Vydání 7/2007

Číslo: 7/2007 · Ročník: V

1234/2007

Správní trestání: veterinární péče; nesplnění závazného pokynu

Ejk 299/2007
Správní trestání: veterinární péče; nesplnění závazného pokynu
k § 73 odst. 1 písm. c) bodu 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)*)
Nesplnění závazného pokynu, jímž orgán veterinární správy nařídil odstranění závadného stavu spočívajícího ve vyhrnování hnoje na komunikaci a do prostor mezi budovami kravínů, kde může docházet ke křížení potravinářských, krmných a hnojných cest, naplňuje formální předpoklad pro vyvození odpovědnosti žalobce za správní delikt podle § 73 odst. 1 písm. c) bodu 6 zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2007, čj. 8 Ca 237/2005-28)
Věc:
Akciová společnost P. proti Státní veterinární správě o uložení pokuty.
Okresní veterinární správa ve Zlíně vydala dne 30. 12. 2002 závazný pokyn podle § 52 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona, v němž pod bodem 4 uložila žalobkyni do doby vybudování nového hnojiště řešit skladování hnoje z jednotlivých stájí do přistaveného kontejneru s denním odvozem hnoje na polní skládku, kontejner pro přechodné skladování hnoje dislokovat na takové místo, aby nedocházelo ke křížení potravinářských, krmných a hnojných cest, a pod bodem 5 zajistit odklizení hnoje z komunikace mezi budovami na farmě a provést vyčištění krmných cest.
Dne 25. 3. 2003 provedla okresní veterinární správa kontrolní zjištění a pořídila fotodokumentaci, ze které vyplývá, že hnůj z večerního a ranního vyhrnutí byl ukládán přímo na komunikaci, odkud byl posléze odvážen na polní skládku. Kontejner pro přechodné skladování hnoje nebyl vůbec opatřen a dislokován ke stanovenému účelu. Žalobkyně tím nesplnila závazný pokyn k odklizení hnoje z komunikace a k jejímu vyčištění, a dopustila se tak správního deliktu podle § 73 odst. 1 písm. c) bodu 6 veterinárního zákona. Okresní veterinární správa jí proto dne 23. 4. 2003 uložila pokutu ve výši 20 000 Kč.
Žalovaná dne 24. 5. 2005 odvolání žalobkyně proti tomuto rozhodnutí zamítla a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdila. Nesouhlasila přitom s tvrzením, že závazný pokyn je plněn jiným způsobem, neboť způsob odstraňování hnoje byl jednoznačně stanoven v rozhodnutí o závazném pokynu, které je nutno posuzovat jako individuální správní akt ukládající žalobkyni konkrétní povinnost. Ve správním řízení o uložení pokuty nelze namítat, že závazný pokyn je plněn či může být plněn i jiným způsobem, neboť tento způsob je již autoritativně stanoven, a stejně tak nelze napadat důvodnost jeho vydání; tyto námitky měla žalobkyně uplatnit v řízení o uložení závazného pokynu včetně možnosti použití opravného prostředku. Žalovaná konstatovala, že hnůj vyhrnutý na komunikaci a do prostor mezi budovami kravínů je zcela určitě zdrojem potenciální kontaminace živočišných produktů (mléka, s nímž se zachází v mléčnici) i krmiva. Z fotodokumentace je jasně vidět, že přístup k mléčnici je možný jedině po komunikaci, na které je vyhrnutý hnůj; stejná komunikace slouží i k zavážení krmiva do stájí. Proto je oprávněný požadavek na ukládání hnoje do kontejneru, který je dislokován mimo přístupovou komunikaci. Porušení povinností stanovených v závazném pokynu je nutno hodnotit jako závažné, o čemž svědčí i zařazení skutkové podstaty tohoto deliktu mezi delikty s možností uložit sankci až do výše 1 milionu Kč. Žalobkyně zvýšila riziko vzniku a šíření nákaz nebo jiných onemocnění zvířat a onemocnění přenosných ze zvířat na člověka a též zvýšila riziko kontaminace živočišných produktů (mléka) a krmiva zaváženého do stáje.
Rozhodnutí žalované napadla žalobkyně žalobou, ve které především poukázala na to, že i přes závazný pokyn nebylo v jejích silách požadovaný kontejner zajistit, a proto poté, co je hnůj vyhrnut na komunikaci, je ihned vyvážen na polní skládku. Z tohoto důvodu má za to, že závazný pokyn plní, byť jiným způsobem, a tedy že z její strany nedošlo k porušení závazného pokynu. Podstatné je, zda bylo dosaženo smyslu a účelu, ke kterému byl závazný pokyn vydán, a nikoliv jak je tento závazný pokyn plněn. Nelze striktně trvat na dodržování plnění určitou formou, která by se v konkrétním případě neosvědčila, a v konečné fázi by docházelo k porušení povinnosti, byť by byla dodržena forma uvedená v pokynu. Žalobkyně má za to, že v daném případě je podstatné, že byl dosažen účel závazného pokynu, tedy že nedocházelo ke křížení potravinářských, krmných a hnojných cest. Sám kontrolní orgán uvedl, že v době kontroly byl shledán závadný stav proto, že došlo k poruše centrálního dopravníku hnoje, který nemohl být použit, a že proto přechodně došlo k uložení hnoje na silnici, odkud byl následně odvezen na polní skládku. Žalobkyně má za to, že z tohoto ojedinělého případu nelze dospět k závěru, že z její strany dochází k porušování závazného pokynu.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Žalobkyně v žalobě v podstatě akceptovala zjištěný skutkový stav, avšak vznesla námitky vůči jeho hodnocení, jak je provedly správní orgán I. stupně i orgán odvolací. Soud se však se žalobními body neztotožnil.
Předně je třeba souhlasit s názorem žalované, že považovala-li žalobkyně závazný pokyn za nedůvodný (případně jeho plnění za nemožné), měla možnost vznést proti němu námitky v řízení, v němž byl tento závazný pokyn vydán. I kdyby snad správní orgán I. stupně odepřel žalobkyni možnost vyjádřit se k ukládaným povinnostem před vydáním závazného pokynu, mohla žalobkyně brojit proti němu opravným prostředkem (odvoláním), když o právu na něj byla v písemném vyhotovení závazného pokynu řádně poučena. O takové aktivitě žalobkyně však není v obsahu správního spisu zmínky a ostatně ani sama žalobkyně v podané žalobě nic takového netvrdí.
Kromě tohoto formálního hlediska pro zjištění odpovědnosti žalobkyně za nesplnění závazného pokynu pak je podle názoru soudu nutno zvážit i hledisko materiální. K tomu se dostatečně vyjádřil již správní orgán I. stupně v odůvodnění svého rozhodnutí o uložení pokuty ze dne 23. 4. 2003, když vyložil, že důvodem pro vydání závazného pokynu byla zjištění nedostatků při skladování hnoje, který je ukládán na komunikaci mezi budovami farmy, a dochází tak ke křížení potravinářské, krmné a hnojné cesty. Je zřejmé, že povinnosti uložené závazným pokynem nebyly projevem svévole Okresní veterinární správy ve Zlíně, ale směřovaly k nápravě závadného stavu, spatřovaného v tom, že hnůj byl skladován na komunikaci spojující budovy farmy (byť jen dočasně), tuto komunikaci znečišťoval, a docházelo tak ke křížení potravinářské, krmné a hnojné cesty. Smyslem závazného pokynu pak bylo zabránit tomuto znečišťování komunikace a křížení cest; proto měl být hnůj ukládán pouze do kontejneru, umístěného navíc tak, aby k tomuto křížení nedocházelo.
Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je pak zřejmé, že žalovaná se zabývala jak oním formálním předpokladem pro vyvození odpovědnosti žalobkyně (tj. řádnou existencí závazného pokynu), tak též materiálními hledisky pro jeho vydání, když zřetelně uvedla, že hnůj vyhrnutý na komunikaci a do prostor mezi budovami kravínů považuje za zdroj potenciální kontaminace živočišných produktů (z fotodokumentace je jasně vidět, že přístup k mléčnici je možný jedině po komunikaci, na které je vyhrnutý hnůj, pročež je oprávněný požadavek na ukládání hnoje do kontejneru, který je dislokován mimo přístupovou komunikaci k mléčnici) a též za zdroj potenciální kontaminace krmiva, neboť stejná komunikace slouží i k zavážení krmiva do stájí.
Z uvedených skutečností je zřejmé, že manipulace s hnojem, zjištěná dne 25. 3. 2003, neodpovídá ani znění závazného pokynu, ani jeho smyslu a účelu, tedy odstranit hnůj z komunikace mezi budovami kravínů, neskladovat jej tam ani dočasně a komunikaci udržovat čistou. Skutečnost, že došlo k poruše centrálního dopravníku hnoje, kterou žalobkyně zmínila i ve svém odvolání ze dne 7. 5. 2003, stěží může mít vliv na fakt, že v rozporu se závazným pokynem nebyl hnůj ukládán do kontejneru umístěného tak, aby nedocházelo ke křížení potravinářské, krmné a hnojné cesty. Nemohl tedy soud akceptovat tvrzení žalobkyně, že v daném případě byl dosažen účel závazného pokynu, tedy že podle jejího názoru nedocházelo ke křížení potravinářských, krmných a hnojných cest, jestliže z obsahu správního spisu je zřejmé, že tomu bylo právě naopak, což ostatně správní orgány obou stupňů v odůvodnění svých rozhodnutí konstatovaly.
*) Nyní § 72 odst. 1 písm. c) bod 5 tohoto zákona.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.