Vydání 11/2004

Číslo: 11/2004 · Ročník: II

379/2004

Správní soudnictví a postavení občanského sdružení

Ej 419/2004
Řízení před soudem: postavení občanského sdružení zabývajícího se ochranou jednotlivých složek životního prostředí
k § 65 soudního řádu správního
k § 56 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 16/1997 Sb.
I. Žalobce může účinně namítat jen tu nezákonnost rozhodnutí, kterou byl zkrácen na svých právech, přičemž zkrácením na právech je pak nutno rozumět nejen zkrácení na právech hmotných, ale i na právech procesních (§ 65 s. ř. s.). Protože žalobce je občanským sdružením, které se zabývá ochranou jednotlivých složek životního prostředí, a není nositelem práv a povinností vyplývajících z práva hmotného, o kterých bylo v tomto správním řízení o udělení souhlasu podle § 22 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, rozhodováno, mohl v žalobě namítat jen porušení procesních práv.
II. Na udělení výjimky podle § 56 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, není právní nárok; případný žadatel proto nemůže být jejím neudělením zkrácen na svých subjektivních právech. To platí tím spíše o žalobci (zde: občanské sdružení), neboť ten není nositelem žádných práv vyplývajících z práva hmotného, o nichž bylo v tomto řízení rozhodováno.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2004, čj. 7 A 139/2001-67)
Prejudikatura:
ad I. Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 656/2000 a č. 888/2001.
Věc:
Občanské sdružení H. v S. proti Ministerstvu životního prostředí, za účasti města K., společnosti s ručením omezeným S. a obce M., o souhlas k zásahům proti škůdcům.
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Vimperk vydala dne 23. 4. 2001 rozhodnutí, kterým podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělila společnosti s ručením omezeným K. souhlas k zásahům proti škůdcům - kůrovcům a k opatřením v případech vzniku mimořádných okolností a nepředvídatelných škod v lesních porostech zařazených do I. zóny ochrany přírody Národního parku Šumava na území historických lesních majetků města K. Žalobce se proti tomuto rozhodnutí odvolal; žalovaný však dne 24. 9. 2001 jeho odvolání zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Žalobce podal dne 5. 12. 2001 u Vrchního soudu v Praze žalobu, v níž tvrdil, že jej žalovaný zkrátil na jeho právech; namítal např. absolutní neplatnost vydaného rozhodnutí, nedostatek podkladů pro rozhodnutí a nedostatečné odůvodnění vyloučení odkladného účinku. Žalobce také namítal, že správní orgány rozhodovaly, aniž navrhovatel předložil nezbytné podkladové rozhodnutí. Z výroku i odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně vyplývá, že v místech, kde má docházet k zásahům proti kůrovcům, se nachází velké množství zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů z kategorií silně a kriticky ohrožených. Podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny může orgán ochrany přírody povolit výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a nerostů v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany přírody; podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. f) citovaného zákona je k vydání takové výjimky příslušné Ministerstvo životního prostředí.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení řízení (§ 132 s. ř. s.), dospěl k závěru, že žaloba je nedůvodná, a proto ji podle ustanovení § 76 odst. 7 s. ř. s. zamítl.
Z odůvodnění:
Správní soudnictví je institutem, který slouží k zajištění právní ochrany fyzických a právnických osob, které byly rozhodnutím správního orgánu zkráceny na svých subjektivních právech. Proto žaloba musí obsahovat nejen tvrzení o tom, že žalobce byl zkrácen na svých právech, ale i specifikaci toho, jakými porušeními zákona v napadeném rozhodnutí byl žalobce na svých právech zkrácen, tedy uvedení důvodů, z nichž žalobce považuje rozhodnutí správního orgánu za nezákonné.
Možnost napadení pravomocného správního rozhodnutí a zejména možnost jeho zrušení soudem je bezesporu určitým zásahem do principu právní jistoty. Proto zákon stanoví nejen to, že žalobu je možno podat v poměrně krátké lhůtě, ale i to, že jen v této lhůtě je možno žalobu rozšířit, tedy uvádět další žalobní důvody (§ 71 s. ř. s.). Dále je třeba zdůraznit, že žalobce může namítat jen tu nezákonnost rozhodnutí, kterou byl zkrácen na svých právech, přičemž zkrácením na právech je pak nutno rozumět nejen zkrácení na právech hmotných, ale i na právech procesních (§ 65 s. ř. s.). Protože žalobce je občanským sdružením, které se zabývá ochranou jednotlivých složek životního prostředí, a není nositelem práv a povinností vyplývajících z práva hmotného, o kterých bylo v tomto správním řízení o udělení souhlasu podle § 22 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny rozhodováno, mohl v žalobě namítat jen porušení procesních práv. (...)
K námitce neexistence subsumovaného rozhodnutí vydaného podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny soud konstatuje, že podle citovaného ustanovení může orgán ochrany přírody povolit výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů podle § 46 odst. 2, § 49, § 50 a § 51 odst. 2 v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody. Takovým orgánem je podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. f) citovaného zákona Ministerstvo životního prostředí. Při rozhodování o udělení výjimky se posuzuje pouze to, zda je dán jiný veřejný zájem než zájem na ochraně přírody a zda takový zájem nad zájmem o ochranu přírody převažuje. Ze zákonné úpravy vyplývá, že orgán ochrany přírody výjimku ze zákazů stanovených zákonem může, avšak nemusí povolit. Zákon nestanoví, že za určitých okolností je správní orgán povinen výjimku udělit. Soud se zcela ztotožnil se závěrem žalovaného, totiž že pro případ zásahů proti kůrovcům jde o zabezpečení hospodaření v souladu s posláním NP a CHKO Šumava, a tedy není dán žádný jiný veřejný zájem. Opatření proti škůdcům podle § 22 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., jakož i zvláštní ochrana organismů podle § 49 a § 50 citovaného zákona jsou zájmem ochrany přírody. Jak již bylo uvedeno, jelikož na udělení výjimky není právní nárok, nemůže být případný žadatel jejím neudělením zkrácen na svých subjektivních právech. Tím spíše nemůže být neexistencí takového rozhodnutí na svých subjektivních právech zkrácen žalobce, protože není nositelem žádných práv vyplývajících z práva hmotného, o nichž bylo v tomto řízení rozhodováno. Z uvedeného důvodu tak rozhodnutím správních orgánů nemohlo být dotčeno právo žalobce na příznivé životní prostředí garantované v čl. 35 Listiny.
(aty)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.