Vydání 1/2004

Číslo: 1/2004 · Ročník: II

53/2004

Správní soudnictví a podjatost soudce

Řízení před soudem: podjatost soudce
k § 8 odst. 1 soudního řádu správního
Podíl soudce na rozhodování v "předchozím soudním řízení" ve smyslu § 8 odst. 1 s. ř. s., který zakládá důvod pro jeho vyloučení, se týká rozhodování ve stejné věci u soudu nižšího stupně; "předchozím soudním řízením" není řízení v jiné soudní věci, byť by se i týkala týchž účastníků.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2003, čj. Nao 2/2003-18)
Věc:
Antonín N. a Vítězslav N. v H. proti Okresnímu úřadu ve Žďáru nad Sázavou, Městskému úřadu ve Velké Bíteši, Městu Velká Bíteš, Katastrálnímu úřadu ve Žďáru nad Sázavou, Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Brně, Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu, Krajskému úřadu Kraje Vysočina a Ministerstvu vnitra (v celkem dvanácti soudních věcech), o námitce podjatosti proti soudcům Krajského soudu v Brně JUDr. J. Š., JUDr. J. J. a Mgr. P. K.
Žalobci podali u Krajského soudu v Brně četné žaloby související s vyřizováním podnětů a podání žalovanými orgány veřejné správy. Dopisem ze 17. 12. 2002 uplatnil druhý žalobce Vítězslav N. (který je současně zástupcem prvého žalobce) námitku podjatosti proti všem soudcům rozhodujícího senátu krajského soudu. V námitce poukázal na to, že v přecházejících (obdobných) věcech krajského soudu zmíněný senát na podání žalobců reagoval odmítavě a několikrát se snažil věc odložit nebo "zmanipulovat". V dalším obsahu námitky poukázal dále na tvrzenou podjatost orgánů Policie České republiky, která rovněž šetřila další podání žalobců, a na to, že soudní senát v předcházející věci soustavně a nedůvodně odmítá vyhovět návrhu žalobců o prominutí zmeškání lhůty.
Nejvyšší správní soud vyslovil, že zmínění soudci Krajského soudu v Brně nejsou vyloučeni z projednání dvanácti věcí Krajského soudu v Brně.
Z odůvodnění:
Senát krajského soudu věci v únoru 2003 předložil Nejvyššímu správnímu soudu, který je podle nového právního stavu (po přijetí soudního řádu správního) věcně příslušný o věci rozhodnout. Podle vyjádření členů senátu krajského soudu nejsou dány důvody jejich podjatosti a námitka ani není opřena o žádný zákonný důvod.
Nejvyšší správní soud podjatost jmenovaných soudců rovněž neshledal.
Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.
Z námitky samotné i z předložených spisů je zřejmé, že žádný z těchto důvodů dán není a žalobci jej ani netvrdí. Brojí však proti tomu, že jejich návrhům v jiných soudních věcech senát nevyhověl. To však podle výslovného znění zákona nemůže být důvodem pro vyloučení soudce. Nejde tu o "předchozí soudní řízení"; takový případ by mohl nastat jen tam, kde by soudce, který o věci rozhodoval u nižší instance, měl rozhodovat také v řízení opravném.
(aza)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.