Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1393/2007

Správní trestání: účastenství v přestupkovém řízení

Ej 378/2007
Správní trestání: účastenství v přestupkovém řízení
k § 72 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích
k § 46 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
Poškozený, který v přestupkovém řízení neuplatnil nárok na náhradu škody a který není ani navrhovatelem tohoto řízení, nemá postavení účastníka přestupkového řízení ve smyslu § 72 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Pokud taková osoba podá žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, které se týká pouze viny a trestu obviněného z přestupku, soud takovou žalobu odmítne podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s., neboť byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2007, čj. 2 As 73/2006-53)
Prejudikatura:
srov. č. 802/2006 Sb. NSS a č. 1043/2007 Sb. NSS.
Věc:
Akciová společnost V. proti Ministerstvu dopravy o účastenství v řízení, o kasační stížnosti žalovaného.
Dne 19. 12. 1999 došlo v obci Loučná nad Desnou k dopravní nehodě mezi osobním vozidlem, které řídil Ing. K., a protijedoucím vozidlem, které řídil Zdeněk F., jenž byl členem představenstva žalobkyně.
O probíhajícím přestupkovém řízení byla žalobkyně jako poškozená vyrozuměna s tím, že má možnost uplatnit nárok na náhradu škody. Zdeněk F. však jménem žalobkyně prohlásil, že bude požadovat náhradu škody prostřednictvím zákonného pojištění a že další náhradu škody neuplatňuje, žádal pouze o zaslání konečného rozhodnutí v přestupkovém řízení.
Na základě znaleckého posudku dospěl dopravní inspektorát Okresního ředitelství Policie ČR v Šumperku k závěru, že dopravní nehodu zavinil Ing. K. Podle rozhodnutí tohoto orgánu ze dne 9. 5. 2000 spáchal přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle § 22 odst. 1 písm. b) a přestupek proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 zákona o přestupcích, za což mu tento orgán také uložil pokutu.
Proti tomuto rozhodnutí podal Ing. K. odvolání, které Krajský dopravní inspektorát Správy Severomoravského kraje Policie ČR v Ostravě rozhodnutím ze dne 27. 7. 2000 zamítl a potvrdil správní rozhodnutí I. stupně.
Následně na základě podnětu Ing. K. k přezkoumání uvedených rozhodnutí mimo odvolací řízení Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby dopravní policie, rozhodnutím ze dne 10. 11. 2000 obě rozhodnutí o předmětných přestupcích vydaná v prvním i druhém stupni zrušilo a věc vrátilo správnímu orgánu I. stupně k dalšímu řízení. Toto rozhodnutí odůvodnilo tak, že znalec doplňkem znaleckého posudku, který vpracoval v odvolacím řízení, zpochybnil závěry, ke kterým dospěl v původním znaleckém posudku.
Rozhodnutí vydané mimo odvolací řízení napadla žalobkyně žalobou, v níž uváděla, že o průběhu řízení vedeného policejním prezidiem nebyla informována a neobdržela žádné písemnosti týkající se projednávané věci, a to i přesto, že uvedenou dopravní nehodou jí byla způsobena škoda. V důsledku žalobou napadeného rozhodnutí pojišťovna odmítá vzniklou škodu uhradit, neboť není určen viník dopravní nehody.
Městský soud v Praze žalobu odmítl usnesením ze dne 26. 5. 2004. Podle jeho názoru je nepochybné, že žalobkyně měla v řízení vedeném policejním prezidiem postavení účastníka řízení ve smyslu § 14 správního řádu z roku 1967*), neboť zde byl dán předpoklad existence jejích práv, právem chráněných zájmů nebo povinností, o nichž mělo být v tomto řízení jednáno. Policejní prezidium bylo tedy povinno provést nezbytné procesní úkony a zaslat žalobou napadené rozhodnutí také žalobkyni. Z těchto důvodů městský soud žalobu odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako předčasně podanou. Vzhledem k tomu, že žalobou napadené rozhodnutí nebylo žalobkyni doručeno, neměla možnost podat proti němu odvolání k žalovanému a o takovém odvolání nemohlo být dosud rozhodnuto. Teprve po té, kdy žalovaný o odvolání žalobkyně rozhodne, může žalobkyně podat žalobu k soudu na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni. V záhlaví usnesení městského soudu je jako žalovaný uvedeno Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby dopravní policie, a s tímto správním orgánem také městský soud jako se stranou žalovanou jednal a doručil mu své rozhodnutí.
Proti usnesení podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost, v níž zejména namítal, že městský soud nesprávně posoudil otázku účastenství v řízení, které vedlo policejní prezidium a které vyústilo v žalobou napadené rozhodnutí. Jednalo se o přestupkové řízení, přičemž § 72 zákona o přestupcích definuje okruh účastníků přestupkového řízení odlišně od obecné úpravy účastenství ve správním řádu. Poškozený je účastníkem přestupkového řízení pouze tehdy, pokud se k řízení připojil se svým požadavkem na náhradu škody, což žalobce v předmětné věci nikdy neučinil, podle názoru stěžovatele tedy neměl postavení účastníka daného přestupkového řízení.
Nejvyšší správní soud napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušil a současně žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
(...) Městský soud ovšem nesprávně vyhodnotil rovněž otázku okruhu účastníků přestupkového řízení, které vedlo policejní prezidium. Stěžovatel důvodně poukazoval na to, že zákon o přestupcích, který je speciální normou ve vztahu ke správnímu řádu (§ 51 zákona o přestupcích), stanoví okruh účastníků řízení jinak než obecný § 14 správního řádu. Dle § 72 písm. b) zákona o přestupcích je poškozený účastníkem řízení pouze, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem; aby se tedy poškozený stal účastníkem řízení, musí nejprve vznést nárok na náhradu škody vůči obviněnému. Z výše uvedené rekapitulace správního řízení vyplývá, že žalobkyně takový nárok přímo vůči obviněnému z přestupku nevznesla, ač k tomu byla vyzvána, prvostupňové rozhodnutí o přestupku tedy výrok o náhradě škody neobsahuje. Žalobkyně zároveň nebyla ani navrhovatelem daného přestupkového řízení, nemohla být tudíž účastníkem řízení před správním orgánem prvního stupně, odvolacím orgánem ani orgánem mimoodvolacím. Není tedy pravdou, že by policejní prezidium žalobkyni jakožto účastníka řízení opomenulo, a nebyl tudíž ani žádný důvod žalobou napadené rozhodnutí žalobkyni doručovat. Městský soud tedy pochybil, když žalobu odmítl právě z toho důvodu, že má jít ve smyslu § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. o žalobu podanou předčasně a že žalobou napadené rozhodnutí má být nejprve žalobkyni doručeno.
Zároveň musí Nejvyšší správní soud konstatovat, že zákon o přestupcích nepřiznává poškozenému, který v přestupkovém řízení neuplatnil nárok na náhradu škody, ani přestupkové řízení neinicioval, postavení účastníka řízení právě z toho důvodu, že taková osoba není v daném řízení přímo dotčena na svých právech. Rozhodnutí o vině a trestu obviněného z přestupku totiž samo o sobě, bez výroku o náhradě škody, nijak nezasahuje do právní sféry poškozeného. Taková osoba pojmově nemůže být nositelem veřejného subjektivního práva na to, aby byla správním orgánem vyslovena vina obviněného z přestupku, a tudíž nemůže být dotčena na svých právech ani tím, když je takové rozhodnutí následně zrušeno. Tímto rozhodnutím totiž poškozený není nijak zkrácen na svém právu domáhat se cestou občanskoprávní žaloby náhrady škody vůči pojišťovně či přímo vůči tomu, kdo byl v původním řízení obviněn z přestupku, a v občanském soudním řízení pak navrhovat důkazy k prokázání svého tvrzení, že uvedená osoba za způsobenou škodu skutečně odpovídá. Pokud přestupkové řízení neskončilo rozhodnutím o tom, že byl spáchán přestupek, a kdo jej spáchal, soud v občanském soudním řízení není výsledkem takového přestupkového řízení vázán (§ 135 odst. 1 o. s. ř.
a contrario
). Poškozený, který uplatňuje nárok na náhradu způsobené škody prostřednictvím pojištění obviněného, tak může mít nanejvýš zájem na tom, aby byla správním orgánem vyslovena vina obviněného, tzv. zájemník je však účastníkem řízení pouze tam, kde mu zákon takové postavení přiznává, což zákon o přestupcích nečiní.
Žalobkyně v dané věci tedy nemůže být legitimována k podání žaloby dle § 65 odst. 1 s. ř. s., neboť žalobou napadené rozhodnutí nebylo způsobilé zasáhnout do její hmotněprávní sféry. Zároveň nemůže být legitimována k podání žaloby ani dle § 65 odst. 2 s. ř. s., neboť nebyla účastníkem správního řízení, a nemohla tak být dotčena ani na svých právech procesních, které jí zákon v daném případě nepřiznává. Tím se postavení žalobkyně liší od postavení tzv. navrhovatele v přestupkovém řízení ve smyslu § 72 písm. d) zákona o přestupcích, který je vždy účastníkem přestupkového řízení a k jehož žalobní legitimaci se Nejvyšší správní soud vyslovil ve svém rozsudku ze dne 27. 9. 2005, čj. 4 As 50/2004-59, publikovaném pod č. 1043/2007 Sb. NSS. V daném případě žalobkyně tvrdí porušení práv, jichž pojmově vůbec nemůže být nositelkou, totiž práva na vyslovení viny obviněného z přestupku či procesních práv v řízení, jehož žalobkyně není ze zákona účastníkem. Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že v předmětné věci byla žaloba podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou ve smyslu § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. Byl zde tedy dán jiný důvod pro odmítnutí žaloby, než který shledal městský soud. Vzhledem k tomu, že usnesení městského soudu je navíc zatíženo výše uvedenou zmatečnostní vadou, Nejvyšší správní soud v souladu s § 110 odst. 1 a § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. rozhodnutí městského soudu zrušil a současně rozhodl o odmítnutí žaloby.
*)
S účinností od 1. 1. 2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.