Vydání 2/2006

Číslo: 2/2006 · Ročník: IV

774/2006

Správní trestání a přestupek proti veřejnému pořádku

Ej 450/2005
Správní trestání: přestupek proti veřejnému pořádku
Obecní zřízení: veřejná prostranství
k § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Skutečnost, že pozemek, který je svým charakterem veřejným prostranstvím ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je reálně užíván pouze jednou osobou, nemá na charakter pozemku žádný vliv. Podstatné pro posouzení charakteru tohoto pozemku je to, zda je bez omezení volně přístupný komukoli.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 10. 2005, čj. 5 As 49/2004-77)
Věc:
Bedřich K. proti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce byl rozhodnutím přestupkové komise ve Veverské Bítýšce ze dne 11. 2. 2002 shledán vinným ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kterého se měl dopustit tím, že v listopadu roku 2001 neoprávněně zabral veřejné prostranství, neboť zde složil dříví, které do dne vydání rozhodnutí neodklidil. Za přestupek mu byla uložena pokuta ve výši 1000 Kč a dále povinnost uhradit náklady řízení ve výši 500 Kč.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které ovšem Okresní úřad Brno-venkov dne 24. 5. 2002 zamítl.
Žaloba proti rozhodnutí odvolacího orgánu byla rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 13. 9. 2004 zamítnuta. Soud dospěl ke stejnému závěru jako správní orgán. Žalobce se přestupku ve smyslu výše uvedeného ustanovení prokazatelně dopustil a ke svému jednání se doznal. Motivem jeho jednání byla snaha, aby ze strany obecního úřadu byla provedena úprava územního plánu a zřízena přístupová cesta k jeho domu. Soud dospěl k závěru, že žalobce nemůže tímto způsobem nutit správní orgán k vyřešení dlouhodobého problému; k jeho řešení musí zvolit pouze postup, který je v souladu s právními předpisy. Vzal tak skutkový i právní stav za spolehlivě prokázaný a rozhodnutí žalovaného shledal v souladu s právními předpisy.
Žalobce (stěžovatel) se kasační stížností domáhá zrušení tohoto rozsudku. Krajskému soudu především vytýká, že při právním posouzení jeho jednání nevzal v úvahu motiv jednání a stupeň společenské nebezpečnosti a nevypořádal se ani se souvislostmi, které stěžovatele vedly k tomu, že na obecním pozemku uložil dřevo a dosud je neodstranil. Při správném hodnocení provedených důkazů lze totiž zjistit, že při stavbě rodinného domku stěžovatele bylo stanoveno, že přístup na pozemek za jeho domem bude zajištěn z obecní cesty, která pak byla zcela nezákonným způsobem zrušena tím, že část této cesty obec prodala manželům D. Tito sousedé využívají dotčený pozemek jako přístupovou cestu na svůj pozemek, ačkoli na rozdíl od stěžovatele mají přístup na pozemek za domem zajištěn po svém pozemku. Obecní pozemek, o který se jedná, je svojí výměrou zcela nepatrný a zcela uzavřen oplocením ze strany stěžovatele a sousedů D., nemůže tedy sloužit nikomu jinému než stěžovateli, resp. jeho sousedům. Je proto přehnané tvrzení, že se jedná o veřejné prostranství. Pouze vinou obce se stěžovatel dostal do situace, že na zahradu za domem má přístup jen přes garáž v suterénu svého domu, přes kterou nelze větší předměty přepravovat. Za tohoto stavu je logické, že stěžovatel nemá jinou možnost než využít pozemek obce, který však stejně nikomu jinému nemůže sloužit, protože tvoří úzkou nikam nevedoucí cestu mezi pozemkem stěžovatele a pozemkem souseda. Soud se měl proto zabývat, stejně tak jako správní orgán, stupněm společenské nebezpečnosti chování stěžovatele, tedy tím, zda intenzita jeho jednání dosahovala takového stupně společenské nebezpečnosti, že bylo nutno uložit sankci ve formě pokuty. Dotčený pozemek není ani veřejným prostranstvím ani veřejně přístupným objektem nebo veřejně prospěšným zařízením. Je to pouze 12 m2 zbytku původní cesty, ze které se stal vinou obce pozemek, který nikomu a ničemu sloužit nemůže, natož aby byl považován za veřejně přístupný, resp. veřejné prostranství.
Žalovaný v písemném vyjádření ke kasační stížnosti mimo jiné opakovaně poukázal na to, že správní orgány se mohly zabývat v řízení pouze tou záležitostí, k jejímuž řešení byly kompetentní, tedy skutečností, že stěžovatel složil palivové dříví na obecní pozemek. Stěžovatel přitom sám svou vinu doznal a jak uvádí, dosud dříví neodstranil. Otázka přístupu na pozemek za jeho domem nebyla a ani nemohla být předmětem přestupkového řízení. Fakt, že sousedé využívají předmětný obecní pozemek jako přístupovou cestu na svůj pozemek, ačkoli mají na rozdíl od stěžovatele přístup na pozemek zajištěn po svém pozemku, nemůže být důvodem k tomu, aby jim stěžovatel svým jednáním přístup ztěžoval či znemožňoval a aby jednal protiprávně. Snahou správního orgánu v I. stupni bylo v prvé řadě dosáhnout toho, aby stěžovatel svého protiprávního jednání zanechal a dříví z obecního pozemku odklidil; pokud by tak stěžovatel učinil, správní řízení by s ním nebylo zahájeno. Nepatrná výměra pozemku nemění nic na jeho charakteru jako obecního pozemku, který není obcí nijak zpřístupněn, a je tedy veřejným prostranstvím. Stěžovatel měl možnost požádat o zábor veřejného prostranství, což však neučinil a svévolně toto prostranství zabral složením dříví; tím naplnil skutkovou podstatu přestupku, za který byl postižen.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Žalovaný nepochybil, podřadil-li zjištěný skutkový stav pod výše citované ustanovení přestupkového zákona. Není v projednávané věci rozhodné, zda stěžovatel má ztížen přístup na svůj pozemek či nikoli; povinnost užívat cizí, tedy i obecní, pozemek pouze v souladu s právními předpisy stíhá stěžovatele bez ohledu na to, zda tuto právní povinnost porušila i jiná osoba, v daném případě majitel sousedního pozemku, který jej užívá údajně k parkování přívěsu bez povolení. Užívání veřejného prostranství je ve smyslu § 1 písm. c) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zatíženo místním poplatkem (§ 4 odst. 1 a 2 tohoto zákona). Protiprávní stav, tedy neoprávněné zabrání veřejného prostranství, byl nepochybně zjištěn a nebylo o něm sporu, ostatně ani stěžovatel sám netvrdí, že předmětný pozemek nezabral, aniž k tomu měl oprávnění. Zcela nerozhodný pro posouzení v tomto směru je motiv stěžovatele, kterým byla jeho snaha o úpravu územního plánu, jehož se stěžovatel v kasační stížnosti dovolává.
Namítá-li stěžovatel, že vzhledem k rozloze pozemku se nemůže jednat o veřejné prostranství, jakož i to, že daný pozemek není a nemůže být užíván nikým jiným než právě stěžovatelem a sousedem, stejně tak i to, že stupeň společenské nebezpečnosti nebyl posouzen v souladu se skutkovým stavem a nebyl důvod pro uložení pokuty, neshledal Nejvyšší správní soud tyto námitky důvodnými.
Legální definice veřejného prostranství je obsažena v § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Po obsahové stránce tato definice vymezuje veřejné prostranství jednak z hledisek věcných, a to tím, že uvádí v úvahu přicházející druhy či typy veřejných prostranství. Dále vymezuje veřejné prostranství znakem jeho obecné přístupnosti, což platí jak pro nepojmenovatelné, tj. tzv. další prostory, tak pro tzv. pojmenovatelné druhy či typy veřejných prostranství. V daném případě není tedy rozhodné, zda předmětný pozemek ve skutečnosti je užíván i jinými osobami než stěžovatelem, resp. jeho sousedem; podstatné pro posouzení charakteru pozemku je pouze to, zda je bez omezení volně přístupný komukoli. Skutečnost, že ostatními osobami není pozemek, který je svým charakterem veřejným prostranstvím, reálně užíván, nemá na charakter pozemku žádný vliv, resp. nečiní z něj pozemek jiné povahy.
Stěžovatel polemizuje s právním hodnocením svého jednání a s posouzením toho, zda naplnil skutkovou podstatu přestupku dle § 47 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a to s ohledem na míru společenské nebezpečnosti svého jednání.
Podle § 2 odst. 1 téhož zákona je přestupkem protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem. V řízení o přestupku je rozhodováno o vině a trestu za porušení práva, je proto třeba zkoumat naplnění obecných znaků přestupku, a to především zda jednání pachatele bylo v rozporu s právem, tj. zda byla porušena právní povinnost stanovená zákonem, zavinění, jakož i naplnění předpokladů pro uložení sankce a její výše.
Všechny znaky přestupku byly v případě stěžovatele naplněny, když bylo prokázáno, že stěžovatel neoprávněně zabral veřejné prostranství tím, že na něm bez povolení složil dříví; naplněna byla i stránka volní, tedy zavinění, když je zjevné, že stěžovatel takto konal úmyslně, neboť přímým motivem, který jej vedl k nastolení a udržování protiprávního stavu, byla snaha o změnu v územním plánu stran dotčeného pozemku, a to tak, aby mu byl umožněn přístup na jeho pozemek. Stěžovatel tak věděl, poté, kdy byl na existenci protiprávního stavu upozorněn a byl vyzván k jeho odstranění, že porušuje zákonem chráněný zájem a úmyslně v tomto konání setrval.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.