Vydání 2/2005

Číslo: 2/2005 · Ročník: III

459/2005

Správní soudnictví a chybné označení žalovaného správního orgánu

Ej 536/2004
Řízení před soudem: chybné označení žalovaného správního orgánu
k § 69 soudního řádu správního
k vyhlášce č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
Jestliže krajský soud v řízení o žalobě proti rozhodnutí bývalého okresního úřadu označí jako žalovaného jiný obecní úřad než obecní úřad s rozšířenou působností, na který přešla působnost zaniklého okresního úřadu, pak jde o vadu řízení, k níž musí Nejvyšší správní soud přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.) a která je důvodem pro zrušení rozhodnutí krajského soudu. V řízení před krajským soudem totiž soud jednal s někým, kdo vůbec neměl být účastníkem řízení ve smyslu § 69 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2004, čj. 3 Ads 11/2004-84)
Věc:
Stanislav M. v B. proti Městskému úřadu v Šumperku o předběžné opatření, o kasační stížnosti žalobce.
Podáním ze dne 21. 6. 2002 se žalobce u Krajského soudu v Ostravě domáhal zahájení řízení a vydání předběžného opatření ve věci rozhodnutí Okresního úřadu v Šumperku ze dne 11. 6. 2002. Usnesením ze dne 20. 2. 2004 krajský soud podání žalobce odmítl, neboť žalobce i přes výzvu a poučení neodstranil jeho vady.
Toto usnesení napadl žalobce (dále "stěžovatel") kasační stížností; důvod kasační stížnosti spatřoval v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., neboť jeho podání bylo určité a srozumitelné a bylo možné jej po doplnění projednat.
Žalovaný v reakci na poučení o složení senátu pro řízení o kasační stížnosti sdělil, že byl v řízení před krajským soudem označen jako žalovaný, ačkoli obec, v níž má stěžovatel trvalé bydliště, spadá do správního obvodu Městského úřadu Zábřeh jako pověřeného obecního úřadu s rozšířenou působností.
Nejvyšší správní soud napadené usnesení krajského soudu zrušil (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud přezkoumal řízení předcházející vydání napadeného rozhodnutí soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že řízení před soudem prvního stupně bylo zatíženo vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí soudu. Podle ustanovení § 69 s. ř. s. je žalovaným správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán, na který jeho působnost přešla. V dané věci rozhodoval v posledním stupni Okresní úřad v Šumperku. V důsledku reformy veřejné správy došlo ke dni 31. 12. 2002 k zániku územně vertikálně dekoncentrovaných orgánů státní správy se všeobecnou působností, tedy okresních úřadů (§ 44 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech). Od 1. 1. 2003 pak převzaly
kompetence
okresních úřadů obce s rozšířenou působností, a to podle § 20 vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
Obec B., v níž má žalobce trvalé bydliště, spadá do správního obvodu Městského úřadu Zábřeh coby obce s rozšířenou působností. Z tohoto důvodu měl být v záhlaví kasační stížností napadeného usnesení Krajského soudu v Ostravě označen jako žalovaný Městský úřad v Zábřehu, neboť na něj přešla v daném případě působnost zaniklého Okresního úřadu v Šumperku, a měl tedy v řízení před krajským soudem vystupovat jako žalovaný. Soud prvního stupně však jako žalovaného nesprávně označil Městský úřad v Šumperku, aniž měl tento postup oporu v jakémkoliv právním předpise, a v odůvodnění rozhodnutí uvedl pouze obecný odkaz na to, že na tento správní orgán přešla pravomoc zrušeného okresního úřadu. Tímto postupem soud prvního stupně pochybil, neboť měl z úřední povinnosti, vědom si zásady
iura novit curia
,
správně identifikovat správní orgán, na něhož přešla působnost Okresního úřadu v Šumperku. Skutečnost, že soud v řízení považoval za žalovaného jiný správní orgán, než s jakým měl ze zákona jednat, považuje Nejvyšší správní soud za natolik závažné pochybení, že k němu musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.). Za této situace již Nejvyšší správní soud považoval za nadbytečné vyjadřovat se ke stěžovatelovým tvrzením obsaženým v kasační stížnosti, neboť již samotná skutečnost, že v řízení bylo jako se žalovaným jednáno se subjektem, jenž neměl být účastníkem řízení, je důvodem ke zrušení napadeného rozhodnutí.
(ouč)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.