Vydání 9/2013

Číslo: 9/2013 · Ročník: XI

2874/2013

Správní trestání: odložení výkonu rozhodnutí

Správní trestání: odložení výkonu rozhodnutí
k § 14 odst. 2 a § 83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákonů č. 67/1993 Sb., č. 52/2001 Sb., č. 62/2002 Sb. a č. 344/2007 Sb.
I. Odklad výkonu rozhodnutí (§ 83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích) má účinky
ex tunc
, což při uloženém trestu zákazu činnosti (zákaz řízení motorových vozidel) má za následek, že na řidičské oprávnění pachatele se z důvodu povoleného odkladu hledí, jako by dosud nezaniklo.
II. Doba od právní moci rozhodnutí o uložení trestu zákazu činnosti do právní moci rozhodnutí o odkladu výkonu tohoto rozhodnutí se do doby zákazu činnosti započte podle § 14 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 2. 2013, čj. 22 A 187/2011-18)
Prejudikatura:
nález Ústavního soudu č. 159/2008 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 1260/07).
Věc:
V. P. proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje o vrácení řidičského oprávnění.
Magistrát města Olomouc (dále jen "magistrát") rozhodnutím ze dne 14. 9. 2009 uložil žalobci trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 5. 2010.
Žalobce podal proti rozhodnutí magistrátu odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 14. 9. 2009 zamítl. Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Ostravě.
S ohledem na podání žaloby proti rozhodnutí žalovaného magistrát na žádost žalobce vydal dne 4. 6. 2010 rozhodnutí, kterým odložil výkon rozhodnutí ze dne 14. 9. 2009. Rozhodnutí o odkladu výkonu rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 7. 2010.
Žalobce následně žádal o vrácení řidičského oprávnění, avšak magistrát jeho žádost rozhodnutím ze dne 18. 3. 2011 zamítl, jelikož dospěl k závěru, že žalobce uložený trest dosud nevykonal. Žalobce vykonal pouze část trestu, a to v době od právní moci rozhodnutí magistrátu ze dne 14. 9. 2009 do právní moci rozhodnutí magistrátu ze dne 4. 6. 2010, kterým byl odložen výkon rozhodnutí. Po dobu odkladu výkonu rozhodnutí se dle názoru magistrátu na žalobce hledělo, jakoby mu řidičské oprávnění nezaniklo. Zbytek trestu měl žalobce vykonat až po právní moci rozsudku krajského soudu, neboť právě do té doby byl výkon trestu odložen.
Proti rozhodnutí magistrátu ze dne 18. 3. 2011 podal žalobce odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 27. 6. 2011 zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu u krajského soudu, v níž uvedl, že řidičské oprávnění nepochybně pozbyl právní mocí rozhodnutí magistrátu ze dne 14. 9. 2009. Podle žalobce však vykonatelnost tohoto rozhodnutí nebyla odložena, došlo jen k následné žádosti žalobce o odklad výkonu tohoto rozhodnutí. K opětovnému nabytí řidičského oprávnění je podle žalobce nutné, aby byl učiněn samostatný úkon správního orgánu - nové rozhodnutí o vydání řidičského oprávnění nebo vydání příslušného dokladu. Žalobce dospěl k závěru, že ke dni, kdy bylo pozitivně rozhodnuto o odložení výkonu rozhodnutí, již nebyl držitelem řidičského oprávnění. Žalobce odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2011, čj. 5 As 63/2010-53, z něhož dovodil, že odložit lze toliko výkon rozhodnutí k peněžitému či nepeněžitému plnění (tj. plnění exekvovatelnému). Odložení výkonu rozhodnutí nemůže přivodit vrácení či odložení pozbytí řidičského oprávnění (když řidičské oprávnění žalobce již účinně pozbyl).
Krajský soud v Ostravě žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Jádrem sporu mezi účastníky je právní posouzení vzniklé situace, tzn. zodpovězení otázky, jaké účinky má časově následný odklad výkonu rozhodnutí na uložený trest zákazu činnosti.
Problematikou odkladu výkonu rozhodnutí se zabýval ve své judikatuře Ústavní soud, a to ve svém nálezu ze dne 30. 9. 2008, sp. zn. II. ÚS 1260/07, č. 159/2008 Sb. ÚS. Ústavní soud zdůrazňuje, že odklad výkonu rozhodnutí představuje nikoli jen odklad vynutitelnosti, ale i odklad všech účinků zamýšlených právě tím rozhodnutím, jehož výkon se odkládá. Účelem tohoto institutu je minimalizace škodlivých následků, z čehož vyplývá, že rozhodnutí o odložení výkonu správního rozhodnutí je nadáno schopností působit i zpětně s účinky
ex tunc
(od počátku doby, po kterou měly účinky rozhodnutí, jehož výkon se odkládá, vůbec nastat či trvat). Správní rozhodnutí tak z formálního hlediska zůstává sice pravomocným, uložené povinnosti však nelze vynucovat, odejmutá oprávnění zůstávají (prozatím) zachována. Pakliže by byl přiznán jakýkoli účinek rozhodnutí, které je sice v právní moci, ale jehož výkon byl odložen, jednalo by se o přehnaně formalistický, ba textualistický přístup k výkladu práva vedoucí k porušování základních práv a svobod.
Krajský soud respektuje shora uvedený výklad Ústavního soudu (čl. 89 odst. 2 Ústavy), přičemž ani v nyní posuzované věci neshledal žádný důvod pro legitimní odchýlení se od něj.
Uvedeným výkladem je třeba korigovat úvahu správních orgánů o tom, že snad žalobce vykonal část trestu zákazu činnosti v době od právní moci rozhodnutí magistrátu ze dne 14. 9. 2009 do právní moci rozhodnutí magistrátu ze dne 4. 6. 2010. Působí-li totiž rozhodnutí o odkladu výkonu rozhodnutí tak, že zabraňuje všem účinkům rozhodnutí (jehož výkon je odkládán), a to od samého počátku, má to za následek, že pro povolený odklad došlo k situaci, kdy řidičské oprávnění žalobci nezaniklo a k výkonu uloženého trestu (a to v žádné, byť i minimální části) nedošlo.
Tím je zcela vyvrácena argumentace žalobce - tvořící kostru celé žaloby - že právní mocí rozhodnutí magistrátu ze dne 14. 9. 2009 řidičské oprávnění pozbyl. Krajský soud uzavírá, že se tak nestalo.
Lichými jsou pak veškeré žalobcovy úvahy plynoucí z jeho přesvědčení o zániku řidičského oprávnění. Jeho řidičské oprávnění totiž nezaniklo, proto nebyl žádný důvod k rozhodování o jeho novém vydání, příp. k vydávání nového dokladu.
Zcela lichá je pak i argumentace žalobce judikaturou Nejvyššího správního soudu. Žalobcem odkazované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu čj. 5 As 63/2010-57 se totiž nikterak nevyjadřuje k otázce možnosti odkladu výkonu trestu zákazu činnosti; předmětné rozhodnutí se věnuje toliko otázce, zda takové rozhodnutí je rozhodnutím předběžné povahy, tzn. zda se jedná o rozhodnutí způsobilé k soudnímu přezkumu. Krajský soud dodává, že shora uvedené závěry - zejm. závěr o tom, že k výkonu uloženého trestu (a to v žádné, byť i minimální části) nedošlo - nemají za následek, že by doba od právní moci rozhodnutí magistrátu ze dne 14. 9. 2009 do právní moci rozhodnutí magistrátu ze dne 4. 6. 2010 představovala dobu, po kterou by měl žalobce - na rozdíl od právního názoru správních orgánů - uložený trest zákazu činnosti ještě "
dovykonat
".
Dle § 14 odst. 2 zákona o přestupcích se do doby zákazu činnosti započítává doba, "
po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným přestupkem nesměl již tuto činnost vykonávat
".
Dobu od právní moci rozhodnutí magistrátu ze dne 14. 9. 2009 do právní moci rozhodnutí magistrátu ze dne 4. 6. 2010 je třeba podle názoru krajského soudu nutno považovat za dobu, po kterou nesměl žalobce zakázanou činnost vykonávat na základě pravomocného rozhodnutí magistrátu ze dne 14. 9. 2009 v situaci, kdy o odkladu výkonu tohoto rozhodnutí ještě nebylo rozhodnuto.
Jakkoli měl tedy odklad výkonu rozhodnutí magistrátu ze dne 14. 9. 2009 za následek situaci, že k přímému výkonu trestu zákazu činnosti nedošlo, je tu jiná doba, kterou je třeba i přesto na výkon tohoto trestu započítat.
Jakkoli je tedy nyní napadané rozhodnutí žalovaného vystavěno na odlišných dílčích úvahách, obstojí základní důvod napadeného rozhodnutí, tj. že na výkon uloženého trestu zákazu činnosti lze započítat dobu od právní moci rozhodnutí magistrátu ze dne 14. 9. 2009 do právní moci rozhodnutí magistrátu ze dne 4. 6. 2010, následující období však nikoli. Žalovaný tedy napadeným rozhodnutím zákon neporušil.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.