Vydání 3/2015

Číslo: 3/2015 · Ročník: XIII

3168/2015

Správní trestání: důkazní břemeno

Správní trestání: důkazní břemeno
k § 10 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
k § 50 odst. 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, obsahuje speciální úpravu vůči § 50 odst. 3 správního řádu z roku 2004, pokud jde o důkazní břemeno ohledně prokázání toho, zda právnická osoba, které je vytýkáno spáchání správního deliktu, vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti stanovené zákonem o pohonných hmotách zabránila. Přestože se ve smyslu § 50 odst. 3 správního řádu z roku 2004 jedná o okolnost svědčící ve prospěch právnické osoby, které má být v řízení z moci úřední uložena povinnost zaplatit pokutu za spáchání správního deliktu, nese důkazní břemeno ohledně prokázání této skutečnosti ve správním řízení ona sama a nikoliv správní orgán.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 6. 2014, čj. 9 A 39/2011-44)
Věc:
Společnost s ručením omezeným H&D oil proti České obchodní inspekci o uložení pokuty.
Rozhodnutím ze dne 29. 9. 2010 Česká obchodní inspekce, inspektorát Středočeský a Hl. město Praha, uložila žalobkyni jakožto podnikateli provozujícímu živnost v provozovně čerpací stanice pohonných hmot pokutu ve výši 100 000 Kč za správní delikt uvedený v § 9 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách, kterého se dopustila tím, že při kontrole provedené dne 2. 6. 2010 ve výše uvedené provozovně prodávala ropný produkt, bezolovnatý automobilový benzín Super plus BA-95, který nesplňoval požadavky na jakost a složení pohonné hmoty podle § 3 odst. 1 téhož zákona stanovené v § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) a ČSN EN 228 v ukazatelích:
– etanol – maximální hodnotu tohoto ukazatele (při zahrnutí nejistoty měření) stanoví cit. norma 5,2 % V/V, zjištěno bylo 20,9 % V/V,
– kyslík výpočtem – maximální hodnotu tohoto ukazatele (při zahrnutí nejistoty měření) stanoví cit. norma 2,9 % V/V, zjištěno bylo 8,39 % V/V.
Rozhodnutím ze dne 27. 12. 2010 žalovaná zamítla odvolání podané žalobkyní a toto rozhodnutí potvrdila. V odůvodnění rozhodnutí žalovaná konstatovala, že žalobkyně se v odvolání hájila tím, že provozuje síť čerpacích stanic již 7 let a za tu dobu nedošlo ani jednou k porušení zákona o pohonných hmotách ani k jinému problému v souvislosti s prodejem ropných produktů. Zjištěné skutečnosti žalobkyni znepokojují a vyslovila nad nimi lítost, protože se snaží veškeré své povinnosti plnit řádně a svědomitě. Není si vědoma žádného svého zaviněného jednání. K pochybení muselo dle jejího názoru dojít na straně dodavatele – společnosti KONT FUEL DISTRIBUTION s. r. o., vůči které hodlá vyvodit příslušné důsledky. Žalobkyně se snaží dodržovat veškeré předpisy a porušení zákona nemohla objektivně zabránit. Navrhla, aby bylo rozhodnutí o uložení pokuty zrušeno nebo alespoň pokuta snížena.
Žalovaná po přezkoumání všech předložených písemných materiálů dospěla k závěru, že správní orgán I. stupně učinil ve věci potřebná skutková zjištění ve smyslu § 3 správního řádu a nepochybil ani při právním hodnocení předmětné věci závěrem, že se žalobkyně předmětného správního deliktu dopustila a tento delikt jí byl bezpečně prokázán. V předchozím řízení neshledala žalovaná žádnou procesní vadu s dopadem na zákonnost a správnost vydaného rozhodnutí. Co se týče odvolací argumentace žalobkyně, že za zjištěné nedostatky nenese vinu, protože byly způsobené jejím dodavatelem – společností KONT FUEL DISTRIBUTION, žalovaná konstatovala, že v tomto případě je správní trestání postaveno na principu tzv. objektivní odpovědnosti, kdy otázku zavinění není nezbytné zkoumat. Pro správní orgán je navíc prakticky nemožné zpětně zjistit, v kterém okamžiku distribuce pohonné hmoty k pochybení došlo, tedy ověřit, zda skutečně pochybil dodavatel pohonných hmot, jak uvádí žalobkyně. Nepochybné však je, že právě žalobkyně byla tím, kdo v době kontroly prodával pohonné hmoty, které nesplňovaly jakostní parametry, a proto je sankční odpovědnost po právu vyvozována vůči ní. Její další kroky vůči dodavateli pohonných hmot jsou již v tomto případě věcí soukromoprávních vztahů mezi oběma společnostmi.
Pokud jde o výši pokuty, žalovaná neshledala důvody pro její snížení. Konstatovala, že správní orgán I. stupně v odůvodnění rozhodnutí srozumitelně vysvětlil, že v tomto případě se jednalo o závažnou odchylku od jakostních norem, která mohla spotřebitele značně poškodit. Nelze také odhlédnout od skutečnosti, že kontrola byla provedena na základě podnětu spotřebitele, který poukazoval na problémy po načerpání pohonné hmoty na výše uvedené čerpací stanici. Ze všech výše uvedených důvodů proto žalovaná k moderaci uložené pokuty nepřistoupila.
Rozhodnutím ze dne 25. 10. 2010 pak stejný správní orgán I. stupně uložil žalobkyni jakožto podnikateli provozujícímu živnost v provozovně čerpací stanice pohonných hmot pokutu ve výši 200 000 Kč za správní delikt uvedený v § 9 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách, kterého se dopustila tím, že při opakované kontrole provedené dne 13. 7. 2010 ve výše uvedené provozovně prodávala ropný produkt, bezolovnatý automobilový benzín Super plus BA-95, který nesplňoval požadavky na jakost a složení pohonné hmoty podle § 3 odst. 1 téhož zákona stanovené v § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 133/2010 Sb. a ČSN EN 228 v ukazatelích:
– ethanol – maximální hodnotu tohoto ukazatele (při zahrnutí nejistoty měření) stanoví cit. norma 5,2 % V/V, zjištěno bylo 15,7 % V/V,
– kyslík výpočtem – maximální hodnotu tohoto ukazatele (při zahrnutí nejistoty měření) stanoví cit. norma 2,9 % m/m, zjištěno bylo 6,73 % m/m,
Rozhodnutím ze dne 29. 12. 2010 žalovaná zamítla odvolání podané žalobkyní proti uvedenému rozhodnutí správního orgánu I. stupně a toto rozhodnutí potvrdila. V odůvodnění rozhodnutí žalovaná konstatovala, že žalobkyně v odvolání odkázala na své předchozí odvolání proti rozhodnutí téhož inspektorátu, kterým jí byla uložena pokuta 100 000 Kč za nesplnění stejných jakostních ukazatelů jako v tomto případě, a zopakovala, že provozuje síť čerpacích stanic již 7 let a že za tuto dobu nedošlo ani jednou k porušení zákona o pohonných hmotách ani jinému problému v souvislosti s prodejem ropných produktů. Zjištěné skutečnosti ji znepokojují a vyslovila nad nimi lítost, protože se snaží veškeré své povinnosti plnit řádně a svědomitě. Ihned poté, co jí bylo dne 26. 8. 2010 oznámeno zahájení správního řízení pro předchozí zjištění, učinila nezbytná opatření, aby nevyhovující pohonné hmoty již nebyly nabízeny k dalšímu prodeji. Opakované odběry však byly správním orgánem provedeny dne 13. 7. 2010, tedy ještě před zahájením správního řízení. Nevyhovující benzín přitom zřejmě pocházel ze stejné zásobovací nádrže jako v předchozím případě. Žalobkyně si nebyla vědoma svého zaviněného porušení právních předpisů, protože k pochybení mělo dojít na straně dodavatele pohonných hmot. Ihned poté, co se o nedostatcích dozvěděla, přijala nezbytná opatření k jejich nápravě. V této souvislosti namítla, že by se v daném případě
de facto
jednalo o dvojí postih téhož porušení. I v tomto případě navrhla, aby odvolací orgán rozhodnutí zrušil nebo alespoň snížil uloženou pokutu.
Po přezkoumání všech předložených písemných materiálů dospěla žalovaná k závěru, že správní orgán I. stupně učinil ve věci potřebná skutková zjištění ve smyslu § 3 správního řádu a nepochybil ani při právním hodnocení předmětné věci závěrem, že se žalobkyně dopustila správního deliktu, který jí byl bezpečně prokázán. Žalovaná též neshledala v předchozím řízení žádnou procesní vadu s dopadem na zákonnost a správnost vydaného rozhodnutí. Shodně jako ve svém předchozím rozhodnutí ze dne 27. 12. 2010 žalovaná uvedla, že správní trestání je v tomto případě postaveno na principu tzv. objektivní odpovědnosti, kdy otázku zavinění není nezbytné zkoumat. Žalobkyně tak odpovídá za své jednání i v případě, že by bylo pravdou to, co tvrdí, tedy že k pochybení došlo na straně jeho dodavatele. Případné vyrovnání mezi oběma společnostmi je již věcí vzájemných soukromoprávních vztahů.
Žalovaná nepřisvědčila stěžejnímu argumentu žalobkyně, že je trestána dvakrát za totéž a že o předchozím pochybení se dozvěděla až dne 26. 8. 2010, kdy s ní bylo zahájeno správní řízení. V daném případě nejde o dvojí trestání téhož, protože obě kontroly proběhly ve zcela jiný den (první odběr 2. 6. 2010, druhý odběr 13. 7. 2010), jedná se tedy o dva odlišné skutky, a stejně tak ani naměřené parametry nejsou v obou případech shodné. Zcela mylné je pak tvrzení, že o výsledcích prvního odběru se žalobkyně dozvěděla až dne 26. 8. 2010, kdy s ní bylo zahájeno správní řízení. Jak vyplývá ze správního spisu vedeného ve věci předchozí kontroly, žalobkyně byla o výsledcích prvního odběru informována v rámci kontroly dne 14. 6. 2010 a protokol z této kontroly spolu s inspekčními zprávami byl poté ještě doručen do její datové schránky dne 1. 7. 2010. K druhému odběru přitom došlo až dne 13. 7. 2010. Žalobkyně tak měla k dispozici dostatečně dlouhou dobu na to, aby přijala opatření k nápravě. Přesto bylo při následné kontrole zjištěno pochybení téhož druhu jako při kontrole předešlé. Tato skutečnost dle žalované rozhodně nesvědčí o proklamované svědomitosti žalobkyně při plnění zákonných povinností.
Žalovaná se ztotožnila s výší pokuty vyměřené správním orgánem I. stupně. Byla toho názoru, že podané odvolání, jakož i obsah spisu jako celek, nezavdávají důvod pro její snížení pod výměr obsažený v prvoinstančním rozhodnutí. Z rozhodnutí správního orgánu I. stupně je patrné, že se jednalo o závažnou odchylku v jakostních ukazatelích, a správní orgán též přesvědčivě popsal možné následky tohoto jednání. Z hlediska způsobu spáchání pak žalovaná označila za přitěžující okolnost, že se jedná o zjištění opakované. Odhlédnout nelze ani od skutečnosti, že kontrola byla provedena na základě podnětu spotřebitele, který poukazoval na problémy po načerpání pohonné hmoty na výše uvedené čerpací stanici.
Dvěma samostatně podanými žalobami se žalobkyně u Městského soudu v Praze domáhala zrušení obou výše uvedených rozhodnutí žalované, jakož i zrušení jim předcházejících rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Pro případ, že by soud návrhu na zrušení rozhodnutí nevyhověl, žalobkyně navrhla, aby soud rozhodl o upuštění od uložených pokut nebo alespoň o jejich snížení ve smyslu § 65 odst. 3 s. ř. s. V obou žalobách uplatnila žalobkyně naprosto shodné žalobní námitky. Uvedla, že je i nadále přesvědčena o správnosti svého právního stanoviska obsaženého v odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Domnívala se, že rozhodnutí správních orgánů obou stupňů nerespektují základní zásadu správního práva vyplývající z § 50 odst. 3 správního řádu, která správnímu orgánu ukládá povinnost zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena. Dále namítala, že nebyl vzat v potaz § 10 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, podle něhož „[p]
rávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila“.
Žalobkyně již ve svém odvolání uvedla, že provozuje síť čerpacích stanic již déle než sedm let. Během této doby bylo Českou obchodní inspekcí provedeno několik kontrol, při nichž žádné porušení právních předpisů nebylo zjištěno. Žalobkyně vynaložila veškeré možné úsilí, aby nedošlo k neoprávněné manipulaci s pohonnými hmotami, která by mohla negativně ovlivnit jejich jakost. Nebyla si vědoma zaviněného porušení jakékoliv povinnosti týkající se kvality pohonných hmot, které byly nabízeny k prodeji zákazníkům v čerpacích stanicích, jež provozuje, neboť sama není dodavatelem těchto ropných produktů. Za podstatné pokládá také to, že odchylky od požadované jakosti u předmětných pohonných hmot nemohla sama odhalit.
Žalobkyně se domnívala, že k manipulaci s pohonnými hmotami muselo dojít ještě před jejich dodáním do čerpací stanice s pohonnými hmotami, kterou provozuje. Z tohoto důvodu byla přesvědčena o tom, že měla být zkontrolována dodávka pohonných hmot jejího dodavatele, společnosti KONT FUEL DISTRIBUTION, aby byl odhalen původ nekvalitních pohonných hmot a byla možnost zabránit jejich dalšímu šíření. Pokud k manipulaci s pohonnými hmotami došlo ještě před jejich dodáním žalobkyni, neměla žalobkyně objektivně možnost, ani při vynaložení veškerého úsilí, aby porušení povinností vyplývajících ze zákona o pohonných hmotách zabránila. Manipulace s pohonnými hmotami na čerpací stanici není v zásadě proveditelná.
Žalobkyně dále namítala, že správní orgán při stanovení výše pokut nepřihlédl ke všem skutečnostem uvedeným v § 10 odst. 2 zákona o pohonných hmotách, tj. zejména že nedostatečně zohlednil veškeré polehčující okolnosti a zcela nesprávně interpretoval a aplikoval předmětné ustanovení zákona o pohonných hmotách. V dané věci nebyl zjištěn a prokázán jakýkoliv konkrétní škodlivý následek spojený s nedostatky v jakosti předmětných pohonných hmot. Žalobkyně měla za to, že při stanovení výše škody nelze vycházet z očekávání či předpokladů možných vzniklých škod, aniž by tyto skutečně nastaly.
Žalobkyně též nemohla souhlasit s výší uložené pokuty, protože v obdobných případech byly dozorovým orgánem ukládány pokuty v menší výši. Tato skutečnost vyplývá ze seznamu provozovatelů čerpacích stanic, kterým byla Českou obchodní inspekcí uložena pokuta za správní delikt uvedený v § 9 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách, jenž byl uveřejněn na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
Žalovaná navrhla, aby soud žaloby jako nedůvodné zamítl. Ve vyjádřeních k žalobám uvedla, že napadená rozhodnutí vycházejí z dostatečně zjištěného skutkového stavu a bylo v nich dostatečným způsobem reagováno na veškeré námitky žalobkyně. Dle žalované nelze než odkázat na odůvodnění napadených rozhodnutí, kde je poukázáno na princip objektivní odpovědnosti za kvalitu prodávaných pohonných hmot, přičemž je věcí žalobkyně, zda a jakým způsobem bude uplatňovat případné soukromoprávní nároky vůči svému dodavateli.
Žalovaná se nedomnívala, že by na posuzovaný případ dopadal liberační důvod uvedený v § 10 odst. 1 zákona o pohonných hmotách. Žalobkyně totiž žádným způsobem neprokázala, že by vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila. Pokud jde o poukaz na nepřiměřenost uložené sankce, měla žalovaná za to, že pokuta není s ohledem na závažnost zjištěných odchylek nijak vysoká.
Žalovaná nemohla souhlasit s názorem žalobkyně, že při úvahách o výši sankce nelze vycházet z hypotetických škod, ale pouze ze škod, které skutečně nastaly. Posuzovaný správní delikt patří mezi delikty ohrožovací; pro jeho spáchání tak postačí, je-li zákonem chráněný zájem pouze ohrožen. Škodlivý následek zde nemusí nutně nastat. Při hodnocení závažnosti jednání je pak zcela namístě zohlednit, jak závažné riziko spotřebitelům hrozilo, což také správní orgán I. stupně učinil. Pokud by byly navíc prokázány konkrétní škody na vozidlech spotřebitelů (což by ovšem s ohledem na nutnost jednoznačně prokázat příčinnou souvislost byl velmi nesnadný úkol), nepochybně by se jednalo o významnou přitěžující okolnost, která by vedla k dalšímu zvýšení uložené sankce.
Pokud jde argument, že podle informací zveřejňovaných na internetových stránkách ČOI měly být v obdobných případech ukládány pokuty nižší, žalovaná předně poukázala na skutečnost, že žalobkyně vůbec neuvedla, která konkrétní rozhodnutí měla na mysli, takže žalovaná mohla na tuto námitku stěží konkrétněji reagovat. Ze zveřejněného seznamu je však zřejmé, že uložená pokuta nijak nevybočuje z rámce pokut ukládaných za obdobně rozsáhlá porušení. V tomto ohledu poukázala žalovaná např. na pokutu 80 000 Kč uloženou společnosti EXPIM OIL spol. s r. o., nebo na stejně vysokou sankci uloženou společnosti PLUS OIL, a.s. (http://www.coi.cz/cs/spotrebitel/ nevyhovuiici-ph-cerpaci-stanice.html – soubor ,,TK-PHM“) za porušení pouze jediného parametru (bod vzplanutí motorové nafty). Benzín Super BA-95 odebraný na předmětné čerpací stanici žalobkyně přitom nesplnil stanovené limity ve dvou ukazatelích.
Ve vztahu k pokutě ve výši 200 000 Kč žalovaná dodala, že výše sankce je v tomto případě dvojnásobná zejména proto, že se jednalo o opakované zjištění porušení zákona o pohonných hmotách u stejného subjektu, jak ostatně vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí.
Městský soud v Praze žaloby zamítl.
Z odůvodnění:
Soud při jednání usnesením rozhodl, že řízení o obou žalobách, která byla dosud vedena pod spisovými značkami 9 A 39/2011 a 9 A 40/2011, se spojují ke společnému projednání s tím, že společné řízení o těchto věcech bude nadále vedeno pod spisovou značkou 9 A 39/2011. (...)
Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloby nejsou důvodné.
Neopodstatněnou shledal soud námitku žalobkyně, že rozhodnutí správních orgánů obou stupňů nerespektují základní zásadu správního práva vyplývající z § 50 odst. 3 správního řádu, která správnímu orgánu ukládá povinnost zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena. Dle náhledu soudu správní orgán postupoval v souladu s citovaným ustanovením, v řízeních zjistil všechny rozhodné skutečnosti, a obě napadená rozhodnutí tak vycházejí z dostatečně zjištěného skutkového stavu věci. Naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách bylo v obou případech žalobkyni jednoznačně prokázáno. Z výsledků rozborů odebraných vzorků pohonných hmot je nade vší pochybnost zřejmé, že žalobkyně v provozovně čerpací stanice pohonných hmot v Netvořicích prodávala pohonnou hmotu (bezolovnatý automobilový benzín Super plus BA-95), která nesplňovala požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1 téhož zákona. Tuto skutečnost, která je pro posouzení zákonnosti napadených rozhodnutí klíčová, žalobkyně žádnou
relevantní
námitkou nezpochybnila.
Nelze než přisvědčit žalované, že správní trestání je v tomto případě postaveno na principu tzv. objektivní odpovědnosti, což znamená, že není nutné zkoumat otázku zavinění pachatele. Žalobkyně se nemůže zprostit odpovědnosti za spáchání daného správního deliktu ani tvrzením, že k pochybení došlo zřejmě na straně jejího dodavatele. Tato otázka není pro posouzení věci významná – podstatné je pouze to, že to byla právě žalobkyně, kdo v rozporu se zákonem v době kontroly prodával pohonnou hmotu nevyhovující jakosti. Na této skutečnosti nemůže nic změnit ani to, že v předchozích letech nebylo toto pochybení u žalobkyně zjištěno.
Žalobkyně sice vytýká správnímu orgánu porušení § 50 odst. 3 správního řádu, nicméně neuvádí, jaké konkrétní okolnosti rozhodné pro posouzení věci samé nebyly správním orgánem v daném případě zjištěny. Podle § 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s. má žaloba kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) obsahovat také
„žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné“.
Přezkumné řízení soudní je založeno na zásadě dispoziční, z níž vyplývá, že specifikace konkrétních důvodů nezákonnosti, popř. nicotnosti napadeného rozhodnutí je úkolem žalobkyně a nikoliv soudu, který není oprávněn k tomu, aby tyto důvody za žalobkyni sám vyhledával či domýšlel. Jinými slovy řečeno, je věcí žalobkyně, aby v žalobě zřetelně vymezila rozsah přezkumu napadeného rozhodnutí, jímž je soud vázán, a to uvedením konkrétních žalobních bodů (námitek) ve smyslu shora citovaného § 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Nekonkrétnost výše uvedené žalobní námitky brání tomu, aby se jí soud zabýval jinak než v obecné rovině.
Nedůvodná je též námitka vytýkající žalované porušení § 10 odst. 1 zákona o pohonných hmotách. Žalobkyně v průběhu správních řízení, která vyústila ve vydání napadených rozhodnutí,
neoznačila ani nepředložila jediný důkaz,
jenž by prokazoval, že vyvinula úsilí směřující k tomu, aby zabránila porušení povinnosti stanovené v § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, tj. povinnosti prodávat pohonné hmoty pouze tehdy, pokud splňují stanovené požadavky na jejich jakost a složení. Žalobkyně se v průběhu správního řízení omezila toliko na konstatování, že se z její strany jedná o první porušení této povinnosti, a na obecné proklamace typu, že si není vědoma zaviněného porušení jakékoliv povinnosti týkající se kvality pohonných hmot a že se veškeré povinnosti snaží plnit řádně a svědomitě. Žádný důkaz o tom, že vynaložila
veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení dané povinnosti zabránila, ostatně žalobkyně nepředložila ani v řízení před soudem. Vzhledem k výše uvedenému nelze než konstatovat, že nesplnila podmínky stanovené v § 10 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, které by ji zprošťovaly odpovědnosti za spáchání vytýkaného správního deliktu, a nemůže žalované s úspěchem vytýkat porušení tohoto ustanovení.
Nutno dodat, že § 10 odst. 1 zákona o pohonných hmotách obsahuje speciální úpravu vůči § 50 odst. 3 správního řádu, pokud jde o důkazní břemeno. Tím, kdo má prokázat, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti stanovené zákonem o pohonných hmotách zabránil, není správní orgán, ale právnická osoba, které je vytýkáno spáchání správního deliktu spočívajícího v porušení příslušné povinnosti. Jinak řečeno, přestože se ve smyslu § 50 odst. 3 správního řádu jedná o okolnost svědčící ve prospěch právnické osoby, která je podezřelá ze spáchání správního deliktu, nese podle § 10 odst. 1 zákona o pohonných hmotách důkazní břemeno ohledně prokázání této skutečnosti v řízení ona sama, a nikoliv správní orgán.
Soud na tomto místě pro úplnost dodává, že si dovede představit řadu preventivních opatření, jejichž provedením může prodejce pohonných hmot předcházet porušení povinnosti stanovené v § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, ať již je to provedení rozboru vzorků odebraných z každé dodávky pohonných hmot ještě před jejich uvedením do prodeje za účelem ověření jejich kvality, nebo striktní požadavek na předložení výsledků těchto rozborů vůči smluvním dodavatelům pohonných hmot. Pokud by žalobkyně naznačeným způsobem postupovala, mohla odchylky od požadované jakosti u prodávaných pohonných hmot včas odhalit. Žalobkyně však nemůže s úspěchem vytýkat správnímu orgánu neprovedení kontroly dodávky pohonných hmot u jejího dodavatele, neboť správnímu orgánu žádný zákon provedení takového opatření neukládá, nehledě k tomu, že výsledek takové dodatečné kontroly by nemohl nijak ovlivnit zjištění, že žalobkyně v době kontroly prodávala pohonné hmoty nevyhovující jakosti.
Neobstojí ani námitka nesprávné aplikace § 10 odst. 2 zákona o pohonných hmotách. Správní orgán I. stupně se v rozhodnutích v rámci zdůvodnění výše ukládaných pokut řádně zabýval zákonným hlediskem závažnosti správního deliktu, přičemž přihlédl zejména k tomu, že vzorky odebraných pohonných hmot vykazovaly závažnou odchylku od normových hodnot. Současně vzal v potaz škodlivý následek deliktního jednání žalobkyně, spočívající ve finančním poškození spotřebitelů, kteří v provozovně žalobkyně takto nekvalitní benzín s nižší výhřevností zakoupili (v prvním případě na základě konkrétního výpočtu dovodil, že spotřebitel byl poškozen o cca 1,56 Kč na litru prodaného paliva, ve druhém případě se pak jednalo o cca 1 Kč na litru prodaného paliva). Tomuto posouzení následně přisvědčila i žalovaná, která v napadených rozhodnutích poukázala rovněž na to, že kontrola byla u žalobkyně provedena na základě podnětu spotřebitele, který si stěžoval na technické problémy s vozidlem, které nastaly po načerpání pohonné hmoty v provozovně žalobkyně. Ve druhém případě pak žalovaná neopomněla přihlédnout k tomu, že žalobkyně ani po prvním zjištění prodeje nekvalitních pohonných hmot nezjednala nápravu, takže porušení téže povinnosti u něj bylo zjištěno opakovaně.
Z výše uvedeného je zřejmá nepravdivost tvrzení žalobkyně, že správní orgán nevzal při stanovení výše pokuty v úvahu škodlivý následek deliktního jednání. Bylo prokázáno, že žalobkyně v předmětné provozovně prodávala pohonné hmoty nevyhovující jakosti, a tím nepochybně došlo i ke shora uvedenému škodlivému následku v podobě finančního poškození spotřebitelů, kteří tyto pohonné hmoty u žalobkyně zakoupili.
Žalobkyně sice tvrdí, že správní orgán nedostatečně zohlednil „
veškeré polehčující okolnosti
“, nespecifikoval však, jaké konkrétní polehčující okolnosti má na mysli. Výše uložených pokut dle náhledu soudu plně koresponduje závažnosti deliktního jednání žalobkyně. Na tomto místě soud považuje za nutné zdůraznit, že maximální výše sankce, kterou je možno uložit pachateli za správní delikt podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách, činí podle § 9 odst. 25 000 000 Kč. Pokuta ve výši 100 000 Kč, která byla žalobkyni uložena za první zjištěné porušení § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, tedy představuje pouhé 2 % maximální možné výše sankce, z čehož je zřejmé, že správní orgán vzal (i bez výslovného vyjádření) v úvahu i tu okolnost svědčící ve prospěch žalobkyně, a sice že se z její strany jednalo o první překročení zákona. Ve druhém případě již k této polehčující okolnosti pochopitelně přihlédnout nemohl, čemuž koresponduje i výše pokuty.
Soud nemohl souhlasit ani s námitkou, v níž žalobkyně vyjadřuje nesouhlas s výší uložené sankce s poukazem na to, že v obdobných případech byly dozorovým orgánem ukládány pokuty v menší výši. Rovněž tato žalobní argumentace je naprosto nekonkrétní, neboť z pouhého odkazu na seznam sankcionovaných provozovatelů čerpacích stanic dostupný na webových stránkách České obchodní inspekce nelze dovodit, zda se v případě nižších pokut jednalo skutkově shodné či obdobné případy, jako tomu bylo u žalobkyně, nebo zda šlo o méně závažné případy. Také zde platí, že specifikace konkrétních důvodů nezákonnosti napadených rozhodnutí je úkolem žalobkyně a nikoliv soudu, který není oprávněn k tomu, aby tyto důvody za žalobkyni sám vyhledával či domýšlel. Bylo tedy na žalobkyni, aby specifikovala konkrétní případy a porovnala je s jeho věcí. Protože tak neučinila, nelze dospět k závěru, že správní orgán v souzené věci postupoval v rozporu s § 2 odst. 4 správního řádu, tj. že nedbal na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Soud může na tomto místě pouze obecně konstatovat, že výše pokut uložených žalobkyni se nevymyká některým pokutám uvedeným na seznamu provozovatelů čerpacích stanic sankcionovaných v roce 2010, který je dostupný na výše označených webových stránkách České obchodní inspekce. Podle údajů obsažených ve zmiňovaném dokumentu byla například společnostem EXPIM OIL a PLUS OIL uložena pokuta ve výši 80 000 Kč za prodej pohonných hmot, které nevyhověly toliko v jediném parametru jakosti, zatímco v případě žalobkyně bylo zjištěno, že jí prodávané pohonné hmoty nesplňovaly hned dva parametry jakosti, a to navíc v podstatné míře.
Soud tedy neshledal žaloby důvodnými, a proto je podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.
Součástí žaloby učinila žalobkyně též návrh
in eventum
na rozhodnutí soudu o upuštění od uložené pokuty či o jejím snížení. O upuštění od trestu nebo jeho snížení v mezích zákonem dovolených může soud v souladu s § 78 odst. 2 s. ř. s. rozhodnout pouze tehdy, byl-li trest uložen ve zjevně nepřiměřené výši, k čemuž ale v daném případě nedošlo. Správní orgán výši pokuty ukládané žalobkyni v obou případech řádně zdůvodnil a s jeho posouzením se soud plně ztotožňuje. Pokutu uloženou žalobkyni, jejíž výše v prvním případě představuje toliko 2 % maximální možné výše sankce a v druhém případě 4 %, nepovažuje soud za nepřiměřenou, tím méně za zjevně nepřiměřenou, a proto návrhu žalobkyně na moderaci uložených pokut nevyhověl.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.