Vydání 3/2023

Číslo: 3/2023 · Ročník: XXI

4443/2023

Správní trestání: uložení pokuty za provozování internetových hazardních her bez povolení

Správní trestání: uložení pokuty za provozování internetových hazardních her bez povolení
k § 7 odst. 2 písm. b) a § 123 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
k čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (v textu jen „SFEU“)
Pokud se zahraniční provozovatel hazardních her na internetu, který se včas a s vynaložením veškerého úsilí, které po něm bylo možno rozumně požadovat, pokusil získat povolení k provozování hazardní hry v souvislosti s nabytím účinnosti (většiny ustanovení) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, musí Ministerstvo financí zvážit též argumentaci provozovatele, že s ohledem na objektivní skutečnosti při uplatňování nového zákona na straně veřejné správy nebylo možné toto povolení získat včas. Pokud se ukáže, že toto tvrzení provozovatele je pravdivé, nelze jej trestat za porušení povinnosti podle § 7 odst. 2 písm. b) citovaného zákona [přestupek podle § 123 odst. 1 písm. b) téhož zákona], neboť nová úprava byla pro zahraniční provozovatele hazardních her v rozporu s čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie, byť jen v omezeném období na začátku roku 2017.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2022, čj. 10 As 86/2022-55)
Prejudikatura:
č. 4342/2022 Sb. NSS; rozsudek velkého senátu Soudního dvora ze dne 6. 10. 2021,
Consorzio Italian Management a Catania Multiservizi
(C-561/19), rozsudky Soudního dvora ze dne 6. 10. 1982,
Cilfit a další
(C-283/81), a ze dne 22. 6. 2017,
Unibet International
(C-49/16).
Věc:
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited proti Ministerstvu financí o spáchání přestupku, o kasační stížnosti žalobkyně.
V této věci se Nejvyšší správní soud zabýval jedním z případů zahraničních provozovatelů hazardních her na internetu, kteří byli na začátku roku 2017, tj. těsně po nabytí účinnosti (většiny ustanovení) zákona o hazardních hrách pokutováni Ministerstvem financí za nepovolené provozování hazardních her.
Žalobkyní byla obchodní společnost se sídlem na Gibraltaru. Na internetové stránce www.888casino.com provozovala v lednu 2017 (konkrétně v období od 9. 1. 2017 do 30. 1. 2017) pod názvem
888casino
kursovou sázku podle § 3 odst. 2 písm. b) a živou hru podle § 3 odst. 2 písm. f) zákona o hazardních hrách. Na provozování hazardních her se žalobkyně ve skupině 888 podílela se „sesterskou“ společností Virtual Digital Services Limited. Ta sice byla hlavním provozovatelem, žalobkyně se ale na provozování podle § 5 zákona o hazardních hrách také podílela, např. tím, že zajišťovala vyplácení výher (věc sesterské společnosti je u Nejvyššího správního soudu vedena pod sp. zn. 2 As 96/2022).
S příchodem roku 2017 však nabyla účinnosti nová právní úprava a žalobkyně pro svou činnost (na území České republiky) již potřebovala povolení. Protože hazardní hry provozovala bez povolení, ministerstvo ji shledalo vinnou ze spáchání přestupku podle § 123 odst. 1 písm. b) zákona o hazardních hrách a uložil jí pokutu ve výši 1 000 000 Kč. Proti rozhodnutí ministerstva podala žalobkyně rozklad, ministryně financí jej však rozhodnutím ze dne 16. 1. 2019 zamítla. Úspěšná nebyla žalobkyně ani u Městského soudu v Praze, který její žalobu proti rozhodnutí ministryně financí zamítl rozsudkem ze dne 18. 1. 2022, čj. 8 Af 12/2019-139.
Proti rozsudku městského soudu podala žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížnost. Namítala, že zákon o hazardních hrách je diskriminační a jeho přijetí vytvořilo nerovné podmínky mezi domácími a zahraničními provozovateli. Mimo jiné poukázala na to, že v krátké legisvakanční lhůtě nestihlo ministerstvo přijmout prováděcí předpisy a že před účinností zákona nebylo možné získat dokumenty nezbytné pro získání povolení k provozování hazardních her. Stěžovatelka tak na jedné straně objektivně nemohla získat povolení k začátku roku 2017, na druhé straně nemohla přerušit svou činnost, aby jí zákazníci neodešli ke konkurenci. K samotnému rozhodnutí o přestupku pak ministerstvu i městskému soudu vytkla, že odůvodnili závěr o nebezpečnosti jejího jednání jen obecnými floskulemi a vůbec se nezabývali konkrétními okolnostmi jejího případu.
Ministerstvo ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedlo, že právní úprava podle něj diskriminační nebyla, mj. nelze srovnávat domácí poskytovatele (kteří povolení potřebovali již za dosavadní úpravy) s provozovateli zahraničními. K námitce ohledně společenské škodlivosti především dodal, že stěžovatelka provozovala hazardní hru bez povolení, šlo tedy o typově nejzávažnější jednání, které zákon postihuje.
Na vyjádření ministerstva reagovala stěžovatelka replikou. Poukázala na rozsudek městského soudu ze dne 28. 3. 2022, čj. 11 Af 1/2019-93, který na základě podobné argumentace jiného zahraničního provozovatele dospěl k opačnému závěru než nyní osmý senát městského soudu.
Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze i rozhodnutí Ministerstva financí zrušil a věc vrátil ministerstvu k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
[8] Podle § 3 odst. 1 zákona o hazardních hrách je hazardní hrou
hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost
. V § 3 odst. 2 zákon vyjmenovává jednotlivé druhy těchto her, včetně kursové sázky a živé hry podle písm. b) a f). Podle § 5 je provozováním hazardní hry
vykonávání činností spočívajících v uskutečňování hazardní hry se záměrem dosažení zisku, zejména příjem sázek a vkladů do hazardní hry, výplata výhry, další činnosti organizačního, finančního a technického charakteru související s uvedením hazardní hry do provozu a se zajištěním vlastního provozu, jakož i činnosti potřebné pro ukončení a vypořádání hazardní hry
. K provozování kursové sázky i živé hry je potřeba tzv. základní povolení podle § 86 a násl. zákona o hazardních hrách.
[9] Podle § 7 odst. 2 písm. b) téhož zákona je zakázáno mj. provozovat hazardní hru,
ke které nebylo uděleno povolení, nebo která nebyla řádně ohlášena podle tohoto zákona
. Porušení povinnosti podle § 7 odst. 2 je přestupkem podle § 123 odst. 1 písm. b) zákona o hazardních hrách, za který lze uložit pokutu ve výši až 50 milionů Kč.
[10] Jak již Nejvyšší správní soud v úvodu zmínil, podobnou argumentací jako nyní se již zabýval v rozsudku ze dne 8. 4. 2022, čj. 5 As 6/2021-35, č. 4342/2022 Sb. NSS,
Bayton Ltd
. Přestože soud citovaný rozsudek nyní v mnohém následuje (koneckonců jsou provozovatelé zastoupeni stejnou advokátkou a používají obdobné argumenty), hned zkraje upozorňuje na jeden podstatný skutkový rozdíl mezi oběma případy. V rozsudku ve věci
Bayton Ltd
soud posuzoval kasační stížnost provozovatele, který
nikdy nepožádal
o tzv. základní povolení. Naopak nyní řeší soud situaci provozovatele, který o základní povolení
požádal, a to ještě na sklonku roku 2016
(tj. předtím, než většina ustanovení zákona o hazardních hrách nabyla účinnosti). Zatímco
obecné
závěry rozsudku ve věci
Bayton Ltd
nyní soud přebírá (níže část III.A), v posouzení některých
konkrétních okolností
se od citované věci logicky musí odlišit (část III.B).
III.A Obecně k zákonu o hazardních hrách a přechodu na novou právní úpravu hazardu
[11] V rozsudku ve věci
Bayton Ltd
Nejvyšší správní soud obecně odpověděl na výhrady zahraničních provozovatelů k zákonu o hazardních hrách a jeho souladu s právem EU. Na tento rozsudek proto Nejvyšší správní soud stěžovatelku v podrobnostech odkazuje (srov. především část odůvodnění v části IV.i.). Zjednodušeně řečeno, předchozí zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „zákon o loteriích“), byl napsán v jiné době a na rozmach provozování hazardních her přes internet již „nestačil“. Až na výjimky neumožňoval zahraničním společnostem získat povolení k provozování loterií a jiných hazardních her. Takový stav byl ale v rozporu s právem EU a Evropská komise proto dokonce proti Česku zahájila řízení podle čl. 258 SFEU (blíže srov. bod 1.2.2. důvodové zprávy k zákonu o hazardních hrách).
[12] Zahraniční provozovatelé tak do přijetí zákona o hazardních hrách museli „spoléhat“ na čl. 56 SFEU (typicky společně s povolením či licencí získanými ve svém domovském členském státu). Taková praxe sice stála mimo zákon o loteriích (vinou jeho vlastních nedostatků),
nešlo však o nelegální postup
(nutno dodat, že městský soud několikrát nepřesně a přehnaně tuto situaci označil za
zneužívání
nedostatku právní úpravy – k tomu však měl stav před rokem 2017 daleko; srov. k tomu bod 126 a 129 napadeného rozsudku).
[13] Zákon o hazardních hrách se tuto situaci pokusil napravit. Zahraniční provozovatele zahrnul do své působnosti [srov. § 2 odst. 2 a § 6 odst. 1 písm. b) zákona], podobně jako u dosavadních českých provozovatelů však provoz hazardních her podmínil získáním povolení (většina zákona nabyla účinnosti dne 1. 1. 2017, některé části, jako např. § 86 až § 89, které upravují vydávání základních povolení, nabyly účinnosti již dnem vyhlášení zákona o hazardních hrách, tj. 15. 6. 2016). Oblast hazardu není harmonizovaná a právo EU dává členským státům značný prostor k nastavení vlastních pravidel. Členské státy mohou přijmout omezení provozování hazardních her (která budou současně omezením volného pohybu služeb v rámci EU) např. v podobě povolovacího režimu, pokud takový režim „
není svévolný, nepřiměřený a vyhovuje zásadě rovného zacházení a z ní vyplývající povinnosti transparentnosti
“ (shodně body 23 a 25 rozsudku ve věci
Bayton Ltd
, včetně tam citované judikatury Soudního dvora).
[14] Výše uvedené požadavky zákon o hazardních hrách splňuje. Všichni noví žadatelé o povolení mají zákonem nastavené stejné či podobné podmínky pro jeho získání. U českých provozovatelů, kteří již povolení získali na základě zákona o loteriích, stanovil zákonodárce přechodné období, během kterého mohli využít dosavadní licenci. V tom však nelze spatřovat diskriminaci zahraničních provozovatelů. Čeští provozovatelé museli za předchozí úpravy naplnit poměrně přísné podmínky, naopak „
předchozí provozování internetového hazardu bez vnitrostátního povolení byl svým způsobem benefit daný primárním právem EU (čl. 56 SFEU) ve spojení se shora popsanými nedostatky zákona o loteriích
“ (rozsudek ve věci
Bayton Ltd
, bod 34).
[15] Jak již Nejvyšší správní soud vysvětlil ve věci
Bayton Ltd
, zákon o hazardních hrách stanovil dostatečně dlouhé období před nabytím plné účinnosti právní úpravy, během kterého se s ní dosavadní zahraniční poskytovatelé mohli seznámit (byť přechod na novou úpravu nemusel být hladký a ministerstvo včas nepřijalo prováděcí předpisy). Přesto po začátku roku 2017
bylo
objektivně možné získat tzv. základní povolení (srov. rozsudek ve věci
Bayton Ltd
, body 41 a 42). V této rovině se na možnosti získat povolení koneckonců shodují stěžovatelka s ministerstvem i nyní – oba poukazují na to, že dne 28. 1. 2017 ministerstvo vydal základní povolení první zahraniční společnosti (která o něj požádala na konci listopadu 2016).
[16] Stěžovatel ve věci
Bayton Ltd
, stejně jako stěžovatelka v nyní projednávané věci, vyzvali Nejvyšší správní soud, aby v případě pochybností „
o diskriminační povaze právního rámce v oblasti regulace provozování hazardních her na území České republiky účinného v rozhodné době
“ podal předběžnou otázku k Soudnímu dvoru podle čl. 267 SFEU. Z odůvodnění rozsudku ve věci
Bayton Ltd
je nepochybné, že pátý senát Nejvyššího správního soudu
v obecné rovině
(srov. výše podanou stručnou reprodukci tam uvedených argumentů) žádnou pochybnost o souladu nové regulace hazardu s unijním právem neměl. Podobně ani desátý senát nevidí v nynější věci důvod pro předložení předběžné otázky. To, co stěžovatelka navrhuje předložit Soudnímu dvoru, považuje Nejvyšší správní soud za
acte clair
, tedy „
správný výklad unijního práva je natolik zřejmý, že není ponechán prostor pro žádnou rozumnou pochybnost
“ (rozsudek velkého senátu Soudního dvora ze dne 6. 10. 2021,
Consorzio Italian Management a Catania Multiservizi
, C-561/19, bod 33 a tam citovaná starší
judikatura
, zvláště rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 10. 1982,
Cilfit a další
, C-283/81, bod 21).
[17] Nic na výše uvedeném nemění ani odkaz stěžovatelky na rozsudek městského soudu čj. 11 Af 1/2019-93, který došel k jiným závěrům než osmý senát městského soudu v nynější věci. Rozsudek ve věci
Bayton Ltd
rozpor mezi rozsudky městského soudu vyřešil (a ohledně argumentů, které Nejvyšší správní soud ve věci
Bayton Ltd
neposuzoval, platí další část odůvodnění nynějšího rozsudku).
III.B K okolnostem nynější věci a praktické možnosti stěžovatelky získat základní povolení
[18] V dalším je však třeba nynější věc a věc
Bayton Ltd
odlišit. Ve věci
Bayton Ltd
zahraniční subjekt nejenže (v období ode dne 10. 2. 2017) provozoval hazardní hru bez povolení, ale dokonce o povolení ani nikdy nepožádal. Právě proto v bodě 40 rozsudku ve věci
Bayton Ltd
označil Nejvyšší správní soud argumentaci k
praktické možnosti
získat na začátku roku 2017 základní povolení za hypotetickou. Nejvyšší správní soud se tudíž logicky věnoval problémům, které nyní zmiňuje stěžovatelka, jen okrajově (v podstatě se omezil jen na hodnocení technického standardu jako „náhražky“ prováděcí vyhlášky; k tomu srov. bod 42 citovaného rozsudku a bod [28] níže).
[19] Postavení nynější stěžovatelky je ale jiné.
Zaprvé
, stěžovatelka dne 22. 12. 2016
požádala
o vydání tzv. základního povolení k provozování hazardních her. Podle správního spisu to nebyla náhoda nebo účelové podání žádosti – stěžovatelka na podzim roku 2016 sledovala situaci ohledně nové úpravy, její zástupci se účastnili schůzek se zástupci ministerstva atd. Nutno dodat, že žádost podala vědomě neúplnou, nic jiného ale podle ní nezbývalo (k tomu opakovaně uvedla, že neúplnou žádost podala právě na základě ujištění zástupce ministerstva na jedné z těchto schůzek, že podání byť neúplné žádosti před koncem roku 2016 ji uchrání před případnými pokutami). Argumentace stěžovatelky k praktické možnosti získat základní povolení tak není jen hypotetická.
Zadruhé
, období, ve kterém stěžovatelka přestupek spáchala, resp. za které ji ministerstvo pokutovalo,
začalo už dne 9. 1. 2017
, tedy těsně po začátku účinnosti většiny ustanovení nového zákona (skončilo pak 30. 1. 2017, tj. ještě před začátkem přestupku
Bayton Ltd
v rozsudku pátého senátu a teprve dva dny po 28. 1. 2017, kdy bylo shodně podle stěžovatelky i ministerstva vydáno první základní povolení).
[20] V případě stěžovatelky tak není namístě hodnotit systém udělování povolení jen obecně (jak tomu bylo v rozsudku ve věci
Bayton Ltd
) či po jeho „zaběhnutí“ a vydání prvních povolení (což by patrně byl případ
Bayton Ltd
, pokud by bývala podala žádost o povolení). Naopak, klíčové je zkoumat, zda tento systém neměl problémy na samotném začátku roku 2017. Lze dodat, že též v jiných věcech zahraničních provozovatelů online hazardu se mohou skutkové okolnosti významně lišit (ve věci sp. zn. 2 As 96/2022, kde vystupuje sesterská společnost stěžovatelky, jsou okolnosti shodné jako ve věci nynější; ve věci sp. zn. 9 As 75/2022, kde Nejvyšší správní soud přezkoumává výše zmíněný rozsudek městského soudu čj. 11 Af 1/2019-93, jde naopak o situaci, kdy zahraniční provozovatel o povolení sice požádal, ale až po mnoha měsících nepovoleného provozování hazardní hry).
[21] Proto Nejvyšší správní soud nynější věc od rozsudku ve věci
Bayton Ltd
dílem odlišil a věnoval se i otázkám, které s ohledem na skutkové okolnosti dané věci nemohl pátý senát řešit. Nejvyšší správní soud se tedy zabývá níže tím, zda stěžovatelka mohla reálně získat tzv. základní povolení do dne 9. 1. 2017, tj. prvního dne období, ve kterém spáchala přestupek. Pokud by totiž navzdory podané žádosti stěžovatelka nemohla (včas) základní povolení získat, muselo by ministerstvo tuto skutečnost vzít v úvahu
přinejmenším
v odůvodnění uložené pokuty [srov. § 37 písm. a) a § 38 písm. c) a d) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, podle kterých se při určení druhu a výměry trestu přihlédne mj. ke způsobu a okolnostem spáchání přestupku].
[22] V krajním případě by však nemožnost získat povolení, případně ztížené podmínky pro jeho získání skutečně mohly svědčit o rozporu nové právní úpravy hazardu s čl. 56 SFEU,
byť jen v omezeném období na začátku roku 2017
. Jak totiž stěžovatelka soustavně upozorňuje, získání základního povolení pro ni jako zahraničního poskytovatele byla nutnost, aby mohla dále legálně provozovat online hazard (tj. podnikat) na českém území. K tomu lze dodat, že závěry rozsudku Soudního dvora ze dne 22. 6. 2017,
Unibet International
, C-49/16 (na který odkazuje stěžovatelka), byť se týkal režimu koncesí udělovaných v Maďarsku, se dají použít i na nynější věc. V rozporu s čl. 56 SFEU logicky musí být i úprava povolovacího systému, která obsahuje diskriminační pravidla vůči subjektům usazeným v zahraničí nebo formálně nediskriminační pravidla, která jsou však uplatňována netransparentně či způsobem, který podání žádosti o povolení zahraničními subjekty brání či ztěžuje. A stejný problém by pak stíhal i sankce za porušení takové úpravy, které by pak nebylo možné uložit (srov. k tomu výše bod [13], přiměřeně též právě citovaný rozsudek Soudního dvora ve věci
Unibet International
, body 48 a 51; lze dodat, že ve věci
Bayton Ltd
sice Nejvyšší správní soud odkaz na tento rozsudek Soudního dvora odmítl, učinil tak ale proto, že s ohledem na odlišný skutkový příběh věci
Bayton Ltd
musel Nejvyšší správní soud zůstat jen v obecné rovině posuzování souladu české úpravy s právem EU – srov. k tomu závěr bodu 39 rozsudku ve věci
Bayton Ltd
).
[23] Jak již Nejvyšší správní soud uvedl výše, stěžovatelka o tzv. základní povolení požádala, a to dne 22. 12. 2016. Soud nyní neměl k dispozici spis ze samotného řízení o žádosti, z rozhodnutí ministerstva o přestupku je však patrné, že stěžovatelce chybělo v žádosti několik náležitostí (včetně příloh, o kterých stěžovatelka v kasačním řízení
netvrdí
, že je nemohla doložit kvůli nedostatkům právní úpravy). Ministerstvo již v rozhodnutí o přestupku uvedlo, že stěžovatelka podle jeho názoru měla praktickou možnost získat základní povolení
již ke dni 1. 1. 2017
, ovšem za předpokladu, že by k žádosti již 22. 12. 2016 připojila všechny zákonem požadované přílohy (rozhodnutí o rozkladu toto odůvodnění v podstatě doslova převzalo). Tomu odpovídá i odůvodnění výše uložené pokuty – v něm ministerstvo žádné problémy při zavádění nové úpravy nepřipustilo a s tvrzenou faktickou nemožností získat povolení nijak nepracovalo.
[24] Stěžovatelka však upozornila na dva problémy se získáním základního povolení k začátku roku 2017: nepřijetí prováděcích předpisů a nemožnost získat jednu z požadovaných náležitostí žádosti o základní povolení. A Nejvyšší správní soud uznává, že stěžovatelka trefně uvádí okolnosti, které mohly minimálně znesnadnit získání základního povolení nejpozději do dne 9. 1. 2017, tj. začátku období, ve kterém se stěžovatelka měla dopustit přestupku. Jak však Nejvyšší správní soud vysvětluje níže, na podrobné námitky, které stěžovatelka uplatňuje již od zahájení správního řízení (byť stále v rovině tvrzení), ministerstvo z většiny konkrétně nereagovalo a okolnosti vydávání žádostí na přelomu let 2016 a 2017 nevysvětlilo. Nejvyšší správní soud se tak při posouzení situace stěžovatelky na přelomu let 2016 a 2017 nemá dostatečně o co opřít.
[25] Pokud jde o první výtku ohledně nepřijetí prováděcích vyhlášek k zákonu o hazardních hrách, v kasační stížnosti stěžovatelka zmiňuje vyhlášky podle § 133 odst. 1 písm. b) a c) zákona o hazardních hrách. Jen tyto dvě vyhlášky podle stěžovatelky mohly blíže stanovit podmínky pro vydání základního povolení.
[26] Podle § 133 odst. 1 písm. b) zákona o hazardních hrách stanoví ministerstvo vyhláškou
rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
. Tato vyhláška má blíže upřesnit požadavek v § 87 odst. 1 písm. e) zákona, podle kterého ministerstvo vydá základní povolení mj.
je-li zaručeno řádné provozování hazardní hry a zajištěno řádné technické vybavení
. Podle § 133 odst. 1 písm. c) zákona stanoví ministerstvo vyhláškou také
požadavky na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a zpráv o posouzení změn a jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her podle tohoto zákona
. Tato vyhláška má upravovat náležitosti jednotlivých dokumentů, které jsou potřeba k získání základního povolení.
[27] První uvedenou vyhlášku však ministerstvo v době přestupku stěžovatelky nevydal, přijata byla až v létě roku 2017 (vyhlášena pod č. 208/2017 Sb. dne 14. 7. 2017). Namísto vyhlášky podle § 133 odst. 1 písm. b) zákona však ministerstvo vydalo dne 22. 12. 2016 dokument označený jako „technický standard“, který mj. pro účely žádostí o základní povolení popisoval technické požadavky na provozování hazardních her. Druhá vyhláška byla přijata dne 19. 12. 2016 (vyhlášena pod č. 439/2016 Sb. dne 23. 12. 2016; dnes již nahrazena novou vyhláškou č. 433/2021 Sb.).
[28] K dílčí otázce
právní formy
technického standardu se již Nejvyšší správní soud vyjádřil v rozsudku ve věci
Bayton Ltd
. V přijetí standardu namísto vyhlášky nebyl problém, „
z pohledu právní jistoty adresátů nové právní úpravy hazardu je zásadní, že Ministerstvo financí vydalo dokument – technický standard, v němž transparentně stanovilo všechny požadavky a podle něhož také v praxi postupovalo
“ (bod 42). Na druhou stranu pátý senát neřešil (a řešit s ohledem na skutkové okolnosti věci
Bayton Ltd
ani nemusel) otázku
data vydání
vyhlášky a technického standardu. Právě to je ve věci nynější stěžovatelky významné. Mezi daty jejich vydání a dnem 9. 1. 2017 (začátkem páchání přestupku) je totiž jen 17, resp. 18 kalendářních dní. Ze samotného zákona o hazardních hrách nevyplývá, že by ministerstvo o vydání základního povolení mělo rozhodovat v jiné lhůtě, než je standardních 30 dní podle § 71 odst. 3 správního řádu. V takovém případě a
bez bližšího vysvětlení ze strany ministerstva
ale skutečně nelze mít za to, že stěžovatelka mohla mít základní povolení už k 9. 1. 2017. Stěžovatelka podala žádost 22. 12. 2016, tedy v podstatě ihned poté, co ministerstvo v nějaké podobě zveřejnilo (některé) podmínky pro vydání základního povolení v podobě vyhlášky a technického standardu. Nelze ani přehlížet, že první základní povolení podle obou účastníků ministerstvo vydalo až na konci ledna 2017 – je tedy přinejmenším možné, že systém vydávání základních povolení se rozbíhal pomalu a včasné získání povolení znesnadňoval či znemožnil.
[29] K této otázce však již ministerstvo uvedlo jen (nepříliš srozumitelně), že podle něj „
pouhá existence či neexistence nemůže mít pro posuzování trestnosti
[…]
žádnou relevanci
“ a že „
namítání takové materie vychází z nepochopení fungování legislativy v souvislosti s fundamenty
“. Ministerstvo dále jen dodalo, že jednu z vyhlášek nahradilo technickým standardem, a argumentaci stěžovatelky označilo za účelovou. Ministryně financí v rozhodnutí o rozkladu toto odůvodnění nijak nerozvinula, opakovaně označila argumentaci stěžovatelky za účelovou. A také městský soud se víceméně spokojil jen s tím, že jednu z vyhlášek nahradil technický standard (bod 140 napadeného rozsudku). Nejvyšší správní soud proto v nynější věci nemohl plně přezkoumat, zda v tomto ohledu nová právní úprava
jako celek již od počátku účinnosti
vyhovovala požadavkům práva EU. Ministerstvo na jedné straně vydalo prováděcí předpisy až na samotném sklonku roku 2016, na straně druhé začalo pokutovat zahraniční (a do té doby legální) poskytovatele hazardu okamžitě s nástupem roku 2017, a to i ty, kteří o povolení žádali, jen co to bylo možné. Pokud ministerstvo chtělo svůj postup v nynější věci obhajovat, pak mělo podmínky, za kterých žádosti posuzovalo, přesně a přesvědčivě vysvětlit, aby vyvrátilo pochybnosti o reálnosti získání povolení již ke dni 9. 1. 2017.
[30] Druhá výtka stěžovatelky se týká praktické možnosti získat k začátku roku 2017 jednu z povinných náležitostí žádosti o základní povolení. Podle § 88 odst. 2 písm. f) zákona o hazardních hrách je náležitostí žádosti o základní povolení také
dokument o odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti
. Tyto dokumenty podle § 110 téhož zákona vydávají právnické osoby pověřené ministerstvem (o vydání pověření rozhoduje ministerstvo na žádost). Stěžovatelka již od počátku řízení o přestupku zcela konkrétně argumentovala, že výše uvedené podklady nemohla k začátku roku 2017 získat. Především poukazovala na to, že ministerstvo začalo pověření pro právnické osoby podle § 110 zákona o hazardních hrách vydávat až na samotném sklonku roku (první takové pověření dokonce nabylo právní moci až 24. 12. 2016, tedy na Štědrý den) a k začátku roku 2017 žádný pověřený subjekt nezahájil činnost. První subjekt zahájil činnost teprve 5. 1. 2017, druhý až 16. 1. 2017 (první tedy těsně před začátkem období, za které byla stěžovatelka pokutována, druhý již hluboko v průběhu tohoto období; žádný další subjekt během tohoto období nefungoval). Získání samotných dokumentů, nemluvě o následném včasném získání povolení (tak, aby to stěžovatelka „stihla“ do začátku doby páchání přestupku), tak bylo jen teoretické.
[31] S touto zcela konkrétní argumentací se ale ministerstvo v rozhodnutí o přestupku nevypořádalo, což nenapravila ani ministryně v rozhodnutí o rozkladu. Správní orgány tvrzení stěžovatelky v podstatě „smetly“ jednou větou, že seznam pověřených subjektů byl zveřejněn před koncem roku 2016 a že případné zdržení bylo způsobeno dny pracovního klidu. Ani městský soud se tomuto argumentu konkrétně nevěnoval, byť jej sám v rekapitulaci dosavadního průběhu řízení zmínil (bod 84 napadeného rozsudku).
[32] Pokud by se však tvrzení stěžovatelky (jen tvrzeními tyto argumenty přes jejich konkrétnost zatím zůstávají) ukázala jako přesná, na vydání povolení do 9. 1. 2017 by reálně od zahájení činnosti prvního oprávněného subjektu zbývaly 4 dny, během kterých by se muselo stihnout jak vydání podkladů žádosti podle § 88 odst. 2 písm. f) zákona o hazardních hrách, tak i vydání samotného základního povolení. Včasné vydání povolení by pak ale (též vzhledem k tomu, co Nejvyšší správní soud výše uvedl v bodu [28]) bylo spíše dílem náhody.
[33] Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že rozhodnutí ministryně je nepřezkoumatelné. Je proto na žalovaném ministerstvu, aby se v dalším řízení vypořádalo s argumenty, které nabídla stěžovatelka, a vneslo podstatně více světla do okolností nynějšího přestupku stěžovatelky. Nutno dodat, že je to právě ministerstvo, v jehož rukou byla jak příprava prováděcích předpisů, tak povolování činnosti podle nového zákona a dohled nad jeho dodržováním. Logicky tak právě ministerstvo musí být schopno vysvětlit, zda skutečně měla stěžovatelka rozumnou šanci získat základní povolení podle § 86 násl. zákona o hazardních hrách. Pokud takovou šanci neměla, musí ministerstvo zvážit též závěry Nejvyššího správního soudu podané výše v bodech [21] a [22].

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.