Vydání 9/2012

Číslo: 9/2012 · Ročník: X

2650/2012

Správní řízení: přerušení řízení při řízení o předběžné otázce

Správní řízení: přerušení řízení při řízení o předběžné otázce
k § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
k § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
I. Podá-li některý z účastníků správního řízení u civilního soudu návrh na vydání rozhodnutí, jehož vydání je evidentně v kompetenci správního orgánu, není dán důvod k přerušení správního řízení podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu z roku 2004. Správnímu orgánu tím vzniká pouze povinnost průběžně sledovat, zda dříve, než ve věci sám rozhodl, nenabylo právní moci rozhodnutí, kterým soud rozhodl o takovém návrhu meritorně. V takovém případě by správnímu orgánu nezbylo než podat návrh podle § 1 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, na základě kterého by zvláštní senát vyslovil nicotnost takového rozhodnutí.
II. K přerušení řízení o odstranění stavby může vést podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu z roku 2004 pouze takové soudní či správní řízení, v němž má být existence vlastnického či jiného práva nezbytného pro provedení stavby konstatována
ex tunc
, nikoliv řízení, v němž má být o zřízení takového práva teprve rozhodnuto.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2012, čj. 44 A 111/2011-43)
Věc:
Ing. J. Š. proti Úřadu městyse Štěchovice, stavebnímu úřadu, o vydání rozhodnutí.
Žalobce se obrátil na žalovaného se žádostí o zahájení řízení ve věci nepovolených stavebních úprav prováděných společností MEDNOCS, s. r. o., na pozemku žalobce.
Žalovaný oznámil účastníkům řízení (společnosti MEDNOCS, jako vlastníku stavby, a žalobci) zahájení řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 stavebního zákona. Následně pak žalovaný vyzval vlastníka stavby k odstranění nepovolených úprav.
V reakci na to zaslala společnost MEDNOCS jako vlastník stavby žalovanému kopii žaloby, kterou podala u okresního soudu proti nynějšímu žalobci. V žalobě bylo konstatováno, že společnost MEDNOCS je vlastníkem rekreační chaty, která se nachází na pozemku nynějšího žalobce, aniž by byl jakkoliv dosud upraven přístup k této stavbě po cizím pozemku. Mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby jsou konfliktní vztahy neumožňující vzájemnou dohodu. Vlastník stavby potvrdil nepovolené provedení stavebních úprav, které však označil za nezbytné pro předejití vzniku škod na rekreační chatě. Společnost MEDNOCS se proto domáhala jednak zřízení věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch vlastníka stavby a jednak schválení drobných stavebních úprav.
Žalovaný posléze rozhodl o přerušení řízení podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu, neboť měl za to, že ve výše uvedeném řízení bude rozhodnuto o otázce, která je předběžnou otázkou pro rozhodnutí ve správním řízení o odstranění stavby.
Odvolání žalobce proti tomuto usnesení bylo usnesením krajského úřadu zamítnuto, protože podanou žalobou se vlastník stavby domáhal i schválení jím provedených stavebních úprav. Předběžná otázka řešená soudem se podle odvolacího orgánu dále týká také majetkoprávních sporů, a proto o ní nemůže být stavebním úřadem rozhodnuto.
Následná žaloba na ochranu proti nečinnosti byla krajským soudem odmítnuta pro nevyčerpání prostředků na ochranu proti nečinnosti ve správním řízení. Navazující žádosti žalobce o uplatnění opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 správního řádu však usnesením krajského úřadu nebylo vyhověno, a to s totožným odůvodněním jako v rozhodnutí o odvolání proti usnesení o přerušení správního řízení.
Žalobce se žalobou opětovně domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného. V žalobě uvedl, že výsledek řízení vedeného u okresního soudu nebude mít na řízení o odstranění stavby nepovolených stavebních úprav žádný vliv, neboť řízení není vedeno o určení, zda na pozemcích věcné břemeno ve prospěch vlastníka rekreační chaty v době provedených stavebních úprav existovalo, nýbrž tímto řízením teprve má být takové věcné břemeno rozhodnutím soudu vytvořeno. Navíc případně zřízené věcné břemeno chůze a jízdy nemůže založit právo vlastníka chaty vykonávat jakékoliv úpravy této chaty zasahující do pozemku žalobce. Ke schválení stavebních úprav provedených na pozemku žalobce bez jeho souhlasu, které je předmětnou žalobou též navrhováno, pak nemá soud pravomoc.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že okresní soud vedle řízení o určení věcného břemene vede také řízení o přikázání stavby do vlastnictví vlastníka pozemku. Tyto soudní spory proto žalovaný vyhodnotil jako předběžnou otázku pro své řízení. Současně žalovaný upozornil na to, že před podáním žaloby měl žalobce využít ochranu podle § 80 správního řádu.
Krajský soud v Praze žalovanému uložil, aby ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozsudku ve věci rozhodl.
Z odůvodnění:
(...) Ze zjištění učiněných ve správním řízení vyplývá, že vlastník stavby, která je umístěna na pozemku ve vlastnictví jiného, provedl takové stavební úpravy, jimiž bez souhlasu vlastníka pozemku zabral další části pozemku a tyto úpravy předem ani neohlásil ani nepodal žádost o vydání stavebního povolení. Je tak zřejmé, že stavební úřad správně zahájil řízení o odstranění stavby a že podle § 129 odst. 3 stavebního zákona nepřichází do úvahy přerušení řízení, neboť jednak vlastník stavby (v současnosti právní nástupce společnosti MEDNOCS, s. r. o.) nepožádal o dodatečné povolení stavby a jednak bez vzájemné dohody s vlastníkem pozemku je na stavbu nutno nahlížet tak, že byla provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis (občanský zákoník) omezuje (souhlasem vlastníka pozemku). Bez souhlasu žalobce tak přichází do úvahy pouze přerušení řízení podle obecné úpravy ve správním řádu.
Stavební úřad řízení také přerušil na základě aplikace obecného ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu. Jak vyplynulo z § 57 správního řádu, za situace, kdy řízení o předběžné otázce již probíhalo, byl žalovaný povinen správní řízení přerušit. To však pouze za předpokladu, že řízení běželo před orgánem veřejné moci, který byl k řešení takové otázky příslušný.
Argumentace Krajského úřadu Středočeského kraje se zakládala především na tom, že Okresní soud Praha-západ měl rozhodnout mj. i o samotném povolení provedených stavebních úprav. Z ustanovení stavebního zákona je však zřejmé (srov. § 129 odst. 3, § 13 odst. 1 písm. g) a § 6 odst. 3 písm. d) stavebního zákona), že o dodatečném povolení stavby zásadně nerozhoduje soud, nýbrž stavební úřad, tj. právě žalovaný. Žalovaný proto neměl z tohoto důvodu řízení přerušovat a měl v řízení řádně pokračovat a ve věci rozhodnout. Řízení před Okresním soudem Praha-západ měl pouze průběžně sledovat, zda řízení o návrhu na povolení stavebních úprav bylo správně zastaveno podle § 104 odst. 1 ve spojení s § 7 odst. 3 o. s. ř. Pokud by však zjistil, že Okresní soud Praha-západ o tomto návrhu rozhodl meritorně, tj. stavební úpravy povolil nebo návrh na jejich povolení zamítl, dříve než ve věci rozhodl sám žalovaný, a toto rozhodnutí nabylo právní moci, nezbylo by mu než podat návrh podle § 1 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, na základě kterého by zvláštní senát vyslovil nicotnost rozhodnutí Okresního soudu Praha-západ. Obdobně by mohl postupovat Okresní soud Praha-západ v případě svého (nepříliš pravděpodobného) nesouhlasu s tím, že ve věci rozhodl namísto něj žalovaný.
Pokud by měl správní orgán přerušovat řízení kdykoliv, kdy některý z účastníků řízení podá návrh soudu na vydání rozhodnutí, jehož vydání je evidentně v kompetenci správního orgánu, získali by tím účastníci správního řízení možnost vynutit si přerušení jakéhokoliv správního řízení účelovou žalobou přinejmenším na dobu několika měsíců. Nic by přitom účastníkům nebránilo ani podávat takové žaloby zdarma opakovaně, pokud by správnímu orgánu doložili žalobu s podacím razítkem soudu a následně si nechali řádově po několika měsících řízení o žalobě zastavit pro nezaplacení soudního poplatku. Je tedy zřejmé, že argumentace odvolacího orgánu není správná.
Stejně tak není správný ani argument, že rozhodnutí žalovaného závisí na vyřešení otázky, která má být předmětem rozhodnutí Okresního soudu Praha-západ. Označený soud má podle žaloby obsažené ve správním spisu (tentokrát již skutečně v pozici orgánu veřejné moci, který je k tomu příslušný) rozhodnout o návrhu na zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k pozemku, na němž se stavba nachází.
Podle § 151o odst. 3 občanského zákoníku „[n]
ení-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek
“.
Z citovaného ustanovení plyne, že soud je oprávněn rozhodnout o zřízení věcného břemene pouze za účelem zajištění přístupu k stavbě, nikoliv však již o zřízení věcného břemene nezbytného k existenci stavby na cizím pozemku a k umístění stavebních úprav nezbytných k údržbě a zachování takové stavby. Věcné břemeno zřízené podle § 151o odst. 3 občanského zákoníku tudíž neumožňuje vlastníkovi stavby provést stavební zásahy do zatíženého pozemku za jiným účelem než je umožnění přístupu ke stavbě. S ohledem na požadavek proporcionálního vyvažování vlastnických práv oprávněného a povinného lze přitom, pokud jde o rozsah možných stavebních úprav zatíženého pozemku, připustit zpravidla nanejvýš to, aby si oprávněný na své náklady přístupovou cestu vyštěrkoval či jinak zpevnil, nebude-li to bránit stávajícímu využití ostatních částí pozemku (srov. Spáčil, J.
Věcná břemena v občanském zákoníku
. 1. vyd., Praha: C. H. Beck 2006, s. 47). Z provedených stavebních úprav by proto bylo možné v případě zřízení věcného břemene akceptovat nanejvýš zřízení schůdků ke vchodu, jsou-li pro přístup do stavby skutečně nezbytné. Naopak schůdky na terasu evidentně nezbytné nejsou, neboť podle fotografií je na ni zajištěn přístup dveřmi z rekreační chaty. Zbylé stavební úpravy pak nezbytností zajištění přístupu ke stavbě dle všeho nejsou odůvodněny vůbec. Je tedy zřejmé, že bude-li soudem zřízeno k návrhu vlastníka rekreační chaty věcné břemeno chůze a jízdy, nijak to neovlivní výsledek řízení vedeného žalovaným o odstranění nepovolených stavebních úprav.
To platí o to více, že z ustanovení § 151o odst. 3 občanského zákoníku plyne, že soud takové věcné břemeno svým rozhodnutím teprve zřídí, nikoliv že konstatuje jeho předchozí existenci
ex tunc
. V současné době žádné takové břemeno podle výpisu z katastru nemovitostí na předmětném pozemku nevázne, a proto vlastník stavby neměl a nemá právo jednostranně stavebními úpravami zasahovat do práv vlastníka pozemku. Za daného stavu tak stavební úřad nemá důvod řízení o odstranění stavby přerušovat, dokud ke zřízení věcného břemene nedojde. Teprve poté by mohlo dojít podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu k přerušení správního řízení, existovalli by mezi oprávněným a povinným z věcného břemene spor o to, zda provedenými stavebními úpravami nepřesáhl vlastník stavby svá oprávnění založená věcným břemenem a některý z nich by se v této věci obrátil na soud. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.