Vydání 8/2008

Číslo: 8/2008 · Ročník: VI

1635/2008

Správní trestání: omezení plateb v hotovosti

Správní trestání: omezení plateb v hotovosti
k § 4 odst. 1 a odst. 2, § 6 odst. 2 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (v textu též "zákon o omezení plateb v hotovosti")
Poskytovatel plateb v hotovosti se nemůže zprostit odpovědnosti za porušení § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, poukazem na nepřesné údaje o výši povolených plateb v hotovosti publikované ve sdělovacích prostředcích před účinností zákona, pokud v jeho § 4 odst. 1 a 2 je limit těchto plateb uveden v eurech a je zároveň stanoven přepočet na českou měnu směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 2. 2008, čj. 31 Ca 51/2007-15)
Věc:
Společnost s ručením omezeným FLÍDR & partner - AUTOCENTRUM proti Finančnímu ředitelství v Hradci Králové o uložení pokuty.
Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou dne 23. 10. 2006 žalobkyni uložil pokutu ve výši 10 000 Kč za porušení zákona o omezení plateb v hotovosti.
Žalobkyně podala proti rozhodnutí finančního úřadu odvolání, které žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 6. 3. 2007. Limit pro platby v hotovosti je zákonem stanoven přepočtem přijaté částky na eura směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným v den provedení platby, tj. 18. 8. 2005. Limit pro platby v hotovosti činil tento den 15 000 x 29,41, tedy 441 150 Kč. Žalobkyně přijala v hotovosti platbu 487 900 Kč, tedy vyšší, než byl stanovený limit, a tím byla naplněna skutková podstata deliktu.
Žalobkyně se žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové domáhala zrušení uvedeného rozhodnutí žalovaného. V žalobě zejména namítala, že žalovaný nesprávně vyhodnotil přijetí částky 487 900 Kč v hotovosti jako důvod pro uložení pokuty, aniž zkoumal, zda byla naplněna skutková podstata § 6 odst. 2 zákona o omezení plateb v hotovosti, kde je stanoveno, že pokuta bude příjemci uložena, pokud
"platba v hotovosti přesáhla limit a příjemce musel vědět, že přijetím platby došlo k porušení tohoto zákona".
Dále žalobkyně poukázala na citace z veřejných sdělovacích prostředků uvedené v napadeném rozhodnutí, podle nichž je limit pro omezení plateb v hotovosti
"asi pět set tisíc korun",
popř.
"půl milionu korun"
. Pokud žalovaný poukazuje na webové stránky žalobkyně a dovozuje z toho možnost přístupu k aktuálním informacím (oficiálnímu kursu koruny k euru), pomíjí skutečnost, že o webové stránky se stará specializovaná osoba, která je odlišná od osoby, která v obchodních společnostech přijímá platby v hotovosti.
Krajský soud v Hradci Králové žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Žalobkyně nepopírala, že jí byl zákon o omezení plateb v hotovosti znám. I kdyby však takovou námitku vznesla, nebylo by možné ji akceptovat, neboť při aplikaci práva, zvláště pak při stanovení odpovědnosti za porušení práva, se vychází ze zásady, že
ignorantia iuris
non
excusat
(neznalost práva neomlouvá), případně z
fikce
, že subjekt práva měl a mohl znát platné právo. Shora citovaný zákon zcela jednoznačně určil v § 4 odst. 1, že hotovostní platby nesmí překročit 15 000 eur a v odst. 2 pak stanovil přepočet tohoto limitu na českou měnu, a to směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby. Není tedy pochyb o tom, že takto stanovený limit plateb v hotovosti předpokládal změnu jeho výše podle změny kurzu euro. To konečně vyplývá i z článků uveřejněných po schválení zákona o platbách v hotovosti, které v odůvodnění napadeného rozhodnutí cituje žalovaný, i z těch, jejichž kopie jsou založeny ve správním spise. Limit v euro je v nich citován přesně, přepočet na českou měnu je uváděn v rozmezí od 450 000 Kč do 500 000 Kč. Pokud žalobkyně tyto citace v žalobě hodnotí jako vágní a nedostatečné posouzení věci ze strany žalovaného, nelze s ní souhlasit. Ve čtvrtém odstavci na straně 2 svého rozhodnutí žalovaný uvedené citace z tisku a informace uveřejněné na ČT 1 použil jako důkaz o tom, že o zákonu o omezení plateb v hotovosti byla po jeho přijetí veřejnost masivně a dlouhodobě informována. Žalobkyně ve svůj prospěch nemůže argumentovat tím, že ve sdělovacích prostředcích v době přijetí zákona byl přepočet na českou měnu uveden pouze přibližně, a že z těchto informací vycházela. Byla povinna se řídit zákonem a za jeho porušení, bez ohledu na to, zda se s jeho obsahem seznámila, je odpovědná podle shora citované zásady (
ignorantia iuris
non
excusat
).
Pro žalobkyni vyplynula z citovaného zákona i povinnost zajistit, aby se její pracovníci citovaným zákonem řídili. K tomu postačilo, aby osoby přebírající od zákazníků peníze v hotovosti měly včas k dispozici změny kurzu euro. Takové informace bylo možno si opatřit v denním tisku nebo na internetových stránkách, případně dotazem přímo u České národní banky. To se žalovaný ve svém rozhodnutí snažil naznačit poukazem na internetové stránky žalobkyně. Pokud žalobkyně namítala, že se o tyto stránky stará specializovaná osoba, odlišná od osoby přijímající platby v hotovosti, nezbývá než opakovat, že bylo na žalobkyni, aby pracovnice přijímající platby v hotovosti dostala potřebné informace včas a mohla zkontrolovat, zda výše přijímané platby odpovídá limitu dle § 4 odst. 2, případně 3, zákona o omezení plateb v hotovosti.
Žalobkyně s odkazem na informace o limitu plateb v hotovosti ve sdělovacích prostředcích a na skutečnost, že pracovnice, která přijímá platby v hotovosti, nemá nic společného s webovými stránkami žalobkyně, dovozovala, že nebyly splněny podmínky pro uložení pokuty dané v § 4 odst. 2 zákona o omezení plateb v hotovosti, který předpokládá, že příjemce
"musel vědět"
o uskutečnění platby přesahující limit. Z toho, co bylo podáno shora, však je nepochybné, že tato argumentace žalobkyně nemůže obstát. Pro své zaměstnance mohla obstarat potřebnou informaci o kursu euro, neboť tato informace byla přístupná široké veřejnosti na kurzovním lístku České národní banky, a tím své povinnosti vyplývající z citovaného zákona bez problému dostát. Skutečnost, že se žalobkyně neseznámila dostatečně s obsahem zákona, který nabyl platnosti dne 30. 4. 2004 a účinnosti dne 1. 7. 2004, a svým pracovníkům neposkytla potřebné informace ji odpovědnosti za porušení zákona nemůže zprostit. Žalobkyni byly všechny potřebné informace běžně přístupné, mohla a musela proto o přijetí plateb nad zákonem povolený limit vědět.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.