Vydání 5/2008

Číslo: 5/2008 · Ročník: VI

1547/2008

Správní trestání: neoznačení vozidla taxislužby cenovou nabídkou

Ejk 90/2008
Správní trestání: neoznačení vozidla taxislužby cenovou nabídkou
k § 11 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě*)
k § 21 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákonů č. 304/1997 Sb., č. 150/2000 Sb. a č. 221/2005 Sb.
Pokud provozovatel taxislužby označil vozidlo informací o aktuální nabídce ceny uvedenou slovem "max.", porušil svou povinnost vyjádřit dílčí položku aktuální nabídky ceny za přepravní služby pouze numericky vyjádřenou sazbou. Takové vyjádření cenové informace je uvedením rozpětí ceny za nabízenou službu, nikoli ceny aktuální, jak požaduje § 11 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2007, čj. 9 Ca 64/2006-49)
Věc:
Pavel J. proti Ministerstvu dopravy o uložení pokuty.
Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 7. 12. 2005 byla žalobci uložena pokuta 100 000 Kč za porušení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě a § 11 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhlášky č. 478/2000 Sb. (dále jen "prováděcí vyhláška"). Při kontrole dne 22. 9. 2005 bylo totiž zjištěno, že žalobcem provozovaný vůz taxislužby byl označen aktuální nabídkou ceny umístěnou na obou předních dveřích vozidla obsahující pouze následující údaje v českém a anglickém jazyce:
"nástupní sazba: max. 99 Kč, cena za jeden kilometr: max. 99 Kč, čekání za jednu minutu: max. 6,50 Kč".
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání. Žalovaný rozhodnutím ze dne 1. 2. 2006 napadené rozhodnutí změnil tak, že se žalobci ukládá pokuta ve výši 20 000 Kč.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu u Městského soudu v Praze, v níž zejména namítal, že se svým jednáním nedopustil jakéhokoli porušení vytýkaných ustanovení zákona o silniční dopravě, ani § 11 odst. 2 prováděcí vyhlášky a že dílčí položka musí být vyjádřena "numericky", tedy číselně, a tuto skutečnost vozidlo žalobce v každém případě splňovalo. Zmíněná ustanovení krátký věcný doplněk, např.
"max.",
nijak nezakazují, pouze ukládají povinnost, aby dílčí položky byly vyjádřeny číselně. Žalobce, aby naplnil tento zákonný požadavek, použil před řádně vyjádřenou dílčí položku dovětek
"max."
, neboť je nemožné, aby se na dveřích vozidla nacházela informace o všech sazbách používaných provozovateli taxislužby při nabízení nebo vykonávání přepravních služeb, a tedy potencionálního zákazníka dopředu řádně informoval o maximální ceně, kterou bude možné po zákazníkovi vyžadovat. Toto tvrzení také potvrzuje vyjádření v pravém horním rohu informace
"použity sazby 1 - 8"
, a odkaz na podrobnou cenovou informaci uvnitř vozidla. Zákazníci tak mají možnost informovat se před uskutečněním jízdy o ceně, která jim bude za tuto službu účtována, a to podrobně podle okolností, za kterých se konkrétní jízda uskuteční, neboť v podrobném ceníku ve vozidle žalobce jsou uvedeny jednotlivé hodnoty sazeb. Z § 14 odst. 2 prováděcí vyhlášky podle názoru žalobce jasně nevyplývá, zda informace na dveřích vozidla taxislužby by měla zahrnovat informaci o jedné nebo více sazbách, resp. ustanovení nezakazuje možnost informovat zákazníky o více sazbách. Žalobce tedy pro přehlednost v tzv. aktuální nabídce ceny uvádí nejvyšší možnou částku, kterou by po potencionálním zákazníkovi mohl za službu požadovat.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě především uvedl, že žalobcem nastavenou právní konstrukci nelze přijmout s ohledem na samotný účel předmětného ustanovení. V případě označení vozidla informací o aktuální nabídce ceny za uskutečnění přepravní služby v obci obsahující číselné rozpětí by zcela zanikl význam této informace, když s ohledem na stanovené maximální ceny taxislužby na území hlavního města Prahy (nástupní sazba 34 Kč, cena za jeden kilometr 25 Kč a sazba za čekání za jednu minutu 5 Kč) by naopak byla pro potenciální zákazníky částečně matoucí.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) K námitkám žalobce ve věci samé soud poukazuje na obsah spisového materiálu a nesporná tvrzení obou účastníků řízení, z nichž vyplývá, že dne 22. 9. 2005 provedla Městská policie obhlídku žalobcova vozidla taxislužby, při které bylo zjištěno, že jeho vozidlo bylo označeno na předních dveřích vozidla ceníkem s nástupní sazbou max. 99 Kč, cenou za jeden kilometr max. 99 Kč a sazbou za čekání za jednu minutu max. 6,50 Kč. Žalobce byl uloženou pokutou postižen za to, že nesplnil povinnost zajistit, aby k výkonu taxislužby bylo užito pouze vozidel označených a vybavených předepsaným způsobem, když způsob označení vozidla požadavky na vybavení vozidla taxislužby doklady a dalšími náležitostmi stanoví prováděcí právní předpis, jak vyplývá ze shora citovaného § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě, tj. prováděcí vyhláška. Podle shora citovaných zákonných ustanovení byl žalobce povinen umístit v horní polovině vnější strany obou předních dveří informaci o aktuální nabídce ceny za uskutečnění přepravní služby v obci, ve které je služba nabízena (§ 11 odst. 2 prováděcí vyhlášky), když na vnější straně předních dveří nejsou zároveň přípustné žádné jiné nápisy či znaky než stanovené touto vyhláškou (§ 11 odst. 3 téže vyhlášky), a když zároveň podle § 14 odst. 2 téže vyhlášky je informace umístěná na dveřích vozidla taxislužby podle § 11 odst. 2 povinna obsahovat aktuální nabídku ceny za přepravní služby na území obce, ve které je dopravní služby nabízena, a musí zahrnovat všechny dílčí položky, z nichž je výsledná sazba složena. Dílčí položkou pak může být pouze numericky vyjádřená nástupní sazba v Kč, hodnota sazby pro vzdálenost v Kč (Kč/km) a hodnota sazby pro čas v Kč (Kč/min). Číslo, pod nímž je příslušná sazba uložena v paměťové jednotce taxametru, se uvádí v pravém horním rohu cenové informace.
V projednávané věci bylo zjištěno a prokázáno, že žalobce této své zákonné povinnosti nedostál, neboť uvedením slova
"max."
nesplnil svou povinnost provozovatele taxislužby vyjádřit dílčí položku pouze numericky vyjádřenou sazbou. Kromě toho žalobce porušil zákonnou povinnost uvést v pravém horním rohu cenové informace číslo, pod nímž je příslušná sazba uložena v paměťové jednotce taxametru. Tímto svým jednáním žalobce porušil shora citovaný § 14 odst. 2 prováděcí vyhlášky. K tomu soud poukazuje na slovo
"číslo"
, kterým měl zákonodárce podle stanoviska soudu na mysli uvedení jednoho konkrétního čísla příslušné sazby, neboť pouze pod takovým jedním číslem může být příslušná sazba uložena v paměťové jednotce taxametru a může sloužit ke kontrole možných zákazníků žalobce, kteří se zprvu seznámí s číslem sazby na předních dveřích vozu taxislužby, a dále mohou při uskutečnění cesty kontrolovat na taxametru, zda číslo zde uvedené odpovídá informaci uvedené na dveřích vozu, a tedy, zda se jedná o stejnou cenu za přepravu. Pro případ, že by stejně jako v projednávané věci bylo na vozidle taxislužby uvedeno číselné rozpětí, zde
"1 - 8"
, zanikl by význam takového informování možného zákazníka žalobce, a kontrola ceny zákazníkem by tak byla znemožněna, neboť v kontextu s další informací o maximálních cenách za nástupní sazbu a cenou za jeden kilometr se cestující dozví maximální cenu, kterou za službu bude hradit, když taková informace je ale s ohledem na stanovené maximální ceny taxislužby na území hl. m. Prahy matoucí. V tom se soud shoduje se stanoviskem žalovaného uvedené v písemném vyjádření k žalobě. Podle závěru soudu je uvedením slova
"max."
u cenové informace žalobcem uváděno rozpětí ceny za nabízenou službu, a nikoli cenu aktuální, jak požaduje ustanovení § 11 odst. 2 prováděcí vyhlášky. Podle stanoviska soudu nemůže žalobce jako provozovatel taxislužby požívat příznivějších podmínek při stanovení ceny oproti ostatním podnikatelům a v cenové nabídce uvádět "rozpětí" ceny, byť pouze jeho horní hranici slovem
"max."
, a to tím spíše, že cena taxislužby je na území hl. m. Prahy regulována, a žalobcem uvedené výše nedosahuje.
*) S účinností od 1. 1. 2008 změněna vyhláškou č. 281/2007 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.