Vydání 10/2007

Číslo: 10/2007 · Ročník: V

1334/2007

Státní občanství: nabytí cizího občanství v souvislosti s uzavřením manželství

Ej 269/2007
Státní občanství: nabytí cizího občanství v souvislosti s uzavřením manželství
k § 17 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky*)
Výjimkou z pravidla o pozbytí státního občanství České republiky, stanoveného v § 13 písm. b) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, je toliko případ, kdy k nabytí cizího státního občanství dojde v souvislosti s uzavřením manželství nebo narozením (§ 17). Za „souvislost“ s uzavřením manželství je nutno považovat stav, kdy žadatelka nabyla cizího státního občanství na vlastní žádost (naturalizací) a žádost podala proto, že hodlala se svým manželem a rodinou žít v jeho zemi.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2007, čj. 1 As 62/2006-82)
Prejudikatura:
srov. nález č. 6/1996 Sb., nález č. 8/1997 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 34/97).
Věc:
PhDr. Marie G. proti Ministerstvu vnitra o osvědčení o státním občanství, o kasační stížnosti žalobkyně.
Rozhodnutím ze dne 28. 4. 2005 Krajský úřad Zlínského kraje zamítl žádost žalobkyně o vydání osvědčení o státním občanství České republiky.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, které žalovaný dne 26. 9. 2005 zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. V odůvodnění uvedl, že žalobkyně požádala dne 18. 2. 1991 o státní občanství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které jí bylo dne 12. 3. 1993 uděleno. Podle § 17 zákona č. 40/1993 Sb. tak pozbyla české státní občanství.
Proti rozhodnutí žalovaného brojila žalobkyně správní žalobou u Městského soudu v Praze, který žalobu rozsudkem ze dne 25. 5. 2006 zamítl. Rozhodnutí odůvodnil zejména tím, že žalobkyně nabyla cizího státního občanství na vlastní žádost. Pokud by však cizí státní občanství získala automaticky např. okamžikem uzavření sňatku, tedy bez projevu své vůle, pak by se uplatnila výjimka obsažená v § 17 zákona č. 40/1993 Sb. Toto pravidlo vychází z principu zamezení dvojího státního občanství. Soud odkázal na nálezy Ústavního soudu, podle nichž všechny akty, jimiž jednotlivec má či může pozbýt státního občanství České republiky, musí být nutně projevem jeho vůle. Jako podpůrný argument pro tento svůj závěr soud uvedl, že v důvodové zprávě k zákonu č. 357/2003 Sb., jímž bylo změněno i znění § 17 zákona č. 40/1993 Sb., se uvádí, že
„nové znění umožní státním občanům České republiky, kteří uzavřou manželství s cizincem, nabýt na vlastní žádost státní občanství manželovo, aniž by pozbyli státní občanství České republiky“
. Jednalo se tak nejen o zpřesnění § 17 zákona, ale o jeho nové znění.
Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti rozsudku městského soudu kasační stížnost. Poukázala v ní mimo jiné na to, že soud nesprávným způsobem vyložil § 17 zákona č. 40/1993 Sb. Kdyby zákonodárce skutečně hodlal vyjádřit, že občan České republiky pozbývá toto občanství vždy okamžikem, kterým na vlastní žádost nabyl cizí státní občanství, pak by tuto zásadu takto vyjádřil a doplnil větu např.:
„Nabude-li cizí státní občanství bez vlastního projevu vůle, české státní občanství nepozbývá“
. To však neučinil, a proto text ustanovení za slovy
„s výjimkou“
tvoří výjimku z pravidla, podle kterého se pozbývá české občanství v důsledku nabytí cizího občanství na vlastní žádost.
Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že skutková fakta nebyla žádnou ze stran sporu zpochybněna, zůstává předmětem soudního přezkumu toliko zodpovězení nastolené právní otázky; tou je
interpretace
textu § 17 zákona č. 40/1993 Sb., zejména té jeho části, zabývající se
„výjimkou, kdy k nabytí cizího státního občanství dojde v souvislosti s uzavřením manželství ...“.
Stěžovatelka obdržela od britských úřadů osvědčení o naturalizaci s tím, že je britskou státní občankou ode dne 12. 3. 1993; pro aplikaci zmíněného zákona je proto podstatné jeho znění účinné k tomuto datu.
Obecně je možno připomenout, že k nabytí či pozbytí státního občanství dochází na základě množství různých právních skutečností, jež jsou stanoveny zákony či mezinárodními smlouvami. Tyto skutečnosti lze členit do základních skupin zejména z toho pohledu, zda k nabytí či pozbytí státního občanství dochází na základě projevu vůle osoby, anebo tak, aniž by takový stav mohla dotčená osoba svojí vůlí ovlivnit.
Právní skutečností nezávislou na projevu vůle je jistě narození (při existenci dalších skutečností – např. státní občanství rodičů v době narození ...). Zásadu
ius
sanquinis
preferuje i platná česká právní úprava. Dalšími způsoby, jimiž lze bez projevu vůle získat státní občanství, může být i osvojení či nalezení na území určitého státu.
Naopak - právní skutečnosti závislé na projevu vůle bývají v zákonech často označovány jako prohlášení (
opce
) a nebo žádost. Opcí se rozumí právo volby státního občanství mezi dvěma nebo více občanstvími, připadajícími v úvahu. Optant se pak zpravidla přímo prohlášením o volbě občanství stává státním občanem. Naproti tomu žádost takové účinky změny státoobčanského postavení sama o sobě nemá. Nabytí státního občanství udělením na základě žádosti (naturalizace) totiž předpokládá vydání rozhodnutí. Znamená to, že změnu státního občanství založí až rozhodnutí příslušného státního orgánu v takové věci.
Přesto, že snahou právní úpravy většiny států je zábrana bipolitismu, není tato snaha bezvýjimečná. Jak Ústavní soud zdůraznil v již několika svých rozhodnutích (sp. zn. Pl. ÚS 5/95, IV. ÚS 34/97), je třeba při výkladu a aplikaci právních předpisů vycházet z jejich účelu a smyslu, přičemž účel a smysl nelze hledat jen ve slovech a větách, tedy jen v pozitivním právu. V právním předpisu jsou vždy nutně obsaženy i právní principy uznávané demokratickými právními státy. Z dostupných srovnávacích studií vyplývá, že jako principy, které jsou v souladu se základními lidskými právy a svobodami, je především uznáváno, že: nikdo nesmí být svévolně zbaven svého státního občanství, že dobrovolné nabytí jiného státního občanství může být důvodem, který zákonodárství suverénního státu spojuje s pozbytím občanství dosavadního, že při udělování státního občanství lze vyžadovat, aby se žadatelé zřekli státního občanství jiného (dosavadního), a konečně, že státní občanství nelze ztratit, jestliže by to vedlo ke stavu bez státní příslušnosti.
Z těchto ústavních kritérií vycházel tedy i zdejší soud a dospěl k závěru, že zmíněnou část právní normy nelze vykládat tak úzkým způsobem, jak to učinily správní orgán a městský soud.
Kromě toho soud vychází z premisy, že je nutno vzít v úvahu i fakt, že občanství by mělo být právním svazkem, jehož základem je skutečné spojení existence, zájmů a pocitů, spolu s existencí vzájemných práv a povinností (jak definoval Mezinárodní soudní dvůr ve věci
Nottebohm
v roce 1955). Státní občanství je právním svazkem, jehož základem je sociální spojení a solidarita zájmů. Vůle nabýt občanství by tedy měla být i vůlí být trvale spjat s územím, na kterém člověk zpravidla trvale sídlí, a tudíž i vztahem k legální státní moci, která jej ovládá.
Soud proto vychází z následujícího interpretačního pravidla, zahrnujícího v sobě jak prvky výkladu teleologického, tak i jazykového a především však logického výkladu právního textu.
Ze shora citovaného znění § 13, jež pojednává o zásadách pozbytí státního občanství, je jasně normováno, že občanství se pozbývá vždy, směřuje-li projev vůle žadatele k cíli získat státní občanství jiné a tohoto cíle žadatel dosáhl a cizí státní občanství ke své žádosti rovněž dostal. Výjimkou z takového pravidla může být toliko případ, kdy k nabytí cizího státního občanství dojde v souvislosti s uzavřením manželství nebo narozením dítěte. Ustanovení § 13 zákona podává odkaz k § 17 zákona. V něm je potvrzeno pravidlo ve shora uvedeném ustanovení uvedené, totiž, že státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky okamžikem, kdy na vlastní žádost nabyl cizí státní občanství s výjimkou, kdy cizí státní občanství nabyl v souvislosti s uzavřením manželství nebo narozením.
Ustanovení § 17 zdůraznilo tedy okamžik, k němuž se státní občanství pozbývá (kdy na vlastní žádost nabyl cizí státní občanství), a zopakovalo rovněž výjimku, pro kterou se takové pravidlo neuplatní. Takovou výjimkou je mj. nabytí cizího státního občanství v souvislosti s uzavřením manželství.
Ve věci není dále sporu o tom, že stěžovatelka nabyla cizího státního občanství na vlastní žádost (naturalizací) a že žádost podala proto, že hodlala se svým manželem a rodinou žít v jeho zemi. Spornou je nadále otázka výkladu oné „souvislosti“ s uzavřením manželství.
Soud je toho názoru, že pokud by zákonodárce hodlal spojit výjimku pro pozbytí státního občanství se stavem, kdy je udělení (či získání) státního občanství spojeno přímo s uzavřením manželství, pak by tuto svoji vůli jistě uměl do textu právní normy jednoznačně vtělit, a to již například tím, že by vypustil z textu zkoumané věty § 17 sousloví
„v souvislosti“
. Bylo by pak zcela bez pochyb, že by takovou výjimkou bylo mj. nabytí cizího státního občanství uzavřením manželství. Takový interpretační závěr učinil správní orgán, jakož i městský soud.
Nejvyšší správní soud však zastává názor, že je-li právní norma svým obsahem přinejmenším matoucí, a nebo připouštějící snad vícero výkladů, pak je vždy nutno zvolit ten, který nesměřuje k újmě právní strany. Pokud se však ocitlo ve zkoumaném textu (otázkou je, zda nadbytečně) slovní spojení
„v souvislosti“
, pak se čitatel právem mohl domnívat, že české občanství nepozbude, nabyl-li jej v souvislosti s uzavřením manželství, tedy např. proto, že orgány cizího státu z důvodu uzavření manželství s jejich státním občanem prominou obecně stanovenou lhůtu nutnou k naturalizaci, či v souvislosti s uzavřením manželství udělí k žádosti jejich státní občanství.
Na tomto místě soud považuje za potřebné ještě dodat, že pojem stát a státní občanství svým vývojem mění nikoliv snad svůj obsah, ale jistě svoji „výjimečnost“ a nenahraditelnost. Existence Evropské unie a států uvnitř ní, jakož i vývoj pojmu „evropské občanství“ jsou fenomény, které nutí ke změně pohledu na popisované instituty. Hranice domovského státu se pro občany a pro jejich záruky (např. sociální i ekonomické) začínají stírat a je otázkou vývoje, zda
bipolitismus
naopak nebude v budoucnu vítaným jevem. Na tento trend mají vliv jistě i globalizační a integrační trendy současné doby, které do značné míry relativizují význam spojení fyzické osoby s jedním státem. Tuto úvahu však soud přičinil pouze nad rámec svého výkladu stěžovatelkou zmíněného textu, aniž by mohla ovlivnit jeho závěr, shora uvedený.
Nutno podotknout, že i nová právní úprava zmíněného textu (zákon č. 357/2003 Sb.) již sama dospěla k zřetelnějšímu jazykovému vyjádření, jestliže uvedla, že v případě, kdy státní občan nabude na základě výslovného projevu vůle po 29. 10. 2003 cizí státní občanství, nepozbude české státní občanství, jestliže k nabytí cizího státního občanství došlo za trvání manželství s cizím státním občanem.
*) Nyní ve znění zákona č. 357/2003 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.