Vydání 3/2007

Číslo: 3/2007 · Ročník: V

1087/2007

Státní kontrola: zahájení kontroly; pověření k provedení kontroly

Ejk 862/2006
Státní kontrola: zahájení kontroly; pověření k provedení kontroly
k § 12 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
Opomenutí pracovníků kontrolního orgánu předložit služební průkaz či pověření k provedení kontroly dle § 12 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, nemění nic na skutečnosti, že taková kontrola byla platně zahájena, pokud kontrolovaná osoba předložení průkazu či pověření nepožaduje, neboť nemá žádné pochybnosti o tom, že skutečně jde o pracovníky kontrolního orgánu oprávněné k provedení kontroly.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2006, čj. 10 Ca 127/2005-41)
Prejudikatura:
srov. č. 865/2006 Sb. NSS.
Věc:
Společnost s ručením omezeným J. proti Státní veterinární správě České republiky o uložení pokuty.
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj uložila dne 20. 8. 2004 žalobci pokutu ve výši 30 000 Kč podle § 72 odst. 1 písm. c) bodu 5 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), za zmaření výkonu státního veterinárního dozoru. Své rozhodnutí správní orgán I. stupně odůvodnil zejména tím, že výkon státního veterinárního dozoru není zákonem podmíněn přítomností statutárního orgánu či majitele kontrolovaného subjektu. Vyjádření žalobce přitom nevyvrací prokázané spáchání správního deliktu, jímž je zmaření předmětné kontroly.
Uvedené rozhodnutí správního orgánu I. stupně napadl žalobce dne 6. 9. 2004 odvoláním, ve kterém mimo jiné konstatoval, že inspektoři neprokázali svá oprávnění k provedení kontroly, neboť v kontrolním protokolu není o splnění této povinnosti zmínka. Kontroly byly v provozovně žalobce prováděny opakovaně, vždy za přítomnosti statutárního orgánu žalobce, z čehož vyplývá, že žalobce nikdy neměl v úmyslu mařit výkon veterinárního dozoru. U jednoho z inspektorů - MVDr. H. - měl žalobce důvodnou pochybnost, zda je osobou oprávněnou k výkonu veterinárního dozoru. Svou osobní přítomností se chtěl o jeho oprávnění přesvědčit.
Rozhodnutím ze dne 4. 11. 2004 žalovaný odvolání žalobce zamítl. Z kontrolního protokolu vyplývá, že kontrolu v provozovně žalobce měli provést jednoznačně identifikovaní inspektoři kontrolního orgánu. Zákon č. 552/1991 Sb. výslovně neukládá, aby zahájení kontroly a předložení průkazů bylo uvedeno v kontrolním protokolu. Právní úprava státního veterinárního dozoru je přitom k zákonu o státní kontrole ve vztahu speciality. Pracovníci veterinárního dozoru tedy nejsou povinni přikládat pověření ke každé jednotlivé kontrole, ani nejsou povinni provádět kontrolu pouze za přítomnosti statutárního orgánu kontrolovaného subjektu.
Dr.
K., ředitel provozovny žalobce, do protokolu jako důvod, proč neumožnil provedení kontroly, uvedl nepřítomnost majitele společnosti a jím vydané pokyny, že do provozu nesmí bez jeho přítomnosti nikoho vpustit.
Dr.
K. nenamítal, že mu nebylo oznámeno zahájení kontroly nebo že nebylo předloženo pověření či služební průkaz.
Dr.
K. nepochybně věděl, že jde o výkon státního veterinárního dozoru a znal totožnost úředních inspektorů.
Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou, ve které především namítal, že pracovníci kontrolního orgánu se při zahájení veterinární kontroly neprokázali žádným dokladem (pověřením či služebním průkazem), že jsou oprávněni kontrolu provést. Z tohoto důvodu nemohla být kontrola platně zahájena a jednalo se o nicotný úkon. Nemohlo tedy dojít ani ke zmaření výkonu státního veterinárního dozoru. V potravinářském provozu je velkým rizikem vpustit do objektu nepovolané osoby, proto příslušný pracovník žalobce postupoval správně, když odmítl pracovníky kontrolního orgánu do provozu vpustit bez přítomnosti statutárního orgánu žalobce. Veškeré následné úkony a vyjádření pracovníka žalobce či kontrolního orgánu nejsou z těchto důvodů podle žalobce právně
relevantní
. Žalobce dále poukázal na to, že podle § 9 až 15 zákona o státní kontrole mají pracovníci kontrolního orgánu povinnost oznámit zahájení kontroly a předložit pověření k provedení kontroly. Uvedenou skutečnost musí pracovníci kontrolního orgánu uvést do kontrolního protokolu, aby existoval důkaz o splnění této povinnosti kontrolního orgánu, a to zejména v případě, mají-li za to, že kontrolované osoby porušují své povinnosti při provádění kontroly. V příslušném protokolu záznam o splnění povinnosti kontrolního orgánu chybí. Pouhé uvedení čísel služebních průkazů příslušných veterinárních inspektorů takovým důkazem není. Rozhodnou není podle žalobce ani skutečnost, že pracovník žalobce nesplnění této povinnosti v kontrolním protokolu nenamítal.
Ve svém vyjádření k žalobě žalovaný mimo jiné konstatoval, že z kontrolního protokolu vyplývá, že kontrolu v provozovně žalobce měli provést jednoznačně identifikovaní inspektoři kontrolního orgánu označení nezaměnitelným kódem. Ze strany žalobce se kontroly účastnil
Dr.
K., ředitel společnosti žalobce, který do protokolu jako důvod, proč neumožnil provedení kontroly, uvedl nepřítomnost majitele společnosti a jím vydané pokyny, že do provozu nesmí bez jeho přítomnosti nikoho vpustit. Tento protokol podepsal, uvedl, že s jeho obsahem souhlasí, přičemž nenamítal, že mu nebylo oznámeno zahájení kontroly nebo že mu nebylo předloženo pověření či služební průkaz.
Dr.
K. tak nepochybně věděl, že jde o výkon státního veterinárního dozoru a znal totožnost veterinárních inspektorů. Ani ve svém vyjádření v rámci správního řízení žalobce neuvedl námitky, které uplatnil v žalobě. Žalovaný dále poukázal zejména na to, že zákon o státní kontrole výslovně neukládá, aby zahájení kontroly a předložení průkazů pracovníků kontrolního orgánu bylo uvedeno v kontrolním protokolu. Zahájení kontroly je podle žalovaného neformální úkon spojený s předložením služebních průkazů. Žalobce měl možnost podat proti obsahu kontrolního protokolu dle zákona o státní kontrole námitky, avšak neučinil tak.
V rámci ústního jednání žalobce setrval na podané žalobě; konstatoval dále, že má-li být postižen za porušení povinností při provádění kontroly, leží důkazní břemeno na žalovaném. Žalovaný neprokázal, že byla v daném případě kontrola platně zahájena, neboť v kontrolním protokolu chybí důkaz o tom, že se pracovníci kontrolního orgánu prokázali pověřením k provedení kontroly či služebním průkazem.
Žalovaný při ústním jednání pouze konstatoval, že v daném případě žalobce znemožnil pracovníkům veterinární správy zkontrolovat, zda produkty, které měly být v den provádění kontroly vyrobeny v provozu žalobce, jsou zdravotně nezávadné. Pracovník žalobce umožnil veterinárním inspektorům provést kontrolu dokladů žalobce, ale následně je nevpustil do předmětného provozu bourárny masa s odkazem na
instrukce
, které obdržel od majitele společnosti. Z uvedeného je tedy zřejmé, že věděl o tom, že jde o veterinární inspektory oprávněné k provedení kontroly.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) V předmětné věci žalobce nepopírá, že jeho pracovník nevpustil veterinární inspektory do objektu kontrolovaného provozu, neboť se řídil příkazem jednatele a jediného společníka žalobce, že do objektu nesmí být nikdo vpuštěn v jeho nepřítomnosti. Spornou skutečností je, zda veterinární inspektoři oznámili kontrolované osobě zahájení kontroly a zda při zahájení kontroly předložili služební průkaz či pověření k provedení kontroly.
Soud především konstatuje, že zákon o státní kontrole a tím spíše ani veterinární zákon nevyžadují fyzickou přítomnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu kontrolované osoby při provedení kontroly. Je zřejmé, že takovou právní úpravou by byl v řadě případů, mezi něž patří i výkon státního veterinárního dozoru, zmařen účel kontroly. V tomto ohledu soud odkazuje na ustálenou judikaturu správních soudů, zejména na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2006, čj. 8 As 12/2005-51, publikovaný pod č. 865/2006 Sb. NSS. Podle názoru Nejvyššího správního soudu vyjádřeném v citovaném rozsudku směřuje povinnost kontrolních pracovníků oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly dle § 12 odst. 2 písm. a) zákona o státní kontrole k možnosti kontrolované osoby bránit svá práva v průběhu kontroly. Kontrolní pracovníci jsou tudíž podle Nejvyššího správního soudu povinni oznámit zahájení kontroly statutárnímu orgánu kontrolované osoby, je-li přítomen, v opačném případě jiné odpovědné osobě. Není tudíž možné, aby kontrolní pracovník jednal např. s osobou, u níž je sporné, zda je vůbec zaměstnancem kontrolované osoby, nebo aby prováděl kontrolu bez jakékoli součinnosti s kontrolovaným subjektem.
V předmětné věci veterinární inspektoři tuto povinnost dodrželi, neboť je nepochybné, že oznámili zahájení kontroly odpovědné osobě žalobce, kterou je ředitel společnosti. Ustanovení § 12 odst. 2 písm. a) zákona o státní kontrole nelze interpretovat tak, že by kontrolní pracovníci museli odpovědné osobě doslovně sdělit, že „se zahajuje státní kontrola“. Podstatné je, že veterinární inspektoři se dožadovali vstupu do objektu provozovny žalobce a předložení příslušných dokladů za účelem výkonu státního veterinárního dozoru. Tím dali zahájení kontroly odpovědné osobě žalobce jasně najevo. Pracovník žalobce neměl v tomto ohledu žádné pochybnosti, což potvrzuje i skutečnost, že předložil požadované doklady a že kontrola dokladů proběhla.
Povinnost kontrolních pracovníků předložit pověření k provedení kontroly, jež rovněž vyplývá z § 12 odst. 2 písm. a) zákona o státní kontrole, je třeba interpretovat v souladu se zvláštním právním předpisem, jímž je v daném případě veterinární zákon. Soud se plně ztotožňuje se žalovaným, že ustanovení veterinárního zákona o výkonu státního veterinárního dozoru jsou v poměru speciality k obecné procesní úpravě stanovené zákonem o státní kontrole (viz též § 8 odst. 2 zákona o státní kontrole). Ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona hovoří o veterinárních inspektorech jako o úředních veterinárních lékařích orgánů veterinární správy pověřených výkonem státního veterinárního dozoru. Z dikce tohoto ustanovení i ze smyslu a účelu státního veterinárního dozoru právě zejména v oblasti výroby a zpracování masa, který se podle veterinárního zákona provádí soustavně, vyplývá, že v daném případě jsou veterinární inspektoři pověřováni k výkonu státního veterinárního dozoru obecně, a že tudíž nemusí předkládat zvláštní pověření ke každé jednotlivé kontrole. Obecné oprávnění k výkonu státního veterinárního dozoru pak veterinární inspektoři osvědčují ve smyslu § 53 odst. 2 písm. c) veterinárního zákona služebním průkazem. To samozřejmě na druhou stranu neznamená, že by výběr kontrolovaných objektů a osob mohl být výsledkem libovůle veterinárních inspektorů nebo že by státní veterinární dozor mohli provádět šikanózním způsobem. Ze skutkové podstaty v předmětné věci však v žádném případě nevyplývá, že by k takovému jednání v daném případě docházelo.
Obecně stanovená povinnost předložit pověření k provedení kontroly ve smyslu § 12 odst. 2 písm. a) zákona o státní kontrole tedy podle názoru soudu pro oblast státního veterinárního dozoru znamená, že veterinární inspektoři jsou povinni vykázat se při provádění kontroly služebním průkazem, jenž jejich oprávnění k výkonu tohoto dozoru plně osvědčuje. Soud souhlasí s žalobcem, že veterinární inspektoři jsou povinni tak učinit i bez vyzvání na počátku kontroly. V daném případě je sporné, zda tak skutečně učinili. Bylo by jistě vhodné, aby splnění této povinnosti bylo zaznamenáno v kontrolním protokolu. Na druhou stranu soud souhlasí s žalovaným, že takový údaj nepatří mezi
obligatorní
náležitosti kontrolního protokolu.
Soud má za to, že i kdyby inspektoři tuto svou povinnost nesplnili, nemělo by takové pochybení za následek nicotnost zahájení kontroly, jak tvrdí žalobce. Nicotnost rozhodnutí či jiného úkonu správního orgánu nastává podle teorie správního práva i judikatury správních soudů ve výjimečných případech, kdy rozhodnutí vydá nebo jiný úkon provede absolutně věcně nepříslušný orgán, nebo je zde jiná závažná vada, jež má za následek nulitu, tedy neexistenci tohoto rozhodnutí nebo úkonu správního orgánu, k níž soud přihlíží z úřední povinnosti. V předmětné věci se o takovou vadu nejedná. Z tohoto hlediska je podstatné, že v daném případě kontrolu prováděli k tomu oprávnění veterinární inspektoři, jejichž jména a služební kódy jsou zaznamenány v kontrolním protokolu podepsaném odpovědnou osobou žalobce. Ředitel společnosti neměl žádné pochybnosti o tom, že se jedná o kontrolní pracovníky oprávněné k provedení kontroly, což vyplývá nejen z častého provádění veterinárních kontrol v předmětné provozovně, ale zejména ze skutečnosti, že ředitel společnosti předložil veterinárním inspektorům požadované doklady a že nevyjádřil žádné pochybnosti o jejich oprávnění k provedení kontroly. Vstup do provozovny byl veterinárním inspektorům odepřen z důvodu nepřítomnosti jednatele a společníka žalobce, což samozřejmě není, jak již bylo vysvětleno, legitimní důvod. Pokud by odpovědná osoba žalobce požadovala předložení služebních průkazů veterinárních inspektorů, byla by samozřejmě oprávněna jejich vstupu do provozovny zabránit v případě, že by se služebním průkazem neprokázali. K tomu však v daném případě nedošlo a protiprávní jednání žalobce nemá s eventuálním nepředložením služebních průkazů žádnou souvislost.
Soud tedy uzavírá, že za daných skutkových okolností by ani případné formální pochybení veterinárních inspektorů v podobě nepředložení služebních průkazů nemohlo nic změnit na skutečnosti, že veterinární kontrola byla v daném případě zahájena a že v rámci této kontroly se žalobce dopustil protiprávního jednání, když odmítl veterinární inspektory vpustit do provozu, jež měl být předmětem kontroly. Tímto jednáním žalobce zmařil výkon státního veterinárního dozoru, a tak naplnil skutkovou podstatu správního deliktu dle § 72 odst. 1 písm. c) bodu 5 veterinárního zákona.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.