Vydání 3/2007

Číslo: 3/2007 · Ročník: V

1083/2007

Správní trestání: porušování cenových předpisů v taxislužbě

Ej 464/2005
Správní trestání: zjišťování skutkového stavu při porušování cenových předpisů v taxislužbě
k § 33 odst. 1 správního řádu (zákon č. 71/1967 Sb.)**)
k § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
Rozhodnutí správního orgánu o uložení sankce za porušení cenových předpisů provozovateli taxislužby nelze bez dalšího označit za nezákonné z důvodu nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci jen proto, že skutková zjištění správního orgánu vycházejí v zásadě pouze ze svědectví externích spolupracovníků tohoto orgánu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2005, čj. 2 Afs 104/2005-81)
Věc:
Martin T. proti Ministerstvu financí o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.
Dne 4. 9. 2003 provedly externí spolupracovnice Magistrátu hlavního města Prahy kontrolní jízdu vozem taxislužby na trase Národní muzeum (Václavské nám.) – ul. Národní obrany (hotel Denisa). Na konci jízdy na taxametru svítila částka 585 Kč. Dle jejich slov taxametr běžel neobvykle rychle. Stvrzenka z taxametru, a ani jiná, jim nebyla vydána. Spolupracovnice zaplatily 590 Kč a po vystoupení z vozu taxi předaly informace kontrolní pracovnici. Po chvíli byly přivolány zpět ke konfrontaci s řidičem uvedeného taxi a dosvědčily uhrazení částky ve výši 590 Kč. Žalobce se k tomuto svědectví nijak nevyslovil. O kontrole byl sepsán protokol, jehož převzetí žalobce stvrdil svým podpisem.
Dne 19. 9. 2003 podal žalobce proti tomuto protokolu námitky, v nichž uvedl, že všem svým zákazníkům vydává stvrzenky tak, jak mu ukládají příslušné předpisy. Potvrdil, že dne 4. 9. 2003 uskutečnil jízdu na trase Václavské náměstí – ulice Národní obrany. Uskutečnil ji však za řádnou cenu 190 Kč dle taxametru, a nikoliv za cenu 585 Kč, která je uvedena v protokolu. Připustil, že nevydal stvrzenku, ovšem nikoliv na základě své vůle, ale na základě toho, že se na taxametru, respektive tiskárně taxametru, objevila po dojezdu porucha, která znemožnila tuto stvrzenku fyzicky vytisknout. Uvedl dále, že osoby, které s ním sepisovaly protokol, byly odlišné od zákazníků, a proto pouze do protokolu převzaly skutečnosti tvrzené zákazníky, přičemž tato tvrzení nebyla žádným jiným způsobem doložena. Jako důkaz poruchy dodal potvrzení vytištěné servisním zařízením na taxametry, které se skládá ze dvou nespojených listů, přičemž na prvním z nich je ručně opraveno datum z 31. 5. 2003 na 4. 9. 2003 a je zde uveden čas 15.52. Na druhém listu pak je uvedeno, že dne 4. 9. 2003 byla zjištěna závada na taxametru. Tato závada dle tohoto potvrzení spočívá v tiskárně taxametru.
Správní orgán přípisem ze dne 29. 9. 2003 žalobci oznámil, že na základě výše uvedených podkladů bude vydáno rozhodnutí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů.
Na tento přípis žalobce reagoval dne 13. 10. 2003 vyjádřením, ve kterém konstatoval, že závěry o porušení příslušných předpisů správní orgán vyvozuje pouze z tvrzení externích spolupracovnic a nejsou potvrzovány žádným jiným důkazem. Uvedl dále, že jejich tvrzení nemůže být bráno jako důkaz svědeckou výpovědí ve smyslu příslušných ustanovení správního řádu. Pokud by dle žalobce mělo tvrzení externích spolupracovnic být bráno jako důkaz, muselo by k němu dojít po zahájení správního řízení se žalobcem, svědkyně by musely být před výpovědí řádně poučeny a muselo by mu být umožněno klást jim dotazy.
Podle protokolu o podání svědectví podle § 22 odst. 1 správního řádu byla dne 11. 11. 2003 vyslechnuta jako svědkyně Natalia S. Potvrdila, že dne 4. 9. 2003 absolvovala výše uvedenou kontrolní jízdu, a zopakovala všechny rozhodující informace ve shodě s výše uvedeným záznamem. Ve stejný den byla vyslechnuta i svědkyně Gulnazirja S., která vypovídala také ve shodě s uvedeným záznamem.
Rozhodnutím ze dne 19. 1. 2004 uložil Magistrát hlavního města Prahy žalobci pokutu ve výši 90 000 Kč za porušení cenových předpisů podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Toto porušení spočívalo v tom, že za shora popsanou jízdu vozem taxislužby účtoval cenu vyšší než maximální.
Dne 24. 2. 2004 podal žalobce odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí. Namítal v něm, že správní řád stanoví pro svědectví přesný procesní postup, jehož součástí je i výslovně uvedené právo účastníka řízení klást svědkům otázky a vyjádřit se i k podkladům pro rozhodnutí, tedy i k obsahu poskytnutých svědeckých výpovědí. Dále mimo jiné tvrdil, že o skutečnosti, že bude proveden důkaz svědectvím kontrolních pracovnic, nebyl nikterak informován, a nemohl tak realizovat své právo na kladení otázek svědkům. Uvedl, že ustálená právní teorie i praxe chápe výše zmíněné právo účastníka řízení jako jedno ze zásadních práv, a že tedy napadené rozhodnutí vychází ze skutkového stavu zjištěného v rozporu se zákonem. Správní orgán nesprávně hodnotil i další provedené důkazy: na jednu stranu mu podle vlastních slov nepřísluší hodnotit skutečnost, že žalobce doložil poruchu taxametru a tím zdůvodnil nevydání dokladu, na druhou stranu je však nevydání stvrzenky taxametru bráno jako přitěžující okolnost v úvaze o výši pokuty, kdy je z této skutečnosti vyvozována vědomost žalobcova jednání, spočívající v předražení.
Žalovaný dne 16. 6. 2004 zamítl odvolání žalobce a rozhodnutí správního orgánu potvrdil. V odůvodnění uvedl, že nemůže souhlasit s námitkou žalobce, že rozhodnutí správního orgánu bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci. Rovněž nesouhlasil s námitkou, že žalobce byl poškozen v průběhu správního řízení, neboť nevěděl, že bude proveden důkaz svědectvím kontrolních pracovnic, a nemohl proto realizovat svoje právo na kladení otázek svědkům. K tomu odvolací orgán uvedl, že externí pracovnice nejsou kontrolními pracovnicemi a že cenovou kontrolu tak, jak byla provedena, provedli kompetentní pracovníci cenové kontroly Magistrátu hlavního města Prahy, kteří se před jejím započetím řádně prokázali oprávněním k provedení předmětné kontroly. Žalovaný též uvádí, že po dojezdu kontrolní jízdy byl žalobce s externími pracovnicemi konfrontován a nic neuvedl. Dále mu pak byla dána možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.
Toto rozhodnutí napadl žalobce žalobou. V ní namítal především fakt, že žalovaný nezjistil, že bylo porušeno jeho právo jako účastníka řízení navrhovat důkazy a jejich doplnění a klást svědkům a znalcům otázky při ústním jednání a místním ohledání. Uvedl, že toto právo nemohlo být zhojeno konfrontací s externími pracovnicemi a tím, že mu bylo umožněno seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Není tedy namístě hodnotit, jak činí žalovaný, zda jsou výpovědi externích pracovnic věrohodné či nikoliv, neboť tyto výpovědi byly realizovány v rozporu s příslušnými právními předpisy. Dále se žalobce neztotožnil se závěrem odvolacího orgánu, podle nějž je výslech kontrolních pracovníků provádějících tuto kontrolu nadbytečným úkonem. Dle žalobce je zřejmé, že je-li podkladem pro správní řízení uskutečněná cenová kontrola, pak výslech pracovníků provádějících tuto kontrolu je významným důkazem pro úplné zjištění skutkového stavu. Žalobce dále zdůraznil, že odvolací orgán se zcela nedostatečně vypořádal s námitkou, že pokutu za případné porušení předpisů lze udělit toliko na základě zákonných kritérií, a nikoliv s odkazem na pravidla cenového orgánu hlavního města Prahy, jak bylo učiněno v rozhodnutí správního orgánu.
Městský soud v Praze dne 10. 3. 2005 tuto žalobu zamítl. V odůvodnění uvedl, že akceptoval námitku žalobce spočívající v nemožnosti klást svědkům otázky a s tím související pochybení správního orgánu, který nedostál povinnosti uložené mu v § 33 odst. 1 správního řádu. K tomuto pochybení došlo podle Městského soudu v Praze tím, že žalovaný o možnosti účastnit se výslechu obou svědkyň neinformoval žalobce, popř. jeho zástupce. Soud dále uvedl, že tuto vadu zhojil výslechem obou externích pracovnic Magistrátu hlavního města Prahy při soudním jednání za přítomnosti žalobce a jeho právního zástupce. Konstatoval dále, že skutečnosti, které obě svědkyně shodně před soudem uvedly, jsou v souladu se skutečnostmi uvedenými v protokolech obsažených ve správním spisu. Soud shledal doplnění důkazního řízení o výslechy žalobce a externích pracovnic, které byly bezprostředně přítomny kontrolní jízdě, jako adekvátní a zcela postačující pro skutkový závěr soudu o skutečnostech podmiňujících uložení předmětné pokuty. Výslechy kontrolních pracovníků Magistrátu hlavního města Prahy považoval soud za nadbytečné, neboť ti mohli podat soudu pouze informace zprostředkované, nikoliv přímé. K výtce žalobce, že nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav věci, soud uvedl, že nemohl opomenout skutečnost, že žalobce neuváděl žádné námitky při konfrontaci svědkyň s ním, když tyto uváděly skutečnosti rozhodné pro kontrolní zjištění. Výpovědi svědkyň má soud za věrohodné, neboť průběh jízdy vozidlem i chování osob v něm popsaly obě shodně s žalobcem a rozdíly mezi jejich výpověďmi a tvrzeními žalobce se týkají pouze toho, jakou žalobce požadoval za jízdu cenu. Soud dále označil za nevěrohodné žalobcem předložené potvrzení o poruše taxametru, a to s ohledem na ručně opravované datum z 31. 5. 2003 na 4. 9. 2003 v záhlaví prvního listu a fakt, že je na něm uveden čas 15.52. Vzhledem k tomu, že předmětná kontrola proběhla v době od 15.30 hod. do 15.45 hod. a sepsání protokolu trvalo dle výpovědi stěžovatele 20 min., je předložené potvrzení nevěrohodné. Soud tedy konstatoval, že žalobci se nepodařilo prokázat jeho tvrzení popírající skutkový děj popsaný v napadeném rozhodnutí.
Proti rozsudku Městského soudu v Praze brojil žalobce (stěžovatel) kasační stížností, ve které uvedl, že jak správní orgány, tak Městský soud v Praze se nedostatečně a nesprávně vypořádaly s důkazy, a tudíž je napadený rozsudek, stejně jako jemu předcházející správní rozhodnutí, vydán na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci. Konkrétní pochybení vidí v tom, že jeho účastnická výpověď i procesní tvrzení jsou považovány za nevěrohodné. Naproti tomu výpovědi externích pracovnic soud považuje za věrohodné. Za nevěrohodné pak dle stěžovatele soud bezdůvodně považoval jeho tvrzení doložené listinným dokladem o opravě taxametru. Stěžovatel dále uvádí, že skutečnost, že při konfrontaci neuváděl žádné námitky, mu nemůže být přičítána k tíži, neboť tato
konfrontace
, provedená po uskutečnění jízdy, nemá žádný procesní význam. Tvrdí, že vypracovaný protokol o cenové kontrole řádně převzal a ve stanovené lhůtě se k jeho obsahu vyjádřil. Skutečnost, že bezprostředně nereagoval na tvrzení svědkyň po skončení jízdy, je podle jeho názoru zcela bezvýznamná a nemůže mít žádný vliv na hodnocení věrohodnosti jeho osoby. Stěžovatel dále namítá, že další listinné důkazy, které jsou obsahem správního spisu a jsou uvedeny jako důkazy podporující výpověď svědkyň, nemohou být hodnoceny jako důkazy s
relevantní
vypovídací hodnotou, neboť pouze přebírají obsah výpovědí výše zmíněných svědkyň.
Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že se všechny skutečnosti popsané v tomto spisu shodují se svědeckými výpověďmi pracovnic zapsanými v protokolech o podání svědecké výpovědi, které jsou součástí správního spisu, i s výpověďmi provedenými v rámci soudního projednání u Městského soudu v Praze. Žalovaný tvrdí, že všechny zjištěné skutečnosti jsou vzájemně v souladu a neobsahují rozpory, které by naznačovaly nutnost dalšího šetření. K námitce stěžovatele ohledně poruchy taxametru žalovaný uvedl, že stěžovatelem předloženou listinu o opravě taxametru nelze považovat za věrohodnou.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Z ustanovení § 132 o. s. ř. vyplývá, že důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. Z ustálené judikatury Ústavního soudu vyplývá, že povinností soudu je, za předpokladu respektování procesních předpisů a kautel z nich vyplývajících, provedený důkaz hodnotit a zdůvodnit, proč jej odmítá nebo pokládá za nevěrohodný, a v odůvodnění rozhodnutí své stanovisko k tomuto důkazu přiměřeně vyložit (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2002, sp. zn. IV. ÚS 582/01, zveřejněný pod č. 52 ve svazku č. 26 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu; srov. dále nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 1994, sp. zn. III. ÚS 150/93, zveřejněný pod č. 49 ve svazku č. 2 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu).
Městský soud v Praze v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že považuje výpovědi výše zmíněných svědkyň za věrohodné. Toto tvrzení pak náležitě odůvodnil tím, že výpovědi obou svědkyň se od sebe navzájem neliší a vypovídaly shodně v průběhu celého správního řízení. Jejich výpověď se navíc shoduje s výpovědí stěžovatele, až na částku, kterou zaplatily. Stěžovatel ve své kasační stížnosti, ale i v průběhu celého správního a soudního řízení neuvedl žádné konkrétní skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by výpovědi výše zmíněných svědkyň byly nevěrohodné.
Nejvyšší správní soud posoudil jako nedůvodnou i námitku stěžovatele, že Městský soud v Praze nesprávně posoudil jako nevěrohodný stěžovatelem předložený protokol. Na tomto protokolu, původně datovaném dnem 31. 5. 2003, je uveden čas 15.52 hodin. Původní datum je ručně přepsáno na 4. 9. 2003. Dle kontrolního protokolu, a tento fakt stěžovatel nezpochybňuje, proběhla kontrola v době od 15.30 do 15.45 a sepsání protokolu trvalo dle výpovědi stěžovatele 20 min. Na tyto okolnosti Městský soud v Praze v odůvodnění svého rozhodnutí poukázal. Je zřejmé, že předmětná listina obsahuje značné nesrovnalosti, a proto se Nejvyšší správní soud ztotožnil se závěrem Městského soudu v Praze, že ji nelze považovat za věrohodnou, neboť lze považovat za velmi nevěrohodný údaj o datu a hodině vystavení protokolu o závadě taxametru, jelikož protokol o závadě taxametru mohl být stěží vystaven ve stejné době, kdy byl po provedené kontrole ceny za taxislužbu o této cenové kontrole sepisován za přítomnosti stěžovatele a u jeho automobilu, kde měl být taxametr umístěn, protokol. Nevěrohodnost data protokolu o poruše taxametru znevěrohodňuje pak i další jeho obsah, neboť tato skutečnost vzbuzuje vážné podezření, že protokol byl pořízen po provedení cenové kontroly účelově se záměrem tímto způsobem ospravedlnit předražení jízdy.
K stěžovatelově námitce, že skutečnost, že při konfrontaci se svědkyněmi neuváděl žádné námitky, mu nemůže být přičítána k tíži, neboť tato
konfrontace
, provedená po uskutečnění jízdy, nemá žádný procesní význam, nutno poznamenat následující: Pokud Městský soud v Praze v odůvodnění svého rozsudku uvedl, že při hodnocení věrohodnosti stěžovatelem uváděných tvrzení nemohl opomenout skutečnost, že stěžovatel při konfrontaci s výše zmíněnými svědkyněmi, uskutečněné bezprostředně po skončení kontrolní jízdy, neuváděl žádnou námitku, nelze tento závěr Městského soudu v Praze pokládat za nezákonný. Nutno sice souhlasit se stěžovatelovým tvrzením, že tento fakt nemá sám o sobě procesní význam. Úvahu Městského soudu v Praze o tom, že je nestandardní, že stěžovatel se bezprostředně po ukončení kontrolní jízdy, když mu bylo předestřeno, že měl cenu za jízdu předražit, této výtce v zásadě nebránil, však nutno považovat za součást hodnocení důkazů, konkrétně pak za součást porovnávání věrohodnosti výpovědí svědkyň Natalie S. a Gulnazirji S. v konfrontaci s tvrzeními stěžovatele, jež jsou s těmito výpověďmi v rozporu. Pochybnosti o věcné korektnosti provedení důkazu ve správním řízení pak byly odstraněny postupem Městského soudu v Praze podle § 77 odst. 2 s. ř. s., tedy zopakováním důkazu; ani při tom však z výpovědí svědkyň nevyplynulo nic, co by jejich svědectví znevěrohodnilo a co by zavdalo důvod k domněnce, že skutkový stav věci byl jiný, než jak jej zjistil správní orgán. Úvaha Městského soudu v Praze proto v tomto ohledu nijak nevybočuje z mezí zásady volného hodnocení důkazů.
Nejvyšší správní soud se dále zabýval námitkou stěžovatele, že správní orgán rozhodoval na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu [§ 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].
Nejvyšší správní soud se při hodnocení důvodnosti této námitky zabýval otázkou, zda byl skutkový stav zjištěn dostatečně, když správní orgán při uložení pokuty vycházel pouze z informací získaných od externích pracovnic, které nemají právo k provedení cenové kontroly.
Stěžovateli byla pokuta uložena na základě § 17 zákona o cenách, který stanoví, že: „
Pokud cenové kontrolní orgány zjistí, že došlo k porušení cenových předpisů podle § 15, uloží prodávajícímu nebo kupujícímu pokutu.“
Ustanovení § 16 téhož zákona říká, že
„cenové kontrolní orgány zahajují při porušení cenových předpisů podle § 15 řízení na základě vlastního zjištění nebo na základě oznámení
“. Z těchto ustanovení nelze v žádném případě dovodit, že v předmětném případě porušení cenových předpisů by musely provést kontrolní jízdu přímo osoby oprávněné ke kontrole a že se nelze spokojit s jiným dostatečně spolehlivým zjištěním skutkového stavu.
Je všeobecně známo, že předražování, kterého se provozovatelé taxislužby zejména v Praze jako významném centru turistického ruchu dopouštějí, bývá často zaměřeno proti cizincům, neboť tito jsou vzhledem k jejich omezeným znalostem cenových poměrů taxislužby v České republice a vzdáleností mezi jednotlivými destinacemi v Praze snadným terčem takových nekalých praktik. Je proto jasné, že obzvláště efektivní kontrolu a případný následný postih nezákonného jednání lze provést právě s pomocí osob budících dojem cizinců nebo nejlépe s pomocí cizinců samotných, kteří s orgány provádějícími cenovou kontrolu spolupracují. Praxe, kdy kontrolní jízdu provedou externí pracovníci a jimi získané informace jsou použity ve správním řízení s osobou, jíž je porušení cenových předpisů kladeno za vinu, je (za předpokladu dodržení příslušných ustanovení správního řádu) v souladu se zájmem na dostatečném zjištění skutkového stavu věci. Informace získané touto cestou zásadně mohou být dostatečným podkladem pro uložení sankce podle zákona o cenách a obecně vzato je postup jejich získávání v souladu se základními principy správního řízení. V daném případě Nejvyšší správní soud ze správního i soudního spisu nezjistil nic, co by věrohodně zpochybňovalo zjištění postavená zejména na výpovědích externích spolupracovnic Magistrátu hl. m. Prahy, že se stěžovatel předražení dopustil. Stěžovatelovy námitky ohledně věrohodnosti výpovědí výše uvedených svědkyň se pohybují pouze v obecné rovině a není v nich uvedena žádná konkrétní výtka, na základě níž by bylo lze mít za to, že uvedené výpovědi svědkyň byly zkreslené, neúplné či přímo nepravdivé. Naopak, jako účelová se jeví – z důvodů popsaných výše – spíše tvrzení uváděná stěžovatelem. Vzhledem k výše uvedenému je pak nedůvodná stěžovatelova námitka, že jediným důkazem o tom, že se údajně dopustil uvedeného jednání, jsou výpovědi zmíněných svědkyň, a že tudíž správní orgán rozhodoval na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu. I takovýto důkaz, není-li zpochybněn důkazy jinými, může být dostatečným podkladem pro zjištění skutkového stavu věci; vzhledem k povaze taxislužby totiž často ani jiné důkazy o tom, kolik bylo za určitou jízdu vozem taxi účtováno, nebude možno opatřit, neboť při účtování, které se zpravidla odehrává ve vozidle samotném, není přítomen nikdo jiný než řidič taxi a cestující. Rozhodnutí správního orgánu o uložení sankce za porušení cenových předpisů provozovateli taxislužby tedy nelze bez dalšího označit za nezákonné z důvodu nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci jen proto, že skutková zjištění správního orgánu vycházejí v zásadě pouze ze svědectví externích spolupracovníků kontrolujícího orgánu, kteří uskutečnili kontrolovanou jízdu vozidlem taxislužby.
**) S účinností od 1. 1. 2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.