Vydání 1/2004

Číslo: 1/2004 · Ročník: II

49/2004

Správní soudnictví a podjatost soudce

Řízení před soudem: podjatost soudce
k § 8 odst. 1 a 5 soudního řádu správního
I. O námitce podjatosti člena senátu Nejvyššího správního soudu rozhodne jiný senát téhož soudu (§ 8 odst. 5 s. ř. s.).
II. "Poměr k účastníkovi", v důsledku něhož by byl soudce vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci (§ 8 odst. 1 s. ř. s.), nelze spatřovat v tom, že se účastník při plnění svých povinností novináře setkával se soudcem na jeho dřívějším pracovišti, a to tím spíše, neuvádí-li účastník žádné další skutečnosti, z nichž by bylo možno dovozovat podjatost v důsledku těchto kontaktů.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 7. 2003, čj. Nao 28/2003-5)
Věc:
Tomáš P. v P. proti Českému statistickému úřadu o poskytnutí informace, o námitce podjatosti vznesené vůči soudkyni Nejvyššího správního soudu JUDr. B. Ch.
Žalobce se žalobou, původně podanou u Vrchního soudu v Praze, domáhal zrušení rozhodnutí předsedkyně žalovaného správního úřadu, kterým byl zamítnut žalobcův rozklad a potvrzeno rozhodnutí Českého statistického úřadu ze dne 4. 12. 2001 o částečném nevyhovění žalobcově žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V souvislosti s reformou správního soudnictví věc k dokončení řízení převzal Nejvyšší správní soud.
Žalobce ve vyjádření k věci ze dne 20. 5. 2003 současně vznesl námitku podjatosti soudkyně Nejvyššího správního soudu JUDr. B. Ch. jako členky šestého senátu Nejvyššího správního soudu, který podle rozvrhu práce má ve věci rozhodovat.
První senát Nejvyššího správního soudu o námitce podjatosti rozhodl tak, že soudkyně JUDr. B. Ch. není z projednávání a rozhodování uvedené právní věci vyloučena.
Z odůvodnění:
Žalobce námitku odůvodnil tím, že v době působení JUDr. Ch. v Kanceláři prezidenta republiky s ní byl jako novinář několikrát přímo nebo nepřímo v kontaktu.
Soudní spis byl proto předán jinému senátu Nejvyššího správního soudu, jehož není jmenovaná soudkyně členkou a který je podle rozvrhu práce příslušný rozhodnout o takové námitce podjatosti (§ 8 odst. 5 s. ř. s.).
Soudkyně JUDr. B. Ch. ve svém vyjádření k věci uvedla, že žalobce ze svého předchozího působení v Kanceláři prezidenta republiky zná, a to z běžného úředního styku při poskytování informací o působení prezidenta republiky v legislativním procesu. Nemá však za to, že by tato skutečnost zakládala důvod k pochybám o její nepodjatosti.
Podle ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce přitom nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.
Pochybnosti o podjatosti soudce pro jeho poměr k účastníkům - kromě vztahů příbuzenských a obdobných - mohou vzniknout i tehdy, je-li soudcův vztah k účastníkům přátelský či naopak zjevně nepřátelský. V projednávané věci však žádný z těchto důvodů zjištěn nebyl a žalobce to ostatně ani netvrdí. Pouhé pracovní kontakty při dřívějším pracovním zařazení soudce jej z projednání věci vyloučit nemohou.
(aza)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.