Vydání 3/2008

Číslo: 3/2008 · Ročník: VI

1497/2008

Státní a veřejní zaměstnanci: platové poměry policistů; využívání technických prostředků a pomůcek

Ej 505/2007
Státní a veřejní zaměstnanci: platové poměry policistů; využívání technických prostředků a pomůcek
k § 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (v textu též "zákon o platu")
k § 2 a 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů*)
k nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
I. Využíváním technických prostředků a pomůcek uvedených v 8. platové třídě podle přílohy k nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se rozumí využívání speciálních technických prostředků a pomůcek vztahujících se k charakteristice prací uvedených v této třídě, a nikoliv využívání jakýchkoliv, tj. i zcela běžně užívaných, technických prostředků a pomůcek, které jsou užívány i policisty zařazenými v nižších platových třídách.
II. Důvodem pro zařazení policisty do 8. platové třídy není sama o sobě skutečnost, že využívá jakékoliv přidělené technické prostředky a pomůcky, ale užívání speciálních a náročnějších technických prostředků a pomůcek konkretizovaných ve větě první.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2007, čj. 3 Ads 113/2007-78)
Věc:
Bohumil D. proti Policejnímu prezidiu České republiky o zařazení do platové třídy, o kasační stížnosti žalovaného.
Ředitel Policie České republiky Správy Jihomoravského kraje rozhodnutím ze dne 18. 12. 2003 podle § 55 odst. 1 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Police České republiky, podle § 4 zákona o platu a podle § 2 a § 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb. dnem 1. 1. 2004 zařadil žalobce do 7. platové třídy, funkce policejní inspektor 3.2.1. [podle přílohy k nařízení vlády č. 469/2002 Sb.]. Důvodem tohoto zařazení byl přechod na šestnáctitřídní platový systém stanovený nařízením vlády č. 330/2003 Sb.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání. V něm uvedl, že jako policejní inspektor skupiny silničního dohledu při výkonu služby denně pracuje mimo jiné s technickými prostředky alkotester Dräger, nájezdové silniční váhy Haenni, radarové a měřící zařízení 7 CCD a Gesig travimo. Upozornil, že tyto činnosti jsou podle katalogu prací, který je přílohou nařízení vlády č. 469/2002 Sb., zařazeny do 8. platové třídy.
Žalovaný dne 11. 1. 2006 odvolání žalobce zamítl.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 6. 2007 rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Podle nařízení vlády 469/2002 Sb. mají být technické prostředky používány pro objasňování a vyřizování přestupků, aniž by bylo výslovně uvedeno, zda jde o vyřizování na úrovni blokového řízení, nebo na úrovni standardního správního řízení. Uvedené tak nelze vykládat k tíži občana, který je podroben vrchnostenské pravomoci. Žalobce měl být zařazen do 8. platové třídy. Rozhodnutí orgánů obou stupňů jsou v rozporu se zákonem.
Proti rozsudku městského soudu podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost. Uvedl, že zařazení do vyšší platové třídy nelze podmiňovat pouze používáním technických prostředků při výkonu služby. Podstatnou skutečností pro zařazení do platové třídy je posouzení celkové náročnosti požadovaného výkonu služby. Policejní inspektor zařazený do 7. platové třídy se, na rozdíl od policisty v 8. platové třídě, při odhalování a vyřizování přestupků omezuje pouze na blokové řízení. Výkon služby policie v 8. platové třídě je nařízením vlády č. 469/2002 Sb. kvalifikován jako náročnější. Možnost využívání technických pomůcek nebo prostředků 7. platovou třídou není v uvedeném nařízení zmíněna, nicméně jejich použití není vyloučené. Možné využití technických prostředků a pomůcek nelze považovat za kritérium pro zařazení do 8. platové třídy.
Dle vyjádření žalobce ke kasační stížnosti stěžovatel ignoruje znění § 4 odst. 1 zákona o platu, podle kterého se zaměstnanec zařadí do platové třídy na základě druhu práce a v jeho rámci na něm požadovaných nejnáročnějších pracích. Bylo prokázáno, že žalobce vykonává práce uvedené v 8. platové třídě, a má být tedy do ní zařazen.
Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Stěžovatel uvádí důvod kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., podle něhož lze kasační stížnost podat z důvodu nesprávného posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Nesprávné posouzení právní otázky spočívá v tom, že je na správně zjištěný skutkový stav aplikována nesprávná právní norma, popřípadě je aplikována správná právní norma, která je však nesprávně vyložena. Stěžovatel tento důvod kasační stížnosti spatřuje v tom, že soud označil skutečnost, podle níž žalobce využívá přidělené technické prostředky, za rozhodnou k jeho zařazení do 8. platové třídy, přičemž podle stěžovatele pominul, že podstatné pro zařazení do platové třídy je posouzení celkové náročnosti požadovaného výkonu služby, což doložil příkladem v rámci řešení přestupků.
Nejvyšší správní soud shledává tuto stížnostní námitku důvodnou. Soud prvního stupně pochybil, když jako rozhodné kritérium pro žalobcovo zařazení do 8. platové třídy, funkce policejní inspektor 3.2.1., podle přílohy k nařízení vlády č. 469/2002 Sb., posuzoval žalobcovo využívání technických prostředků nebo pomůcek, které může podle náplně služební činnosti ze dne 8. 1. 2004 při výkonu služby používat. Nejvyšší správní soud souhlasí s názorem stěžovatele vyjádřeným v kasační stížnosti, podle kterého skutečnost v podobě využívání shora zmíněných přidělených technických prostředků a pomůcek není sama o sobě důvodem k zařazení žalobce do 8. platové třídy. Podle § 4 odst. 1 zákona o platu a § 2 a § 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb. (s účinností od 1. 1. 2007 zrušeno zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce - pozn. soudu) se zaměstnanec zařazuje do platové třídy, ve které je v katalogu prací zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Používání přidělených technických prostředků nebo pomůcek nemůže být samoúčelné, nýbrž je spojeno s činnostmi uvedenými v charakteristice 8. platové třídy v příloze k nařízení vlády č. 469/2002 Sb. Podle dikce odst. 1 charakteristiky 8. platové třídy právní úprava počítá s jejich možným využíváním. Jedná se o zvláštní a specifické technické prostředky a pomůcky vztahující se k výkonu služby policie při zabezpečování dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou, režimem ochrany státní hranice, zbraněmi, střelivem a výbušninami, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky, jehož součástí je odhalování, objasňování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie. Oproti tomu při plnění základních úkolů policie podle charakteristiky 7. platové třídy není možnost využívání přidělených technických prostředků a pomůcek zmíněna. Neznamená to však, že by policista zařazený v 7. platové třídě při plnění základních úkolů policie přidělené technické prostředky a pomůcky nevyužíval. Podle Nejvyššího správního soudu se jedná o obecné či běžné technické prostředky a pomůcky, které slouží jak k plnění základních úkolů policie, tak i případnému odhalování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie v blokovém řízení, proto policista zařazený v 7. platové třídě nepochybně též využívá tyto základní technické pomůcky a prostředky. Policista zařazený v 8. platové třídě může navíc využívat speciální technické prostředky a pomůcky, a to v rámci odhalování, objasňování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie. Tato skutečnost podle Nejvyššího správního soudu znamená, že výkon služby policie podle 8. platové třídy, spočívající v odhalování, objasňování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie, je činnost kvalitativně odlišná a náročnější, než je odhalování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie v blokovém řízení u policistů zařazených v 7. platové třídě.
Podle Nejvyššího správního soudu je důvodem pro zařazení žalobce do 7. platové třídy zejména jeho činnost v souvislosti s přestupky v blokovém řízení. Přidělené technické prostředky a pomůcky žalobce používá při odhalování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie, a to pouze v rámci blokového řízení. Jednou z charakteristik blokového řízení podle § 84 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je, že přestupek v něm lze projednat za předpokladu, že byl spolehlivě zjištěn. K tomu žalobce disponuje shora vymezenými technickými prostředky a pomůckami, bez jejichž použití by tomuto úkolu, především ohledně dopravních přestupků, nebyl s to dostát. Přisvědčení argumentaci žalobce by vedlo k absurdním závěrům, že policista zařazený v 7. platové třídě by nemohl používat žádné přidělené technické prostředky a pomůcky, čímž by zřejmě nemohl vyřizovat přestupky v blokovém řízení, neboť při absenci běžných technických prostředků a pomůcek by přestupek nemohl být spolehlivě zjištěn. (...)
*)
S účinností od 1. 1. 2007 zrušeno zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.