudu nutno považovat za speciální úpravu přechodných ustanovení správního řádu z roku 2004 (§ 179 - 182) ve vztahu k dříve vydaným správním aktům v podobě vyjádření, osvědčení nebo sdělení, umožňující správním orgánům vydáním usnesení zrušit i ta vyjádření, osvědčení nebo sdělení, která byla v rozporu s právními předpisy vydána před účinností tohoto zákona, pokud jejich účinky přetrvávají i po nabytí jeho účinnosti. Zákonodárce tímto způsobem odstranil dosavadní mezeru v úpravě správního řízení, která do 31. 12. 2005 tento postup neumožňovala. Řízení o vydání usnesení o zrušení osvědčení, vyjádření nebo sdělení, vedené podle ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu z roku 2004 je navíc nutno považovat za samostatné řízení, jež je obdobou řízení přezkumného (viz dikce zákona:
"Na tento postup se přiměřeně použijí ustanovení hlavy IX části druhé o přezkumném řízení."
). Samostatnost tohoto typu řízení plyne i z toho, že toto řízení by bylo možné zahájit až poté, co bylo původní řízení o žádosti žalobkyně o vydání osvědčení o státním občanství ČR ukončeno (k čemuž, jak tvrdí sama žalobkyně, došlo v okamžiku vydání požadovaného osvědčení). Jedná se tak o zcela nové řízení, v němž jsou správní orgány samozřejmě povinny postupovat již podle nové právní úpravy účinné v době jeho zahájení, tj. podle správního řádu z roku 2004.
Ustanovení § 25 zák. č. 40/1993 Sb. v žádném případě nezakládá vynětí z aplikovatelnosti správního řádu z roku 2004 na jí vydané osvědčení o státním občanství, jak nesprávně dovozuje žalobkyně. Zmíněné ustanovení toliko stanoví, že se v případě vyhovění podání žadatele (zde žádosti o vydání osvědčení o státním občanství) v plném rozsahu nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Správní orgán I. stupně samozřejmě vedl o žádosti žalobkyně správní řízení, v němž musel respektovat procesní práva přiznaná žalobkyni jakožto účastnici řízení správním řádem; citované ustanovení mu toliko umožňovalo, aby v případě vyhovění žádosti žalobkyně nevydával ve věci samé rozhodnutí se všemi zákonem stanovenými náležitostmi, ale "pouze" správní akt v podobě osvědčení o státním občanství. Ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu z roku 2004 dopadá bez výjimky na veškerá vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu jsoucí v rozporu s právními předpisy, tedy i na osvědčení o státním občanství vydané žalobkyni podle zákona č. 40/1993 Sb., jehož důsledky dosud trvají.
Vydáním usnesení o zrušení osvědčení o státním občanství žalobkyně postupem podle § 156 odst. 2 správního řádu z roku 2004 by došlo k odstranění překážky věci rozhodnuté a po nabytí právní moci takového usnesení by bylo možné pokračovat v řízení o původní žádosti žalobkyně. Žalovaný měl tedy dle náhledu soudu rozhodnutí správního orgánu I. stupně pro jeho kolizi s dříve vydaným osvědčením představujícím překážku věci rozhodnuté zrušit a vést správní orgán I. stupně k zahájení řízení o vydání takového usnesení. Teprve poté, co by takové usnesení nabylo právní moci, by správní orgán I. stupně mohl pokračovat v řízení o původní žádosti žalobkyně a vydat negativní rozhodnutí o této žádosti. Žalovaný nicméně naznačeným způsobem nepostupoval a řízení před správními orgány tak zůstalo zatíženo podstatnou vadou, pro kterou soudu nezbylo než rozhodnutí správních orgánů obou stupňů rozsudkem bez jednání zrušit. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.