Vydání 11/2015

Číslo: 11/2015 · Ročník: XIII

3287/2015

Správní řízení: potvrzení nebo změna závazného stanoviska od nadřízeného silničního správního úřadu; pozemní komunikace: připojení sousední nemovitosti k účelové komunikaci

Správní řízení: potvrzení nebo změna závazného stanoviska od nadřízeného silničního správního úřadu Pozemní komunikace: připojení sousední nemovitosti k účelové komunikaci
k § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákonů č. 186/2006 Sb. a č. 196/2012 Sb.
k § 149 odst. 4 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Vydává-li silniční správní úřad závazné stanovisko v územním řízení podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, uplatňuje ke konkrétní stavbě svoje stanovisko z hlediska veřejných zájmů chráněných zákonem o pozemních komunikacích, tj. z hlediska řešení nejen místních komunikací, ale také veřejně přístupných účelových komunikací.
II. Směřoval-li žalobce odvolací námitky proti územnímu rozhodnutí do závazného stanoviska silničního správního úřadu k projednávané stavbě rodinného domu včetně sekundárního sjezdu (tedy i účelové komunikace, která je jedinou přístupovou cestou k nemovitostem žalobce) a konkrétně tomuto závaznému stanovisku vytýkal nedostatek odůvodnění, bylo povinností žalovaného jako odvolacího orgánu postupovat dle § 149 odst. 4 správního řádu z roku 2004 a vyžádat si potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od nadřízeného silničního správního úřadu. Jestliže tak žalovaný nepostupoval, zatížil odvolací řízení vadou, jež mohla mít za následek jeho nezákonné rozhodnutí o věci samé.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 10. 9. 2014, čj. 59 A 118/2013-72
*))
Věc:
a) Václav F. a b) Hana F. proti Krajskému úřadu Libereckého kraje, za účasti 1. Petra P. a 2. Kateřiny P., o umístění stavby.
Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad (dále jen "stavební úřad"), vydal osobám zúčastněným na řízení dne 12. 7. 2013 rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu.
Žalobce (spolu se žalobkyní vlastník sousedních pozemků) se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Žalovaný svým rozhodnutím ze dne 29. 10. 2013 rozhodnutí I. stupně částečně změnil a ve zbytku potvrdil.
Proti rozhodnutí žalovaného podali oba žalobci žalobu u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky Liberec.
Nezákonnost napadeného rozhodnutí žalobci spatřovali v porušení § 149 odst. 4 správního řádu, neboť žalovaný si nevyžádal potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, ze dne 15. 1. 2013, u odboru dopravy žalovaného, a o obsahu závazného stanoviska si učinil úsudek sám. Dále se správní orgány obou stupňů řádně nevypořádaly s námitkou týkající se dopravního posouzení účelové komunikace na pozemku ve vlastnictví obce Stráž nad Nisou, které zpracovala společnost JAP projekt, s. r. o., dne 30. 1. 2013. Stavební úřad si podle žalobců nemohl učinit úsudek o otázkách, které přísluší speciálnímu silničnímu správnímu orgánu či orgánům Policie ČR.
Ve vyjádření k žalobě žalovaný upozornil na to, že závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, ze dne 15. 1. 2013 bylo vydáno ve smyslu § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a byl jím udělen souhlas s územním záměrem. Předmětem tohoto stanoviska nebylo posouzení povolení sjezdu rodinného domu. Sjezd na místní komunikaci byl povolen samostatným rozhodnutím Obecního úřadu Stráž nad Nisou ze dne 11. 2. 2013, po vyjádření Policie ČR ze dne 31. 12. 2012. Nelze tedy přisvědčit tvrzení žalobce o absenci tohoto vyjádření.
Žalovaný dále zmínil udělení souhlasu obce Stráž nad Nisou jako vlastníka účelové komunikace ze dne 28. 1. 2013 a ze dne 23. 1. 2013, jehož součástí bylo stanovení podmínek pro vlastní provedení připojení. Žalovaný se vyjadřoval ke stavu a užívání dotčené účelové komunikace, jež je podle něj způsobilá i pro další rodinný dům, jelikož platný územní plán presumoval další výstavbu v území, čehož si musel být žalobce vědom. Problematika stavebně-technického posouzení účelové komunikace v souvislosti s prováděním stavby spadá do dalšího stupně povolení stavby, a to do stavebního řízení. Rozsah využití komunikace zmenšuje možnosti využívání komunikace ze strany žalobce (např. parkování již ve vstupní části komunikace), což neznamená zkrácení práv žalobce, který účelovou komunikaci může nadále užívat v rozsahu plně zajišťujícím dopravní potřebu. S ohledem na výše uvedené nebylo nutné, aby žalovaný z hlediska vznesených odvolacích námitek vyžádal přezkum závazného stanoviska silničního správního úřadu, neboť ze strany žalobce nebyly vzneseny žádné
relevantní
důvody, které by tento postup odůvodňovaly. Podle žalovaného žalobce neuvedl žádné skutečnosti, které by prokazovaly, že souhlasným stanoviskem dopravního odboru mohou být přímo dotčena jeho vlastnická práva z hlediska přístupu a užívání rodinného domu v jeho vlastnictví. Žalovaný upozornil na to, že žalobkyně nenapadla rozhodnutí stavebního úřadu odvoláním, a proto má být její žaloba odmítnuta.
Osoby zúčastněné na řízení využily svého práva a k podané žalobě se vyjádřily tak, že správní orgány postupovaly správně, neboť argumentace žalobce ve skutečnosti nemířila věcně proti stanovisku odboru dopravy, a tedy ani proti rozhodnutí ve věci samé a jeho důvodům. Žalobce namítal to, že se stanovisko vyjadřuje k jinému stavu věci, než který byl základem pro rozhodnutí. Tuto okolnost stavební úřad vysvětlil. Osoby zúčastněné na řízení popsaly důvody pro změnu projektové dokumentace rodinného domu formou dodatku č. 2 technické zprávy a dodatku č. 3, kterým se vrátily k původnímu záměru sekundárního sjezdu z účelové komunikace. Odbor dopravy se vyjadřoval ke správné verzi dokumentace a souhlas žalobce není pro předmět řízení
relevantní
. Stavební úřad tuto otázku v odůvodnění svého rozhodnutí vysvětlil dostatečně a k věci se vyjádřil i žalovaný. Postup dle § 149 odst. 4 správního řádu na danou situaci vůbec nedopadá a vyžadovat si potvrzení nadřízeného dopravního úřadu nemělo pro věc význam. Rovněž bylo konstatováno, že účelová komunikace nevyžaduje výhybny ani obratiště a napojením nového sjezdu se nezmění způsob využití komunikace a nezmění se zásadně ani četnost automobilové dopravy. V tomto směru osoby zúčastněné na řízení odkázaly na odborné vyjádření k užívání účelové komunikace s tím, že dospěje-li soud k závěru o potřebě doplnit dokazování, může předloženým vyjádřením doplnit dokazování. Osoby zúčastně-né na řízení zdůraznily, že žádost o územní rozhodnutí doložily stanoviskem obce Stráž nad Nisou coby vlastníka dotčené komunikace a také měly k dispozici souhlasné stanovisko Policie ČR a stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, jako silničního správního úřadu. Studie posouzení dopravní komunikace obsahuje závěr, že dotčená komunikace je z pohledu únosnosti a funkčnosti dostatečná. Napadené rozhodnutí je věcně správné a nebylo namístě vyžadovat si potvrzení nadřízeného dopravního úřadu, resp. Policie ČR či silničního úřadu. Osoby zúčastněné na řízení rovněž upozornily na to, že žalobkyně nevyčerpala opravné prostředky.
V replice žalobci uvedli, že odborné vyjádření posuzuje využití účelové komunikace pouze co do intenzity, ale neřeší provedení komunikace dle české technické normy k projektování místních komunikací ČSN 736110 pro minimální funkční skupinu D1. Současný stav je v rozporu s touto normou, což žalobci dokládají vyjádřením společnosti JAP projekt ze dne 27. 6. 2014.
Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, odmítl žalobu žalobkyně, a na základě žaloby žalobce zrušil rozhodnutí žalovaného a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) V souzeném případu žalobkyně nepodala proti rozhodnutí I. stupně odvolání, nevyčerpala tudíž opravné prostředky, které zákon připouští, a její žaloba je nepřípustná podle § 68 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Soud ji proto odmítl v souladu s § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (...)
Soud se nejprve zabýval námitkou porušení § 149 odst. 4 správního řádu žalovaným.
Podle citovaného ustanovení správního řádu "[j]
estliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků
." Pokud odvolací správní úřad neposoudí správně podané odvolání podle jeho obsahu a nevyžádá si před vydáním rozhodnutí o odvolání ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu potvrzení či změnu závazného stanoviska dotčeného správního úřadu, zatíží odvolací řízení vadou, která mohla mít za následek vydání nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s.
Žalobcovo odvolání směřovalo proti závaznému stanovisku Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, ze dne 15. 1. 2013, jemuž vytýkal nedostatek důvodů. Odvolací námitku žalovaný vyhodnotil jako nesplňující kritéria § 89 odst. 4 stavebního zákona z roku 2006, neboť v odvolání nebyly uvedeny skutečnosti, ze kterých by vyplývala přímá dotčenost žalobcových spoluvlastnických práv k sousedním nemovitostem. Následně žalovaný jen stručně odkázal na souhlas Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, se záměrem s tím, že mu byla předložena správná varianta projektové dokumentace.
S takto restriktivním výkladem se však soud neztotožnil. V průběhu územního řízení žalobce vyjádřil svůj nesouhlas s podobou předmětné stavby rodinného domu včetně tzv. sekundárního přístupu z ulice P. Následně v písemné námitce ze dne 21. 6. 2013 vyjadřoval pochybnosti ohledně toho, k jaké verzi projektové dokumentace bylo vydáno rozhodnutí Obecního úřadu Stráž nad Nisou jako silničního správního úřadu ze dne 11. 2. 2013. Při ústním projednání námitek dne 24. 6. 2013 pak ze strany žalobce jasně zaznělo, že s umísťovanou stavbou rodinného domu včetně dalšího sjezdu nesouhlasí a důvodem je omezení přístupu k jeho pozemku, což dokládal dopravním posouzením účelové komunikace vypracovaným společností JAP projekt. Odvolací námitky žalobce směřující proti nedostatku důvodů závazného stanoviska pak na jeho postoj v územním řízení jednoznačně navazují a z jejich obsahu vyplývá, že důvodem jejich uplatnění je již dříve žalobcem vyjádřená obava z omezení přístupu k jeho nemovitostem po účelové komunikaci.
Odvoláním napadené závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, bylo vydáno podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. Podle tohoto ustanovení vydává silniční správní úřad svůj souhlas v územním řízení ve formě závazného stanoviska, jak případně uvedl žalovaný ve vyjádření k žalobě. Soud ovšem nesouhlasí s další částí argumentace žalovaného, totiž že toto závazné stanovisko nemá se sekundárním sjezdem na veřejně přístupnou účelovou komunikaci v podstatě nic společného, neboť nebylo povolením sjezdu, resp. připojením předmětné stavby ve smyslu § 10 zákona o pozemních komunikacích. Jistě, o připojení předmětné stavby rodinného domu sekundárním sjezdem na veřejně přístupnou účelovou komunikaci nebylo třeba vydávat povolení silničního správního úřadu ve smyslu § 10 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích. Jedná se totiž jen o připojení nemovitosti na účelovou komunikaci, nikoli místní komunikaci, jako v případě připojení stavby rodinného domu na ulici H. Vydává-li ovšem silniční správní úřad závazné stanovisko v územním řízení podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, uplatňuje ke konkrétní stavbě (v daném případu včetně zpevněných ploch a otevírané brány pro sekundární přístup z ulice P. po veřejně přístupné účelové komunikaci) svoje stanovisko z hlediska veřejných zájmů chráněných zákonem o pozemních komunikacích, tj. z hlediska řešení nejen místních komunikací, ale také veřejně přístupných účelových komunikací.
Směřoval-li žalobce odvolací námitky proti územnímu rozhodnutí proti závaznému stanovisku Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, ze dne 15. 1. 2013, jež se jeho právní sféry mohlo bezpochyby dotýkat, neboť jím bylo uplatněno závazné stanovisko silničního správního úřadu k projednávané stavbě rodinného domu včetně sekundárního sjezdu z hlediska řešení místních a veřejně přístupných účelových komunikací (tedy i účelové komunikace, která je jedinou přístupovou cestou k nemovitostem žalobce), a konkrétně tomuto závaznému stanovisku vytýkal nedostatek odůvodnění, bylo povinností žalovaného jako odvolacího orgánu postupovat dle § 149 odst. 4 správního řádu a vyžádat si potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od nadřízeného silničního správního úřadu. Jestliže tak žalovaný nepostupoval, zatížil odvolací řízení vadou, jež mohla mít za následek jeho nezákonné rozhodnutí o věci samé.
K další části žaloby pak soud uvádí následující. Žalobce již v územním řízení uplatnil konkrétní důvody proti umístění stavby rodinného domu včetně zpevněných ploch a otevírací brány k sekundárnímu sjezdu na ulici P. a dokládal je odborným dopravním posouzením společnosti JAP projekt. Jeho námitky se zjevně týkaly dopravního řešení v daném místě a zajištění přístupu k jeho nemovitostem v souvislosti s umístěním stavby rodinného domu. Jednalo se tedy o námitky ohledně odborných otázek, které řeší právě silniční správní úřad v závazném stanovisku pro územní řízení dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. Nebylo namístě, aby si o těchto odborných otázkách stavební úřad učinil úsudek sám, jak to stručně učinil v závěru svého rozhodnutí. Jeho úkolem naopak bylo, jakož i žalovaného v odvolacím řízení právě postupem dle § 149 odst. 4 správního řádu, aby v územním řízení zajistil řádné vypořádání odborných otázek příslušným dotčeným orgánem. Právě z tohoto pohledu měl stavební úřad, resp. následně žalovaný, dbát na to, aby se silniční správní úřady jako dotčené orgány vypořádaly s konkrétně uplatněnými výhradami žalobce k umístění stavby včetně zbudování sekundárního sjezdu.
Na tomto závěru nic nemění ani to, že byl v územním řízení obstarán souhlas vlastníka veřejně přístupné účelové komunikace obce Stráž nad Nisou a že umísťovaný rodinný dům má zajištěn přístup a příjezd ve smyslu § 20 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, z ulice H. rozhodnutím silničního správního úřadu ze dne 11. 2. 2013. (...)
*)
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalovaného svým rozsudkem ze dne 28. 5. 2015, čj. 2 As 176/2014-31.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.