Vydání 7-8/2016

Číslo: 7-8/2016 · Ročník: XIV

3408/2016

Správní trestání: ústní jednání v nemocnici

Správní trestání: ústní jednání v nemocnici
k § 74 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 360/1999 Sb.
Umožňuje-li to zdravotní stav obviněného, lze konat ústní jednání v řízení o přestupcích (§ 74 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích) i v nemocnici. Obviněný musí být o tomto postupu správního orgánu informován v dostatečném předstihu, aby se na ústní jednání mohl řádně připravit, popř. si obstarat zástupce.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2016, čj. 9 As 226/2015-44)
Prejudikatura:
č. 303/2004 Sb. NSS; rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 10. 2006, Hermi proti Itálii (stížnost č. 18114/02, Reports 2006-XII), rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 3. 1987, Monnell a Morris proti Spojenému království (stížnosti č. 9562/81 a 9818/82, Series A, č. 115).
Věc:
Libor C. proti Krajskému úřadu Zlínského kraje o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalovaného.
Rozhodnutím I. stupně ze dne 13. 8. 2013 byla žalobci uložena pokuta ve výši 40 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 20 měsíců. Krajský úřad Zlínského kraje svým rozhodnutím ze dne 24. 4. 2014 změnil rozhodnutí I. stupně tak, že uloženou pokutu snížil na částku 32 000 Kč a dobu zákazu činnosti na 16 měsíců. Ve zbytku rozhodnutí I. stupně potvrdil. Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu, v jejímž důsledku Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 20. 8. 2015, čj. 41 A 42/2014-112, rozhodnutí o odvolání zrušil.
Ze spisu krajský soud zjistil, že ústní jednání v odvolacím řízení bylo nařízeno dožádaným správním orgánem I. stupně na 20. 3. 2014 a byli k němu předvoláni kromě žalobce i svědkové. O této skutečnosti byl v usnesení ze dne 4. 3. 2014 žalobce uvědoměn. Žalobce se z nařízeného jednání omluvil dva dny předtím, než jednání mělo proběhnout, a to s odůvodněním, že zdravotní stav mu nedovoluje se jednání zúčastnit, neboť se zhoršil, a žalobce nastupuje hospitalizaci. Sdělil však, že chce být osobně u ústního jednání přítomen, aby mohl klást svědkům otázky. Správní orgán ověřil, že žalobce je skutečně hospitalizován. Po dohodě obou správních orgánů měl výslech proběhnout dne 20. 3. 2014 v nemocnici v Kroměříži, nikoliv u správního orgánu I. stupně, ke kterému byl žalobce předvolán. Žalobce v nemocnici výslech odmítl. Pracovníci správních orgánů se svědky, kteří přijeli s nimi do nemocnice, odjeli do budovy správního orgánu I. stupně v Kroměříži a tam jejich výslech proběhl. Poté bylo vydáno žalobou napadené rozhodnutí.
Krajský soud měl za to, že aby byla činnost správních orgánů smysluplná, s ohledem na prekluzi stanovenou v § 20 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, musí tyto jednat, tedy zjišťovat skutkový stav, rychle. Stále je nutné ze strany správních orgánů, ale samozřejmě i účastníků přestupkového řízení, dodržovat zákon, tedy zákon o přestupcích a správní řád, v nichž jsou zcela jednoznačně vymezena pravidla pro přestupková řízení.
Žalobce se z nařízeného jednání na 20. 3. 2014 řádně omluvil. Jako důvod sdělil svou hospitalizaci, což bylo skutečně také potvrzeno s tím, že tohoto jednání se nemůže zúčastnit, chce se však dalšího jednání zúčastnit a klást svědkům otázky. Nesouhlasil s tím, aby byl vyslýchán v nemocnici. Krajský soud měl za to, že v tomto případě žalovaný nerespektoval § 74 odst. 1, ale ani § 73 odst. 2 zákona o přestupcích. V případě, že by se žalobce zúčastnil jednání dne 20. 3. 2014 u správního orgánu, měl možnost si zvolit např. zástupce, za jeho účasti se vyjádřit ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, ke všem provedeným důkazům a navrhovat další důkazy na svou obhajobu. Tyto skutečnosti žalovaný nerespektoval, přestože se žalobce omluvil z důležitého důvodu. Za této situace bylo povinností správního orgánu řádnou omluvu žalobce respektovat, protože důvod omluvy byl důležitý, zjistit délku předpokládané hospitalizace žalobce a poté ve věci nařídit jednání, k němuž by znovu předvolal žalobce a také svědky, o jejichž výslech žalovaný orgán I. stupně žádal.
Krajský soud dospěl k závěru, že žalobci nebylo ani umožněno seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí. Když přijel ke správnímu orgánu I. stupně, který mu sdělil, že se do pěti dnů po ústním jednání může s podklady rozhodnutí seznámit, spisový materiál se u správního orgánu I. stupně nenacházel. Je sice pravdou, že správní orgán I. stupně poté dohodl, že v den, kdy žalobce přijel k seznámení se s podklady rozhodnutí, se s nimi může seznámit u žalovaného. Tam však žalobce již nejel. Za této situace měl krajský soud za to, že žalobci měla být poskytnuta nová lhůta, aby se mohl seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí, neboť žalobce sám nezpůsobil, že správní spis se u správního orgánu I. stupně nenacházel.
Žalovaný (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností. Měl za to, že krajský soud nesprávně posoudil otázku důvodnosti omluvy žalobce z ústního jednání. Nehodnotil tento problém v širším kontextu (žalobce nestandardní situace záměrně vytvářel); krajský soud ani nepřihlédl k tomu, že důvod omluvy žalobce odpadl, neboť ošetřující lékař stěžovateli sdělil, že žalobce byl schopen se ústního jednání účastnit.
Byť je v usnesení o dožádání uvedeno, že má být žalobce předvolán k ústnímu jednání dle § 74 zákona o přestupcích, nemění to nic na skutečnosti, že jeho přítomnost nebyla nezbytná, neboť se jednalo o doplnění dokazování v rámci odvolacího řízení, na které se § 74 zákona o přestupcích nevztahuje. Pokud by provedl dokazování způsobem uvedeným v § 51 odst. 2 správního řádu, mohl tak učinit bez ohledu na jakékoli důležité důvody, které by žalobci bránily se takového jednání zúčastnit. V projednávaném případě však ústní jednání i v odvolacím řízení nařízeno bylo, obviněný k němu byl předvolán, byla mu umožněna bezprostřední účast, po níž žalobce tolik (alespoň ve svých podáních) volal. Žalobce se ústního jednání odmítl účastnit, přestože mu to jeho zdravotní stav umožňoval, a proto bylo pokračováno v ústním jednání bez jeho přítomnosti. Ačkoliv se v odvolacím řízení jednalo o poměrně rozsáhlé doplnění dokazování, toto nebylo způsobeno pochybením stěžovatele ani správního orgánu I. stupně, nýbrž pasivně rezistentním přístupem samotného žalobce, který si nevhodně ponechal vlastní věcnou argumentaci až do podaného odvolání.
Hospitalizace v nemocnici je i dle názoru Nejvyššího správního soudu dostatečným důvodem pro akceptaci omluvy, neboť obviněným z přestupku prokazatelně brání v pohybu, tedy jim brání k dostavení se ke správnímu orgánu. Krajský soud již však nezohlednil výjimečnost této konkrétní situace, kdy se na žalobci nežádalo, aby se kamkoli dostavoval, neboť ústní jednání se s ohledem na jeho nestabilní a proměnlivý zdravotní stav mělo konat přímo v nemocnici, v níž byl žalobce hospitalizován. Lze tedy konstatovat, že zdravotní stav žalobce mu sice bránil dostavit se do původně určeného místa ústního jednání, tj. na Městský úřad Kroměříž, nebránil mu však v účasti na samotném ústním jednání.
Změna místa ústního jednání nijak negativně do práv žalobce nezasáhla, neboť předvolání k ústnímu jednání mu bylo doručeno již dne 4. 3. 2014, tj. 16 dní před termínem ústního jednání. Měl tedy dostatek času se na ústní jednání připravit, a to včetně případné volby zmocněnce.
Má také za to, že rozsudek krajského soudu je částečně nepřezkoumatelný, neboť soudu dostatečně doložil, že žalobce institut omluvy z ústního jednání zneužívá ve všech přestupkových řízeních (a možná i v řízení trestním), která vůči němu byla vedena. Také zfalšoval razítko podatelny správního orgánu I. stupně. Krajský soud se těmito námitkami ve svém rozhodnutí nezabýval a tyto skutečnosti při svém rozhodování vůbec nevzal v úvahu.
Je pravdou, že správní orgán I. stupně pochybil, když žalobci zaslal vyrozumění o tom, že se u něj může ve lhůtě pěti pracovních dnů seznámit se spisovým materiálem a vyjádřit se k němu, přestože se spis nacházel ve Zlíně. Poté, co se žalobce společně s panem Š. ke správnímu orgánu bez předchozího upozornění poslední den této lhůty dostavil, byla jim situace ze strany oprávněné úřední osoby vysvětlena s tím, že jim je spis připraven k nahlédnutí ve Zlíně, kde jim bude k dispozici po dobu, jakou budou potřebovat. Vzniklé pochybení tak bylo napraveno novým poučením oprávněné úřední osoby, kde a kdy je možné seznámit se s podklady pro rozhodnutí, tj. u stěžovatele téhož dne 27. 3. 2014, po takovou dobu, jakou budou potřebovat, aby se mohli se spisem seznámit a vyjádřit se k němu. Žalobce ovšem této možnosti téhož dne ani později nevyužil.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
III.
Posouzení Nejvyšším správním soudem
(...) [19] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval namítanou nepřezkoumatelností napadeného rozhodnutí. Vlastní přezkum rozhodnutí krajského soudu je totiž možný pouze za předpokladu, že napadené rozhodnutí splňuje kritéria přezkoumatelnosti. Tedy, že se jedná o rozhodnutí srozumitelné, které je opřeno o dostatek relevantních důvodů, z nichž je zřejmé, proč krajský soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí je natolik závažnou vadou, že k ní soud přihlíží i bez námitky z úřední povinnosti (§ 109 odst. 4 s. ř. s.).
[20] Veškerá výše uvedená kritéria napadené rozhodnutí splňuje. Jedná se o srozumitelné rozhodnutí, z jehož obsahu je zcela zřejmé, proč krajský soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Stěžovateli nelze přisvědčit ani v tvrzených vadách řízení před soudem, protože nezohlednění důvodů uvedených v jeho vyjádření k žalobě nemůže být vadou ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Je to žalobce, kdo určuje rozsah a meze přezkumu napadeného rozhodnutí v podobě žalobních bodů (§ 75 odst. 2 s. ř. s.), a proto nevypořádá-li se soud s argumentací žalovaného, pak tím může ovlivnit kvalitu a sílu svého právního názoru, nikoli však zatížit své rozhodnutí vadou spočívající v nepřezkoumatelnosti (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2009, čj. 1 As 64/2009-153).
[21] Předmětem sporu v projednávané věci je hodnocení zákonnosti ústního jednání v odvolacím řízení, provedeného bez přítomnosti žalobce, který se z něj řádně omluvil a následně se jej odmítl zúčastnit přímo v nemocnici. Další spornou otázkou je, zda žalobci bylo umožněno seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí.
[22] Ústní jednání bylo nařízeno správním orgánem I. stupně na 20. 3. 2014, žalobce byl k němu řádně předvolán (předvolání doručeno dne 4. 3. 2014). K ústnímu jednání byli předvoláni i další požadovaní svědkové. Žalobce se z nařízeného jednání dva dny předtím, než jednání mělo proběhnout, omluvil s odůvodněním, že zdravotní stav mu nedovoluje se jednání zúčastnit, neboť se zhoršil, a nastupuje hospitalizaci. Sdělil však, že chce být osobně u ústního jednání přítomen, aby mohl klást svědkům otázky. Svoji omluvu řádně doložil. Po dohodě obou správních orgánů mělo ústní jednání proběhnout dne 20. 3. 2014 v nemocnici v Kroměříži, nikoliv u správního orgánu I. stupně, ke kterému byl žalobce předvolán. Žalobce se ústního jednání přímo v nemocnici odmítl zúčastnit. Argumentoval svou omluvou, zdravotním stavem i tím, že neměl čas na přípravu. Správní orgány uvedené neakceptovaly a provedly ústní jednání bez přítomnosti žalobce.
[23] Nejvyšší správní soud připomíná, že v oblasti správního trestání je nutné aplikovat zásady trestního práva. Přestupek spadá do pojmu "
trestních obvinění
" ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.), a proto osobě obviněné z přestupku náležejí procesní práva obdobná těm, jakých požívá obviněný z trestného činu. Obviněný z přestupku má proto ústavně zaručené právo být přítomen ústnímu jednání o přestupku [čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 3 písm. c) a d) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod]. Na přítomnost obviněného u jednání I. stupně ve věci klade velký důraz i Evropský soud pro lidská práva (viz např. rozsudek velkého senátu ze dne 18. 10. 2006,
Hermi proti Itálii
, stížnost č. 18114/02, Reports 2006-XII, bod 61; či rozsudek ze dne 2. 3. 1987,
Monnell a Morris proti Spojenému království
, stížnosti č. 9562/81 a 9818/82, Series A, č. 115, bod 58, aj.). Ústní jednání podle § 74 zákona o přestupcích lze proto bezesporu označit za nejdůležitější fázi přestupkového řízení a za obdobu hlavního líčení v trestním řízení (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 1. 2013, čj. 7 As 77/2012-44).
[24] Pokud neproběhlo ústní jednání v řízení před správním orgánem I. stupně a v odvolacím řízení mělo proběhnout rozsáhlé dokazování (výslech policistů, pracovnic podatelny), což ostatně potvrzuje sám stěžovatel, je nutné klást stejný důraz na účast obviněného při takovém ústním jednání, jako by mělo proběhnout v I. stupni. Je právem obviněného z přestupku vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, a k důkazům o nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svou obhajobu, k výpovědi ani k doznání nesmí být nucen (srov. § 73 odst. 2 zákona o přestupcích). Samy správní orgány upozornily žalobce, že ústní jednání proběhne ve smyslu § 74 odst. 1 zákona o přestupcích. Argumentaci stěžovatele, že přítomnost žalobce nebyla nezbytná, považuje soud za lichou.
[25] Podle § 74 odst. 1 zákona o přestupcích "
správní orgán v I. stupni [koná o přestupku] ústní jednání. V nepřítomnosti obviněného z přestupku lze věc projednat jen tehdy, jestliže odmítne, ač byl řádně předvolán, se k projednání dostavit nebo se nedostaví bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu
."
[26] Důvodnost omluvy z ústního jednání posoudí správní orgán vždy ve vztahu ke konkrétním okolnostem případu, přičemž může zohlednit různé skutečnosti (např. i pořadí omluvy, stadium řízení, jednání účastníka nebo jeho zástupce, které je zjevně obstrukčního charakteru, srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2009, čj. 7 As 28/2009-99).
[27] V projednávané věci není sporné, že se žalobce omluvil v dostatečném předstihu z důležitého důvodu - hospitalizace. Je nutné posoudit, zda správní orgán mohl konat ústní jednání v jeho nepřítomnosti za situace, kdy byl žalobce řádně omluven a nesouhlasil s konáním ústního jednání přímo v nemocnici, kde ho úřední osoby navštívily právě za účelem jeho konání.
[28] Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že postup správních orgánů v projednávané věci v souladu se zákonem nebyl. Žalobce doručil v předstihu správním orgánům omluvu z ústního jednání, u které mohl oprávněně předpokládat její akceptaci. Správní orgány se rozhodly, že provedou ústní jednání týž den (20. 3. 2014), na který byl žalobce předvolán, přímo v nemocnici po konzultaci zdravotního stavu s lékařem. Žalobce však o tomto procesním postupu správních orgánů nebyl žádným způsobem informován.
[29] I když byl řádně předvolán k ústnímu jednání na 20. 3. 2014, důvodně s ním nepočítal. Nelze proto souhlasit s námitkami o dostatečném časovém prostoru k přípravě a volbě zástupce. Z neinformovanosti žalobce o ústním jednání v nemocnici naopak přirozeně vyplývá, že žalobce neměl žádný čas na to, aby se na toto ústní jednání náležitě připravil (připravil si vyjádření ke všem skutečnostem, které mu byly kladeny za vinu, ke všem provedeným důkazům, navrhl další důkazy na svou obhajobu), popř. aby si sehnal zástupce, který by mu s jeho obhajobou pomohl. Závěry krajského soudu lze proto hodnotit jako správné.
[30] Z uvedených důvodů vůbec nelze brát v úvahu tvrzení stěžovatele, že žalobce nestandardní situace záměrně vytvářel; ošetřující lékař stěžovateli sdělil, že žalobce byl schopen se ústního jednání účastnit. Nestandardní situace (procesní taktika), popř. blízkost konce prekluzivní lhůty, nemůže ve svém důsledku vést k popření základních práv obviněného v řízení o přestupku.
[31] Dále se soud zabýval otázkou, zda žalobci bylo umožněno seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí.
[32] Podle § 36 odst. 3 správního řádu "[n]
estanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
". Toto ustanovení nicméně neznamená jen pasivní roli správního orgánu spočívající v tom, že nebude účastníkům řízení v uplatňování tohoto práva bránit. Správní orgán musí účastníky sám vyzvat, aby se k podkladům rozhodnutí vyjádřili (srov. Vedral, J.
Správní řád. Komentář.
II. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 402-403). Smyslem je umožnit účastníkům řízení, aby ve fázi před vydáním rozhodnutí, tedy poté, co správní orgán ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí, mohl uplatnit své výhrady, resp. učinit procesní návrhy tak, aby rozhodnutí skutečně vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Účastník řízení si sám nemůže učinit právně
relevantní
úsudek o tom, kdy je shromažďování podkladů rozhodnutí ukončeno (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2003, čj. 7 A 112/2002-36, č. 303/2004 Sb. NSS).
[33] V projednávané věci stěžovatel sám uznává, že pochybil, když žalobci zaslal vyrozumění prostřednictvím správního orgánu I. stupně o tom, že se může ve lhůtě pěti pracovních dnů po ústním jednání seznámit se spisovým materiálem a vyjádřit se k němu. Z toho pro žalobce vyplynulo, že spis se nachází v Kroměříži, přestože se nacházel u stěžovatele ve Zlíně. Z úředního záznamu ze dne 27. 3. 2014 soud zjistil, že žalobce se společně se svým zástupcem (panem Š.) tento den dostavili ke správnímu orgánu I. stupně do Kroměříže, aby se seznámili se spisovým materiálem. V úředním záznamu je také uvedeno, že se žalobce nemůže poslední den lhůty dostavit ke stěžovateli do Zlína k seznámení se se spisovou dokumentací. Požádal proto o stanovení nové přiměřené lhůty.
[34] Z přiložené
audio
nahrávky dále vyplynulo, že oprávněná úřední osoba ubezpečila zástupce žalobce o možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí ve Zlíně ještě v týž den. Uvedla, že je zajištěno, že oprávněné úřední osoby ve Zlíně mu dají dostatek času pro seznámení se se spisovou dokumentací. Z nahrávky dále vyplývá, že pan Š. o cestě do Zlína uvažoval. Ptal se, zda mu bude umožněn přístup ke spisové dokumentaci tak dlouho, jak bude potřebovat. Po kladné odpovědi uvedl, že se bude muset ještě domluvit se žalobcem.
[35] Soud je přesvědčen, že podmínky § 36 odst. 3 správního řádu naplněny nebyly. Souhlasí s krajským soudem, že žalobci měla být poskytnuta nová lhůta. Správní orgány se dopustily pochybení v tom, že žalobce nevěděl, kde se přesně spisová dokumentace nachází. Na základě předvolání k ústnímu jednání se mohl oprávněně domnívat, že se nachází u správního orgánu I. stupně v Kroměříži. To, že se žalobce se svým zástupcem k tomuto orgánu dostavil poslední den lhůty, mu nelze žádným způsobem přičítat k tíži. Nelze mu vytknout ani to, že se nemohl okamžitě přesunout do Zlína, kde se spisová dokumentace skutečně nacházela. Za situace, kdy žalobce požádal o stanovení nové přiměřené lhůty k seznámení se s podklady pro rozhodnutí kvůli pochybení stěžovatele, mělo být o tomto jeho procesním návrhu určitým způsobem rozhodnuto.
[36] Nelze přisvědčit argumentaci, že žalobce sám nevyužil možnosti seznámit se s podklady, a to jak 27. 3. 2014, tak kdykoliv později, resp. do vydání napadeného rozhodnutí. Žalobce nemohl předvídat, v jakém časovém horizontu stěžovatel vydá žalobou napadené rozhodnutí (žádná ani přibližná informace mu v tomto smyslu sdělena nebyla). Jím uplatněný procesní požadavek o stanovení nové lhůty vedl k legitimnímu očekávání, že o tomto jeho návrhu bude do doby vydání napadeného rozhodnutí řádně rozhodnuto.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.