Vydání 9/2007

Číslo: 9/2007 · Ročník: V

1318/2007

Správní trestání: rozsah soudního přezkumu rozhodnutí o pokutě

Ej 397/2005
Správní trestání: rozsah soudního přezkumu rozhodnutí o pokutě
k § 24 písm. e) a § 24e zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 23/1992 Sb.*)
k § 27 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 14/1998 Sb.**)
k § 75 odst. 2 soudního řádu správního
Soud přezkoumávající rozhodnutí o uložení pokuty za porušení povinností stanovených pravomocně uloženým opatřením k nápravě [zde: § 24 písm. e) a § 24e zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství; § 27 zákona č. 138/1973 Sb., vodního zákona] nemůže věcně hodnotit i původní rozhodnutí o uložení nápravných opatření (§ 75 odst. 2 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2005, čj. 1 As 6/2003-62)
*) S účinností od 1. 1. 2002 zrušen zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
**) S účinností od 1. 1. 2002 zrušen zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.