Vydání 1/2004

Číslo: 1/2004 · Ročník: II

46/2004

Správní soudnictví a přiznání odkladného účinku

Řízení před soudem: přiznání odkladného účinku
k § 73 a 107 soudního řádu správního
Zrušením rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o nepřiznání důchodu a vrácením věci k dalšímu řízení bez dalšího nehrozí tomuto správnímu orgánu nenahraditelná újma ve smyslu § 73 odst. 2 a § 107 s. ř. s. Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podané správním orgánem proti rozsudku krajského soudu, ve kterém správní orgán neuvedl žádné skutečnosti, z nichž splnění podmínek pro přiznání odkladného účinku dovozuje, Nejvyšší správní soud zamítne.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2003, čj. 1 Ads 10/2003-52)
Věc:
Irena Š. v K. proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod, o návrhu žalované na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.
Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 17. 3. 2003 zrušil rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 4. 5. 2001, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o starobní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 56 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a vrátil věc žalované k dalšímu řízení. Žalovaná se kasační stížností u Nejvyššího správního soudu domáhala zrušení rozsudku krajského soudu; současně navrhla, aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek.
Nejvyšší správní soud návrh na přiznání odkladného účinku zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Přitom přiměřeně užije ustanovení § 73 odst. 2 až 4. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.
Stěžovatelka svůj návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti neodůvodnila, a soudu tak nenabídla žádné skutečnosti, na jejichž základě by mohl naplnění podmínek pro přiznání odkladného účinku vážit. Z obsahu spisu je však zřejmé, že zrušením rozhodnutí správního orgánu pro nezákonnost a vrácením věci k dalšímu řízení tu ani nebyla stěžovatelce stanovena žádná povinnost, jejíž výkon by pro ni mohl znamenat nenahraditelnou újmu, ani tu nenastaly takové právní následky rozsudku krajského soudu, které takovouto újmu pro správní orgán znamenaly.
Nejvyšší správní soud proto návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítl.
(aza)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.