Vydání 11/2015

Číslo: 11/2015 · Ročník: XIII

3282/2015

Správní trestání: zákon o silničním provozu; právní kvalifikace skutku

Správní trestání: zákon o silničním provozu; právní kvalifikace skutku
k § 5 odst. 1 písm. a) a § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákonů č. 411/2005 Sb. a č. 133/2011 Sb.
k § 68 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 77 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Protože sběrná skutková podstata obsažená v § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, obsahuje normu odkazující a také § 5 odst. 1 písm. a) téhož zákona obsahuje pouze obecně formulovanou povinnost řidiče užít vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, musí být součástí právní kvalifikace skutku v souladu s § 68 odst. 2 správního řádu z roku 2004 a § 77 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, také uvedení ustanovení zvláštního právního předpisu, které technické podmínky pro užití motorového vozidla, jež nebyly naplněny, stanoví. Tento požadavek odpovídá i doktríně trestního práva, podle níž je u trestných činů s blanketní dispozicí třeba ve výroku uvést odkaz na přesné ustanovení právní normy, které bylo zaviněným jednáním porušeno.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 9. 4. 2015, čj. 60 A 10/2014-33)
Věc:
Oleksander S. proti Krajskému úřadu Libereckého kraje o uložení pokuty.
Magistrát města Liberec, odbor dopravy (správní orgán I. stupně), vydal dne 24. 3. 2014 rozhodnutí, kterým žalobce uznal vinným z přestupků podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, kterých se měl žalobce dopustit tím, že
1. dne 29. 6. 2013, v 00:15 hod. řídil osobní vozidlo, které nesplňovalo technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem [nekompletní povinná výbava vozidla - náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, na vozidle byly nalepeny fólie neschváleného typu, chyběl dokument (certifikát, osvědčení či typový štítek), ve kterém jsou tyto údaje - typ a výrobní číslo vozidla (VIN, č. karoserie), číslo schválení ministerstva dopravy, způsob úpravy, minimální celková propustnost, vyznačení míst provedených úprav, datum provedení úprav skel a podpis osoby s razítkem montážního pracoviště];
2. dne 5. 7. 2013, v 02:30 hod. řídil motorové vozidlo, které nesplňovalo technické podmínky stanové zvláštním právním předpisem (v přední části vozidla ostré hrany na vozidle - chybně přidělaný nárazník);
3. dne 4. 9. 2013, v 23:25 hod. řídil motorové vozidlo, které nesplňovalo technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (vozidlo vybaveno lékárničkou s datem exspirace do 6. 12. 2010);
čímž měl porušit § 5 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu, § 32 odst. 1 písm. a), odst. 6 písm. c) vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích*). Za to mu byla uložena pokuta ve výši 1 500 Kč.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 22. 5. 2014 zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí I. stupně. V odůvodnění konstatoval, že po přezkoumání spisové dokumentace nezjistil pochybení, které by bylo důvodem pro zrušení rozhodnutí.
Žalobou podanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 5. 2014. Podle žalobce je rozhodnutí správního orgánu I. stupně především formálně vadné, nepřezkoumatelnost spočívá v nesrozumitelnosti podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť z výroku rozhodnutí a ani z odůvodnění rozhodnutí žalobce nevyrozuměl, kolik přestupků měl vlastně spáchat a za kolik přestupků mu byl uložen trest. Žalobce z rozhodnutí pouze dovodil a odhadl, že zřejmě spáchal tři přestupky, neboť ve výroku je mu kladeno za vinu spáchání tří skutků.
V písemném vyjádření k žalobě žalovaný veškeré žalobní námitky odmítl. Uvedl, že obě rozhodnutí jsou zákonná, žalobce neuvedl, v čem nezákonnost spatřuje. Žalobce naplnil skutkovou podstatu jednoho přestupku dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, a to jednáními pod bodem 1. až 3., když porušil povinnost dle § 5 odst. 1 písm. a) citovaného zákona. Ve výroku rozhodnutí pak bylo uvedeno, že žalobce svým jednáním porušil § 5 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu.
Žalobce se ohradil proti tvrzení, že neuvedl důvody nezákonnosti napadeného rozhodnutí. Reagoval na vyjádření žalovaného, že naplnil skutkovou podstatu jednoho přestupku. Uvedl, že pokud mu bylo kladeno za vinu spáchání tří skutků, bylo třeba uvést, zda jde o pokračující přestupek nebo tři přestupky, eventuálně kombinaci. Skutková podstata dle § 125 odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu je blanketní, žalobce ji mohl naplnit porušením jiné právní povinnosti, přičemž toto žalovaný pominul, když ve vyjádření uvedl, že žalobce vždy porušil povinnost dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu, a dle výroku rozhodnutí citované ustanovení ale žalobce porušil porušením odlišných ustanovení vyhlášky č. 341/2002 Sb.
Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, zrušil rozhodnutí žalovaného i správního orgánu I. stupně a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
V. Posouzení věci soudem
(...) Nejprve se soud musel zabývat otázkou nepřezkoumatelnosti rozhodnutí z důvodu nesrozumitelnosti podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s., k níž by musel přihlédnout i z úřední povinnosti. Předmětem soudního přezkumu je rozhodnutí správního orgánu I. stupně ve spojení s rozhodnutím žalovaného, kterým byl žalobce shledán vinným z přestupků podle zákona o silničním provozu. Výrok rozhodnutí I. stupně tak musí splňovat jednak obecné náležitosti dle § 68 odst. 2 správního řádu, jednak dle § 77 zákona o přestupcích, tedy musí obsahovat též popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, vyslovení viny, druh a výměru sankce. Na výrok takového rozhodnutí jsou kladeny vysoké formální požadavky, ze skutkové věty musí vyplývat nejen popis skutku, který musí být vyjádřen nezaměnitelným způsobem, ale i všechny další okolnosti, které jsou rozhodné pro jeho právní kvalifikaci, tj. subsumpci pod konkrétní skutkovou podstatu přestupku. Z výroku rozhodnutí, jímž je obviněný shledán vinným ze spáchání přestupku, musí být jednoznačně zřejmé, jakého deliktu se z hlediska skutku i jeho právní kvalifikace dopustil a jaká mu za to byla uložena sankce.
V souzeném případu bylo rozhodnutím správního orgánu I. stupně vysloveno, že žalobce je vinen jednáním popsaným pod bodem 1. a 3., zároveň bylo vždy uvedeno, že užil vozidlo, které nesplňovalo technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (v závorce vždy popsáno, jaké technické podmínky nesplňovalo), čímž porušil povinnosti dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu, § 32 odst. 1 písm. a), odst. 6 písm. c) vyhlášky č. 341/2002 Sb., a tím spáchal přestupky podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu.
Podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu "[f]
yzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona
".
Podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu "[ř]
idič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen užít vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem
".
Soud se neztotožnil s žalobní námitkou, podle níž musí být v rozhodnutí výslovně početně uvedeno, kolika přestupky byl žalobce shledán vinným. Z formulace výroku přezkoumávaného rozhodnutí I. stupně jednoznačně vyplývá, že žalobci jako řidiči je za vinu kladeno spáchání tří skutků, kterými vždy porušil povinnosti dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu, čímž vždy, tedy ve všech třech případech, naplnil skutkovou podstatu přestupku dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu. Takto také vyznívá vyjádření žalovaného. Ten k žalobnímu bodu neuvedl, že by snad žalobce spáchal jediný přestupek, případně pokračující, jak se žalobce snaží dovodit v replice, ale konstatoval, že byla naplněna skutková podstata jednoho přestupku uvedeného v § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, a to jednotlivými jednáními popsanými pod bodem 1. až 3., jimiž žalobce vždy porušil zákonnou povinnost dle § 5 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona. V tvrzeném směru soud nesrozumitelnost výroku neshledal.
Dále je třeba uvést, že sběrná skutková podstata obsažená v § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu není popsána konkrétně a v úplnosti slovně, ale citované ustanovení obsahuje normu odkazující na jiné právní ustanovení daného zákona, které stanoví jednotlivé povinnosti řidiče. Proto také správní orgán I. stupně do výroku svého rozhodnutí zahrnul, že znakem skutkové podstaty přestupku je v daném konkrétním případu porušení povinnosti užít vozidlo, které splňuje technické požadavky stanovené zvláštním právním předpisem podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu. Uvedené ustanovení však obsahuje pouze obecně formulovanou povinnost řidiče užít vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Jaké technické podmínky musí vozidlo užité řidičem splňovat, je určeno opět prostřednictvím odkazu na jinou právní normu. Za takové situace musí být dle názoru soudu součástí právní kvalifikace skutku v souladu s § 68 odst. 2 správního řádu a § 77 zákona o přestupcích také uvedení ustanovení zvláštního právního předpisu, které stanoví technické podmínky pro užití motorového vozidla, které nebyly naplněny. Tento požadavek odpovídá i doktríně trestního práva, podle níž je u trestných činů s blanketní dispozicí třeba ve výroku uvést odkaz na přesné ustanovení právní normy, která byla zaviněným jednáním porušena (srov. např. Šámal, P. a kol.
Trestní řád, I. díl.
7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1670).
Správní orgán I. stupně takto postupoval, nicméně zákonnou povinnost v tomto směru beze zbytku nenaplnil. Ve výroku svého rozhodnutí v rámci právní kvalifikace žalobcova jednání sice uvedl, že žalobce porušil § 32 odst. 1 písm. a), odst. 6 vyhlášky č. 341/2002 Sb., avšak vzhledem k tomu, že žalobci bylo za vinu kladeno spáchání tří skutků, není zřejmé, jakým konkrétním jednáním pod body 1) až 3) byla ta která povinnost dle uvedených ustanovení dané vyhlášky porušena. Tento nedostatek nebylo možné odstranit ani výkladem ve spojení s odůvodněním rozhodnutí. Ani v něm není uvedeno, jakým jednáním bylo žalobcem užito vozidlo bez technických podmínek stanovených v konkrétním ustanovení uvedené vyhlášky. Správní orgán I. stupně navíc ve výroku rozhodnutí uvedl pouze dvě konkrétní ustanovení vyhlášky č. 341/2002 Sb., která stanoví povinnou výbavu motorových a přípojných vozidel, žalobce se však dle výroku dopustil třech skutků spočívajících v řízení vozidla nesplňujícího technické požadavky, které tak nebyly řádně právně kvalifikovány. V tomto směru soud za důvodné uznává námitky pod body [6] a [8] žaloby, které se týkaly nesrozumitelnosti výroku rozhodnutí I. stupně z hlediska právní kvalifikace skutků. (...)
*)
S účinností od 1. 1. 2015 nahrazena vyhláškou č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.