Vydání 11/2011

Číslo: 11/2011 · Ročník: IX

2413/2011

Správní řízení: řízení o určení právního vztahu

Správní řízení: řízení o určení právního vztahu
k § 44 a § 142 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Řízení o určení právního vztahu (§ 142 odst. 1 správního řádu z roku 2004) je zvláštním typem správního řízení, jehož účelem je upravit specifická pravidla pro vydávání deklaratorních rozhodnutí. Citované ustanovení umožňuje vydat
deklaratorní
rozhodnutí i o takovém vztahu, který v době vydání tohoto rozhodnutí již neexistuje, ale v minulosti existoval. V tomto deklaratorním rozhodnutí správní orgán rozhodne o tom, zda určitý vztah vznikl a kdy se tak stalo a zda takový právní vztah trvá, nebo již zanikl, a pokud zanikl, kdy se tak stalo.
Podmínkou vydání deklaratorního rozhodnutí podle § 142 odst. 1 správního řádu z roku 2004 je podání žádosti, správní řízení podle tohoto ustanovení je tedy řízením o žádosti ve smyslu § 44 a násl. správního řádu.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 2. 2010, čj. 30 Ca 49/2008-57)
Věc:
Mgr. Jiří V., Ph.D., b) Ing. Darina V. proti Městskému úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a stavebnímu úřadu, o vydání rozhodnutí.
Žalobce a) a žalobkyně b) se domáhali vydání rozsudku, kterým by byl žalovaný zavázán k povinnosti vydat rozhodnutí podle § 142 odst. 1 správního řádu ve věci "
Obora Radějov
". Žalobu odůvodnili tím, že bezvýsledně vyčerpali všechny prostředky, které jim správní řád stanoví k ochraně před nečinností správního orgánu.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že ve věci vydal osvědčení, což učinil sdělením ze dne 19. 11. 2007. Ve věci tudíž již nemohl vydat rozhodnutí podle § 142 odst. 1 správního řádu, neboť to nedovoluje § 142 odst. 2 téhož zákona. V daném případě se nejednalo o nečinnost žalovaného, a žaloba by měla být proto odmítnuta. Navíc žalobci nevyčerpali všechny prostředky k ochraně proti nečinnosti, neboť měli právo domáhat se u Ministerstva zemědělství změny obsahu sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, ze dne 28. 1. 2008, tudíž nejsou aktivně legitimováni k podání žaloby u soudu. Dále žalovaný vznesl námitku nedostatku pasivní legitimace, neboť žalovaným má být podle jeho názoru Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí. Uzavřel, že i v případě, pokud by soud žalobnímu návrhu vyhověl, bylo by takové rozhodnutí nerealizovatelné, neboť správní orgán by byl nucen k vydání nezákonného a zmatečného rozhodnutí.
Dne 4. 8. 2008 vzala žalobkyně b) žalobu zpět.
Krajský soud v Brně rozhodl, že žalovaný je povinen vydat rozhodnutí podle § 142 odst. 1 správního řádu o žádosti žalobce a) ze dne 3. 11. 2007 ve věci "
Obora Radějov
" do šedesáti dnů od právní moci rozsudku.
Z odůvodnění:
Ze sdělení žalovaného ze dne 19. 11. 2007 vyplývá k žádosti žalobce a) a žalobkyně b) toto konstatování: "
Obora Radějov byla uznána rozhodnutím bývalého Okresního úřadu Hodonín, referátu životního prostředí, ze dne 24. 3. 1993, čj. ŽP/93/53/1020, podle tehdy platného zákona o myslivosti.
[...]
Toto konstatování, nechť je chápáno jako osvědčení o této skutečnosti ve smyslu § 142 odst. 2 správního řádu.
" Toto sdělení bylo žalobci a) a žalobkyni b) doručeno dne 28. 11. 2007.
Žádostí ze dne 9. 1. 2008 požádali žalobce a) a žalobkyně b) odvolací orgán, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, o opatření proti nečinnosti správního orgánu I. stupně dle § 80 odst. 3 správního řádu. Současně požádali, aby odvolací orgán ve smyslu § 80 odst. 4 písm. b) správního řádu usnesením převzal věc a rozhodl namísto nečinného správního orgánu.
Krajský úřad tuto žádost vyřídil sdělením ze dne 28. 1. 2008 tak, že sdělení žalovaného ze dne 19. 11. 2007 není dle jeho názoru osvědčení, ale oznámení, že sporná otázka byla vyřešena v jiném správním řízení. Z tohoto důvodu nepřistoupil k vydání opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 správního řádu, protože v dané věci není vedeno řízení.
Jen pro úplnost z rozhodnutí Okresního úřadu Hodonín, referátu životního prostředí, ze dne 24. 3. 1993 mimo jiné vyplývá, že tímto rozhodnutím byla Lesům České republiky, s. p., Hradec Králové, uznána obora Radějov o celkové výměře 1564,8402 ha na souvisejících honebních pozemcích v k. ú. Radějov, Tvarožná Lhota, s tím, že zařazení honitby do jakostních tříd a stanovení normovaných stavů vybraných druhů zvěře bude provedeno samostatným rozhodnutím tohoto referátu. Toto rozhodnutí nabylo účinnosti dne 1. 4. 1993 a právní moci dne 19. 4. 1993. (...)
Z obsahu písemné žádosti žalobce a) a žalobkyně b) ze dne 3. 11. 2007, doručené žalovanému dne 7. 11. 2007, je zřejmé, že žalobci se po žalovaném domáhali vydání rozhodnutí podle § 142 odst. 1 správního řádu ve věci obory Radějov. V žádosti podrobně popsali skutkový stav věci, zejména zdůraznili, že ohledně konstituování obory Radějov neexistuje žádné
relevantní
rozhodnutí správního orgánu, na jehož základě může být konstatována právní existence obory Radějov, nebo na jehož základě může být tvrzeno, že jejich pozemky v k. ú. Radějov u Strážnice jsou součásti obory Radějov. Žalobci jako spoluvlastníci pozemků v k. ú. Radějov u Strážnice, ani jejich právní předchůdci nikdy nebyli jakýmkoli způsobem účastni správního řízení o uznání obory Radějov dle zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ani nebyli účastni správního řízení o uvedení obory Radějov do souladu s nyní platným zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. Zdůraznili, že neexistuje žádné rozhodnutí správního orgánu ani jakákoli jiná listina, které by mohly být způsobilým úředním aktem veřejné moci pro založení právního stavu v lokalitě obory Radějov. Současně odůvodnili svůj právní zájem na vydání požadovaného rozhodnutí ve věci obory Radějov.
Žalovaný však namísto požadovaného rozhodnutí ve věci obory Radějov vydal dne 19. 11. 2007 sdělení, v němž osvědčil ve smyslu § 142 odst. 2 správního řádu, že: "
Obora Radějov byla uznána rozhodnutím bývalého Okresního úřadu Hodonín, referátu životního prostředí, ze dne 24. 3. 1993, čj. ŽP/93/53/1020, podle tehdy platného zákona o myslivosti.
" Tento postup žalovaného byl však vadný, neboť žádost žalobce a) a žalobkyně b) dle jejího obsahu směřovala k vydání deklaratorního rozhodnutí podle § 142 odst. 1 správního řádu, nikoli k vydání osvědčení ve smyslu § 142 odst. 2 téhož zákona. Navíc ke zvolenému postupu žalovaného v intencích § 142 odst. 2 správního řádu je třeba z komentářové literatury zdůraznit: "[...]
, neboť osvědčeními se osvědčují skutečnosti obecně zřejmé z úřední činnosti správního orgánu, tj. takové skutečnosti, o kterých není právní spor ani jiná pochybnost a při jejichž vydávání není třeba rozhodovat v mezích správního uvážení nebo vykládat neurčité právní pojmy
" (Vedral, J.
Správní řád. Komentář.
Praha: BOVA POLYGON, 2006, s. 796).
K pojmu správního práva "
osvědčení
" lze dále uvést: "
Osvědčení úředně potvrzuje skutečnosti, které jsou v něm uvedeny. Na rozdíl od deklaratorního správního aktu se osvědčení vydává v případech, kdy není třeba autoritativního zjištění (kdy není o věci pochybnost nebo spor a kdy není zapotřebí ani jinak použít správního uvážení nebo vyložit neurčitý pojem - osvědčují se skutečnosti úředně známé, zpravidla z vnitřních zdrojů vykonavatele veřejné správy, který osvědčení vydává). Osvědčení je veřejnou listinou. Platí pro ně
presumpce
správnosti. Proti osvědčení se nelze bránit žádným formálním opravným prostředkem, nýbrž důkazem opaku. Pokud není opak prokázán, platí, že obsah osvědčení odpovídá skutečnosti. Nezákonné osvědčení lze dnes rovněž formálně zrušit
" (Hendrych, D. a kol.
Správní právo. Obecná část.
7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 287).
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že přístup, způsob a forma vyřízení žádosti žalobce a) a žalobkyně b), který zvolil žalovaný, byl nesprávný, neboť se v daném případě nejedná o věc nepochybnou nebo nespornou, a žalobci se proto logicky obrátili na odvolací orgán a žádostí ze dne 9. 1. 2008 požádali krajský úřad o opatření proti nečinnosti správního orgánu I. stupně (žalovaného) dle § 80 odst. 3 správního řádu, současně požádali, aby odvolací orgán ve smyslu § 80 odst. 4 písm. b) téhož zákona usnesením věc převzal a rozhodl namísto nečinného správního orgánu.
Ze sdělení krajského úřadu ze dne 28. 1. 2008 je však zřejmé, že tento orgán přistoupil k vyřízení podstaty žádosti žalobců značně specificky. Uvedl, že v případě obory Radějov byla otázka jejího vzniku vyřešena v rámci jiného správního řízení, a to patrně řízení o uznání honitby, zakončeného pravomocným rozhodnutím Okresního úřadu Hodonín, referátu životního prostředí, ze dne 24. 3. 1993. Z tohoto důvodu považoval krajský úřad postup žalovaného podle § 142 odst. 2 správního řádu za správný, ovšem sdělení žalovaného ze dne 19. 11. 2007 není dle názoru krajského úřadu vydáním osvědčení, ale oznámením, že sporná otázka byla vyřešena v jiném správním řízení. Zdůraznil, že v takovém případě se rozhodnutí podle § 142 odst. 2 správního řádu nevydává. Uvedl, že proto nebude vydávat opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 správního řádu, protože v dané věci není vedeno správní řízení.
Správními orgány zvolený postup je nesprávný. Z obsahu žádosti žalobců je zřejmé, že vydáním osvědčení věc vyřízena být nemohla (viz výše - nejedná se o věc nepochybnou nebo nespornou) a odkaz na jiné správní řízení vyplývající z odůvodnění sdělení vydaného krajským úřadem je nesrozumitelný (viz odstavec druhý závěr věty první sdělení krajského úřadu ze dne 28. 1. 2008, podle něhož "
sporná otázka byla vyřešena v jiném správním řízení
"). Soud si proto klade otázku, jaké jiné správní řízení měl krajský úřad na mysli. Má-li být tímto jiným správním řízením v odůvodnění předmětného sdělení zmínka o pravomocném rozhodnutí Okresního úřadu Hodonín, referátu životního prostředí, ze dne 24. 3. 1993, pak soud zdůrazňuje, že ohledně pozemků ve spoluvlastnictví žalobců v k. ú. Radějov u Strážnice zde není žádná zmínka. O naprosto stejnou situaci se jedná v případě dále zmiňované změny rozhodnutí o uznání honitby obora Radějov v souvislosti se stanovením minimálních a normovaných stavů zvěře v honitbě vydané žalovaným dne 25. 2. 2003.
Z obsahu žádosti žalobců je evidentní, že se obrátili na věcně a místně příslušný správní orgán s žádostí o vydání rozhodnutí podle § 142 odst. 1 správního řádu týkající se jejich spoluvlastnických práv k pozemkům v k. ú. Radějov u Strážnice. Jejich žádost shledává soud za věcně opodstatněnou s odkazem zejména na § 123 občanského zákoníku a čl. 11 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod, neboť je právem žalobců mít
deklaratorní
rozhodnutí o tom, zda je jejich spoluvlastnické právo k předmětným pozemkům omezeno veřejným užíváním.
Pokud jde o vymezení pojmu nečinnost, zákon sám jej přesněji nevymezuje. V projednávaném případě je však zřejmé, že žalobci žádali, aby žalovaný vydal
deklaratorní
rozhodnutí ve věci obory Radějov. Žalovaný však k věci přistoupil tak, že namísto žádaného deklaratorního rozhodnutí (§ 142 odst. 1 správního řádu) vydal osvědčení (§ 142 odst. 2 téhož zákona) ve formě sdělení a odvolací orgán namítanou nečinnost žalovaného navíc neshledal, když dospěl k závěru o nevedení správního řízení.
Obecně lze říci, že správní orgán je nečinný, jestliže nekoná, přestože mu to zákon ukládá. Nevydání deklaratorního rozhodnutí ve smyslu § 142 odst. 1 správního řádu lze typově zahrnout do možných v úvahu přicházejících případů nečinnosti správního orgánu.
Podle § 142 odst. 1 správního řádu "[s]
právní orgán v mezích své věcné a místní příslušnosti rozhodne na žádost každého, kdo prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv, zda určitý vztah vznikl a kdy se tak stalo, zda trvá, nebo zda zanikl a kdy se tak stalo
".
Řízení o určení právního vztahu je zvláštním typem správního řízení, jehož účelem je upravit specifická pravidla pro vydávání deklaratorních rozhodnutí, tedy rozhodnutí, kterými se nezakládají nová práva ani nové povinnosti, ale rozhodnutí, jimiž se v určité věci prohlašuje, že jmenovitě určená osoba práva nebo povinnosti má, anebo nemá. Ustanovení § 142 odst. 1 správního řádu umožňuje vydat
deklaratorní
rozhodnutí i o takovém vztahu, který v době vydání tohoto rozhodnutí již neexistuje, ale v minulosti existoval. Jinými slovy v deklaratorním rozhodnutí podle § 142 odst. 1 správního řádu správní orgán rozhodne o tom, zda určitý vztah vznikl a kdy se tak stalo a zda takový právní vztah trvá, nebo již zanikl, a pokud zanikl, kdy se tak stalo. Podmínkou vydání deklaratorního rozhodnutí podle § 142 odst. 1 správního řádu je podání žádosti, správní řízení podle tohoto zákonného ustanovení je tedy řízení o žádosti ve smyslu § 44 a násl. správního řádu. Tudíž pokud by neměla konkrétní žádost předepsané náležitosti nebo pokud by trpěla jinými vadami, správní orgán žadateli pomůže příslušné nedostatky odstranit (§ 45 odst. 2 správního řádu).
Předmětem ochrany před nečinností správních orgánů je subjektivní veřejné právo vyplývající z čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod: "
Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.
" Toto právo je široce koncipované, vždy však zahrnuje také ochranu před nečinností.
Ochrana před nečinností správních orgánů se vztahuje jak na řízení v prvním stupni, tak na řízení odvolací. Soud proto nejprve hodnotil, zda jsou splněny podmínky řízení, přičemž dospěl k závěru, že žalobci byli a jsou ve věci aktivně legitimováni. O jejich žádosti bylo žalovaným rozhodnuto jinak, než navrhovali, neboť žalovaný nevydal
deklaratorní
rozhodnutí ve věci, nýbrž pouhé osvědčení, navíc v záležitosti, v níž bylo třeba autoritativního zjištění. Žalovaný je ve věci pasivně legitimován, neboť měl a má podle žalobních tvrzení vydat požadované
deklaratorní
rozhodnutí, což neučinil. K tomuto závěru srov. Vopálka, V.; Mikule, V.; Šimůnková, V.; Šolín, M.
Soudní řád správní. Komentář.
1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 188. Žaloba byla podána včas, neboť poslední úkon vůči žalobcům byl ze strany odvolacího orgánu, který neučinil žádné zákonem předvídané kroky k odstranění nečinnosti žalovaného, realizován sdělením ze dne 28. 1. 2008. Žaloba byla podána dne 22. 2. 2008, tedy v zákonné jednoleté lhůtě a žalobci bezvýsledně vyčerpali zákonné prostředky k ochraně proti nečinnosti žalovaného. (...)
Lze tedy uzavřít, že žaloba je důvodná, neboť ze strany žalovaného k nečinnosti reálně došlo. Z tohoto důvodu soud zavázal žalovaného k povinnosti vydat rozhodnutí podle § 142 odst. 1 zákona správního řádu o žádosti žalobce a) ze dne 3. 11. 2007 ve věci "
Obora Radějov
" do šedesáti dnů od právní moci rozsudku. Pokud jde o lhůtu ke splnění uložené povinnosti, vycházel soud z § 71 správního řádu upravujícího lhůty pro vydání rozhodnutí a s přihlédnutím ke skutečnosti, že ve věci se dle jeho názoru jedná o zvlášť složitý případ, byla v souladu s § 71 odst. 3 písm. a) správního řádu lhůta pro splnění povinnosti stanovena v délce šedesáti dnů od právní moci rozsudku.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.