Vydání 6/2007

Číslo: 6/2007 · Ročník: V

1191/2007

Správní trestání: provozování her a loterií

Ejk 233/2007
Správní trestání: provozování her a loterií
k § 48 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů č. 149/1998 Sb. a č. 63/1999 Sb.
Ustanovením § 48 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, je postihováno pouze takové provozování kursových sázek, které je v rozporu se zákonem, s podmínkami uloženými v povolení ministerstva a s herním plánem. Proto lze nesplnění povinnosti vyplývající provozovateli z jeho vnitřních předpisů (v tomto případě z návštěvního řádu schváleného ministerstvem) sankcionovat pouze v případě, kdyby tyto povinnosti byly zároveň obsaženy v citovaném zákoně, v podmínkách provozování kursových sázek stanovených v povolení ministerstva nebo v jím schváleném herním plánu. Sankci dle citovaného zákonného ustanovení by bylo možné aplikovat na porušení interních předpisů provozovatele pouze tehdy, pokud by se tyto předpisy staly součástí povolení ministerstva nebo herního plánu, neboť v takovém případě by provozování kursových sázek bylo v rozporu rovněž s těmito dokumenty.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 3. 2007, čj. 15 Ca 216/2005-54)
Věc:
Akciová společnost S. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o uložení pokuty.
Finanční úřad v Roudnici nad Labem uložil dne 14. 6. 2005 žalobci pokutu ve výši 50 000 Kč podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona o loteriích a jiných podobných hrách, protože kontrolou bylo zjištěno, že na vstupních dveřích provozovny žalobce (tj. sběrny kursových sázek) byla vyvěšena původní provozní doba
„non stop“
, ačkoli žalobce již dříve oznámil změnu provozní doby na pondělí až neděle 8.00 až 24.00 hodin.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které žalovaný dne 18. 8. 2005 zamítl. V svém rozhodnutí zejména uvedl, že kontrolou bylo shledáno porušení bodu 1 povolení Ministerstva financí k provozování kursových sázek, kterým byl schválen návštěvní řád provozovny žalobce obsahující provozní dobu a způsob jejího vyvěšení na vstupu do provozovny. Protože žalobce návštěvní řád schválený povolením Ministerstva financí porušil, nedodržel podmínky stanovené v povolení, a je na místě uložení sankce dle uvedeného zákonného ustanovení.
Výše uvedené rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou, v níž zejména namítal, že bod 1 povolení Ministerstva financí nestanoví povinnost vyvěsit provozní dobu sběrny na vstupu do provozovny; tato povinnost pak není ani součástí herního plánu. Neuvedení aktuální provozní doby sběrny tedy nemůže být kvalifikováno jako porušení bodu 1 povolení. Jedná se toliko o porušení návštěvního řádu, který však není součástí povolení. Návštěvní řád je interním předpisem žalobce, jehož obsah schvaluje Ministerstvo financí, přičemž zákon neumožňuje orgánům státního dozoru provádět kontrolu jeho dodržování, jak vyplývá z ustanovení § 47 odst. 1 zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Správní orgány jsou oprávněny toliko kontrolovat umístění návštěvního řádu na viditelném místě v provozovně a řádné a včasné nahlášení jeho změn. Porušení návštěvního řádu a porušení podmínek povolení přitom nelze zaměňovat, neboť ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona o loteriích a jiných podobných hrách umožňuje uložit právnické osobě provozující kursové sázky pokutu pouze za provozování kursových sázek v rozporu s tímto zákonem, s herním plánem a podmínkami stanovenými v povolení. Žádná skutková zjištění, která by odpovídala těmto skutkovým podstatám, tedy v při kontrole nebyla učiněna. Neuvedení aktuální provozní doby na vstupu tedy nemohlo být předmětem kontroly ze strany orgánu státního dozoru, ani důvodem pro uložení sankce.
Žalobce dále konstatoval, že návštěvní řád není součástí povolení k provozování kursových sázek. Návštěvní řád a herní plán jsou pravidla chování, která stanoví společnost provozující kursové sázky vůči sázejícím. Ministerstvo financí je pouze schvaluje a posuzuje, zda tato pravidla odpovídají zákonným podmínkám. Není přitom oprávněno do jejich obsahu zasahovat nebo je měnit. Oproti tomu povolení Ministerstva financí k provozování kursových sázek stanoví podmínky provozování kursového sázení, a to ve vztahu k němu a orgánům státního dozoru. Povolení je veřejnoprávní dokument, na rozdíl od herního plánu a návštěvního řádu, které jsou interními dokumenty sázkové společnosti a jejich schválení ministerstvem z nich nedělá součást veřejnoprávního dokumentu. Nebylo vůlí zákonodárce ukládat sankce za porušení návštěvního řádu, neboť ten není uveden ve výčtu § 48 odst. 1 písm. c) zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Ministerstvo financí přitom schvaluje i herní plán, který by podle výkladu žalovaného měl být rovněž součástí povolení, a přesto je jeho porušení uváděno jako jeden z důvodů pro uložení sankce.
Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Zbývá tedy posoudit, jestli sankce mohla být žalobci uložena na základě zjištění, podle něhož na vstupních dveřích jeho provozovny nebyla umístěna aktuální provozní doba pondělí - neděle od 08.00 do 24.00 hodin, nýbrž údaj
„nonstop“
. V tomto poznatku správní orgány obou stupňů spatřovaly porušení bodu 1 povolení.
Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou rovněž sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky (dále jen „kursové sázky“). Povolení k provozování kursových sázek přitom vydává na žádost Ministerstvo financí nejdéle na dobu 10 let. V povolení stanoví podrobně podmínky provozování kursových sázek, schválí herní plán, určí předmět sázek a schválí počet a umístění sázkových kanceláří. Pokutu do výše 500 000 Kč pak uloží finanční úřad také právnické osobě, která provozuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru v rozporu se zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy [§ 2 písm. h), § 21 odst. 1 a § 48 odst. 1 písm. c) zákona o loteriích a jiných podobných hrách].
Ustanovením § 48 odst. 1 písm. c) zákona o loteriích a jiných podobných hrách je tedy postihováno pouze takové provozování kursových sázek, které je v rozporu s tímto zákonem, s podmínkami uloženými v povolení ministerstva a s herním plánem, a nikoliv také s jinými interními předpisy provozovatele, byť by si ministerstvo jejich schvalování rovněž vymínilo. Proto lze nesplnění povinnosti uložené provozovateli kursových sázek v dalších jeho vnitřních předpisech sankcionovat pouze v případě, kdyby tyto povinnosti byly zároveň obsaženy v zákoně o loteriích a jiných podobných hrách, v některé podmínce provozování kursových sázek stanovené v povolení ministerstva nebo v jím schváleném herním plánu. Rovněž tak by bylo možné aplikovat § 48 odst. 1 písm. c) zákona o loteriích a jiných podobných hrách i na porušení dalších interních předpisů provozovatele kursových sázek, jestliže by se tyto předpisy staly součástí povolení ministerstva nebo herního plánu, neboť v takovém případě by provozování kursových sázek bylo v rozporu rovněž s těmito dokumenty. Opačný závěr by totiž znamenal připuštění možnosti sankcionovat i jednání, které neodpovídá skutkové podstatě příslušné právní normy, což je nepřípustné.
K takové situaci přitom došlo i v nyní projednávané věci.
V ministerstvem schváleném návštěvním řádu žalobce se uvádí, že provozní doba sběrny je každý pracovní den v provozních hodinách, přičemž platné provozní hodiny sběrny jsou vyvěšeny ve sběrně na zvenčí viditelném místě. Provozní doba může být oproti tomuto rozsahu změněna. Plánované změny provozní doby se oznamují alespoň tři dny před vyvěšením ve sběrně a sdělením příslušnému orgánu státního dozoru (body 2.2 a 2.3 návštěvního řádu). Povinnost vyvěšení platných provozních hodin sběrny na jejím zvenčí viditelném místě však již není obsažena v zákoně o loteriích a jiných podobných hrách, v podmínkách povolení ministerstva ani v jím schváleném herním plánu. Rovněž tak se návštěvní řád nestal součástí povolení ministerstva. V jeho bodě 1 je totiž pouze zmíněno, že návštěvní řád ministerstvo schvaluje a žalobce má povinnost veškeré jeho změny předkládat ke schválení, vhodným způsobem zabezpečit seznámení hráčů s ním a zajistit jeho umístění na viditelném místě v pobočce. Bod 1 povolení tedy upravuje pouze schvalovací proces návštěvního řádu a jeho změn, jakož i povinnost žalobce seznámit s nimi stanoveným způsobem sázející. Netransponuje tedy návštěvní řád do povolení k provozování kursových sázek ani nezakotvuje povinnost dodržovat pravidla provozu sběrny stanovená v návštěvním řádu. Proto nesplnění povinnosti zakotvené v návštěvním řádu nemůže znamenat porušení bodu 1 povolení. Návštěvní řád není součástí ani ministerstvem schváleného herního plánu žalobce, neboť v něm je toliko uvedeno, že návštěvní řád upravuje zejména provoz sběren a že se včetně jeho změn uveřejňuje stanoveným způsobem [body 18.1 písm. a), 19.1 a 19.2 herního plánu]. Konečně pak ani samotný návštěvní řád se nezmiňuje o své transpozici do povolení nebo herního plánu.
Navíc návštěvní řád žalobce obsahuje toliko podrobnosti při provozu sběren, pravidla chování jejich návštěvníků a důležitá ustanovení zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Mezi ně náleží i zákaz účasti na kursových sázkách osobám mladším osmnácti let, který je výslovně zakotven v jeho § 1 odst. 7 věty druhé, takže porušení tohoto zákazu je možné sankcionovat přímo, a nikoliv až ve spojení s povinnostmi uloženými provozovateli v povolení ministerstva a v herním plánu. Porušení návštěvního řádu je tedy méně závažné než nedodržení povinností uložených provozovateli kursových sázek v povolení nebo herním plánu. Tato okolnost tedy svědčí o správnosti učiněného závěru, že § 48 odst. 1 písm. c) zákona o loteriích a jiných podobných hrách nepostihuje provozování kursových sázek v rozporu s dalšími interními předpisy, mezi něž náleží i návštěvní řád žalobce.
Lze tedy uzavřít, že v nyní projednávané věci nevyvěšením aktuální provozní doby na vstupních dveřích provozovny nedošlo k provozování kursových sázek v rozporu se zákonem, herním plánem ani s podmínkami, které byly žalobci v povolení uloženy. Proto v tomto směru správní orgány obou stupňů porušily hmotněprávní ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona o loteriích a jiných podobných hrách, když mu za takové jednání uložily pokutu.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.