Vydání 1/2004

Číslo: 1/2004 · Ročník: II

50/2004

Správní soudnictví a úkony účastníků

Řízení před soudem: úkony účastníků
k § 37 odst. 5 soudního řádu správního
Sdělil-li navrhovatel na výzvu soudu k odstranění nedostatků podání, že si opatřil "právního zástupce", který mu slíbil, "že zařídí vše potřebné", avšak nepředložil plnou moc udělenou zástupci ani jiným způsobem vytýkané nedostatky podání neodstranil, soud takové podání po uplynutí lhůty stanovené k odstranění nedostatků bez dalšího odmítne (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2003, čj. Na 148/2003-14)
Věc:
MUDr. Vladimír N. a Lejli N. v P. o prodloužení víza.
Podatel a jeho manželka se obrátili na Nejvyšší správní soud dopisem ze dne 14. 1. 2003, označeným jako "stížnost na porušování zákona". Žádali, aby "zrušení víz (podatele a jeho manželky) bylo uznáno jako nezákonné" a aby došlo k nápravě. Z podání samého a z připojených listin vyplývalo, že věc se pravděpodobně týkala postupu orgánů cizinecké policie ve věci prodloužení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů.
Protože podání nemělo zákonné náležitosti potřebné k tomu, aby bylo způsobilé u soudu zahájit řízení, vyzval Nejvyšší správní soud podatele, aby nedostatky odstranil. Podatel pouze sdělil, že si opatřil "právního zástupce", který se o odstranění vad postará; k tomu však nedošlo. Nejvyšší správní soud podání odmítl.
Z odůvodnění:
Podání, tak jak je formulováno, nemělo zákonné náležitosti. Tyto náležitosti uvádí ustanovení § 37 odst. 3 s. ř. s. tak, že z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo je činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno. (...) Podléhá-li podání soudnímu poplatku, musí být opatřeno kolkovou známkou v odpovídající hodnotě a musí k němu být připojeny listiny, jichž se podatel dovolává. Podání, které je třeba doručit ostatním účastníkům a osobám na řízení zúčastněným, musí být předloženo v potřebném počtu stejnopisů.
Oba podatelé byli proto soudem vyzváni, aby v naznačeném směru nedostatky podání odstranili do 14 dnů od doručení výzvy; byli poučeni o tom, že nestane-li se tak a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání odmítne. Současně byli poučeni také o tom, že pokud hodlají podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, stanoví zákon k podání takové žaloby lhůtu dvou měsíců od doručení rozhodnutí, které podle návrhu rozsudečného výroku má být soudem zrušeno; zmeškání této lhůty přitom nelze prominout. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu pak musí obsahovat kromě zmíněných obecných náležitostí podání také další náležitosti, které uvádí ustanovení § 71 s. ř. s. K řízení o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů jsou zásadně věcně příslušné krajské soudy (§ 7 odst. 1 s. ř. s.).
Podatel poté sdělil dopisem ze dne 21. 3. 2003 soudu, že si opatřil "právního zástupce" Petra P., který mu slíbil, že zařídí vše potřebné. Přesto ve stanovené lhůtě ani později do současné doby nedostatky podání odstraněny nebyly ani touto osobou, ani samotnými podateli. Protože za této situace nelze v řízení pokračovat, soud návrh podatelů odmítl (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).
(aza)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.