Vydání 1/2004

Číslo: 1/2004 · Ročník: II

75/2004

Správní trestání a povaha sankce

Správní trestání: povaha sankce
k § 118 odst. 1 zákona 254/2001 Sb., o vodách
k § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
Z nálezu Ústavního soudu č. 405/2002 Sb. nelze dovodit neústavnost ustanovení § 118 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. U tohoto ustanovení totiž nelze argumentovat likvidační povahou ukládané sankce ani nepřiměřeností spodní hranice pokuty, neboť rozdíl mezi spodní hranicí v částce 10 000 Kč v § 118 odst. 1 zákona 254/2001 Sb. a spodní hranicí v částce 500 000 Kč v Ústavním soudem zrušeném ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. už je rozdílem spíše kvalitativním než pouze kvantitativním, ale ani nízkou rozlišovací schopností rozpětí ukládané sankce vzhledem k majetkovým poměrům postihovaných a ke společenské škodlivosti jejich deliktů.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2003, čj. 6 A 147/2002-35)
Věc:
Akciová společnost N. ve V. proti Ministerstvu životního prostředí o uložení pokuty podle vodního zákona.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen "ČIŽP"), uložila 3. 6. 2002 žalobci pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za nedovolené vypouštění odpadních vod podle ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen "vodní zákon"). Žalobce se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Žalovaný však svým rozhodnutím ze dne 23. 8. 2002 odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
V žalobních námitkách žalobce poukázal na skutečnost, že nebyl seznámen se všemi podklady pro rozhodnutí a že se správní orgán nevypořádal s lokálním rozsahem ovlivnění jakosti povrchových vod ani s příčinou nedovoleného vypouštění vod. Zejména však zpochybnil i samu ústavnost § 118 odst. 1 vodního zákona, který dle jeho názoru stanovením spodní hranice pokuty omezuje správní uvážení správního orgánu, což se dostává do
kolize
se závěry obsaženými v nálezu Ústavního soudu č. 405/2002 Sb. Uložená sankce byla nepřiměřená a likvidační.
Žalovaný naopak výši pokuty za nepřiměřenou nepokládá, neboť se jedná pouze o 1,5 % maximální sazby pokuty.
Ze správního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že žalobce je majitelem cukrovaru. Dne 12. 3. 2002 byla provedena neohlášená revize vodního hospodářství, a to na základě telefonického oznámení znečištění toku řeky Šembery. Při této revizi byl zjištěn únik plavicích vod, byl odebrán jejich vzorek, provedena fotodokumentace a navržena opatření k řešení situace. Na základě této revize zahájila ČIŽP dne 25. 3. 2002 správní řízení o uložení pokuty a opatření k nápravě podle § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona. Dne 3. 6. 2002 pak ČIŽP na základě zjištění učiněných při revizi provedené dne 12. 3. 2002 uložila žalobci pokutu ve výši 150 000 Kč za nedovolené vypouštění odpadních vod. Nejvyšší správní soud, přezkoumav napadené rozhodnutí žalovaného Ministerstva životního prostředí v mezích žalobních bodů (§ 75 odst. 2 s. ř. s.), dospěl k závěru, že žaloba není důvodná, a zamítl ji.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud neshledal rozporným s vodním zákonem či s jeho principy, stejně jako s principy ochrany ústavnosti, ani samotný výrok napadeného rozhodnutí správního orgánu I. stupně, ani výši pokuty, již žalobce pokládá za nepřiměřenou zamýšlenému cíli a nepřiměřeně tvrdou.
Nejvyšší správní soud zejména neshledává pokutu, jež byla udělena ve výši 150 000 Kč (což představuje na straně jedné patnáctinásobek dolní hranice, na straně druhé však také 1,5 % horní hranice zákonné sazby) nepřiměřeně tvrdou, tím méně pak likvidační ve vztahu k žalobci. Není zcela jasné, jak může mít pokuta ve výši 150 000 Kč likvidační povahu ve vztahu k akciové společnosti, jejíž základní jmění se podle výpisu z obchodního rejstříku pohybuje trvale nad úrovní 80 000 000 Kč, jakkoliv se samozřejmě nejedná o pokutu bagatelní výše. Stejně tak žalobce dostatečně neozřejmuje, v čem spočívá jeho - patrně tíživá - ekonomická a sociální situace, ať už spojení "sociální situace" znamená u žalobce jako akciové společnosti cokoliv.
Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbývá než dát za pravdu správním orgánům obou stupňů, neboť neshledává důvody ani pro zrušení napadaných rozhodnutí, ani pro zmírnění uložené sankce, které by mu umožňoval § 78 odst. 2 s. ř. s., neboť sankci neshledává nepřiměřeně tvrdou, pokud je vzato v potaz, že se jedná o první podobné pochybení žalobce, který navíc se správními orgány spolupracoval, sankcionoval zaměstnance, kteří pochybení zavinili, a učinil opatření k nápravě; nicméně ukládaná pokuta musí nutně odrážet také výraznou míru znečištění předmětného vodního toku a nesmí mít povahu sankce bagatelní, neboť jako taková by nemohla splnit vůbec svůj sankční účel.
Neobstojí ani námitka tvrzené neústavnosti ustanovení § 118 odst. 1 vodního zákona. V nálezu Ústavního soudu č. 405/2002 Sb., na nějž se žalobce odvolává, bylo úspěšně napadeno ustanovení zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, které stanovilo částku 500 000 Kč jako spodní hranici pokut pro jistý případ stavební nekázně. V případu nyní posuzovaném ovšem nelze argumentovat likvidační povahou ukládané sankce, jak vyplývá z dosud uvedeného, ani nepřiměřeností spodní hranice pokuty, neboť rozdíl mezi částkou 10 000 Kč v současném vodním zákoně a 500 000 Kč v tehdy napadeném znění zákona stavebního už je rozdílem spíše kvalitativním než pouze kvantitativním, a konečně ani nízkou rozlišovací schopností rozpětí ukládané sankce vzhledem k majetkovým poměrům postihovaných a ke společenské nebezpečnosti jejich deliktů. Na rozdíl od případu souzeného v nálezu Ústavního soudu totiž neobstojí námitka nedostatečného prostoru daného zákonodárcem pro volné uvážení při ukládání sankce: rozdíl mezi tehdy napadaným rozpětím výše pokut od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč a dnes žalobcem kritizovaným rozpětím od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč je dostatečně zjevný. Ústavní soud navíc v rámci konkrétní kontroly ústavnosti posuzoval uložení pokuty, jež byla dle jeho názoru nepřiměřená majetkovým poměrům žalobkyně a společenské nebezpečnosti jejího pochybení, přestože byla udělena v minimální výši. Zde se jedná o případ zcela jiný, neboť žalovaný zjevně neshledával spodní hranici sazby pokut příliš vysokou, když sám uložil pokutu patnáctinásobně vyšší. Nyní posuzovaný případ má tak zcela jiné okolnosti faktické a právní, stejně jako jsou odlišná obě srovnávaná ustanovení stavebního a vodního zákona, a argumentaci a závěry uváděného nálezu Ústavního soudu nelze v nyní posuzovaném případě vůbec použít.
Neobstojí ani tvrzení, že ČIŽP nepřihlédla ke všem skutečnostem, k nimž podle § 118 odst. 2 vodního zákona přihlédnout měla. S lokálním rozsahem ovlivnění jakosti povrchových vod se rozhodnutí správního orgánu I. stupně vypořádává vyjmenováním zhoršení kvality toku v oblasti vodohospodářské, hygienické a estetické, po kterém následuje popis stavu znečištěného toku. Rozbor příčin nedovoleného vypouštění vod je pak náplní prakticky celé poslední třetiny odůvodnění napadeného rozhodnutí. Nelze tudíž tvrdit, že by správní orgán I. stupně neučinil zadost své povinnosti zjistit přesně a úplně skutečný stav věci ve smyslu § 32 odst. 1 spr. ř. a z něj vycházet při uložení pokuty ve smyslu § 118 odst. 2 vodního zákona.
Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospívá k závěru, že žalovaný rozhodl na základě dostatečně zjištěného skutkového stavu a uložil pokutu ve výši přiměřené závažnosti postihovaného deliktu; jeho rozhodnutí tedy odpovídá zákonu.
(ček)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.