Vydání 6/2009

Číslo: 6/2009 · Ročník: VII

1842/2009

Správní trestání: zásada ne bis in idem

Správní trestání: zásada
ne bis in idem
k čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod
k § 75 odst. 1 a § 109 odst. 3 soudního řádu správního
Zásada
ne bis in idem
obsažená v čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod v oblasti správního trestání se prosazuje jako zásada vůdčí ve vztahu k zásadě
dispozitivní
(§ 109 odst. 3 s. ř. s.) i k zásadě přezkumu správních rozhodnutí podle skutkového a právního stavu existujícího v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.). Správní soud je proto oprávněn aplikovat čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod i za situace, kdy stěžovatel tuto námitku v řízení neuplatnil.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 3. 2009, čj. 6 As 44/2008-142)
Prejudikatura:
č. 1255/2007 Sb. NSS, č. 1684/2008 Sb. NSS a č. 1767/2009 Sb. NSS.
Věc:
Společnost s ručením omezeným FTV
Prima
proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobkyně.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též „Rada“) rozhodnutím z 7. 12. 2005 uznala žalobkyni vinnou spácháním deliktu podle § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a změně dalších zákonů (dále jen „zákon o vysílání“) a uložila jí pokutu ve výši 1 000 000 Kč. Skutkem, který byl základem pro naplnění skutkové podstaty deliktu - zařazení do vysílání pořadu, který by mohl ohrozit psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, bylo vysílání pořadu ze série reality show VyVolení dne 10. 10. 2005 od 19.50 hod.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně žalobu k Městskému soudu v Praze, který rozsudkem z 9. 1. 2007 napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Radě k dalšímu řízení. Rozsudek městského soudu Rada napadla kasační stížností. Nejvyšší správní soud 14. 5. 2008 (čj. 6 As 43/2007-90) napadený rozsudek městského soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Dnem právní moci rozsudku Nejvyššího správního soudu (26. 6. 2008) tak „
obživlo
“ napadené správní rozhodnutí a věc se dostala znovu do stadia projednání žaloby. O žalobě rozhodl městský soud (podruhé) dne 25. 8. 2008, přičemž žalobu zamítl. Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně kasační stížnost. Věc u Nejvyššího správního soudu napadla pod sp. zn. 6 As 44/2008.
Rozhodnutí žalované ze 7. 12. 2005 tak bylo v důsledku zrušujícího výroku městského soudu zrušeno v období od 12. 2. 2007 (právní moc rozhodnutí městského soudu ze dne 9. 1. 2007) do 26. 6. 2008 (právní moc rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2008, čj. 6 As 43/2007-90).
Rada však 14. 3. 2007 vydala další rozhodnutí (druhé v pořadí). V otázce viny a trestu rozhodla identicky, jako již učinila v rozhodnutí ze 7. 12. 2005. Proti tomuto (druhému) rozhodnutí Rady podala žalobkyně žalobu, kterou městský soud 11. 1. 2008 zamítl jako nedůvodnou. Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti tomuto rozsudku kasační stížnost, která u Nejvyššího správního soudu napadla pod sp. zn. 6 As 21/2008.
Nejvyšší správní soud rozsudkem ze 4. 3. 2009 spojil věci sp. zn. 6 As 44/2008 a 6 As 21/2008 ke společnému řízení, rozsudek městského soudu v Praze z 11. 1. 2008 zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení a kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu z 25. 8. 2008 zamítl.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud je v posuzované věci postaven před dilema, jak naložit v řízení o kasačních stížnostech stěžovatelky s přezkumem shora označených rozsudků městského soudu, které se zaobírají dvěma rozhodnutími Rady vydanými postupně v jediném správním řízení, přičemž předmětem řízení bylo uložení sankce za správní delikt, jenž skutkově spočíval v odvysílání pořadu reality show VyVolení dne 10. 10. 2005 v 19.50 hod. (...)
Tyto procesní důsledky (totiž existence dvou vykonatelných správních rozhodnutí, kterými se vyslovuje vina a ukládá trest za správní delikt téže osobě, přičemž se jedná o totožný skutek) plynou z koncepce přezkumu správních aktů jako aktů pravomocných a dále z institutu kasační stížnosti jako opravného prostředku proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů. Přitom odkladný účinek kasační stížnosti je institutem užívaným v důsledku poměrně rigidní právní úpravy v s. ř. s. výjimečně (na tom v zásadě nic nemění ani skutečnost, že žaloba podaná proti rozhodnutí Rady má
ex lege
odkladný účinek – srov. § 61 odst. 6 zákona o vysílání). Konsekvencemi, které z těchto premis plynou, se již zabýval Nejvyšší správní soud v rozhodnutí rozšířeného senátu ze dne 31. 5. 2007, čj. 2 Ans 3/2006-49*) ), v němž především uvedl, že „
zruší-li krajský soud rozhodnutí správního orgánu, je povinností správního orgánu pokračovat v řízení a řídit se přitom závazným právním názorem vyjádřeným v pravomocném soudním rozhodnutí, bez ohledu na to, zda je ve věci podána kasační stížnost.
“ Rozšířený senát také v citovaném rozhodnutí uvedl, že „[pokud Nejvyšší správní soud zruší rozsudek krajského soudu, jímž bylo správní rozhodnutí zrušeno] ...
věc se dostane do stadia nového posuzování žaloby krajským soudem, který vázán právním názorem kasačního soudu (§ 110 odst. 3 s. ř. s.) může rozhodnout o zákonnosti správního rozhodnutí opačně, načež původní (zrušené) správní rozhodnutí ‘obživne‘, aniž by důsledkem nového rozhodnutí krajského soudu bylo současné zrušení v mezidobí případně vydaného dalšího správního rozhodnutí. Vedle sebe tu tak mohou být dvě odlišná či dokonce opačná správní rozhodnutí o téže věci. Při odhlédnutí od situace, že i nové rozhodnutí krajského soudu může být napadeno kasační stížností, stejně tak jako nové správní rozhodnutí další žalobou, následně rozsudek krajského soudu také kasační stížností, jde jistě o výsledek nežádoucí a procesními instituty příslušných správních procesních předpisů obtížně řešitelný ... Zamezit důsledkům zrušujícího rozhodnutí krajského soudu po dobu kasačního řízení lze podle soudního řádu správního pouze cestou přiznání odkladného účinku. Předpokladem však je podání návrhu na jeho přiznání stěžovatelem, a to návrhu odůvodněného negativními důsledky výkonu rozhodnutí krajského soudu, které Nejvyšší správní soud v každém konkrétním případě uváží ve vztahu k zákonným podmínkám.
V projednávané věci nastaly všechny důsledky, pro které rozšířený senát zdejšího soudu užil výraz „
nežádoucí
“, jen s tím rozdílem, že existují dvě identická rozhodnutí o témže skutku (skutek je ve výroku popsán jen nepatrně rozdílně) téhož účastníka řízení. V řízení o kasační stížnosti (sp. zn. 6 As 43/2007) Rada jako stěžovatelka nepožádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, takže v pojetí závěrů shora citovaného rozsudku rozšířeného senátu byla povinna ve věci, v níž stále probíhalo řízení, rozhodnout - což také učinila. V souvislostech, v nichž bude dále Nejvyšší správní soud věc posuzovat, nelze odhlédnout od právní úpravy řízení před Radou (§ 66 zákona o vysílání), podle níž se v řízení před Radou postupuje podle správního řádu (č. 500/2004 Sb.), s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném řízení a o obnově řízení a novém rozhodnutí - důsledkem je, že kromě soudu neexistuje orgán a procesní postup, kterým by mohlo být rozhodnutí Rady zrušeno.
Nejvyšší správní soud nejprve předesílá, že i pro oblast správního trestání platí zásada
ne bis in idem
(srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2005, čj. A 6/2003-1), zde v rovině jejího procesního pojetí: „
Nikdo nesmí být stíhán (potrestán) pro tentýž skutek (delikt) opakovaně, ledaže předchozí rozhodnutí bylo pravomocně zrušeno.
“ Tento princip je vyjádřen v čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.). Předpokladem uplatnění tohoto ústavního principu je totožnost skutku a totožnost pachatele správního deliktu; Nejvyšší správní soud nepovažuje v této věci za rozhodující, že v judikatuře Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva existuje „
napětí
“ mezi dvěma možnostmi aplikace zásady
ne bis in idem
(totiž, že nikdo nesmí být stíhán opětovně pro týž skutek nebo že nikdo nesmí být stíhán opětovně pro týž delikt) - k tomu srov. analýzu v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2008, čj. 5 Afs 9/2008-328*) ). Oba předpoklady jsou v projednávané věci naplněny (jde o tutéž osobu - žalobkyni nyní v postavení stěžovatelky, i tentýž skutek - odvysílání pořadu ze série VyVolení dne 10. 10. 2005 v 19.50 hodin).
Nejvyšší správní soud nepochybuje, že je povinen ve své rozhodovací činnost princip
ne bis in idem
prosadit jako princip ústavní, a jako součást ústavně konformního přístupu k této procesně vychýlené situaci, byť se tak může stát jen za cenu, že přizpůsobí výklad některých procesních institutů soudního řádu správního této situaci. Jde především o možnost aplikace zásady
ne bis in idem
postupem
ex officio
- § 109 odst. 3 s. ř. s. předvídá, že soud není v řízení o kasační stížnosti vázán důvody kasační stížnosti jen v případě zmatečnosti řízení před krajským soudem nebo při shledání vady řízení, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, anebo je-li napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné či správní akt je nicotný [námitka ve vztahu k popření principu
ne bis in idem
nebyla v žádném ze dvou řízení vedených před Nejvyšším správním soudem vznesena, třebaže v řízení sp. zn. 6 As 44/2008 byla kasační stížnost podávána 11. 9. 2008 a městský soud zamítl žalobu dne 11. 1. 2008, takže stěžovatelka si musela být vědoma, že od 28. 8. 2008 existují dvě vykonatelná rozhodnutí, kterými se jí za tentýž skutek (delikt) ukládá pokuta dvakrát jeden milion Kč]. Druhou otázkou pak je, nakolik je možno pominout úpravu v § 75 odst. 1 s. ř. s., podle níž soud při přezkoumání vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. To vše při vědomí procesní úpravy obsažené v zákoně o vysílání (shora citované), podle níž Rada v zásadě nemá žádnou možnost své rozhodnutí zrušit v důsledku vyloučení aplikace všech typů řádných i mimořádných opravných prostředků v řízení před žalovanou.
Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že musí k nastalé procesní situaci přihlédnout ex
offo
a prosadit vůdčí princip
ne bis in idem
platný i pro obor správního trestání, hledat tedy takové řešení, které by bylo ústavně konformní a nezasahující ústavně zaručené právo stěžovatelky nebýt dvakrát postižena za tentýž skutek (delikt). Touto optikou proto nahlíží rovněž na aplikaci § 75 odst. 1 s. ř. s. [ostatně obdobně již Nejvyšší správní soud vůči posledně zmíněné zásadě postupoval ve věci sp. zn. 2 As 9/2008 (rozsudek ze dne 13. 6. 2008, čj. 2 As 9/2008-77*) ), kde se jednalo rovněž o správní trestání]. Druhé rozhodnutí žalované Rady ze dne 14. 3. 2007 proto podle názoru Nejvyššího správního soudu nemůže obstát v konkurenci s prvým rozhodnutím ze dne 7. 12. 2005 „
obživlým
“ posléze 26. 6. 2008 (v důsledku pravomocně zrušeného rozsudku městského soudu rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2008, čj. 6 As 43/2007-90).
Nejvyšší správní soud proto přikročil nejdříve ke spojení obou věcí ke společnému projednání, neboť jen tak je možno postihnout vzájemné právní a skutkové souvislosti (§ 39 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.). Dále Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti podané stěžovatelkou dne 20. 2. 2008 proti rozsudku městského soudu ze dne 11. 1. 2008, byť na základě odlišné argumentace, než kterou předestřela stěžovatelka (tuto argumentaci pak Nejvyšší správní soud ani nerekapituluje, neboť takový postup by postrádal procesní
ratio
). Činí tak
ex officio
s přesvědčením, že soud nemůže vědomě vyvolat protiústavní důsledky celého řízení. Jak již vyložil zdejší soud - jeho druhý senát - ve shora cit. věci sp. zn. 2 As 9/2008, přístup k aplikaci § 109 odst. 3 s. ř. s. (zásada dispozitivnosti v řízení o kasační stížnosti) nemůže představovat překážku pro aplikaci ústavně zaručených principů: „
Jestliže ... soud dospěl k přesvědčení, že nemůže vydat rozhodnutí, které by obstálo v testu ústavnosti za přímého použití jednoduchého práva, a zároveň k vytčenému cíli nedospěje postupem podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR ani ústavně konformním výkladem zákona, je na místě aplikovat přímo normu ústavní.
“ V posuzované věci neshledal Nejvyšší správní soud možným aplikovat § 109 odst. 3 s. ř. s., ale současně z důvodů, které přehledně podal v citovaném rozsudku druhý senát zdejšího soudu a s nimiž šestý senát zcela souhlasí, nepovažoval ani za možné předkládat Ústavnímu soudu návrh na jeho derogaci. Jestliže pak procesní situaci, která vznikla v posuzované věci, nelze podřadit pod žádnou z výjimek předvídaných § 109 odst. 3 ve větě za středníkem, pak Nejvyšší správní soud přistoupil k přímé aplikaci čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod („
Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků.
“)
S ohledem na shora uvedené skutečnosti Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek městského soudu ze dne 11. 1. 2008 a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Městský soud v Praze tedy vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu v dalším řízení stíhá povinnost nalézt takový způsob řešení, který bude souladný s ústavní normou (zde čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod); je zřejmé, že takovým řešením bude zrušení rozhodnutí žalované Rady z 14. 3. 2007 bez dalšího. V tomto řízení rozhodne městský soud též o nákladech řízení o této kasační stížnosti z 20. 2. 2008 (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).
*) Publikováno pod č. 1255/2007 Sb. NSS.
*) Publikovaný pod č. 1767/2009 Sb. NSS.
*) Publikovaný pod č 1684/2008 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.