Vydání 8/2008

Číslo: 8/2008 · Ročník: VI

1633/2008

Správní řízení: zjevně právně nepřípustná žádost

Správní řízení: zjevně právně nepřípustná žádost
k § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Za zjevně právně nepřípustnou [§ 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z roku 2004] je možno považovat pouze takovou žádost, u níž je již na první pohled zřejmé, že jí nelze vyhovět. To především znamená, že tato nepřípustnost musí být patrna již ze samotné žádosti, nikoliv teprve z výsledků dalšího dokazování či zjišťování.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2008, čj. 2 As 74/2007-55)
Prejudikatura
: srov. nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 877/06*).
Věc
: Hlavní město Praha proti Krajskému úřadu Jihočeského kraje o vyznačení změny vlastníka motorového vozidla, o kasační stížnosti žalobce.
Dne 4. 10. 2005 došlo na základě žádosti Technické správy komunikací hlavního města Prahy k odtažení motorového vozidla společností AUTOTYP, spol. s r. o. Poté převzal toto vozidlo žalobce a předal je na odstavnou plochu. V mezidobí bylo zjištěno, že provozovatelem předmětného vozidla byla Ing. Radka K., která je nabyla kupní smlouvou. Žalobce ji tedy vyzval, aby se přihlásila a nárokovala navrácení věci, která je jejím majetkem. Tato výzva se však žalobci vrátila, protože se jí nepodařilo doručit (adresátka se odstěhovala). Na základě toho žalobce dovodil, že na něj přešlo vlastnictví k předmětnému vozidlu na základě § 135 občanského zákoníku, a z toho důvodu požádal Městský úřad Tábor, odbor dopravy, o provedení změny vlastníka motorového vozidla a vystavení druhopisu technického průkazu.
Usnesením ze dne 25. 3. 2007 Městský úřad Tábor zastavil řízení o převodu vlastnictví předmětného automobilu na základě žádosti žalobce, neboť shledal, že se jedná o žádost zjevně právně nepřípustnou [§ 66 odst. 1 písm. b) správního řádu]. V odůvodnění rozhodnutí městský úřad uvedl, že změnu údajů v registru vozidel nelze provést, jelikož neexistuje právní titul osvědčující změnu vlastníka.
Odvolání žalobce proti uvedenému usnesení žalovaný dne 10. 7. 2007 zamítl. Vycházel přitom z § 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále též "zákon č. 56/2001 Sb."), z něhož dovodil, že zápis v registru silničních vozidel neprokazuje, zda se vlastníkem vozidla nestala jiná osoba. Právo opustit věc je součástí vlastnického práva, nicméně samotné fyzické opuštění věci nemůže znamenat zánik vlastnictví, není-li výrazem takto projevené vůle. Tento úmysl není seznatelný ani z toho, že si vlastník nevyzvedl vozidlo, ačkoliv k tomu byl vyzván. Z čl. 11 Listiny základních práv a svobod totiž plyne povinnost respektovat ústavní ochranu vlastnictví, tj. i povinnost spolehlivě zjišťovat, zda vůle vlastníka skutečně směřuje k derelikci.
Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou, kterou Krajský soud v Českých Budějovicích dne 1. 11. 2007 zamítl. Dospěl k závěru, že vlastník vozidla je známý, takže § 135 odst. 1 občanského zákoníku na tuto situaci aplikovat nelze. Povinností nálezce bylo vlastníka zjišťovat a teprve v případě, že by nebyl znám, vozidlo odevzdat obci. V tomto případě nicméně vlastník znám byl, a nebyl řádně vyrozuměn o možnosti vyzvednutí vozidla, takže vozidlo nemohlo připadnout do vlastnictví obce.
Proti tomuto rozsudku podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, v níž zejména uvedl, že je třeba vycházet z § 135 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi a není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo. Proto si stěžovatel zjistil, kdo je provozovatelem motorového vozidla, a vyzval jej k jeho převzetí. K převzetí nedošlo, což stěžovatel vyhodnotil jako opuštění automobilu v právním smyslu. Podle stěžovatele přitom lze z registru motorových vozidel zjistit pouze osobu provozovatele vozidla, nikoliv jeho vlastníka. Nadto se stěžovatel domníval, že není ani právní, ani morální povinností nálezce (AUTOTYP, spol. s r. o.) zjišťovat uživatele (vlastníka) motorového vozidla. V daném případě došlo k určité transformaci z věci ztracené na věc opuštěnou, z čehož dovodil, že na něj přešlo vlastnické právo k předmětnému vozidlu.
Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti především konstatoval, že se podle § 4 zákona č. 56/2001 Sb. do registru silničních vozidel zapisuje také vlastník vozidla. Tento zápis nemá podle krajského soudu
konstitutivní
účinky - přechod či převod vlastnického práva nastává jinou skutečností. Fyzické opuštění věci nemůže samo o sobě vyvolat opuštění v právním slova smyslu, neboť k tomu je zapotřebí ještě úmysl opustit věc. Tento úmysl v posuzované věci však podle krajského soudu není patrný ani z porušení dopravních předpisů, které mělo za následek odtažení vozidla, ani z toho, že si vlastník nevyzvedl vozidlo, ačkoliv k tomu byl vyzván (přičemž navíc tuto výzvu nepřevzal).
Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud ve svých úvahách vycházel z toho, že v daném případě stěžovatel požádal o vyznačení změny vlastníka motorového vozidla a o vystavení druhopisu technického průkazu. Svoji žádost podal k Městskému úřadu Tábor, který (jakožto úřad obce s rozšířenou působností) ve smyslu § 80 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 56/2001 Sb. vede registr silničních vozidel, rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel a provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru. Podle § 4 odst. 4 stejného zákona se do registru silničních vozidel zapisuje "a)
vlastník (název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu), b) provozovatel, není-li současně vlastníkem (název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu)
".
Důvod, pro který městský úřad zastavil řízení o této žádosti, byla její zjevná právní nepřípustnost ve smyslu § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu. Závěr o právní nepřípustnosti dovodily oba správní orgány z toho, že prohlášení stěžovatele o zařazení vozidla do svého majetku nelze považovat za zákonný a uznatelný doklad osvědčující změnu vlastníka.
K tomu Nejvyšší správní soud uvádí, že
"zjevná právní nepřípustnost"
představuje neurčitý právní pojem, který je však nutno vykládat restriktivním způsobem. Podle § 45 odst. 3 správního řádu totiž takovou žádost správní orgán neprojednává a řízení zastaví. Z důvodu ochrany práv účastníků řízení je proto možno k tomuto způsobu rozhodnutí přikročit jen tehdy, jestliže je skutečně již na první pohled zřejmé, že žádosti nelze vyhovět. To znamená, že tato nepřípustnost musí být patrna již ze samotné žádosti, nikoliv teprve z výsledků dalšího dokazování či zjišťování. Komentář ke správnímu řádu (J. Vedral:
Správní řád - komentář.
Polygon, 2006, str. 315 a násl.) jako příklady zjevné právní nepřípustnosti uvádí např. situaci, kdy o přiznání oprávnění vázaného na dosažení určitého věku žádá osoba, která této hranice nedosáhla, příp. žádost o přiznání určitého oprávnění, které může získat toliko právnická osoba, podá osoba fyzická. "
Smyslem tohoto ustanovení je to, aby se takovou žádostí, u které je zcela zjevné, že jí nemůže být vyhověno, neboť to právní úprava neumožňuje, správní orgán nemusel po věcné stránce zabývat, neboť by to bylo zjevně bezpředmětné a výsledek řízení by byl naprosto stejný ... Žádost může být kvalifikována jako zjevně nepřípustná, pokud při jejím posuzování nebude správní orgán muset uplatňovat správní uvážení, resp. vykládat neurčité právní pojmy. V takovém případě by podle ustanovení § 45 odst. 3 postupovat nešlo a správní orgán by musel žádost posuzovat meritorně a teprve na základě proběhlého správního řízení ji případně zamítnout rozhodnutím podle § 67 odst. 1.
"
Je proto namístě zodpovědět otázku, zda v daném případě městský úřad situaci vyhodnotil správně, když předmětnou žádost označil za zjevně právně nepřípustnou. K tomuto závěru dospěl městský úřad na základě úvahy, že "
jakékoliv prohlášení o zařazení majetku do vlastnictví obce, či protokol o převzetí vozidla, nelze správním orgánem považovat za zákonný ani právně uznatelný doklad osvědčující změnu vlastníka motorového vozidla
".
Nejvyšší správní soud zastává názor, že oba správní orgány a také krajský soud vzniklou právní situaci vyhodnotily chybně. Jak totiž plyne ze shora uvedeného, k závěru o zjevné právní nepřípustnosti předmětné žádosti došly až na základě jejího meritorního posouzení a poté, co vyhodnotily přiložené doklady (protokol o předání a převzetí opuštěného vozidla, prohlášení o zařazení majetku do vlastnictví obce). Ve skutečnosti tedy podaná žádost svojí podstatou nebyla zjevně právně nepřípustná (např. proto, že ji podal neoprávněný subjekt či že by její podání výslovně vylučovala zákonná úprava), takže by se s ní správní orgán I. stupně věcně vůbec nemusel zabývat, nýbrž právě naopak se s ní tento orgán vypořádal věcně a - materiálně vzato - ji neshledal důvodnou. O tom ostatně svědčí i zjevné rozpaky městského úřadu patrné z obsahu správního spisu, který nejprve požádal nadřízený orgán o metodickou pomoc, a teprve po jím provedeném právním rozboru dospěl k citovanému závěru. Jinak řečeno, žádost nebyla natolik zjevně právně nepřípustná, že by s ní takto správní orgán I. stupně okamžitě naložil, nýbrž nejprve byl osloven metodicky nadřízený orgán a teprve se zaštítěním se jeho právním názorem a po podrobném rozboru nastalé právní situace došlo k zastavení řízení z tohoto důvodu.
Již v tomto postupu proto Nejvyšší správní soud spatřuje pochybení, a tedy i naplnění stížnostního důvodu zakotveného v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. V daném případě totiž nebyl dán důvod pro zastavení řízení, nýbrž městský úřad měl rozhodnout věcně. Lze tak uzavřít, že správními orgány i krajským soudem byla chybně vyhodnocena právní otázka možného postupu dle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu.
Nejvyšší správní soud považuje za nutné se v dalším vyjádřit rovněž k právní otázce řešené správními orgány a krajským soudem v této věci, tj. k tomu, zda bylo možno předmětné vozidlo považovat za opuštěnou věc. K tomu je třeba nejprve uvést, že podle § 135 odst. 1 občanského zákoníku "
kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce
". Podle odst. 3 "
přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci podle odstavce 1, před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly
". Podle odst. 4 platí ustanovení odstavců 1 až 3 přiměřeně i na věci skryté, jejichž vlastník není znám, a na věci opuštěné.
Podle civilněprávní doktríny představuje opuštění (
derelikce
) věci projev vůle vzdát se vlastnického práva spojený s pozbytím držení věci. Jde o jeden z projevů vlastnického práva, kdy "
následkem práva nakládati volně svým vlastnictvím může úplný vlastník zpravidla své věci podle libovůle užívati nebo bez užitku nechati; může ji zničiti, zcela nebo z části na jiné osoby převésti nebo bezpodmínečně se jí vzdáti, to jest ji opustiti
" (§ 362 obecného občanského zákoníku č. 946/1811 ř. z.). Aby se mohlo o derelikci jednat, je zapotřebí současné splnění dvou podmínek: vůle vzdát se vlastnictví věci a její fyzické opuštění. "
U opuštěných movitých věcí se uplatní stejná pravidla jako u nálezu; ostatně v praxi nebude zpravidla možno rozeznat, zda jde o movitou věc opuštěnou, ztracenou či dokonce jen nevhodně odloženou (někdo odloží na veřejném místě zavazadlo a delší dobu je nechá tak, nebo na něj zapomene a odjede jinam). K věcem opuštěným nabude obec vlastnictví již derelikcí; platné právo totiž nezná věci ničí, takže opustí-li vlastník věc, ihned musí nastoupit jiný vlastník. Nebude-li však nepochybné, že jde o věc opuštěnou, bude nutno s ní nakládat jako s věcí ztracenou
" (Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol.:
Občanský zákoník I - komentář.
1. vyd. C. H. Beck, 2008, str. 709). Starší
judikatura
ztracené věci definovala jako takové,
"které opomenutím péče a opatrnosti, nutné k ochraně vlastnictví, vyšly z moci majitelovy, byvše zanechány na místě všeobecně přístupném, takže třetí osobou mohou býti lehce zpozorovány, zatím co skryté věci byly doprovázeny úmyslem vyloučiti moc třetích osob, takže jen s obtížemi (náhodou) bývají odkryty
" (9. 1. 1917 Rs.: 1818, cit. podle Fr. Rouček:
Československý obecný zákoník občanský a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarp. Rusi
. 2. vyd. Praha: Československý kompas, str. 407).
Lze tak shrnout, že opuštění věci představuje právní úkon, který nesmí odporovat zákonu ani jej obcházet či být v rozporu s dobrými mravy. Proto není možné vzdát se vlastnictví a odpovědnosti za nepoužitelnou věc např. tím, že ji někdo odloží na veřejném místě (Švestka a kol., cit. dílo, str. 709). Ve vztahu k silničním vozidlům představuje zvláštní úpravu § 19 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, podle něhož "
dálnice, silnice a místní komunikace, jejich součásti a příslušenství je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat. Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (dále jen ‚vrak')
". Podle odst. 3 pak platí, že "
vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku
". Konečně podle odst. 4 "
nemůže-li vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace zjistit vlastníka vraku, zveřejní výzvu k odstranění vraku způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy odstraní a zlikviduje vrak na své náklady. Zjistí-li vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníka vraku dodatečně, může vůči němu uplatnit nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku
".
V nyní projednávané věci je ze shora provedené rekapitulace patrno, že u předmětného vozidla nebyly splněny zákonné podmínky nezbytné pro vyslovení závěru o opuštěné věci. Především, lze mít za postaveno najisto, že toto vozidlo nebylo možno považovat za věc ztracenou, která by připadla do vlastnictví obce, a to proto, že byl zjištěn vlastník vozidla. V tomto směru je třeba opravit názor stěžovatele, že z registru motorových vozidel jde zjistit pouze osobu provozovatele vozidla, a nikoliv vlastníka. Jak je totiž citováno shora, podle § 4 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb. se do registru silničních vozidel zapisuje zásadně vlastník vozidla a jeho provozovatel jen tehdy, jestliže není současně vlastníkem. Za situace, kdy Ing. Radka K. sice byla vylustrována jako provozovatelka vozidla, nicméně zároveň z výpisu z centrální evidence vozidel plyne, že k nabytí vozidla došlo dne 7. 4. 2003 kupní smlouvou, je zcela zřejmé, že jmenovaná je s velkou pravděpodobností současně i vlastníkem vozidla, resp. přinejmenším, že jí vlastník vozidla musí být dobře znám. Pokud by tedy bylo možno v případě Technické správy hl. m. Prahy (příp. společnosti AUTOTYP, spol. s r. o.) vůbec uvažovat o tom, že by se jednalo o nálezce (došlo totiž k odtahu vozidla s odkazem na zákon č. 13/1997 Sb.), byla dána povinnost vozidlo vydat jeho vlastníkovi, který byl zjistitelný. Obdobnou povinnost měl stěžovatel, který vozidlo později převzal.
Poté, co stěžovatel vozidlo převzal, byl povinen si především vyjasnit, v jakém technickém stavu se nacházelo a kde bylo nalezeno. Nejvyšší správní soud má totiž za to, že citovaný § 19 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. představuje ve vztahu k § 135 odst. 1 a 4 občanského zákoníku zvláštní úpravu v tom smyslu, že nelze přijmout názor, podle něhož by za opuštěnou věc vůbec mohl být považován vrak, nalezený na dálnici, silnici či místní komunikaci. V takovém případě totiž chybí základní předpoklad, nezbytný pro učinění závěru o opuštění věci. Jestliže totiž vlastnictví k opuštěné věci vzniká v důsledku právního úkonu vlastníka věci, nelze akceptovat učinění protiprávního úkonu, k čemuž by došlo v případě odstavení vraku na některé z druhů komunikací. V takovémto případě zákon č. 13/1997 Sb. stanoví přesný postup, který musí vlastník této komunikace dodržet. Konkrétně to znamená, že vlastníka vraku vyzve k jeho odstranění na jeho náklady a pokud k tomu v zákonné lhůtě nedojde, učiní tak na náklady vlastníka sám. Pokud vlastníka zjistit nelze, odstraní a zlikviduje vrak na své náklady sám.
Na případy vraků nalezených mimo komunikace pak pamatuje úprava obsažená v § 37 a násl. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Podle § 37 citovaného zákona především platí, že
"(1) každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. (2) Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny. (3) Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2 (dále jen ‚opuštěné vozidlo'), přemístí obecní úřad po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístnění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat. (4) Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem podle odstavce 1. (5) Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel
".
Je tak dostatečně zřejmé, že stávající zákonná úprava je založena na primární odpovědnosti vlastníka vozidla za svůj majetek. Proto také nese vlastník i veškeré náklady spojené s péčí o něj. Tato odpovědnost je odrazem čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle něhož vlastnictví zavazuje. Vlastník vozidla (resp. vraku) proto také nese plnou odpovědnost za jeho likvidaci, a pokud ten této svoji povinnosti nedostojí, je povinen uhradit náklady vzniklé obci. Nejvyšší správní soud se tedy nemůže ztotožnit s názorem stěžovatele, že odmítnutí postupu, který zvolil v daném případě, poskytuje návod občanům, jak se zbavit nepotřebného automobilu. Pokud se totiž jedná o vozidlo či vrak nacházející se na komunikaci, je nutno postupovat podle zákona č. 13/1997 Sb.; v případě vraku nalezeného na jiném místě než na komunikaci je třeba aplikovat zákon č. 185/2001 Sb., přičemž společným jmenovatelem obou těchto zákonů je odpovědnost vlastníka, pokud je samozřejmě zjistitelný. (...)
*) Nález je dostupný na http://nalus.usoud.cz.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.