Vydání 4/2005

Číslo: 4/2005 · Ročník: III

506/2005

Správní soudnictví a ochrana proti nečinnosti správního orgánu

Ej 21/2005
Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti správního orgánu
k § 79 a násl. soudního řádu správního
Žalobou na nečinnost podle § 79 a násl. s. ř. s. se lze domáhat toliko toho, aby soud uložil správnímu orgánu, který je nečinný, povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu. Není tak možné požadovat vydání procesního rozhodnutí (zde: rozhodnutí o přerušení správního řízení podle § 29 odst. 1 správního řádu). Stejně tak není možné požadovat, aby soud uložil správnímu orgánu pouze povinnost pokračovat v řízení s tím, že bude záležet na správním orgánu, zda řízení přeruší nebo zda rozhodne ve věci samé.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2004, čj. 2 Ans 4/2004-116)
Prejudikatura:
srov. č. 362/2004 Sb. NSS.
Věc:
Jurij Č. v M. proti Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie o ochranu proti nečinnosti ve věci povolení k trvalému pobytu, o kasační stížnosti žalobce.
Městský soud v Praze zamítl svým rozsudkem ze dne 18. 9. 2003 žalobcovu žalobu, jíž se žalobce domáhal toho, aby soud uložil žalovanému povinnost ukončit správní řízení ve věci jeho žádosti ze dne 30. 10. 2000 o povolení k trvalému pobytu na území České republiky z důvodu sloučení rodiny a z důvodů humanitárních, a to tak, že žalobci bude uděleno povolení k trvalému pobytu. Městský soud dospěl k závěru, že žalovaný postupoval v souladu se zákonem, když o žalobcově žádosti nerozhodl: žalobce je totiž stále žadatelem o udělení azylu, neboť o jeho žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra o neudělení azylu dosud nebylo rozhodnuto. Podle § 2 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, se tento zákon nevztahuje na cizince, který požádal Českou republiku o ochranu formou azylu, a azylanta, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Žalovaný tak nemohl po podání žaloby (opravného prostředku) v řízení o udělení azylu postupovat podle § 50 správního řádu a o žádosti o povolení trvalého pobytu sám rozhodnout, neboť po dobu soudního řízení ve věci azylu je žalobce pod ochranou zákona o azylu a zákon o pobytu cizinců se na něho nevztahuje. Dále soud poukázal na skutečnost, že návrh na vydání rozhodnutí byl podán u Oddělení cizinecké policie v Mostě, které je o žádostech o pobyt oprávněno rozhodovat; i z tohoto důvodu žalobu zamítl.
Proti tomu žalobce (dále "stěžovatel") v kasační stížnosti zejména namítá, že § 2 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, hovoří o tom, že cizinec má postavení žadatele o udělení azylu mimo jiné po dobu řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, což není stěžovatelův případ, neboť on podal žalobu proti rozhodnutí ministra vnitra. Podle stěžovatele nelze uvedené ustanovení vztahovat i na žaloby proti rozhodnutí ministra vnitra. Stěžovatel se tak domnívá, že ode dne 2. 8. 2002, kdy nabylo právní moci rozhodnutí ministra vnitra v jeho azylové věci, není žadatelem o udělení azylu, ačkoli proti tomuto rozhodnutí podal dne 27. 8. 2002 žalobu k vrchnímu soudu, a na území České republiky tak pobývá v režimu zákona o azylu. Stěžovatel rovněž poukazuje na to, že nemá průkaz žadatele o udělení azylu ani vízum za účelem řízení o udělení azylu, ale žalovaný mu naopak dne 6. 11. 2002 udělil vízum za účelem strpění pobytu a vydal cestovní průkaz totožnosti, což rovněž nasvědčuje tomu, že stěžovatel není žadatelem o udělení azylu, ale je cizincem v režimu strpění pobytu. Podle stěžovatele tak žalovanému nic nebránilo od 2. 8. 2002 ve věci rozhodnout. Stěžovatel se tedy domnívá, že žalovaný měl buď v řízení pokračovat, nebo je usnesením přerušit. Neučinil-li tak, dopustil se nezákonných průtahů v řízení. Pokud se žalovaný domnívá, že v řízení nemůže pokračovat z důvodu vyskytnutí předběžné otázky, měl o přerušení řízení rozhodnout. Stěžovatel souhlasí s městským soudem v tom, že soud nemůže uložit žalovanému povinnost vydat rozhodnutí o přerušení řízení, avšak domnívá se, že soud je povinen uložit žalovanému povinnost pokračovat ve správním řízení. Pak je věcí žalovaného, zda vydá rozhodnutí
meritorní
či zda řádně přeruší správní řízení. V této souvislosti stěžovatel rovněž zdůrazňuje, že dne 6. 3. 2001 bylo řízení přerušeno proto, že nedoložil některé náležitosti ke své žádosti, a nikoli proto, že se v něm vyskytly předběžné otázky, jak uvedl městský soud v napadeném rozsudku. Stěžovatel rovněž namítá, že pokud Oddělení cizinecké policie v Mostě ani Oddělení cizinecké policie v Chomutově nevydalo rozhodnutí v období od 2. 8. 2002 do 27. 8. 2002, nesmí být stěžovateli podání správní žaloby proti rozhodnutí o neudělení azylu na újmu, a žalovaný tak měl rozhodnutí vydat i po podání žaloby.
Ze všech těchto důvodů stěžovatel požaduje, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek městského soudu zrušil a uložil žalovanému, aby ukončil správní řízení ve věci stěžovatelovy žádosti ze dne 30. 10. 2000 o udělení povolení k trvalému pobytu na území České republiky z důvodu sloučení rodiny a z důvodů humanitárních a povolení k trvalému pobytu mu udělil.
Ze správního a soudního spisu vyplynulo, že dne 30. 10. 2000 požádal stěžovatel o povolení k trvalému pobytu v České republice. Ve své žádosti mimo jiné uvedl, že je žadatelem o azyl. Vzhledem k tomu, že stěžovatel nedoložil všechny potřebné náležitosti uvedené v § 70 odst. 1 písm. a) až f) zákona o pobytu cizinců, byl rozhodnutím vydaným Oddělením cizinecké policie v Mostě dne 6. 3. 2001 vyzván, aby tam vyjmenované náležitosti doložil ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Zároveň bylo tímto rozhodnutím přerušeno řízení o výše uvedené žádosti, a to podle § 29 odst. 1 správního řádu. V odůvodnění bylo také uvedeno, že stěžovatel pobývá na území České republiky na vízum za účelem strpění pobytu podle § 73 zákona o azylu, ve znění tehdy účinném. Správní orgán vzal při rozhodnutí o přerušení řízení v úvahu i skutečnost, že stěžovatel podal dvě žaloby týkající se jeho pobytu v České republice a rozhodnutí v těchto věcech budou pro správní orgán závazná. Dne 16. 7. 2001 podal stěžovatel podnět k pokračování v řízení o povolení trvalého pobytu, ve kterém uvedl, že nesouhlasí s přerušením řízení, a naopak se domnívá, že jeho žádost o povolení trvalého pobytu podle zákona o pobytu cizinců nemá nic společného s jeho žádostí o udělení azylu. Jeho podnět nebyl shledán důvodným a přípisem ze dne 16. 8. 2001 mu bylo sděleno, že s ohledem na § 2 písm. a) zákona o pobytu cizinců nelze v řízení pokračovat do té doby, než bude rozhodnuto o jeho žalobě ve věci udělení azylu. Dne 15. 7. 2002 podal stěžovatel opět podnět k pokračování v řízení, v němž uvedl, že doložil všechny požadované náležitosti a byla ukončena veškerá soudní řízení, která správní orgán považoval za předběžné otázky. Zdůraznil také, že bylo ukončeno řízení ve věci jeho žádosti o udělení azylu. Dne 2. 8. 2002 nabylo právní moci rozhodnutí ministra vnitra ve věci stěžovatelovy žádosti o udělení azylu. Oddělení cizinecké Policie v Mostě tak zaslalo dne 5. 8. 2002 stěžovateli výzvu k zaplacení správního poplatku v částce 1000 Kč, na kterou stěžovatel reagoval žádostí o osvobození od poplatku. Dne 26. 8. 2002 byl stěžovatel vyzván k doplnění své žádosti o povolení trvalého pobytu, a to předložením výpisu z rejstříku trestů domovského státu. Dne 27. 8. 2002 podal stěžovatel k Vrchnímu soudu v Praze žalobu proti zamítavému rozhodnutí ministra vnitra ve věci azylu.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl jako nedůvodnou.
Z odůvodnění:
Žalobou proti nečinnosti podle § 79 odst. 1 s. ř. s. se může ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. Podle § 81 s. ř. s. soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí. Je-li návrh důvodný, soud uloží rozsudkem správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Jde o žalobní institut k ochraně před nečinností správního orgánu, i když jeho prostřednictvím nelze dosáhnout vydání rozhodnutí nebo osvědčení o určitém obsahu. Ustanovení § 79 předpokládá nečinnost správního orgánu pouze ve vztahu k věcnému rozhodnutí. Osvědčení nemá povahu aktu aplikace práva - má informační povahu o skutečnostech v něm uvedených (s průkazní mocí dokládá určitou nespornou skutečnost). V obou případech je však předpokladem žaloby, že správní orgán má povinnost rozhodnutí či osvědčení vydat.
Nejvyšší správní soud tak musí posoudit, zda Městský soud v Praze postupoval v souladu se zákonem, když dospěl k závěru, že žalovaný nemohl o stěžovatelově žádosti o povolení trvalého pobytu rozhodnout, neboť ten byl v postavení žadatele o udělení azylu a zákon o pobytu cizinců se na něho nevztahoval.
Při posouzení této námitky soud vycházel z příslušných ustanovení zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu. Zákon o pobytu cizinců vyjímá ze své působnosti mimo jiné ty cizince, kteří požádali Českou republiku o ochranu formou azylu, a azylanty, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak [§ 2 písm. a) zákona o pobytu cizinců]. Kdo všechno spadá do výše uvedené kategorie cizinců, stanoví § 2 odst. 3 zákona o azylu, podle kterého je cizinec, který požádal Českou republiku o ochranu formou azylu, žadatelem o udělení azylu. Postavení žadatele má po dobu správního řízení o udělení azylu a po dobu soudního řízení o žalobě proti rozhodnutí ministerstva podle zvláštního právního předpisu (soudního řádu správního). Z uvedeného tak vyplývá, že cizinec má postavení žadatele o udělení azylu ode dne podání žádosti o udělení azylu až do doby, než je rozhodnuto o jeho žalobě proti zamítavému rozhodnutí ministerstva vnitra v jeho azylové věci; do té doby je také pod ochranou zákona o azylu a zároveň je vyňat z působnosti zákona o pobytu cizinců (vyjma ustanovení, na která odkazuje zvláštní právní předpis, zejména právě zákon o azylu, nebo pokud zákon o pobytu cizinců nestanoví něco jiného). Nejvyšší správní soud musí v dané věci poznamenat, že ustanovení § 2 písm. a) zákona o pobytu cizinců je součástí tohoto zákona právě s ohledem na zvláštní postavení osob, které žádají o ochranu formou azylu. Zákon o azylu, v jehož režimu se tyto osoby po dobu azylového řízení a řízení o žalobě nacházejí, jim totiž zajišťuje vyšší stupeň ochrany.
Stěžovatel zejména namítá, že § 2 odst. 3 zákona o azylu hovoří o tom, že cizinec má postavení žadatele o udělení azylu mimo jiné po dobu řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, což není stěžovatelův případ, neboť on podal žalobu proti rozhodnutí ministra vnitra. S uvedeným výkladem však nelze souhlasit. V době, kdy probíhalo správní řízení ve stěžovatelově azylové věci, bylo přípustné podat proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o neudělení azylu rovněž rozklad, o kterém rozhodoval ministr. Jednou z podmínek pro podání správní žaloby bylo také vyčerpání přípustných řádných opravných prostředků (§ 247 odst. 2 občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002). Teprve proti konečnému rozhodnutí ve správním řízení pak bylo možné podat správní žalobu. Žaloba tak směřovala proti rozhodnutí ministra vnitra, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra, avšak žalovaným správním orgánem bylo zmíněné ministerstvo. Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy, v jehož čele stojí člen vlády, tj. ministr vnitra (§ 1 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky). Ministr vnitra tak není samostatným správním orgánem nadřízeným ministerstvu, jak se mylně domnívá stěžovatel, nýbrž stojí v čele tohoto ústředního správního orgánu. Správním orgánem, který v určité věci rozhodl, se v případě ústředních orgánů státní správy rozumí tento orgán, nikoliv jeho vedoucí, a to i když vedoucí ústředního orgánu státní správy rozhoduje o rozkladu proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy ve smyslu § 61 správního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2003. V dané věci tak sice probíhalo řízení o stěžovatelově žalobě směřující proti rozhodnutí ministra vnitra, avšak žalovaným správním orgánem bylo Ministerstvo vnitra, a nikoliv ministr samotný. Hovoří-li pak § 2 odst. 3 zákona o azylu o "žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle zvláštního právního předpisu" a odkazuje přitom na soudní řád správní, je tím míněna žaloba proti konečnému rozhodnutí ministerstva v azylové věci; pokud tedy právní úprava umožňovala podání rozkladu, je takovým rozhodnutím rozhodnutí o tomto rozkladu. Stěžovatel tak byl po dobu soudního řízení o žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra v pozici žadatele o udělení azylu podle § 2 odst. 3 zákona o azylu. Podle názoru soudu je v dané věci rovněž nerozhodné, zda stěžovatel má průkaz žadatele o udělení azylu či nikoli. Podstatné v dané věci je, že stěžovatel požádal Českou republiku o ochranu formou azylu a v době rozhodování Městského soudu v Praze nebylo rozhodnuto o jeho žalobě proti zamítavému rozhodnutí ve věci žádosti o azyl.
Pokud jde o námitku týkající se přerušení řízení rozhodnutím ze dne 6. 3. 2001, ani ta není podle názoru Nejvyššího správního soudu důvodná. Uvedené rozhodnutí je rozhodnutím o přerušení řízení podle § 29 odst. 1 správního řádu. Podle tohoto ustanovení správní orgán řízení přeruší tehdy, jestliže bylo zahájeno řízení o předběžné otázce (§ 40 správního řádu) nebo jestliže byl účastník řízení vyzván, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky podání (§ 19 odst. 3 správního řádu). Je tak povinností správního orgánu přerušit řízení vždy, pokud je splněn některý z uvedených důvodů, případně oba dva. Nejvyšší správní soud má za to, že v dané věci šlo právě o posledně uvedený případ. Správní orgán přerušil řízení a vyzval stěžovatele, aby doložil požadované náležitosti, a rovněž v odůvodnění upozornil na probíhající soudní řízení a na nutnost vyčkat jeho výsledků, neboť ty jsou pro správní orgán podle § 40 správního řádu závazné.
Další otázkou je, zda vydání požadovaného rozhodnutí by žalovanému vůbec příslušelo. Postavení žalovaného v řízení na ochranu proti nečinnosti správního orgánu vyplývá ze žaloby (§ 79 odst. 2 s. ř. s.) a v daném případě stěžovatel za žalovaného označil Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie se sídlem v Praze. Návrh na vydání správního rozhodnutí ovšem podal u Oddělení cizinecké policie v Mostě a ze zákona je také tento orgán k vyřízení takové žádosti příslušný, jak již podrobně zdůvodnil městský soud v napadeném rozhodnutí. Skutečnost, že se stěžovatel obrátil na žalovaného podle § 50 správního řádu, nezakládá žalovanému zákonnou povinnost vydat rozhodnutí. Ustanovení § 50 správního řádu umožňuje za stanovených podmínek odvolacímu orgánu ve věci rozhodnout na místo orgánu prvého stupně; úvaha o splnění daných podmínek však přísluší tomuto orgánu. I pokud tedy stěžovatel ve správním řízení učinil podnět podle citovaného ustanovení, nepřešla v jeho důsledku na odvolací orgán povinnost vydat rozhodnutí v I. stupni. Tato otázka je však vedlejší za situace, kdy zákon, podle něhož mělo být o žádosti rozhodnuto, stěžovatele ze své působnosti výslovně vylučuje.
Namítá-li stěžovatel, že poté, co bylo ve správním řízení o povolení trvalého pobytu dne 2. 8. 2002 pokračováno, nebylo toto řízení už pak přerušeno, ačkoli tomu tak být mělo, je třeba s ním souhlasit. Avšak - jak již uvedl městský soud v napadeném rozsudku - žalobou na nečinnost podle § 79 a násl. s. ř. s. se lze domáhat toliko toho, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. Není tak možné požadovat vydání procesního rozhodnutí, kterým rozhodnutí o přerušení správního řízení podle § 29 odst. 1 správního řádu bezpochyby je. Stejně tak není možné uložit správnímu orgánu pouze pokračovat v řízení. Ustanovení § 81 odst. 2 s. ř. s. totiž umožňuje soudu, aby uložil správnímu orgánu vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení, pokud je správní orgán nečinný, a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. Nečinností pak rozumíme situaci, kdy správní orgán nekoná, přestože mu to zákon ukládá. Jak ale vyplynulo z výše uvedeného, v daném případě byl stěžovatel žadatelem o udělení azylu a zákon o pobytu cizinců se na něho nevztahoval.
Zákon tak neumožňoval žalovanému v této věci rozhodnout. Nejvyšší správní soud nezjistil naplnění tvrzeného důvodu kasační stížnosti uvedeného v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť Městský soud v Praze postupoval v souladu se zákonem, když zamítl jako nedůvodnou žalobu, jíž se stěžovatel domáhal uložit žalovanému povinnost ukončit správní řízení ve věci jeho žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky.
(oš)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.