Vydání 11/2006

Číslo: 11/2006 · Ročník: IV

970/2006

Správní trestání: dozor nad bezpečností práce

Ejk 571/2006
Správní trestání: dozor nad bezpečností práce; přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
k § 249 odst. 1 a odst. 2 zákoníku práce (č. 65/1965 Sb.), ve znění zákonů č. 188/1988 Sb., č. 74/1994 Sb. a č. 155/2000 Sb.*)
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na základě smluvního ujednání zaměstnavatelů není možný, pokud s předmětnou smlouvou zákoník práce ani žádný jiný právní předpis takové právní následky výslovně nespojuje [§ 249 odst. 1 zákoníku práce (č. 65/1965 Sb.)].
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2006, čj. 10 Ca 250/2004-32)
Věc:
Společnost s ručením omezeným A. proti Státnímu úřadu inspekce práce o uložení pokuty.
Rozhodnutím ze dne 22. 6. 2004 uložil Inspektorát bezpečnosti práce pro Ústecký a Liberecký kraj podle § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, žalobci pokutu ve výši 100 000 Kč za porušení § 99 odst. 4 písm. a), § 132a odst. 1 a 3, § 133 odst. 1 písm. f), § 166 odst. 1 a § 167 odst. 3 zákoníku práce. Dne 19. 2. 2004 v 5:20 hodin totiž v provozovně společnosti S. došlo k pracovnímu úrazu, přičemž poškozeným byl Roman D., zaměstnanec žalobce. Správní orgán I. stupně konstatoval, že žalobce jako zaměstnavatel neměl nad pracovní činností poškozeného zaměstnance žádnou kontrolu a nemohl mu vytvořit bezpečné a zdravotně nezávadné zdravotní prostředí. Poškozený vykonával práce, které jsou interním bezpečnostním předpisem společnosti S. mladistvým pracovníkům zakázány. Žalobce nespolupracoval se společností S. v prevenci rizik týkajících se bezpečnosti práce svého zaměstnance a bezdůvodně spoléhal na to, že bezpečnost práce zajistí tato společnost, která se zaměstnancem nebyla v žádném pracovněprávním vztahu. Podle § 233 odst. 2 zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni vytvářet zaměstnancům vykonávajícím práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr příznivé pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na základě § 249 zákoníku práce může dojít jen za podmínek stanovených zákoníkem práce nebo zvláštním právním předpisem (např. v případě smlouvy o nájmu podniku, při konkursu apod.), nikoli na základě obchodní smlouvy.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 28. 6. 2004 odvolání. Nesouhlasil zejména s hodnocením právního významu smlouvy se společností S.; podle jeho názoru došlo na základě uvedené smlouvy a konkrétní objednávky k postoupení zaměstnanců žalobcovy chráněné dílny společnosti S. na dobu jednoho týdne, a to nikoli podle § 249 odst. 1 zákoníku práce, ale podle § 249 odst. 2 téhož zákona. S tímto převodem zaměstnanců na jiného zaměstnavatele došlo i k přechodu odpovědnosti za dodržování bezpečnostních předpisů. Zákoník práce v tomto ohledu nijak neomezuje smluvní volnost zaměstnavatelů uzavřít takovou smlouvu.
Český úřad bezpečnosti práce dne 3. 11. 2004 odvolání zamítl. V daném případě podle něj nedošlo k převodu zaměstnavatele nebo části zaměstnavatele či převodu jeho úkolů na jiného zaměstnavatele, nebylo tedy možné postupovat podle § 249 odst. 2 zákoníku práce; nelze aplikovat ani zvláštní předpis, jako je například zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, apod. Domněnka žalobce o nepoužitelnosti § 249 odst. 1 zákoníku práce na daný případ je mylná, neboť jde o uvozující ustanovení, které omezuje možnost přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na případy uvedené v zákoníku práce, případně ve zvláštních právních předpisech. Smluvní volnost je tedy v tomto ohledu vyloučena.
Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou. Namítal především, že na základě smlouvy o náhradním plnění mezi žalobcem a společností S. ze dne 26. 5. 2003 došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele podle § 249 odst. 2 zákoníku práce. V době, kdy došlo k pracovnímu úrazu poškozeného zaměstnance Romana D., mu přiděloval pracovní úkoly a řídil a organizoval jeho práci nikoli žalobce, ale společnost S., která je tedy za pracovní úraz a za porušení pracovněprávních předpisů odpovědná. Převedení zaměstnance chráněné dílny v rámci plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy mezi zaměstnavateli je podle žalobce zásadně přípustné. Z žádného právního předpisu nelze dovodit, že by smluvní volnost byla v tomto ohledu omezena. Ve smyslu § 242 odst. 2 zákoníku práce nečiní převod práv a povinností neplatným ani nesplnění některých podmínek nebo předepsané formy pro takový právní úkon. Přechod práv a povinností na jiného zaměstnavatele byl do 1. 10. 2004 výslovně upraven v § 38 odst. 4 zákoníku práce a v § 2 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony (dále jen "prováděcí nařízení k zákoníku práce"), a to pro zaměstnance v pracovním poměru. U zaměstnanců na základě dohod mimo pracovní poměr sice obdobná úprava chyběla, ale to neznamená, že by přejímající zaměstnavatel práva a povinnosti nepřevzal. Obdobně tyto vztahy upravuje i § 249 odst. 2 zákoníku práce. Převzal-li přejímající zaměstnavatel převedeného zaměstnance na základě smlouvy a svoji vůli převzít i tomu odpovídající práva a povinnosti nezpochybnil a zaměstnanec převedení neodmítl, k převzetí práv a povinností skutečně došlo. Odpovědnost přejímajícího zaměstnavatele je v daném případě zjevná i z toho důvodu, že přejímající zaměstnavatel poškozeného zaměstnance pověřil výkonem jiné práce, než na jakou byl žalobcem převeden.
Český úřad bezpečnosti práce ve svém vyjádření k žalobě mimo jiné uvedl, že žalobce na jednu stranu uplatňuje přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, na druhou stranu uvádí, že společnost S. převedla poškozeného zaměstnance bez vědomí žalobce jakožto jeho zaměstnavatele na jinou práci. Žalobci byla uložena pokuta za porušení předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nikoli za vznik pracovního úrazu. Odpovědnost žalobce za toto porušení je objektivní, zavinění se nezkoumá.
Zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2005, byl zrušen Český úřad bezpečnosti práce a jeho působnost k témuž dni přešla na nově zřízený Státní úřad inspekce práce, který se tak stal v této věci na základě § 69 s. ř. s. žalovaným.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Soud se nejprve zabýval žalobní námitkou, podle níž odpovědnost za dodržování pracovněprávních předpisů přešla ze žalobce na jiný subjekt. Právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, ve výše uvedeném znění, byla přijata k provedení směrnice Rady č. 77/187/EHS, o sbližování zákonů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, podnikání a částí podniků, ve znění směrnice Rady č. 98/50/ES. Základním smyslem tohoto evropského předpisu a z něho vycházející vnitrostátní úpravy je ochrana zaměstnanců při změnách v osobě zaměstnavatele nebo v předmětu jeho činnosti před ztrátou zaměstnání, případně jinými z toho vyplývajícími negativními důsledky. Z důvodu této ochrany je v § 249 odst. 1 zákoníku práce stanovena základní zásada, která platí pro všechny případy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, totiž že k nim může dojít jen v taxativně vymezených případech stanovených buďto samotným zákoníkem práce, nebo zvláštními právními předpisy. Zákoník práce pak takové případy stanoví v § 249 odst. 2, § 251, § 251a a pro případ organizačních složek státu v § 251b až § 251d. Zvláštními právními předpisy, které přechod těchto práv a povinností výslovně stanoví, jsou např. obchodní zákoník (§ 480, § 488e odst. 2 a 4), zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (§ 27a), zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (§ 30 odst. 2), zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (§ 17), atd.
V jiných případech tedy přechod práv a povinností možný není, neboť s právními úkony, které neodpovídají žádnému z uvedených ustanovení zákoníku práce či žádnému ustanovení jiných právních předpisů, zákon takové právní následky nespojuje. Žalobce se tedy mýlí, pokud se domnívá, že v tomto ohledu disponoval neomezenou smluvní volností. Ostatně tato skutečnost vyplývá i z konstantní judikatury obecných soudů, viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1142/2000, v němž Nejvyšší soud nemožnost přechodu práv a povinností pouze na základě smluvního ujednání zaměstnavatelů, které neodpovídá žádnému z případů stanovených právními předpisy, výslovně konstatoval. Nejvyšší soud v tomto případě sice rozhodoval podle právní úpravy platné do 31. 12. 2000, uvedený princip se však ani po novele zákoníku práce č. 155/2000 Sb. nezměnil.
V předmětné věci má soud za to, že smlouva mezi žalobcem a společností S. neodpovídá žádnému z právních úkonů či jiných právních skutečností, s nimiž zákon spojuje přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a to ani právním úkonům podle § 249 odst. 2 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení totiž dojde k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů pouze tehdy, dochází-li k převodu zaměstnavatele nebo části zaměstnavatele nebo k převodu úkolů nebo činnosti zaměstnavatele na jiný subjekt. Tomu smlouva mezi žalobcem a jmenovanou společností neodpovídá: žalobce nepřenesl část své výroby nebo jiné činnosti na tuto společnost, nýbrž dočasně přidělil zaměstnance k výkonu práce u jiné osoby. Společnost S. nepokračovala v dosavadní činnosti žalobce ani na ni nenavázala žádnou činností obdobného druhu, jak vyžaduje § 249 odst. 2 zákoníku práce, nýbrž oba zaměstnavatelé se jednoduše dohodli, že zaměstnanci žalobce budou v případě potřeby vypomáhat druhé smluvní straně při její vlastní výrobě.
Z uvedeného je zřejmé, že § 249 odst. 2 zákoníku práce a právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů vůbec je určena pro zcela jiné situace, než je předmětem rozhodování v dané věci. Aniž by soud hodnotil, zda je smlouvou mezi žalobcem a společností S. možné naplnit zákonný požadavek na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností, soud konstatuje, že pro účely uvedené smlouvy spočívající v dočasné výpomoci zaměstnanců jednoho zaměstnavatele druhému zaměstnavateli mohl žalobce v rozhodné době využít jiného právního institutu, kterým je dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné osobě podle § 38 odst. 4 zákoníku práce, v tehdejším znění. V takovém případě by ovšem žalobce musel dodržet zákonné podmínky, tedy především zaměstnávat dočasně přidělovaného zaměstnance v pracovním poměru, nikoli pouze na dohodu o pracovní činnosti, neboť na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se uvedený institut nevztahoval, a dále s ním uzavřít písemnou dohodu o dočasném přidělení se všemi v tomto ustanovení uvedenými náležitostmi. V takovém případě by na základě § 2 odst. 1 prováděcího nařízení k zákoníku práce nesl odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu dočasného přidělení subjekt, k němuž byl zaměstnanec dočasně přidělen. Této možnosti ovšem žalobce nevyužil; proto se nemůže dovolávat tohoto, že odpovědnost za dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jeho vlastního zaměstnance přešla na jiný subjekt.
Soud též odkazuje na povinnost zaměstnavatelů vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u svých zaměstnanců pracujících na jednom pracovišti podle § 132 odst. 4 zákoníku práce. Soud připouští, že povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení mohla porušit i společnost S., avšak tato skutečnost nevylučuje ani neomezuje odpovědnost žalobce za deliktní jednání, jehož se sám dopustil.
*) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, je s účinností od 1. 1. 2007 zrušen zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.