Vydání 4/2009

Číslo: 4/2009 · Ročník: VII

1798/2009

Správní trestání: užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím

Správní trestání: užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím
k § 180 odst. 1 písm. h) stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Jestliže je stavba užívána k účelu, který není specificky vymezen v kolaudačním rozhodnutí či stavebním povolení, neznamená to bez dalšího naplnění skutkové podstaty správního deliktu, neboť jedním z jeho pojmových znaků je společenská škodlivost. Společenská škodlivost musí být v případě správního deliktu, jehož skutková podstata je vymezena stavebním zákonem [§ 180 odst. 1 písm. h) stavebního zákona č. 183/2006 Sb.], posuzována z hlediska stavebně-technického, což předpokládá odborné posouzení stavebně-technického uspořádání stavby, jejích stavebně-technických vlastností a následně také vlivu nevhodného užívání stavby na okolí jakožto vyhodnocení následku škodlivého jednání.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 10. 2008, čj. 22 Ca 312/2007-34)
Věc:
Společnost s ručením omezeným PULZ Invest proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje o uložení pokuty.
Městský úřad Šumperk dne 27. 4. 2007 žalobci uložil pokutu za správní delikt podle § 181 písm. b) stavebního zákona za užívání změny stavby, a to jídelny ve stavbě umístěné v k. ú. Rapotín, v rozporu s kolaudačním rozhodnutím vydaným Okresním národním výborem v Šumperku dne 23. 6. 1964.
Proti tomuto rozhodnutí správního orgánu I. stupně podal žalobce odvolání, které žalovaný dne 16. 7. 2007 zamítl a původní rozhodnutí potvrdil.
Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou, v níž především namítal, že předmětná budova, jejímž užíváním měl být správní delikt spáchán, byla vybudována a schválena k provozu za účinnosti zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu. Užívání bylo povoleno v rámci rozhodnutí o užívání areálu pionýrského tábora, takže se jednalo o součást zařízení k hromadné rekreaci osob, a také dnes slouží běžným zájemcům o rekreaci. Budova tak vždy sloužila pro hromadné stravování a kulturní vyžití veřejnosti, které může zahrnovat i hudební či jiné kulturní produkce. Stavba byla schválena k provozu s reproduktory, takže se počítalo s reprodukcí zesíleného zvuku. Základní účel stavby zůstává zachován a stavba odpovídá z hlediska hygieny a bezpečnosti požadavkům na budovu, kde dochází ke shromažďování osob. Žalobce poukázal na rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 30 Ca 180/2001, které uvádí, že stavbu nebo její část lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, popřípadě ve stavebním povolení, avšak i takto stanovený účel užívání má svoji variabilitu. Realizuje-li se v určitém prostoru stavby takový účel užívání, který oproti stanovenému účelu v kolaudačním rozhodnutí nevyžaduje změny v jeho stavebně-technickém uspořádání, nemůže ohrozit zdraví a život osob nebo životní prostředí, není ani třeba rozhodnutí o povolení změny k užívání stavby. Žalobce se domnívá, že tento právní názor je přiléhavý na posouzení dané věci. Současné využití budovy nevyžadovalo žádné změny v jejím stavebně-technickém uspořádání a neohrožuje zdraví a život nebo životní prostředí. Žalobce dále namítal, že napadené rozhodnutí nesplňuje požadavky § 46 a § 47 správního řádu, neboť nebylo vydáno v souladu s právními předpisy a nevychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci a neobsahuje jasné vymezení skutečností, které byly podkladem rozhodnutí. Není také zřejmé, jakými úvahami byl správní orgán veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na jejichž základě rozhodoval. Z jeho obsahu není zřejmé, co podle žalovaného vyplývá ze skutečnosti, že žalobce byl v roce 2005 upozorněn na možnost uložení pokuty, když rozhodnutí o této následně uložené pokutě bylo jako nezákonné zrušeno. Podle odůvodnění napadeného rozhodnutí je důvodem postupu správních orgánů proti žalobci „mnoho stížností“ podaných občany. Není přitom uvedeno, o jaké stížnosti a občany se jedná, zda mají souvislost s hudebními produkcemi v předmětné budově nebo jiným jednáním žalobce a není hodnocena důvodnost těchto stížností. Podle žalobce je těžko představitelné, že by reprodukovaná hudba z interiéru stavby mohla nepřiměřeně rušit obyvatele domu vzdáleného 130 či 150 metrů, odděleného potokem a místní komunikací od nemovitosti žalobce. Otázka rušení nočního klidu navíc není problémem, který by měl řešit stavební úřad.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že na dané stavbě nebyla od vydání povolení k uvedení stavby do trvalého provozu dne 23. 6. 1964 provedena žádná změna užívání, i když na nutnost provedení této změny v důsledku pořádání veřejných hudebních produkcí byl stavebním úřadem upozorněn jak jednatel žalobce, tak i vlastník stavby dopisem ze dne 11. 4. 2005. O pokutě žalobci žalovaný rozhodl již dne 7. 11. 2005. V této věci bylo podáno několik stížností sousedů, zasahovala policie, angažoval se veřejný ochránce práv. Pro pochybení správního orgánu I. stupně byla tato pokuta zrušena a věc vrácena k novému projednání, a to pro nedostatečné prokázání správního deliktu. V novém řízení se správní orgán I. stupně řídil právním názorem odvolacího orgánu a přistoupil k řádnému projednání správního deliktu. Při prvním projednání vycházel z informací poskytnutých stížnostmi, z obecního tisku, obecní televize atd. Po vyhodnocení celé záležitosti provedl stavební úřad dne 23. 3. 2007 kontrolní prohlídku v předmětné stavbě a zjistil, že v jídelně, která byla zkolaudována jako společenská místnost, se konala disko party s veřejnou hudební produkcí. Dle sdělení stavebního úřadu se další hudební produkce konaly 7. 4. 2007 (oznámení Bohumila a Marie R.). Dne 26. 3. 2007 pak obdržel stavební úřad stížnost ve věci rušení klidu hlukem z pořádaných diskoték v jídelně rekreačního komplexu Losinka v Rapotíně od Vítězslava V. Žalovaný upřesnil, že manželé R. v roce 2006 podali 21 stížností a 6 podnětů. Platným kolaudačním rozhodnutím ze dne 23. 6. 1964 nebyly povoleny veřejné hudební produkce a podle názoru stavebního úřadu stavebně-technické uspořádání stavby neumožňovalo jejich provozování. Žalovaný dále uvedl, že stavební úřad nepřistoupil k opatření neočekávaně, ale vlastník byl na tyto skutečnosti s dostatečným předstihem upozorněn.
Krajský soud v Ostravě napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Žalobní námitku namítající nedostatečné zjištění skutkového stavu, a to, že napadené rozhodnutí neobsahuje jasné vymezení skutečností, které byly podkladem rozhodnutí, jakož ani úvahy, jimiž byl správní orgán veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na základě nichž rozhodoval, shledal krajský soud důvodnou. Ačkoliv žalobce nesprávně uvádí
„ust. § 46 a 47 správního řádu“
, čímž má nepochybně na mysli zákon č. 71/1967 Sb., který pozbyl účinnosti ke dni 1. 1. 2006, dospěl krajský soud k závěru, že slovní vymezení této žalobní námitky přesahuje rámec citovaného zákona a je možné je aplikovat i na současně platný správní řád, tj. zákon č. 500/2004 Sb., neboť i tento zákon např. v § 3 stanoví povinnost správního orgánu řádně zjistit stav věci, ve které řízení vede. V posuzované věci byla žalobci uložena sankce za správní delikt podle § 180 odst. 1 písm. h) stavebního zákona, podle kterého se právnická osoba dopustí správního deliktu tím, že užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím popř. stavebním povolením. Co je míněno změnou v užívání stavby vymezuje stavební zákon v § 126. Ustanovení § 126 odst. 2 uvádí, že změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) tím není dotčeno. Ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) stanoví, že rozhodnutí o změně stavby vyžadují změny ve způsobu užívání stavby, které podstatně mění nároky stavby na okolí. Z rozhodnutí správních orgánů obou stupňů v posuzované věci nevyplývá, jaká změna stavby nastala, resp. měla nastat v důsledku změny ve způsobu užívání stavby a jak změna ve způsobu užívání stavby podstatně změnila nároky stavby na okolí. Z obsahu napadených rozhodnutí ani z obsahu správních spisů není seznatelné, k jakému účelu v současné době rekreační areál Losinka, jehož součástí je předmětná stavba, slouží. Uváděno je pouze to, že v objektu jsou opakovaně provozovány hudební produkce, aniž by byla upřesněna jejich četnost, pravidelnost, způsob provedení apod. Lze souhlasit s žalobcem v tom, že samotné užívání stavby k účelu, který není specificky vymezen v kolaudačním rozhodnutí či stavebním povolení, ještě nemusí znamenat naplnění skutkové podstaty správního deliktu, neboť jedním z jeho pojmových znaků je také společenská škodlivost. Společenská škodlivost pak musí být v případě správního deliktu, jehož skutková podstata je vymezena stavebním zákonem, posuzována z hlediska stavebně-technického, což předpokládá odborné posouzení stavebně-technického uspořádání stavby, jejích stavebně-technických vlastností a následně také vlivu nevhodného užívání stavby na okolí jakožto vyhodnocení následku škodlivého jednání. Ve správních rozhodnutích obou stupňů však jakékoli úvahy v takto naznačeném smyslu absentují. V souladu s tímto názorem soudu je nutno kategoricky odmítnout závěr žalovaného, vyjádřený v posledním odstavci strany čtyři napadeného rozhodnutí, že v řízení nebyla rozhodující otázka společenské nebezpečnosti. Nutno také zdůraznit, že ve smyslu § 50 odst. 3 věty druhé správního řádu č. 500/2004 Sb. náleží v tomto druhu správního řízení důkazní břemeno v celém rozsahu správnímu orgánu.
Vyhodnocení správního orgánu I. stupně, že
„stavebně-technické uspořádání stavby podle názoru odboru výstavby MěÚ Šumperk neumožňuje provozování veřejných hudebních produkcí“
nelze považovat za odborné hodnocení odpovídající posouzení specializovaného správního orgánu pro jeho naprostou bezobsažnost. Rozhodnutí správního orgánu I. stupně postrádá také úvahu o významu
„častých stížností občanů“
týkajících se pořádání veřejných hudebních produkcí. Z obsahu rozhodnutí není zřejmé, zda tím správní orgán dokladuje pokračující charakter správního deliktu či zda chce tímto způsobem demonstrovat společenskou škodlivost správního deliktu. V tomto ohledu lze s žalobcem souhlasit v námitce, že považoval-li správní orgán tyto stížnosti za důkaz, měl je v odůvodnění rozhodnutí řádně konkretizovat a následně vyhodnotit jejich oprávněnost. Navíc je zapotřebí uvést, že zmiňuje-li správní orgán podané stížnosti v odůvodnění rozhodnutí, měly být také součástí správní spisu. Ve stejné rovině je v odůvodnění rozhodnutí také vedena zmínka o předešlém upozornění žalobce na provozování veřejných hudebních produkcí a možnost sankčního postihu. Důvodnost této části rozhodnutí správního orgánu I. stupně je nepřezkoumatelná, neboť z obsahu rozhodnutí nelze usoudit, jaký účel toto tvrzení v úvahách správního orgánu má. Správní orgán totiž podle stavebního zákona nemá zákonnou povinnost upozorňovat právní subjekt, že se dopouští jednání, jež by mohlo být posuzováno jako správní delikt, a z výroku rozhodnutí správního orgánu I. stupně nevyplývá, že by byla sankce uložena za pokračující správní delikt, když podle výroku rozhodnutí byla sankce uložena za provozování veřejné hudební produkce dne 23. 3. 2007. Ani žalovaný v napadeném rozhodnutí tyto nepřezkoumatelné úvahy správního orgánu I. stupně nijak nedoplnil ani neupřesnil. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.