Vydání 10/2013

Číslo: 10/2013 · Ročník: XI

2893/2013

Správní trestání: týrání zvířat; únik zvířat

Správní trestání: týrání zvířat; únik zvířat
k § 4 odst. 1 písm. k) a x), § 11 odst. 2 a § 27a odst. 4 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákonů č. 162/1993 Sb., č. 77/2004 Sb. a č. 312/2008 Sb.*)
I. Znakem skutkové podstaty správního deliktu podle § 27a odst. 4 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, není jednání, které lze kvalifikovat jako týrání zvířat, ale pouze jednání spočívající v "neučinění opatření nezbytných pro zabránění úniku hospodářských zvířat", nebo nesplnění povinnosti mít k dispozici nástroje a pomůcky uvedené v § 11 odst. 2 téhož zákona.
II. Samotný únik chovaných hospodářských zvířat, byť opakovaný, nelze automaticky kvalifikovat jako týrání zvířat ve smyslu § 4 odst. 1 písm. k) nebo x) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2012, čj. 9 Ca 299/2009-31)
**)
Věc:
Společnost Alia Group Ltd., organizační složka, proti Krajskému úřadu Středočeského kraje o uložení pokuty.
Rozhodnutím Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí (správní orgán I. stupně), ze dne 19. 5. 2009 byla žalobkyně shledána vinnou ze spáchání správního deliktu na úseku ochrany zvířat proti týrání tím, že opakovaně nezabezpečila chovaná zvířata, která unikla a volně se pohybovala po obci Děkov a okolí. Tím došlo k porušení § 11 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání, protože uvedené ustanovení zákona ukládá chovateli povinnost učinit opatření proti úniku zvířat. Zákon na ochranu zvířat proti týrání nijak nespecifikuje, jaká opatření musí chovatel učinit, ale tato opatření musí zamezit úniku chovaných zvířat. V projednávaném případě došlo k naplnění skutkové podstaty týrání zvířat, která je vymezena v § 4 odst. 1 uvedeného zákona, který uvádí, že za týrání se považuje "
chov zvířat v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení
" [písm. k)] a dále "
jiné jednání, v jehož důsledku dojde k utrpení zvířat
" [písm. x)]. Za výše uvedený správní delikt uložil správní orgán I. stupně žalobkyni pokutu ve výši 10 000 Kč.
Žalobkyně podala proti rozhodnutí I. stupně odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 15. 7. 2007 zamítl a rozhodnutí I. stupně potvrdil.
Následně žalobkyně podala žalobu u Městského soudu v Praze. V žalobě předně nesouhlasila se zamítnutím odvolání a označila postup správních orgánů obou stupňů, stejně jako jejich právní posouzení věci a skutková zjištění za nesprávné.
Žalobkyně se neztotožnila s právní kvalifikací protiprávního jednání, které jí bylo kladeno za vinu. V této souvislosti uvedla, že správní orgán I. stupně opřel své rozhodnutí o metodická doporučení a stanoviska Ústřední komise pro ochranu zvířat, která však nejsou pramenem práva a správní orgán jimi nemůže být vázán, a nemůže jimi tedy ani argumentovat. Nebylo tedy možné vycházet z definice, že již samotné umožnění úniku zvířete je jeho týráním, protože toto není obsaženo v zákoně. Žalobkyně trvala na tom, že zvířata netýrala, tedy že ve smyslu výše citovaného zákona nevyvolávala nepřiměřené působení stresových vlivů, ani jinak nepřispívala k utrpení zvířat. Žalobkyně byla přesvědčena, že zvířatům neumožnila ani "
únik
". Uvedla, že se nemohlo jednat o únik zvířat, pokud byl Ing. K. (vedoucího organizační složky žalobce) zvířatům nablízku. Nic na tom nemohla změnit skutečnost, že Ing. K. nebyl na předmětných fotografiích zachycen. Dle žalobkyně bylo možné na celou situaci nahlížet tak, že mohla nechat zvířata přechodně pást mimo své pastviny. Rovněž namítla, že žalovaný se s touto (odvolací) námitkou vůbec nevypořádal a pouze poukázal na to, že zákon na ochranu zvířat proti týrání nespecifikuje, jaká opatření, která mají zamezit úniku chovaných zvířat, musí chovatel učinit.
Pokud žalobkyně připustí, že dne 23. 1. 2009 skutečně zvířata ze zabezpečené pastviny unikla, bylo to poté, co byl elektrický obvod přerušen zábranou. Tento výpadek byl způsoben vyšší mocí nebo jinou osobou. Stávalo se, že občané Děkova na svých procházkách se psy dobytek vyplašili, a ten se dostal mimo ohradu. Dle mínění žalobkyně tak nebyla dána její absolutní objektivní odpovědnost dle § 27 odst. 4 zákona citovaného zákona. Pokud někdy došlo k úniku zvířat, jednalo se o cizí zavinění, za něž žalobkyně nemohla nést odpovědnost. Žalobkyně dostatečným způsobem prokázala, mimo jiné při místním šetření, že vynaložila veškeré potřebné úsilí, které bylo po ní možné spravedlivě požadovat, aby úniku zvířat zabránila. Zdroj elektrické energie, který napájel ohradník instalovaný v obvodu dané pastviny, byl v březnu 2007 poškozen protiprávním jednáním obyvatele obce Děkov. V zájmu smírného vyřešení věci místostarosta obce přislíbil opravu a připojení zdroje na ohradník. Obec v tomto směru však nikdy neučinila žádné opatření, naopak žalobkyně našla jiné připojení a opravila ohradníky. Správní orgán I. stupně při místním posouzení spojeném s ústním jednáním v Děkově dne 23. 4. 2009 také v protokolu konstatoval, že některé úseky pastvin byly nově zabezpečené elektrickým ohradníkem, zároveň však připustil, že vzhledem k velikosti a rozlehlosti celého pastevního areálu je velký problém udržet elektrický ohradník v provozuschopném stavu. Žalobkyně navíc zabezpečovala stádo tak, že jej hlídal Ing. K.
Správní orgán I. stupně pak došel k závěru, že vzhledem k velikosti ploch nebylo možné vyloučit ani poškození ohradníku cizí osobou. Pokud někdy k úniku zvířat došlo, neslo na tom dle názoru žalobkyně do značné míry vinu Honební společenstvo Děkov. Toto sdružení v dané lokalitě pečovalo o divokou zvěř, zejména srnčí a černou zvěř, která byla přemnožena. Společenstvo nesnižovalo její počet na únosnou míru, a proto také žalobkyni tato zvěř způsobovala škodu. Divoká zvěř také ničila ohradníky. Honební společenstvo při péči o divokou zvěř hospodařilo na pozemcích žalobkyně, kde zvěř přikrmovalo, tato si zvykla se na těchto pozemcích trvale zdržovat a plašila dobytek žalobkyně. Žalovaný k těmto argumentům nijak nepřihlédl, pouze trval na tom, že tato tvrzení byla účelová a irelevantní. Tento postoj považovala žalobkyně za nesprávný, neboť jí nebylo možné přičítat únik zvířat, pokud vynaložila veškeré potřebné úsilí, které bylo možné po ní spravedlivě požadovat.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že každý chovatel hospodářských zvířat, který si hodlá pořídit farmu (objekt) s větším počtem kusů hospodářských zvířat, by měl dopředu zajistit dostatečné a účelné zabezpečení chovaných zvířat proti jakémukoliv jejich případnému budoucímu úniku, resp. by si měl, pokud je to k naplnění uvedeného účelu vhodné, zajistit dostatečný počet pracovníků k zajištění takového chovu zvířat, aby tento byl plně v souladu s platnými právními předpisy. Zabránit úniku chovaných zvířat je důležité zejména s ohledem na zdraví a tzv. pohodu chovaných zvířat, kdy pohodou zvířat se rozumí vyvážený stav, ve kterém je zvíře schopno se vlastními silami bezproblémově vyrovnat s působením životního prostředí. Zabránění úniku chovaných zvířat je stěžejní pro bezpečnost samotných chovaných zvířat. Zabránit úniku chovaných zvířat bylo nepochybně důležité i z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Ustanovení § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ukládá vlastníkovi či držiteli domácích zvířat povinnost zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci. Dle mínění žalovaného s ohledem na shora uvedené nemohlo obstát tvrzení žalobkyně, že zvířata mohla nechat přechodně pást mimo své pastviny. Takové tvrzení žalobkyně nikdy nijak nedoložila jakýmkoliv právním titulem k užívání pozemků mimo její pastviny k pasení hospodářských zvířat v jeho vlastnictví. Žalobkyně ve svém odvolání sama připustila možnost úniku chovaných zvířat v jejím vlastnictví z pastviny, což bylo opakovaně dostatečně a náležitě zdokumentováno. Místním šetřením byly navíc zjištěny závažné nedostatky na zařízení, jímž žalobkyně zabezpečovala chovaná zvířata proti úniku. Žalobkyně zcela účelově přisuzovala veškeré zdokumentované opakující se úniky zvířat působení vyšší moci nebo třetí osoby. Jak bylo ale správnímu orgánu I. stupně známo ze spisu dokumentujícího průběh předmětného řízení, úniky chovaných zvířat byly opakované a ani v jednom případě se žalobkyni nepodařilo spolehlivě prokázat cizí zavinění. Ani argumenty týkající se rozlehlosti pastvin či osobní účasti žalobkyně při hlídání stáda nezbavovaly chovatele povinnosti vyplývající z § 11 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání, tj. povinnosti chovatele "
učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat
".
Městský soud v Praze rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Soud považuje za nedůvodnou také námitku, v níž žalobkyně pro případ, že dne 23. 1. 2009 skutečně unikla jí chovaná zvířata, uvedla, že se tak stalo poté, co byl elektrický obvod přerušen zábranou, a že tento výpadek byl způsoben vyšší mocí nebo jinou osobou, takže není dána absolutní objektivní odpovědnost žalobkyně. Soud předně poukazuje na § 27a odst. 4 písm. e) zákona na ochranu zvířat proti týrání, podle kterého se právnická osoba "
dopustí správního deliktu
[mj.]
tím, že neučiní opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat
". Povinnost učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat jednoznačně vyplývá z § 11 odst. 2 citovaného zákona. Z dikce zákona je zřejmé, že se v daném případě jedná o správní delikt právnické osoby, který je založen na principu objektivní odpovědnosti, tj. odpovědnosti bez zavinění. Pro naplnění této skutkové podstaty je rozhodné pouze to, že uložená povinnost nebyla splněna. Zákon na ochranu zvířat proti týrání upravuje v § 28 podmínky, při jejichž splnění se právnická osoba vyviní z odpovědnosti za spáchání správního deliktu. Dle uvedeného ustanovení "[p]
rávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila
". Pouze a jenom za této situace právnická osoba neodpovídá za porušení zákonem stanovené povinnosti, resp. za spáchání správního deliktu. Zákon tedy neumožňuje, aby se právnická osoba (žalobkyně) zprostila odpovědnosti za správní delikt pouhým obecným a ničím nepodloženým odkazem na údajnou vyšší moc či nespecifikované jednání třetí osoby. Z obsahu správního spisu je zřejmé, že žalobkyně v souzené věci nevynaložila veškeré úsilí, aby porušení právní povinnosti zakotvené v § 11 odst. 2 shora uvedeného zákona zabránila. To prokazuje již zmíněný protokol ze dne 23. 4. 2009, ve kterém je zachyceno zjištění správního orgánu, že v některých místech oplocení (pastvin užívaných žalobkyní k chovu zvířat) nevyhovovalo a že v těchto místech byl možný volný únik hospodářských zvířat. Toto zjištění správního orgánu žalobkyně ničím nepopřela, hájila se pouze tím, že se jí již podařilo sehnat finanční prostředky a nakoupit kvalitnější zabezpečení pastvin. Na výše uvedeném nemůže nic změnit ani argumentace žalobkyně, že vedoucí organizační složky údajně zvířata hlídal, ani poukázání na velikost pastevního areálu. Vzhledem k opakovaným únikům chovaných zvířat nelze než konstatovat, že jejich hlídání vedoucím organizační složky zjevně nebylo dostatečně účinné, a nelze je proto považovat za opatření nezbytné pro zabránění úniku hospodářských zvířat ve smyslu § 11 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání. Účinnost zvolených opatření k zabránění úniku zvířat měla žalobkyně zvážit mj. též s ohledem na velikost pastevního areálu, na kterou nyní poukazuje. Obhajobu žalobkyně, že na celou situaci lze nahlížet tak, že zvířata mohla nechat přechodně pást mimo své pastviny, považuje soud za neobratný projev snahy žalobkyně hájit se všemi možnými argumenty. Žalobkyně snad ani nemůže myslet vážně své tvrzení, že zvířata nechala "
pást
" na pozemcích v bezprostřední blízkosti dopravních komunikací, o čemž svědčí fotografie zachycující úniky zvířat ve dnech 23. 1. 2009 a 27. 1. 2009, nehledě k tomu, že k využití těchto (zřejmě obecních) pozemků jako pastvin žalobkyně zcela jistě neměla žádné oprávnění.
Soud shledal irelevantní také obhajobu žalobkyně, že za úniky zvěře nese do značné míry odpovědnost Honební společenstvo Děkov, které nedostatečně reguluje stavy divoké zvěře v dané lokalitě a ta pak žalobkyni způsobuje škodu a plaší chovaná zvířata. Jak již bylo konstatováno shora, tím, kdo nese odpovědnost za splnění povinnosti stanovené v § 11 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání, tj. za realizaci opatření nezbytných k zabránění úniku hospodářských zvířat, je výlučně žalobkyně jakožto chovatelka zvířat, nikoliv honební společenstvo. Žalobkyně v řízení ničím neprokázala, že by k opakovaným únikům jí chovaných zvířat došlo v důsledku zničení ohradníků divokou zvěří apod. Její tvrzení o plašení jí chovaných zvířat divokou zvěří považuje soud za krajně nevěrohodné, neboť je obecně známo, že plachost divoké zvěře je mnohem větší než plachost domestikovaných zvířat, takže je vyloučeno, aby divoká zvěř plašila žalobkyní chovaná zvířata, zvláště jsou-li tato, jak žalobkyně tvrdí, hlídána Ing. K.
Soud však přisvědčil námitce, ve které žalobkyně brojí proti nesprávné právní kvalifikaci vytýkaného jednání, přičemž zdůrazňuje, že chovaná zvířata netýrala, a současně poukazuje na to, že samotný únik zvířat není možné kvalifikovat jako týrání.
Z obsahu správního spisu vztahujícího se k dané věci soud zjistil, že obsahově totožnou námitku žalobkyně uplatnila již v odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně. V napadeném rozhodnutí nicméně tato zásadní odvolací námitka zůstala ze strany žalovaného zcela bez povšimnutí. Za této situace soudu nezbylo než vyjít z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, podle které je rozhodnutí správního orgánu, ve kterém se správní orgán náležitě nevypořádá se všemi odvolacími námitkami, nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. V souzené věci žalobkyně v odvolání výslovně vznesla námitku, v níž nesouhlasila s právní kvalifikací svého jednání, tj. se závěrem správního orgánu I. stupně, že se dopustila týrání zvířat, což je jí kladeno za vinu ve výroku rozhodnutí I. stupně, nicméně žalovaný se s uvedenou námitkou v napadeném rozhodnutí nikterak nevypořádal. Zatížil tak napadené rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů a již tato skutečnost sama o sobě je dostatečným důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí.
V řízení o správním deliktu je rozhodováno o vině a trestu pachatele správního deliktu za porušení práva. V rámci tohoto řízení správní orgány zjišťují, zda došlo k naplnění skutkové podstaty správního deliktu, tedy zda byla porušena nebo nesplněna právní povinnost stanovená zákonem. Závěr správních orgánů o naplnění skutkové podstaty správního deliktu musí vždy vycházet ze skutkových okolností daného případu. V daném případě je správními orgány obou stupňů žalobkyni kladeno za vinu, že se dopustila týrání zvířat ve smyslu § 4 odst. 1 písm. k) a x) zákona na ochranu zvířat proti týrání. Soud na tomto místě považuje za nutné zdůraznit, že znakem skutkové podstaty správního deliktu, za který byla žalobkyně v souzené věci sankcionována, není jednání spočívající v týrání zvířat, ale "
pouze
" jednání spočívající v "
neučinění opatření nezbytných pro zabránění úniku hospodářských zvířat
" [viz § 27a odst. 4 písm. e) zákona na ochranu zvířat proti týrání]. Žalobkyně se tedy vůbec nemusela dopustit týrání zvířat, aby mohla být za dané deliktní jednání sankcionována; pro její postih zcela postačovalo zjištění, že jako chovatelka hospodářských zvířat neučinila opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat. Jinak řečeno, pokud správní orgán I. stupně označil jednání, které je žalobkyni vytýkáno, ve výroku rozhodnutí o uložení pokuty současně za týrání zvířat, učinil tak dle náhledu soudu zcela zbytečně a nad rámec zákona.
Soud souhlasí se žalobkyní v tom, že samotný únik chovaných hospodářských zvířat nelze automaticky kvalifikovat jako jejich týrání. Podmínkou toho, aby bylo možné jednání žalobkyně označit za týrání zvířat ve smyslu § 4 odst. 1 písm. k) či x) zákona na ochranu zvířat proti týrání, je skutkové zjištění svědčící o tom, že žalobkyně chovala "
zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení
", nebo že se dopustila "
jiného jednání, v jehož důsledku
[došlo]
k utrpení zvířat
". Utrpením se přitom pro účely zákona na ochranu zvířat proti týrání rozumí "
stav zvířete způsobený jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře nemůže samo zbavit a který u zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt
" [§ 3 písm. m)]. Obsahem správního spisu není jediný důkaz, který by prokazoval, že by žalobkyně chovala zvířata v nevhodných podmínkách (nic takového nebylo ostatně žalobkyni ze strany správního orgánu vytýkáno), nebo že by v souvislosti se zjištěnými úniky bylo zvířatům způsobeno utrpení, tj. stav způsobující bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt. Žádná taková skutková zjištění nejsou popsána ani v odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů. Jediné skutkové zjištění, na jehož základě byla žalobkyně v dané věci sankcionována, spočívá v tom, že "
nezabezpečila chovná zvířata, která unikla a volně se pohybovala po obci Děkov a okolí
".
Soud vzhledem k výše uvedenému považuje právní kvalifikaci deliktního jednání žalobkyně obsaženou ve výroku rozhodnutí I. stupně, která toto jednání označuje za týrání zvířat ve smyslu § 4 odst. 1 písm. k) či x) zákona na ochranu zvířat proti týrání, za nesprávnou. Skutkový závěr správních orgánů obou stupňů, že se žalobkyně takového týrání zvířat dopustila, nemá žádnou oporu ve spise, což je podstatnou vadou řízení, která rovněž odůvodňuje zrušení napadeného rozhodnutí [§ 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s.]. (...)
*)
S účinností od 1. 10. 2008 byl § 4 odst. 1 písm. x) přesunut zákonem č. 312/2008 Sb. do § 4 odst. 1 písm. w) zákona na ochranu zvířat proti týrání.
**)
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalovaného proti tomuto rozsudku svým rozsudkem ze dne 10. 4. 2013, čj. 6 As 4/2013-18.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.