Vydání 1/2004

Číslo: 1/2004 · Ročník: II

82/2004

Správní soudnictví a odmítnutí žaloby pro předčasnost

Řízení před soudem: odmítnutí žaloby pro předčasnost. Daňové řízení: náhradní doručení
k § 46 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního
k § 17 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu jen "daňový řád")
Žalobu podanou proti rozhodnutí správního orgánu po delší době (zde: několik měsíců) po jeho náhradním doručení, které soud shledal neúčinným, ale které správní orgán nezpochybňuje, soud podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítne s tím, že po doručení řádného písemného vyhotovení rozhodnutí správního orgánu je možno podat řádnou žalobu.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 8. 2003, čj. 5 A 150/2001-48)
Věc:
Zdeněk K. v B. proti Ministerstvu financí o vyměření daně z příjmu fyzických osob.
Finanční ředitelství v Brně rozhodnutím ze dne 12. 7. 2000 vyměřilo žalobci daň z příjmu fyzických osob. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhodlo Ministerstvo financí dne 3. 1. 2001 tak, že je zamítlo.
Rozhodnutí Ministerstva financí napadl žalobce žalobou, která byla doručena Vrchnímu soudu v Praze dne 30. 11. 2001. Žalobce v ní poukazoval na to, že o existenci žalobou napadeného rozhodnutí se dozvěděl až z písemnosti Finančního úřadu Brno III, datované k 5. 9. 2001, v níž mu bylo sděleno, že uvedené rozhodnutí mu bylo doručeno formou náhradního doručení dne 25. 1. 2001. Žalobce obdržel toto rozhodnutí až po své urgenci dopisem ze dne 23. 10. 2001. Jelikož se jednalo pouze o fotokopii písemného vyhotovení rozhodnutí, žalobce dovozoval, že žalobou napadené rozhodnutí mu nebylo řádně doručeno, neboť k doručení dochází teprve po obdržení originálu rozhodnutí. Z opatrnosti však žalobce podal žalobu, v níž polemizoval s právním názorem žalovaného o zahrnutí příjmů žalobce pod příjmy podle § 6 odst. 1 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 22. 10. 2002 řízení o žalobě zastavil, neboť dospěl k závěru, že žaloba byla podána opožděně. V odůvodnění tohoto rozhodnutí Vrchní soud v Praze kromě jiného dovodil, že předpoklad nabytí právní moci rozhodnutí spočívající podle § 17 odst. 2 daňového řádu v tom, že se adresát zásilky v místě, kam je mu doručováno, zdržuje, je naplněn i tehdy, když žalobce vědomě nepravdivým tvrzením o místě svého pobytu dá žalovanému najevo, že se v jím uvedeném místě zdržuje. Podle názoru Vrchního soudu v Praze je třeba zásilku považovat za řádně doručenou, neboť není úkolem správního orgánu, aby vlastním šetřením vyvracel vědomě nepravdivé tvrzení žalobce ohledně místa jeho pobytu.
Na základě žalobcovy ústavní stížnosti zrušil Ústavní soud uvedené usnesení Vrchního soudu v Praze nálezem ze dne 3. 6. 2003. Dospěl k závěru, že tímto usnesením došlo k odepření práva stěžovatele na soudní ochranu, neboť se skutečností, že příslušný subjekt - jakožto příjemce - uvedl na své písemnosti úmyslně či neúmyslně adresu, na které se však již nezdržoval či v budoucnosti nehodlal zdržovat, daňový řád
expressis verbis
žádné následky - tedy ani v oblasti doručování - nespojuje, a proto ani při eventuálním úmyslném uvedení nesprávné adresy pro doručování nelze
de lege lata
takovým způsobem adresáta postihovat.
V daném případě se jednalo o věc, u níž byla v době podání žaloby stanovena příslušnost Vrchního soudu v Praze, který o ní též rozhodl dne 22. 10. 2002 (právní moc usnesení nastala 20. 11. 2002). Přestože věc byla ke dni účinnosti soudního řádu správního věcí rozhodnutou, vzhledem ke zrušení rozhodnutí Ústavním soudem se stal po nabytí účinnosti soudního řádu správního podle jeho § 132 věcně příslušným Nejvyšší správní soud, který ji dokončil v řízení o žalobě jako soud I. stupně.
Z odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že žalobci dosud nebylo doručeno napadené rozhodnutí (viz § 32 daňového řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2002) - jelikož mu žalovaný zaslal pouze fotokopii rozhodnutí, která jako fotografické zobrazení písemnosti nemá náležitosti řádného písemného vyhotovení rozhodnutí - a náhradní doručení podle shora uvedeného rozhodnutí Ústavního soudu je neúčinné, Nejvyšší správní soud souhlasí s tvrzením žalobce uvedeným v žalobě, že podání žaloby je za těchto okolností předčasné.
Protože soudní řád správní nemá žádnou úpravu, která by podání takové předčasné žaloby upravovala tak, aby ji bylo možno věcně projednat a rozhodnout o ní, i když rozhodnutí správního orgánu nebylo dosud řádně doručeno, Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. žalobu jako předčasnou odmítl s tím, že po doručení řádného písemného vyhotovení rozhodnutí správního orgánu bude žalobce moci podat řádnou žalobu (v dané věci k Městskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému podle § 7 s. ř. s.).
(ouč)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.