Vydání 4/2007

Číslo: 4/2007 · Ročník: V

1139/2007

Správní řízení: oznámení o zahájení řízení

Ej 555/2004
Správní řízení: oznámení o zahájení řízení
k § 18 odst. 2 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
I. Správní řád (zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení) nepředepisuje formu a náležitosti prvého úkonu správního orgánu vůči účastníku řízení (§ 18 odst. 2 správního řádu). Z povahy věci vyplývá, že se – zejména s ohledem na princip právní jistoty účastníka řízení – musí jednat o úkon (oznámení) adresovaný budoucímu účastníku řízení, z něhož je patrné zahájení správního řízení, jakož i jeho důvod. Absence takového úkonu znamená, že správní řízení nebylo vůbec zahájeno.
II. Pokud prvním úkonem správního orgánu vůči účastníku bylo až doručení rozhodnutí o uložení pokuty, došlo k závažnému porušení procesních práv účastníka, neboť byl takto vyloučen z možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhnout jeho doplnění ve smyslu § 33 odst. 2 správního řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2004, čj. 5 A 125/2002-73)
Prejudikatura:
ad II. č. 200/2004 Sb. NSS.
*) S účinností od 1. 1. 2006 zrušen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.