Vydání 11/2004

Číslo: 11/2004 · Ročník: II

380/2004

Správní soudnictví a ustanovení opatrovníka žalobci neznámého pobytu

Ej 420/2004
Řízení před soudem: ustanovení opatrovníka žalobci neznámého pobytu
k § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu), ve znění zákonů č. 2/2002 Sb., č. 217/2002 Sb. a č. 519/2002 Sb.
k § 29 odst. 3 občanského soudního řádu
I v případě zastavení řízení podle ustanovení § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, je třeba žalobci neznámého pobytu ustanovit opatrovníka. Rozhodnutí podle tohoto ustanovení není jiným opatřením ve smyslu § 29 odst. 3 o. s. ř.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2004, čj. 2 Azs 233/2004-32)
Věc:
Yaroslav M. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o azyl, o kasační stížnosti žalobce.
Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 1. 3. 2004 zastavil řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 9. 2003, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná. Krajský soud dospěl k závěru, že nelze zjistit místo pobytu žalobce s tím, že tato skutečnost brání nejméně po dobu 90 dnů rozhodnutí věci, a jsou tedy dány důvody (podmínky) k postupu podle ustanovení § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Dále soud dovodil, že "tento speciální způsob řízení" je jiným opatřením ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 občanského soudního řádu, a žalobci proto nebyl ustanoven opatrovník. Usnesení zřejmě bylo doručeno pouze žalovanému.
Kasační stížností ze dne 21. 4. 2004, doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 22. 4. 2004, se žalobce domáhal zrušení usnesení.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.
Z odůvodnění:
Žalobce v podané kasační stížnosti uvedl, že usnesení mu bylo "doručeno dne 9. 4. 2004 prostřednictvím Pobytového střediska Seč, když plnil svou povinnost a nahlašoval novou adresu pobytu". To však nelze považovat za řádné doručení již z toho důvodu, že se nejednalo o úkon (směřující k doručení) učiněný vůči tomuto účastníku řízení soudem (tedy orgánem, který napadené rozhodnutí vydal).
Nemůže obstát ani názor, že zastavení řízení podle ustanovení § 33 zákona o azylu je jiným opatřením ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 o. s. ř. Za takovéto (jiné) opatření je nutno především rozumět přerušení řízení podle § 109 odst. 2 o. s. ř. (k tomu srovnej též návětí § 29 odst. 3 o. s. ř.). Za situace, kdy účastník řízení je neznámého pobytu, zkoumá soud se zřetelem ke všem rozhodným okolnostem, zda je možné (a vhodné), aby řízení proběhlo bez účasti dotyčného účastníka, kterému je pak ustanoven pro další řízení opatrovník, nebo zda je zapotřebí řízení přerušit až do doby zjištění místa pobytu tohoto účastníka. Rozhodnutí, kterým je navíc skončeno řízení, je však nutno všem účastníkům (ať jim osobně, nebo jejich zástupcům - na základě plné moci, na základě zákona či na základě rozhodnutí) doručit. Měl-li tedy krajský soud za to, že je - s ohledem na nezjištěné místo pobytu - dán důvod k zastavení řízení podle § 33 zákona o azylu, měl žalobci pro doručení tohoto usnesení ustanovit opatrovníka.
Protože se tak nestalo, nebylo dosud toto usnesení žalující straně doručeno a ani dosud nenabylo právní moci. Podaná kasační stížnost je tedy předčasná [§ 46 odst. 1 písm. b), § 106 odst. 2 s. ř. s.]. Proto nezbylo než tuto kasační stížnost odmítnout [§ 120 ve spojení s § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].
Pro úplnost je nutno uvést, že (vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti) se Nejvyšší správní soud nezabýval vlastními důvody této stížnosti. V dalším řízení bude krajský soud muset (při doručování žalobci) vzít zřetel na to, že žalobcův pobyt je již znám. Poté, co dotyčné usnesení bude žalobci doručeno, nic nebrání, aby žalobce v zákonné lhůtě podal novou kasační stížnost.
(oda)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.