Vydání 9/2013

Číslo: 9/2013 · Ročník: XI

2873/2013

Správní trestání: zavinění; nedbalost

Správní trestání: zavinění; nedbalost
k § 3, § 4 a § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
U chovatelů a majitelů psů se vyžaduje vyvinutí vyšší míry opatrnosti a předvídavosti. Pro posouzení zavinění nejsou podstatné skutečnosti týkající se např. povahy psa, neboť vlastník každého psa si musí být vždy vědom možnosti neočekávané reakce psa. Jeho povinností je ovlivnit chování psa a kontrolovat jej. V konkrétních případech je však třeba zkoumat, zda bylo vůbec možné předejít kousnutí psa například za situace, kdy sám poškozený uvede, že se k němu sehnul se snahou ho pomazlit.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 4. 2013, čj. 1 A 20/2011-29)
Věc:
Hana H. proti Magistrátu hlavního města Prahy o uložení pokuty.
Úřad městské části Praha 6, odbor vnitřních věci, uznal dne 24. 2. 2011 žalobkyni vinnou ze spáchání přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích, kterého se měla dopustit tím, že nevěnovala dostatečnou pozornost svému psu, kterého nezajistila proti tomu, aby někoho nepokousal. Pes žalobkyně ukousl panu Lubomíru P. jednu třetinu levého ušního boltce, čímž došlo k amputaci lalůčku s částí chrupavky helixu, v délce 6 cm po obvodu. Za uvedené jednání správní orgán I. stupně uložil žalobkyni pokutu ve výši 10 000 Kč podle § 11 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 49 odst. 2 zákona o přestupcích a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč. Skutečnost, zda byl pes v restauraci na vodítku nebo bez něj považoval správní orgán I. stupně za nepodstatnou. Naopak za podstatné označil to, že žalobkyně s sebou vzala svého psa bez náhubku. Žalobkyně podle správního orgánu musela vědět či předpokládat, že její pes by bez náhubku mohl v plné restauraci někoho pokousat, ale bez přiměřených důvodů spoléhala na to, že se tak nestane. Správní orgán I. stupně shledal příčinnou souvislost mezi jednáním žalobkyně, která vešla do restaurace se psem bez náhubku, a následkem, tj. ukousnutím části ucha panu P. Při ukládání sankce správní orgán I. stupně vycházel z rozsahu poškození ucha. Na druhou stranu zohlednil skutečnost, že poškozený se k psovi bez vědomí a souhlasu žalobkyně sehnul s úmyslem ho pohladit, což psa pravděpodobně vyprovokovalo k útoku. Proto správní orgán stanovil pokutu ve výši 10 000 Kč, což je přesně v polovině zákonné sazby.
Proti rozhodnutí I. stupně podala žalobkyně odvolání, na jehož základě žalovaný nejprve rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Za zcela nedostatečné označil žalovaný odůvodnění rozhodnutí ve výroku o vině žalobkyně, jelikož správní orgán I. stupně uvedl, že při zjišťování skutkového stavu vycházel z výpovědi svědka pana V., jehož výpověď se shodovala s úředním záznamem orgánů policie. Správnímu orgánu I. stupně také vytkl, že z rozhodnutí není zřejmé, jaké další důkazy pokládal za podklad pro své rozhodnutí a jak je hodnotil. Správní orgán I. stupně následně ve věci znovu rozhodl rozhodnutím ze dne 22. 6. 2011, přičemž setrval na svém dřívějším výroku o vině i uložené sankci. Na rozdíl od svého prvního rozhodnutí se správní orgán I. stupně již nezabýval tím, že žalobkyně byla v době incidentu pod vlivem alkoholu. Projev lítosti nad událostí ze strany žalobkyně považoval správní orgán I. stupně za pouze formální. Nicméně (po výtce žalovaného) toto nijak nehodnotil a nezahrnul ani do úvahy o druhu sankce a její výši.
Dne 5. 8. 2011 žalovaný rozhodl o dalším odvolání tak, že snížil výši pokuty o částku 3 000 Kč a v ostatních částech rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně žalobu u Městského soudu v Praze. Uvedla, že nenaplnila skutkovou podstatu přestupku proti občanskému soužití a že důkazy, na základě nichž správní orgán I. stupně rozhodl, byly nedostatečné k prokázání viny. Žalobkyně především tvrdila, že k ublížení na zdraví poškozeného došlo jeho vlastním přičiněním, jak vyplývalo i z výpovědi pana B. M., provozního podniku, který popsal incident tak, že pes byl k útoku jednoznačně vyprovokován a podrážděn, neboť mu před samotným útokem kamarád poškozeného (pan V.) šlápl na ocas. Žalobkyně dále popsala průběh incidentu tak, že poškozený (po předchozí konzumaci alkoholu) byl napaden jejím psem, ale až poté, co se k němu svévolně a bez předchozího svolení přiblížil a bez varování psa pohladil. Pokračovala, že poškozený vyběhl ven za kamarády, aby si zavolal pomoc. Žalobkyně ho následovala, na místě se mu omluvila a nabídla mu finanční odškodnění, které však poškozený nechtěl, s ohledem na prodělaný šok, řešit. Na rozdíl od tvrzení správních orgánů, žalobkyně uvádí, že projevila lítost okamžitě, nikoliv po pěti měsících.
Správním orgánům I. a II. stupně žalobkyně vytkla, že vycházely z úředního záznamu policie, který byl vyhotoven na místě incidentu, kdy žalobkyně uvedla, že pes již pokousal 13 lidí. Tuto skutečnost vzaly za stěžejní, aniž by ji ověřily. V této souvislosti připomněla vlastnosti psa labradorského retrívra. Žalobkyně také zdůraznila, že po celou dobu, co seděla u stolu, měla psa na vodítku a klidně jí ležel u nohou. Žalobkyně opakovaně tvrdila, že pes byl řádně očkován, přičemž jako majitelka splnila všechny povinnosti, které jí právní předpisy ukládají. Žalobkyně z opatrnosti uvedla, že není povinností vlastníka psa, aby měl pes náhubek, vyjma dopravních prostředků.
Dále žalobkyně poukázala na výpověď samotného poškozeného, který přiznal své zavinění. Svědeckou výpověď pana V., který mimo jiné uvedl, že pes nebyl v restauraci na vodítku, považuje za nepřesnou a zavádějící, a to i s ohledem na skutečnost, že byl zjevně pod vlivem alkoholu. Podle žalobkyně správní orgán I. stupně nezjistil skutečný stav věci, což mohl učinit například výslechem nestranných svědků, za které lze považovat personál podniku. Provedení tohoto důkazu navrhoval právní zástupce žalobkyně již v řízení o přestupku. Žalobkyně přitom nesouhlasila s tvrzením, že nebylo možné zjistit, kdo z personálu byl v době incidentu na místě.
K samotné právní kvalifikaci žalobkyně s odkazem na znění § 49 odst. 1 písm. b) a § 2 odst. 1 zákona o přestupcích uvedla, že v jejím případě nebyl naplněn primární a nezbytný předpoklad pro kvalifikaci jejího jednání jako přestupku. Podle žalobkyně jednání, kterého se měla dopustit, není v zákoně o přestupcích ani v jiných zvláštních právních předpisech výslovně označeno jako přestupek. V této souvislosti odkázala na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2007, čj. 8 As 17/2007-135, č. 1338/2007 Sb. NSS.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě odmítl tvrzení žalobkyně, že svému psu věnovala dostatečnou pozornost a účinně bránila tomu, aby její pes mohl někoho napadnout. Naopak dle názoru žalovaného (především na základě hodnocení těchto důkazních prostředků) bylo v předmětném přestupkovém řízení spolehlivě prokázáno, že žalobkyně svého nijak nezajištěného psa měla u sebe v místě přístupu k toaletám nočního klubu. Bylo prokázáno, že její pes před tím, než napadl poškozeného tak, že mu ukousl třetinu ušního boltce, již napadl jinou procházející osobu (pana V.). Přesto ani po tomto incidentu žalobkyně svého psa dostatečným způsobem nezajistila (nebo jiným způsobem nad ním nezajistila účinný dohled). Žalovaný přisvědčil pouze závěru žalobkyně o tom, že za dané situace se skutečně nebylo možné divit, že nakonec k incidentu doopravdy došlo.
Městský soud v Praze rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Soud nejprve připomíná, že z hlediska judikatury Evropského soudu pro lidská práva lze řízení o přestupku považovat za řízení, v němž se rozhoduje o oprávněnosti trestního obvinění ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.). Z tohoto důvodu obvinění z přestupků mají zaručená minimální práva jako je mimo jiné přiměřený čas na přípravu obhajoby, právo obhajovat se osobně či za pomoci obhájce, právo vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek jako svědků proti sobě. Efektivní uplatnění všech těchto práv předpokládá, aby projednání trestního obvinění mohl být přítomen, a lze pod tato práva podřadit i právo seznámit se s podklady, které správní orgán hodlá použít jako podklad pro své rozhodnutí.
Podle § 2 odst. 1 zákona o přestupcích je přestupkem "
zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin
".
Podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích je přestupek spáchán z nedbalosti ve formě nedbalosti nevědomé "
jestliže pachatel nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl
".
Dle § 49 odst. 1 písm. b) téhož zákona se přestupku "
dopustí ten, kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví
". Na rozdíl od trestného činu zákon po objektivní stránce nevyžaduje k naplnění skutkové podstaty přestupku ublížení na zdraví z nedbalosti porušení důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce uložené podle zákona. Objektem tohoto přestupku je lidské zdraví, předmětem útoku je živý člověk, který však nemusí být zdravý, může být již před útokem zraněn či nemocen, tzn., že rozhodující je stav před zraněním, nikoli absolutní zdraví. Subjektem může být kdokoli, k zavinění přestupku postačuje nedbalost.
Přestupkem je tedy protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem. V řízení o přestupku je rozhodováno o vině a trestu za porušení práva, je proto třeba zkoumat naplnění obecných znaků přestupku, a to především v tom směru, zda jednání pachatele přestupku bylo v rozporu s právem, tj. zda byla porušena nebo nesplněna právní povinnost stanovená zákonem, ale také zda je naplněna otázka zavinění, jakož i naplnění předpokladů pro uložení sankce a její výše.
V projednávané věci byla žalobkyni uložena pokuta za jednání, jímž neměla v úmyslu spáchat přestupek, ale tím, že nezabezpečila svého psa, který napadl jinou osobu, k jeho spáchání došlo. Žalobkyně podle žalovaného sice nevěděla, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým poměrům vědět měla a mohla. Uvedená charakteristika odpovídá zavinění ve formě nevědomé nedbalosti.
Je třeba připomenout, že podstatou nedbalosti je nezachování opatrnosti, posuzované podle určitých kritérií stanovených zákonem. Tato kritéria požadované opatrnosti lze dělit na objektivní a subjektivní. Objektivní kritéria požadují na každém adresátu normy stejnou míru opatrnosti a předvídavosti (s přihlédnutím k případné zvláštní vlastnosti či postavení pachatele), jejich výrazem jsou okolnosti konkrétního případu a povinnost vědět. Subjektivní kritéria na druhé straně představují takovou míru opatrnosti, kterou je schopen zachovat pachatel v konkrétním případě, přičemž je nutno brát zřetel na jeho individuální charakteristiky a zvláštní okolnosti každého případu. Projevem subjektivního pohledu tak jsou osobní poměry pachatele a možnost vědět. Při posuzování zavinění je nutno vycházet z obou uvedených kritérií a všechny pojmové znaky (povinnost vědět i možnost vědět) musí být splněny kumulativně. Takovýto přístup pak zcela odpovídá institutu subjektivní odpovědnosti pachatele za jeho jednání [blíže k zavinění viz např. Kratochvíl, V. a kol.
Trestní právo hmotné (obecná část)
. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 155 a násl.].
Žalovaný k zavinění žalobkyně ve svém rozhodnutí uvedl, že zanedbala dohled nad svým psem. Podle názoru žalovaného, pokud by měl pes náhubek, i když to žádný právní předpis nenařizuje, tak by v žádném případě k ublížení na zdraví ve formě ukousnutí části ucha postiženého dojít nemohlo. Podle žalovaného žalobkyně svého psa dostatečně nezajistila ani žádným jiným způsobem a ani nad ním nevykonávala řádný dohled, což vyvodil z výpovědí žalobkyně, podle nichž celý incident nezaznamenala. Při ukládání sankce zohlednil, že jednání poškozeného spolupůsobilo při vzniku následku.
Podstatnou otázkou v daném případě je, zda žalobkyně jako chovatelka a majitelka psa vyvinula vyšší míru opatrnosti a předvídavosti, která je vyžadována od osob této kategorie. Není sporu o tom, že při potyčce psa s poškozeným došlo ke zranění, přičemž to byl právě pes žalobkyně, který zranění poškozenému způsobil. Jak bylo výše naznačeno, liší se výpověď žalobkyně, která od samého počátku tvrdila, že svého psa měla uvázaného pod židlí, a kamaráda poškozeného, který naopak tvrdil, že byl na volno, bez dohledu majitelky. Soud považuje právě skutečnost, zda byl pes dostatečně zajištěn a byl pod reálným vlivem své majitelky, za stěžejní. Naopak pro posouzení zavinění nejsou podstatné skutečnosti, týkající se např. povahy psa, neboť podle názoru soudu si vlastník každého psa musí být vždy vědom možnosti neočekávané reakce psa. Jeho povinností je ovlivnit chování psa a kontrolovat jej. Je však otázkou, zda bylo vůbec možné předejít kousnutí psa, když sám poškozený uvedl, že se k němu sehnul se snahou pomazlit se s ním. Podle žalovaného, ale i správního orgánu I. stupně, jednání poškozeného mělo vliv na způsobený následek. Soud je toho názoru, že i on si měl být vědom neočekávané reakce psa. Podstatné je, že ze skutkových zjištění není zřejmé, zda příčinný vztah mezi jednáním žalobkyně a napadením člověka byl způsoben právě jen neopatrností žalobkyně. Podle názoru soudu v tomto směru mělo být provedeno dokazování. Za situace, kdy se liší tvrzení žalobkyně a kamaráda poškozeného o tom, zda byl pes uvázán a zda byl majitelkou psa řádně kontrolován, měl být proveden výslech třetí osoby, například jak navrhoval právní zástupce žalobkyně, personálu podniku. V této souvislosti soud uvádí, že je sice věcí správního orgánu, které důkazy provede, nicméně jeho povinností je vyjádřit se ke všem návrhům obviněného z přestupku. Soud považuje za nedostatečné odůvodnění rozhodnutí, že nebylo možné zjistit, kdo v den incidentu měl službu, neboť evidence zaměstnanců a přehled služeb je základní povinností každého zaměstnavatele.
Soud shledal pochybení také v tom, že žalovaný v rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí správního orgánu I. stupně, mimo jiné správnímu orgánu I. stupně vytýkal, že nezjistil skutečný stav věci, přičemž druhé rozhodnutí bylo vydáno na základě týchž podkladů. Žádná další šetření správní orgán I. stupně neprovedl.
Vzhledem k tomu, že v řízeních nebyl zjištěn skutečný stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, soud rozhodnutí zrušil podle § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s. V dalším řízení je třeba, aby se správní orgán vypořádal s tím, jaký vliv mělo chování poškozeného na následek incidentu. Není možné, aby v jedné části rozhodnutí správní orgán vyloučil vliv chování poškozeného na následek nehody, když za podstatné označil, že pes neměl náhubek v restauračním zařízení, a při stanovení druhu a výše uložené sankce uvést, že poškozený spolupůsobil na ublížení na zdraví.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.