Vydání 6/2015

Číslo: 6/2015 · Ročník: XIII

3216/2015

Správní trestání: důvodné podezření ze spáchání přestupku

Správní trestání: důvodné podezření ze spáchání přestupku
k § 125a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 7. 4. 2014.
Skutečnost, že řidič motorového vozidla podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti nebo plynulosti provozu na pozemních komunikacích odmítl podepsat oznámení o přestupku, nezakládá bez dalšího důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 2. 2015, čj. 7 As 273/2014-32)
Prejudikatura:
č. 1856/2009 Sb. NSS, č. 3067/2014 Sb. NSS a č. 3074/2014 Sb. NSS.
Věc:
Josef G. proti Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje, o uložení
kauce
, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce byl dne 7. 4. 2014 zastaven v Karlových Varech hlídkou Policie ČR poté, co mu byla jako řidiči motorového vozidla v místě, kde je maximální povolená rychlost 70 km/h, naměřena rychlost 92 km/h (po odečtení tolerance). Podezření ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona o silničním provozu bylo zaznamenáno v tiskopisu „
Oznámení (odevzdání) přestupku (věci)
“ ze dne 7. 4. 2014 (dále jen „oznámení přestupku“). V oznámení o přestupku je uvedeno, že jej žalobce odmítl podepsat a zároveň nevyužil možnosti vyjádřit se k němu. V „
Potvrzení o převzetí
kauce
“ ve výši 5 000 Kč ze dne 7. 4. 2014 (dále jen „potvrzení o převzetí kauce“) je v rubrice, ve které má policista uvést důvody, na jejichž základě měl důvodné podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení (§ 125a odst. 1 zákona o silničním provozu), pouze uvedeno: „
Řidič nesouhlasí a odmítá podepsat oznámení o přestupku, kdy mu byla naměřena rychlost v obci 70/95/92 km/h. Rychlost naměřena v obci Karlovy Vary, ul. Táborská v 10:27 hod
.“ V úředním záznamu zasahujícího policisty ze dne 7. 4. 2014 (dále jen „úřední záznam“) je nad rámec citovaného odůvodnění uvedeno, že se řidič, který se toho dne dopustil přestupku a odmítl podepsat oznámení o přestupku, choval arogantně, hrubě a nezdvořile. Na základě toho zasahující policista pojal podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení, a uložil mu proto kauci podle § 125a odst. 1 zákona o silničním provozu.
Krajský soud v Plzni svým rozsudkem ze dne 31. 10. 2014, čj. 30 A 62/2014-30, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal vydání rozsudku, jímž by byla konstatována nezákonnost zásahu žalované spočívajícího ve výběru
kauce
podle § 125a odst. 1 zákona o silničním provozu. V odůvodnění rozsudku krajský soud uvedl, že podklady pro uložení
kauce
[oznámení (odevzdání) přestupku (věci), potvrzení o převzetí
kauce
a úřední záznam] poskytují dostatečný podklad pro závěr, že uložení sankce nebylo nezákonným zásahem. Podle krajského soudu bylo v citovaném potvrzení srozumitelně a způsobem odpovídajícím okolnostem věci vyjádřeno, v čem policista spatřoval důvodné podezření, že se žalobce bude vyhýbat přestupkovému řízení. Toto podezření bylo navíc umocněno chováním žalobce popsaným dostatečně určitě v úředním záznamu. Navíc byl žalobce podezřelý ze spáchání velmi závažného porušení pravidel silničního provozu, přičemž policista přihlédl k tomu, že se odmítl vyjádřit k vlastnímu přestupku, z jehož spáchání byl podezřelý, a zejména pak odmítl podepsat oznámení o přestupku, resp. odmítl svým podpisem stvrdit, že byl poučen o průběhu správního řízení a doručování v jeho rámci. I z těchto okolností mohl zasahující policista oprávněně nabýt podezření, že se žalobce hodlá vyhýbat přestupkovému řízení. Pro podporu svých závěrů krajský soud odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2014, čj. 4 Aps 9/2013-48.
Proti tomuto rozsudku podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost. Krajský soud se podle stěžovatele kromě jiného dopustil nesprávného právního posouzení tím, že na projednávanou věc aplikoval právní názor vyjádřený Nejvyšším správním soudem v citovaném rozsudku čj. 4 Aps 9/2013-48, místo toho, aby zohlednil právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 4. 2014, čj. 4 As 6/2014-27, č. 3067/2014 Sb. NSS, jímž byl dřívější právní názor překonán. Podle citovaného rozsudku čj. 4 As 6/2014-27 již nelze tvrdit, že by pouhé obecné konstatování subjektivního dojmu policisty ohledně blíže nespecifikovaného chování a jednání řidiče dostačovalo k odůvodnění výběru
kauce
. Naopak je nutné uvedené chování, jednání či vystupování specifikovat do takové míry, aby bylo možno vyloučit takové jednání řidiče, které nelze považovat za dostatečně odůvodňující podezření z vyhýbání se správnímu řízení. Postup policistů, jímž je zásadně zasahováno do základních práv a svobod fyzické osoby, musí být odůvodněn objektivními skutečnostmi. V projednávané věci stěžovatel pouze nepodepsal oznámení o přestupku, přičemž tuto povinnost mu neukládá žádný právní předpis. Právě za toto jednání, spolu s odmítnutím podepsání pokutového bloku, byl sankcionován výběrem
kauce
.
Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Plzni zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Nejvyšší správní soud se dále zabýval stížními námitkami týkajícími se právního posouzení věci ve smyslu § 125a zákona o silničním provozu.
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval povahou
kauce
podle § 125a zákona o silničním provozu. Podle konstantního názoru Nejvyššího správního soudu nelze na tuto kauci nahlížet jako na rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Proti uložení
kauce
je třeba podat žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu ve smyslu § 82 s. ř. s. O výběru
kauce
není totiž rozhodováno v konkrétním, právními předpisy vymezeném, typu řízení a není o něm vydáváno formalizované rozhodnutí, nýbrž pouze písemné potvrzení podle § 125a odst. 3 zákona o silničním provozu (srov. kritéria pro rozlišení rozhodnutí a nezákonného zásahu v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2009, čj. 6 As 34/2009-33). Potvrzení o převzetí
kauce
přitom nelze řadit mezi rozhodnutí o uložení záruky podle § 147 odst. 3 správního řádu. Výběr
kauce
je totiž obsažen ve zvláštní úpravě v § 125a zákona o silničním provozu, přičemž úpravu § 147 správního řádu na něj nelze aplikovat již proto, že institut záruky je pojmově koncipován pro již zahájená řízení, kdy o uložení povinnosti složit záruku, popř. o přijetí záruky, rozhoduje správní orgán v průběhu správního řízení. V okamžiku výběru
kauce
podle § 125a zákona o silničním provozu naproti tomu žádné správní řízení neprobíhá, neboť o jeho případném zahájení rozhodne teprve následně správní orgán příslušný k jeho vedení, a to mj. na základě podkladů shromážděných zasahujícím policistou. Pro podporu výše uvedených závěrů srov. např. citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 4 Aps 9/2013-48.
Stěžovatel v kasační stížnosti namítal, že nebyly splněny zákonné podmínky pro uložení
kauce
. Zejména poukazoval na absenci důvodů zakládajících důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení.
Podle § 125a odst. 1 až 3 zákona o silničním provozu je „[p]
olicista
[...]
oprávněn vybrat od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč, nejvýše však do výše hrozící peněžní sankce za spáchaný přestupek. Složení
kauce
je zárukou, že se řidič uvedený v odstavci 1 dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
“ Policista „[p]
ři výběru
kauce
[...]
poučí řidiče o důsledku vybrání
kauce
a podmínkách jejího vracení a vystaví písemné potvrzení o převzetí
kauce
. V písemném potvrzení musí být uveden důvod uložení
kauce
.“
Jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 4 Aps 9/2013-48 a z rozsudku téhož soudu čj. 4 As 6/2014-27, důvody, v nichž zasahující policisté spatřují důvodné podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení, je třeba alespoň stručně uvést již v potvrzení o přijetí
kauce
, jehož prostřednictvím je řidič s těmito důvody seznámen přímo na místě. Na odůvodnění
kauce
přitom logicky nelze klást nároky vycházející z požadavků na odůvodnění správního rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního řádu). Je totiž třeba přihlédnout k podmínkám, za nichž je potvrzení o převzetí
kauce
vystavováno (konkrétní místo či prostředí zásahu, frekvence provozu, povětrnostní situace či chování dotčeného řidiče v reakci na provádění silniční kontroly atp.). Postačí proto srozumitelné a okolnostem věci odpovídající stručné vyjádření, v čem policista spatřuje důvodné podezření, že se řidič motorového vozidla podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bude vyhýbat přestupkovému řízení (srov. citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 4 Aps 9/2013-48). V následném rozsudku čj. 4 As 6/2014-27, který byl publikován i ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, pak Nejvyšší správní soud dále uvedl, že relevantním důvodem nemůže být libovolná skutečnost nebo pouze samotné spáchání předmětného přestupku. Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku provedl demonstrativní výčet okolností, které mohou založit důvodné podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení. Takovým důvodem může být např. to, že řidič nemá na území České republiky trvalé bydliště, popř. má nahlášen trvalý pobyt na obecním úřadě, v minulosti se přestupkovému řízení vyhýbal, hrozí mu pozbytí řidičského oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů, případně řidič sám avizuje, že přestupkové řízení bude mařit.
Ve stěžovatelově případě uvedl policista jako důvod pro uložení
kauce
pouze, že „
řidič nesouhlasí a odmítá podepsat oznámení o přestupku, kdy mu byla naměřena rychlost v obci 70/95/92 km/h. Rychlost naměřena v obci Karlovy Vary, ul. Táborská v 10:27 hod.
“ Policista tedy důvodné podezření ve smyslu § 125a odst. 1 zákona o silničním provozu postavil pouze na tom, že řidič projevil nesouhlas a odmítl podepsat vyplněný tiskopis. Až následně v úředním záznamu doplnil další důvody, a sice arogantní, hrubé a nezdvořilé chování stěžovatele.
Podle Nejvyššího správního soudu policistou uvedené důvody v potvrzení o převzetí
kauce
nedosahují takové intenzity, aby na jejich základě mohl policista nabýt důvodné podezření, že se řidič podezřelý ze spáchání přestupku bude vyhýbat přestupkovému řízení. Institut
kauce
je sice ze své povahy institutem nikoliv sankčním, nýbrž zajišťovacím (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 5. 2014, čj. 9 As 37/2014-43, č. 3074/2014 Sb. NSS), na jehož aplikaci jsou kladeny mírnější nároky než na aplikaci sankčních institutů, avšak to neznamená, že by v potvrzení nemusely být uvedeny žádné důvody ve smyslu § 125a odst. 1 zákona o silničním provozu. Tyto důvody navíc musí dosáhnout požadované intenzity, tj. musí z nich vyplývat důvodné podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení. K tomu srov. např. příklady uvedené v citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 4 As 6/2014-27. Vyloučit samozřejmě nelze ani důvody další, vždy se však musí jednat o důvody splňující zákonné podmínky ve smyslu § 125a zákona o silničním provozu. Fakt, že stěžovatel s policisty nespolupracoval a odmítl podepsat předmětné oznámení a vyjádřit se k němu, nelze za takový důvod považovat. Lze se jistě pozastavit nad tím, proč stěžovatel, pokud nesouhlasil s tím, že spáchal přestupek, neuvedl tento svůj názor v příslušné části tiskopisu. Nicméně pouhou skutečnost, že stěžovatel zaujal komunikačně minimalistický postoj a k přestupku, z jehož spáchání byl podezřelý, se nevyjádřil, nelze bez dalšího chápat jako snahu vyhýbat se správnímu řízení, nýbrž
de facto
jako realizaci jeho práva na volbu libovolné procesní strategie v intencích § 73 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Ta může spočívat rovněž i v mlčení (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2009, čj. 1 As 96/2008-115, č. 1856/2009 Sb. NSS). Nejvyšší správní soud si je přitom vědom toho, že úřední záznam obsahuje širší popis skutkového stavu, jakož i toho, že stěžovatel byl podezřelý ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 3 zákona o silničním provozu. V daném konkrétním případě však s ohledem na výše uvedené nelze souhlasit s krajským soudem, že byly splněny všechny zákonné podmínky ve smyslu § 125a zákona o silničním provozu.
Nejvyšší správní soud výše uvedeným výkladem vztahujícím se ke konkrétnímu skutkovému stavu nijak nesnižuje význam institutu
kauce
ve smyslu § 125a zákona o silničním provozu. Nejvyšší správní soud si je plně vědom důvodů, které zákonodárce vedly k zakotvení institutu
kauce
do právního řádu. V právním státě však k aplikaci takového institutu může dojít pouze při splnění všech zákonných podmínek, tj. mimo jiné i podmínky dostatečné specifikace důvodů pro uložení
kauce
. S ohledem na rozsáhlost množiny konkrétních skutkových situací, resp. jejich variací, ke kterým může v budoucnu docházet, nelze provést konečný
taxativní
výčet všech důvodů podřaditelných pod citované ustanovení. Vždy je však nutno trvat na tom, aby zakládaly důvodné podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení (§ 125a zákona o silničním provozu).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.