Vydání 2/2013

Číslo: 2/2013 · Ročník: XI

2754/2013

Státní občanství: legitimace nemanželského dítěte

Státní občanství: legitimace nemanželského dítěte
k § 161 císařského patentu ze dne 1. 6. 1811, č. 946 Sbírky zákonů soudních - obecný zákoník občanský (dále jen "o. z. o.")
Podmínkou pro nabytí československého státního občanství legitimací nemanželského dítěte podle § 161 obecného zákoníku občanského bylo uzavření manželství mezi rodiči dítěte a účinky legitimace nastupovaly ke dni sňatku. K určení otcovství manžela matky, které jen dokládá skutečnost, že nemanželské dítě skutečně zplodil, přitom mohlo dojít kdykoliv před sňatkem nebo po něm, aniž by měl okamžik určení otcovství jakýkoli vliv na legitimaci samotnou.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2012, čj. 4 As 39/2012-20)
Prejudikatura:
č. 11186/1934 Boh. A.
Věc:
Marie H. proti Ministerstvu vnitra o osvědčení o státním občanství, o kasační stížnosti žalobkyně.
Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutím ze dne 1. 2. 2008 nevyhověl žádosti žalobkyně o vydání osvědčení o státním občanství České republiky.
Žalobkyně podala proti rozhodnutí krajského úřadu odvolání, které žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 13. 8. 2008. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný uvedl, že se žalobkyně narodila 16. 5. 1945 ve Vídni v Rakousku jako Maria G. V rodném listu vydaném matričním úřadem Vídeň-Penzing-Fünfhaus dne 23. 5. 1945 je zapsána jako matka Maria Adele G.; otec není uveden. Teprve rozsudkem Okresního soudu v Mělníku ze dne 6. 4. 2005 bylo určeno, že otcem žalobkyně je Karel R., který dne 20. 6. 1945 uzavřel ve Vídni manželství s matkou žalobkyně. Žalovaný označil za prokázané, že žalobkyně nenabyla československé státní občanství narozením. Konstatoval, že žalobkyně nenabyla československé, resp. české státní občanství legitimací, ani určením otcovství, neboť k legitimaci žalobkyně podle o. z. o. do 31. 12. 1949 nedošlo a ke dni právní moci rozsudku o určení otcovství žalobkyně nebyla nezletilým dítětem. Občanství žalobkyně nenabyla ani udělením či uzavřením manželství s Karlem M. dne 13. 7. 1969. Žalovaný vzal v úvahu, že žalobkyně byla od roku 1961 považována za československou, resp. českou státní občanku, a zdůraznil, že skutečnosti ve veřejných listinách, které jí byly vydány (občanské průkazy, cestovní pasy, osvědčení o státním občanství, soudní rozhodnutí), je nutné považovat za pravdivé do doby, než je prokázán opak. Ve správním řízení bylo jednoznačně prokázáno, že se žalobkyně nestala československou, resp. českou státní občankou; byl tedy prokázán opak obsahu uvedených listin. Žalovaný doplnil, že právo týkající se státního občanství nemůže být vydrženo a žalobkyni nelze vydat osvědčení o státním občanství České republiky na základě ochrany její dobré víry. Ochrana dobré víry nemůže převýšit veřejný zájem na dodržování zákonnosti v oblasti státního občanství a příslušný správní orgán nemůže osvědčit existenci státního občanství, které nevzniklo.
Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně žalobu u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 29. 2. 2012, čj. 7 Ca 281/2008-51, zamítl. V odůvodnění rozsudku soud uvedl, že žalobkyně nebyla ke dni podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství v roce 2005 v dobré víře, že je státem považována za jeho občanku, proto není dán důvod ochrany důvěry ve státní občanství. Žalobkyně nijak nerozporovala zjištění o jejím narození mimo manželství, okamžik uzavření manželství rodičů ani občanství své matky. Soud shledal, že pochybnost o státním občanství žalobkyně vznikla již v roce 1950, kdy její otec požádal o vydání osvědčení pro sebe a svou rodinu včetně žalobkyně, která však v osvědčení ze dne 25. 9. 1950 uvedena jako československá státní občanka nebyla. Soud dále vyloučil možnost, že by k určení otcovství došlo dříve než v roce 2005. Vydání občanského průkazu v roce 1961 není titulem k nabytí státního občanství a šetřením nebylo zjištěno, že by žalobkyni bylo československé státní občanství uděleno. Správní úřady tedy podle soudu spolehlivě a úplně zjistily skutečný stav věci.
Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti tomuto rozsudku kasační stížnost, v níž namítala, že soud nedostatečně zohlednil skutečnost, že se po dlouhá desetiletí považovala za českou, resp. československou občanku, a byla za ni považována i státními orgány. Podle stěžovatelky nemůže jít k její tíži, že stát není schopen dohledat konkrétní doklady o způsobu nabytí občanství; její dobrá víra by měla být chráněna. Stěžovatelka konstatovala, že v řízení před správními orgány ani před soudem nebyly provedeny takové důkazy, které by jednoznačně vyloučily možnost, že nabyla občanství České republiky, resp. jejích právních předchůdců.
Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, rozhodnutí žalovaného a rozhodnutí správního orgánu I. stupně a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Předmětem soudního přezkumu v tomto řízení jsou správní rozhodnutí vydaná v řízení o žádosti stěžovatelky o vydání osvědčení o státním občanství České republiky. Klíčovou právní otázkou, kterou musely správní orgány i soudy posoudit, proto bylo, zda stěžovatelka toto občanství nabyla, či nikoliv.
Současná právní úprava státního občanství České republiky je obsažena v zákoně č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. Tento zákon označuje za státní občany České republiky ty fyzické osoby, které ke dni 31. 12. 1992 byly státními občany České republiky a zároveň státními občany České a Slovenské Federativní Republiky (srov. § 1 citovaného zákona). Tuto podmínku mohla stěžovatelka splnit jen za předpokladu, že v minulosti nabyla československé státní občanství.
V době narození stěžovatelky upravoval nabývání státního občanství obecný zákoník občanský, který se stal součástí československého právního řádu recepcí provedenou zákonem ze dne 28. 10. 1918, č. 11 Sbírky zákonů a nařízení, o zřízení samostatného státu československého.
Podle § 28 o. z. o., ve znění zákona č. 449/1919 Sb., o zákonné ochraně Československé republiky, "
plného požívání občanských práv se nabývá státním občanstvím. Státního občanství v těchto dědičných státech nabývají děti československého státního občana narozením.
" (srov. Veselý, V. a kol.
Obecný zákoník občanský a souvislé zákony
. 2. vydání. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1948, s. 25).
Vzhledem k tomu, že stěžovatelka neměla v okamžiku svého narození určeného otce (k oficiálnímu určení otcovství došlo až v roce 2005) a její matka byla v té době cizinkou, nemohla stěžovatelka nabýt československé státní občanství narozením.
Podle komentářové literatury zná obecný zákoník občanský "
jediný důvod odvozeného nabytí státního občanství, totiž narození podle § 28. Za rovnocenný důvod odvozeného nabytí občanství jest pokládati legitimaci (§ 160 - § 162 o. z. o., srov. § 6, odst. 3 dom. zák. č. 105/1863 ř. z.).
[...]
Nemanželské dítě cizinky nabývá státního občanství čsl., legitimuje-li je čsl. státní občan (§ 160 - § 162 o. z. o.) a není-li svéprávné (srov. § 6, odst. 3 domovského zákona č. 105/1863 ř. z.)
" (blíže viz Rouček, F.; Sedláček, J. a kol.
Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl I
. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, s. 277 a s. 280).
Nejvyšší správní soud v rozhodnutí ze dne 29. 3. 1934, sp. zn. 6289/34, č. 11186/1934 Boh. A, vyslovil, že "[n]
emanželské děti československého státního občana a cizinky nabývají legitimaci
per subsequens
matrimonium
státního občanství československého teprve od uzavření sňatku rodičů, nikoliv se zpětnou účinností od narození
".
Legitimace nemanželských dětí následujícím sňatkem byla upravena v § 161 o. z. o., podle něhož "
děti, které se narodily mimo manželství a potomním sňatkem svých rodičů vstoupily do rodiny, jakož i jejich potomstvo, se počítají k dětem manželsky zplozeným; nemohou však manželským dětem mezitím v platném manželství zplozeným odpírati ani vlastnost prvorozenství ani jiná již nabytá práva
". (srov. Veselý, V., op. cit., s. 59-60).
Komentář k tomuto ustanovení obecného zákoníku občanského uvádí, že "
nejčastější je legitimace dodatečným sňatkem. Předpokládá se, že dítě bylo zrozeno před sňatkem z manželky a že bylo zplozeno manželem. Tento musí být určen jako nemanželský otec. Toto určení se může státi buďto před sňatkem anebo po sňatku.
[...]
Legitimace tato nastává již samým uzavřením sňatku.
[...]
Legitimace se vyznačí v matrice buď na žádost rodičů anebo na základě rozsudku, jímž dítě bylo uznáno za legitimované.
" [blíže viz Rouček, F.; Sedláček, J. a kol., op. cit., s. 817 a následující].
Základní podmínkou pro nabytí státního občanství legitimací tedy bylo uzavření manželství mezi matkou a otcem dítěte. Význam této podmínky je jednoznačně patrný z toho, že k legitimaci docházelo právě uzavřením sňatku, nikoliv až následným zápisem do nějaké evidence či jiným aktem.
Tuto základní podmínku (uzavření manželství) doplňoval požadavek, aby manžel matky byl oficiálně určen za otce dítěte, jehož se legitimace týká. Cílem tohoto doplňkového požadavku bylo, aby účinky legitimace nemanželského dítěte nastoupily jen v případě sňatku jeho skutečných (biologických) rodičů. Právě určením otcovství manžela matky k dítěti narozenému před uzavřením manželství měl být prokázán předpoklad, že dítě bylo manželem matky skutečně zplozeno.
Vzhledem k tomu, že určení otcovství má
deklaratorní
charakter s účinky
ex tunc
a dokládá, že manžel matky dítě zplodil, nemělo z hlediska nastoupení účinků legitimace žádný význam, kdy k určení otcovství došlo. Proto také dospěli autoři citovaného komentáře k závěru, že určení otcovství může nastat před sňatkem i po sňatku rodičů. Není tak vyloučeno ani dodatečné určení otcovství mající za cíl potvrdit, že k legitimaci došlo.
Deklaratorní
charakter určení otcovství má podle názoru Nejvyššího správního soudu za následek, že není podstatné, zda bylo otcovství určeno za účinnosti § 161 o. z. o. (tj. před 1. 1. 1950), nebo až později.
Nejvyšší správní soud shrnuje, že podmínkou pro nabytí československého státního občanství legitimací nemanželského dítěte podle § 161 o. z. o. bylo uzavření manželství mezi rodiči dítěte a účinky legitimace nastupovaly ke dni sňatku. K určení otcovství manžela matky, které jen dokládá skutečnost, že nemanželské dítě skutečně zplodil, přitom mohlo dojít kdykoliv před sňatkem nebo po něm, aniž by měl okamžik určení otcovství jakýkoli vliv na legitimaci samotnou.
Matka stěžovatelky uzavřela dne 20. 6. 1945 manželství s československým státním občanem Karlem Eduardem R., narozen 2. 11. 1921, který je současně otcem stěžovatelky. Otcovství bylo určeno rozsudkem Okresního soudu v Mělníku ze dne 6. 4. 2005, čj. 9 C 215/2004-14.
S ohledem na skutečnost, že legitimace nastává uzavřením manželství mezi matkou a otcem dítěte a není podstatné, zda k určení otcovství došlo před sňatkem či po něm, Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatelka nabyla československé státní občanství legitimací ke dni uzavření manželství svých rodičů, tj. k datu 20. 6. 1945. Stěžovatelka, která v daném okamžiku dosáhla věku pěti týdnů, jako nemanželské dítě cizinky jednoznačně splňovala podmínky pro legitimaci. Otcovství manžela matky bylo sice oficiálně určeno až za účinnosti současné právní úpravy, která mezi způsoby nabytí státního občanství legitimaci nezahrnuje, nicméně určení otcovství jen dodatečně doložilo, že dne 20. 6. 1945 manželství skutečně uzavřeli rodiče stěžovatelky, která tímto dnem byla legitimována.
Uzavřením manželství se švýcarským občanem Maxem Robertem H. dne 16. 3. 1979 stěžovatelka československé státní občanství nepozbyla, neboť podle § 13 odst. 2 zákona č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, "[s]
tátní občan republiky nepozbývá uzavřením manželství státního občanství republiky
".
Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru o nabytí československého státního občanství stěžovatelkou, takže osvědčení o státním občanství České republiky jí mělo být vydáno. Tuto právní otázku posoudil Městský soud v Praze nesprávně. Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost důvodnou ve smyslu § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., a proto napadený rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 2. 2012, čj. 7 Ca 281/2008-51, podle § 110 odst. 1 věty první s. ř. s. zrušil.
Podle § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s., "[z]
ruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu, a pokud již v řízení před krajským soudem byly pro takový postup důvody, současně se zrušením rozhodnutí krajského soudu může podle povahy věci sám rozhodnout o zrušení rozhodnutí správního orgánu nebo vyslovení jeho nicotnosti; ustanovení § 75, 76, a 78 se použijí přiměřeně
".
V projednávané věci měl Městský soud v Praze rozhodnutí obou správních orgánů zrušit, neboť vycházejí z nesprávného právního posouzení, že stěžovatelka nenabyla československé státní občanství. Pokud by Nejvyšší správní soud zrušil toliko rozsudek Městského soudu v Praze a věc mu vrátil k dalšímu řízení, soud by v novém rozhodnutí - vázán závazným právním názorem vysloveným v rozsudku Nejvyššího správního soudu - pouze zopakoval argumentaci Nejvyššího správního soudu a ze stejných důvodů zrušil rozhodnutí správních orgánů. Takový postup by neodpovídal zásadě rychlosti řízení a byl by procesně nehospodárný.
Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud společně se zrušením napadeného rozsudku podle § 110 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 78 odst. 1, 3 a 4 s. ř. s. zrušil i žalobou napadené rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 13. 8. 2008 a jemu předcházející rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 1. 2. 2008 a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm bude žalovaný podle § 78 odst. 5 ve spojení s § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným v tomto rozsudku.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.