Vydání 2/2004

Číslo: 2/2004 · Ročník: II

91/2004

Správní trestání a zákaz retroaktivity

Správní trestání: zákaz retroaktivity
k článku 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod
k § 68 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
Správní orgán musí při trestání správních deliktů respektovat princip uvedený v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod. Vyvození odpovědnosti a uložení postihu je proto nutno posoudit podle právní úpravy účinné v době, kdy k jednání došlo, není-li úprava účinná v době rozhodnutí pro delikventa příznivější. Pokud však pozdější právní úprava původní skutkovou podstatu předmětného deliktu vůbec nepřevzala, zanikla trestnost jednání a k vyvození odpovědnosti a uložení sankce již nemůže dojít.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 6. 2003, čj. 28 Ca 151/2002-34)
Prejudikatura:
Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 736/2001, nález Úastavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/96,1) nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 611/01.2)
Věc:
Společnost s ručením omezeným C. v P. proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání o pokutu za přerušování pořadů pro děti reklamou.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodnutím ze dne 20. 11. 2001 uložila žalobkyni pokutu podle § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 301/1995 Sb., ve výši 1 000 000 Kč za porušení § 6a odst. 3 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 40/1995 Sb., spočívajícím v přerušování pořadů pro děti reklamou. Rozhodnutí bylo žalobkyni doručeno 23. 1. 2002.
Rozhodnutí správního orgánu napadla žalobkyně dne 20. 2. 2002 žalobou, v níž namítala především nesprávné právní posouzení věci správním orgánem a nedostatečné zjištění skutkového stavu. V doplnění návrhu, které bylo soudu doručeno 24. 2. 2003, dále poukázala na to, že v době vydání napadeného rozhodnutí (dne 20. 11. 2001) byl již účinný zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, který nezakazoval přerušování pořadů pro děti, trvají-li včetně zařazené reklamy déle než 30 minut. Rozhodnutí správního orgánu bývalo mělo být v souladu nejen s platnými právními předpisy, ale také s mezinárodními smlouvami, které jsou obecně závazné, tedy i s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (český překlad uveřejněn sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.; dále jen "Úmluva"); poukazujíc na rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 A 86/20003) žalobkyně dovozovala, že napadené rozhodnutí představuje rozhodnutí o správním deliktu spadajícím pod pojem "trestní obvinění", a proto měl být podle čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod aplikován předpis pro žalobkyni výhodnější.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1 a 4 s. ř. s.).4)
Z odůvodnění:
Pokud jde o "správní trestání", je nesporné, že postih může být vyvozen toliko za předpokladu, že jednání je porušením zákonem stanovené povinnosti (takto jednat není dovoleno) a že zákon porušení této povinnosti stíhá zákonem stanovenou sankcí. Jak shora uvedeno, soud najisto postavil, že v době, kdy k jednání žalobkyně došlo a kdy bylo zahájeno řízení o uložení pokuty za správní delikt, bylo toto jednání porušením právní povinnosti a zákon v té době účinný stanovil rozpětí, v němž bylo možno uložit postih. V době vydání napadeného rozhodnutí, tj. k datu 20. 11. 2001, však již platil zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (s účinností od 1. 7. 2001), který již nezakazoval jednání, jehož se žalobkyně dopustila, a nepostihoval je sankcí; stanovil toliko v přechodném ustanovení § 68 odst. 7, že řízení o uložení pokuty zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů. Toto ustanovení je však přechodným ustanovením procesní povahy, které umožňuje správnímu orgánu i po účinnosti nového zákona postupovat v řízení zahájeném před jeho účinností podle procesních ustanovení původního zákona (nebýt tohoto ustanovení, musel by správní orgán v řízení dále postupovat podle nové úpravy). Nemůže se proto týkat ustanovení upravujících podmínky odpovědnosti právnických a fyzických osob za správní delikty, tedy ustanovení hmotněprávních; takovýto výklad by byl v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.
Ustanovení upravující podmínky odpovědnosti za správní delikty (správního trestání) jsou vždy ustanoveními hmotného práva; obecně zde proto platí princip zákazu zpětné účinnosti (retroaktivity) právních norem a dále platí (viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 6. 2002, sp. zn. III. ÚS 611/01), že přestože zákaz retroaktivity právních norem je v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod výslovně upraven jen pro oblast trestního práva (podle uvedeného ustanovení se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, a pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější), je nutno z čl. 1 Ústavy dovodit působení tohoto zákazu i pro další odvětví práva. Pro rozhodování v souladu s požadavky, které pro Českou republiku vyplývají z článku 6 odst. 1 Úmluvy, je rozhodné, že pojem "jakékoli trestní obvinění" zahrnuje z pohledu českého práva jak trestné činy, tak správní delikty (rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 10. 2000, sp. zn. 6 A 86/2000).
Správní trestání zůstává toto doménou práva veřejného. Pro postup správního úřadu při vyvození odpovědnosti za správní delikt lze proto ústavně konformním výkladem dovodit, že i zde bez dalšího platí princip zakotvený v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod (který předně dopadá na jednání v českém právním řádu vymezeném pojmem "trestný čin"), když nadto ve smyslu čl. 10 Ústavy je součástí právního řádu i Úmluva, jejíž ustanovení mají přednost před zákonem (viz i čl. 7 Úmluvy). Po účinnosti nového zákona zde proto platí, že vyvození odpovědnosti a uložení postihu za správní delikt je nutno posoudit podle právní úpravy platné v době, kdy k jednání došlo, avšak jen tehdy, není-li právní úprava účinná v době vydání rozhodnutí pro postihovanou osobu příznivější. Pokud nová právní úprava již původní skutkovou podstatu předmětného deliktu nepřevzala, zanikla "trestnost", tj. v terminologii správního trestání povinnost státního orgánu sankcionovat jednání, které původně bylo porušením povinnosti ("postižitelnost jednání"), a k vyvození odpovědnosti a uložení sankce již nemůže dojít. Rozbor hmotněprávních ustanovení zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, v době, kdy již nabyl účinnosti zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, byl proto namístě toliko stran toho, zda jednání bylo v době, kdy k němu došlo, porušením právní povinnosti, které zákon v době, kdy k jednání došlo, postihoval, aby pak mohl být učiněn závěr o tom, zda nová právní úprava není pro delikventa příznivější.
(thá)
1 Nález byl uveřejněn pod č. 13 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, sv. č. 7, a též pod č. 63/1997 Sb.
2 Nález byl uveřejněn ve Sbírce Orac - ústavní, ročník I., sešit 5-6/2003, str. 158.
3 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 10. 2000, čj. 6 A 86/2000-17, bylo zveřejněno pod č. 736/2001 v Soudní judikatuře ve věcech správních. V jeho odůvodnění se mj. konstatuje, že "pojem 'trestní obvinění´ tedy podle Úmluvy zahrnuje z pohledu českého práva jak trestné činy, tak správní delikty".
4 Městský soud v Praze napadené rozhodnutí zrušil pro vadu řízení spočívající v nesouladu mezi výrokem a odůvodněním rozhodnutí. Uveřejněná část odůvodnění, jakož i podle ní vytvořená právní věta, byla vyslovena toliko jako
obiter dictum
, neboť žalobní bod vztahující s k čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod byl žalobkyní vznesen až po uplynutí lhůty pro podání žaloby (§ 71 odst. 2 a § 72 odst. 1 s. ř. s.).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.